Головна

Загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I загальноекономічні дисципліни
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  6. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  7. I. Загальні положення

У вивченні екологічного права в вищих навчальних закладах самостійна робота має велике пізнавальне і виховне значення.

Правильно поставлена ??самостійна робота є одним з найважливіших чинників формування і розвитку у студентів творчого мислення, вміння розбиратися в складних проблемах екологічного права, а також вмілого застосування екологічного законодавства у правозастосовчій діяльності.

Самостійна робота з екологічного права - це, з одного боку, основний метод вивчення науки екологічного права, з іншого - одна з форм навчальної діяльності з сукупністю застосовуваних при цьому відповідних методів і прийомів. Як форма навчального процесу самостійна робота - це особливо організований вид навчальної діяльності, що включає вивчення законодавчих актів, спеціальної літератури, обробку конспектів лекцій.

В організації самостійної роботи студентів імеетсяряд вимог.

Перше з них - планомірність, розумне використання особистого часу учнів, добре продуманий і строго дотримуваний режим їх праці.

Інша вимога до самостійної роботи - регулярність і послідовність вивчення навчальних матеріалів. З цією метою мають бути розроблені єдині плани навчання студентів, способам і прийомам самостійної роботи з екологічного права, розраховані на весь термін навчання. В їх основі лежить наступність і зростання складності форм і методів самостійної роботи по роках навчання і в міру переходу від освоєння однієї теми до іншої.

У самостійній роботі студентів найбільш повно проявляється той факт, що учні не тільки об'єкти, але і суб'єкти педагогічного процесу. Його активність не менш важлива, ніж активність викладача, але проявляється в іншій формі.

Крім традиційних форм організації самостійної роботи (лекція, семінарські заняття) в практиці навчальному процесі пріменяютсяконсультаціі. Вони можуть бути проблемними, оглядовими,

За формою їх можна поділити на індивідуальні та групові. При проведенні консультацій слід дотримуватися два основних правила: по-перше, систематичність їх проведення і, по-друге, наскільки викладач активізує мислення студента, виключаючи елементи натаскування.

Консультуючи учнів з тих чи інших питань екологічного права, викладач не повинен повністю розповідати тему заново, а звернути увагу на деякі прийоми і способи вивчення того чи іншого питання.

Обов'язково рекомендуються навчально-методична та довідкова література, законодавчі акти, роз'яснюються деякі терміни і поняття. Основна мета консультацій полягає в тому, щоб полегшити і направити самостійний пошук студента, а не звільнити його від цієї праці.

Кваліфіковане проведення консультацій вимагає від викладача різнобічних знань, педагогічного такту і вміння вести бесіду, створюючи атмосферу взаємного розуміння.

При організації самостійної роботи особливий упор робиться на такі форми, як підготовка доповідей і рефератів для виступу на семінарах, теоретичних конференціях і колоквіумах. З одного боку, робота над доповіддю і рефератами підвищує теоретичний рівень знань з екологічного права, поглиблює інтерес до дисципліни, з іншого - студенти вчаться аналізувати матеріал, опановувати умінням, точно виражати думки і обговорювати їх в аудиторії.

Вихованню навичок самостійної роботи студентів, сприяє також участь в конференціях, присвячених проблемам теорії права, цивільного права, екологічного права. Найбільш активних студентів слід заохочувати.

Є й інші форми самостійної роботи слухачів.

Культура читання - найважливіша складова частина загальної культури особистості і неодмінна умова, її активної пізнавальної діяльності.

Оволодіння практичними навичками роботи з книгою включає в себе два основних взаємопов'язаних моменти: вміння читати і вміння вести запис прочитаного.

При читанні підручника студенту необхідно дотримуватися послідовність ознайомлення з ним. Підручник потрібно читати кілька разів. У перший раз слід прочитати книгу від початку до кінця абзацу, глави або в цілому книги, в залежності від необхідної інформації з досліджуваної теми, звернувши при цьому увагу на зміст і зміст книги. При повторному її читанні необхідно звернути увагу на кожну главу, окремі поняття правових інститутів екологічного права.

Для цього студенту необхідно обзавестися юридичним словником, екологічним словником, довідниками, каталогами, що становить важливу сторону в розвитку навичок самостійної роботи. Методика роботи над книгою передбачає обов'язкове ведення запису прочитаного.

конспектування книги - один з найскладніших етапів в самостійній роботі студента. Залежно від характеру роботи, ступеня її складності, досвіду учня, а також поставленої мети записи можуть бути в формі плану, виписки, тез, конспекту. Існують кілька прийомів записів книги.

Перший - етоплан, який містить короткий перелік основних питань, які розкривають зміст книги. План може бути простим і складним. Простий передбачає складання питань без розчленування основних на другорядні. Складний, навпаки, в якому існують основні, головні і витікаючі з нього прості питання.

Другий прийом записів - етотезіси. Тези є коротке формулювання основних положень книги без докладного розкриття змісту. Так само як план, вони можуть бути простими і складними. У міру вироблення навичок конспектування слухач на четвертому курсі вчиться складати тези.

Тези можуть відображати в своїх записах монографічні роботи з охорони навколишнього природного середовища або еколого-правових проблем Росії та інших країн. Найбільш важливі положення робіт фіксуються в окремих конспектах.

Уміння вести конспект стисло, коротко і власними словами викладати основний зміст книги у студентів приходить не відразу, а з досвідом і знаннями. Важливо, щоб студент прагнув домагатися вдосконалення форми конспекту.

наступний прийом-виписка, вона являє собою стислий відтворення змісту книги своїми словами.

І останній прийом - етоконспект. У конспекті студенти детально і докладно викладають основні ідеї, положення і висновки книги відповідно до її структурою.

Серед усіх названих прийомів записів роботи над книгою слід виделітьконспектірованіе. Головне в конспекті - це його змістовність. У ньому повинні відображатися основні принципові положення книги, новизна і актуальність проблеми.

Крім конспектів лекцій, в обов'язковому порядку слід вести і конспекти наукових робіт, законодавчих матеріалів. У них студенти вказують назву роботи, прізвище автора, рік і місце видання, наводять цитати з обов'язковим посиланням на сторінки книги.

При цьому текст не має бути суцільним, в ньому необхідно виділити особливо важливі для учня положення. Будь-яка робота студента повинна бути контрольованою. В процесі навчання на семінарських або практичних заняттях застосовуються такі форми контролю, як фронтальна форма (групова) або вибіркова перевірка конспектів з подальшим їх розглядом і обговоренням в навчальних групах.

З метою навчання роботі над книгою студенту важливо допомогти спочатку скласти конспект з екологічного права. Як і будь-яка галузь системи права, екологічне право має специфіку в конспектування. Один спосіб - складання стислого конспекту по тій чи іншій темі з внесенням в нього списку з відповідних джерел, інший - внесення виписок з книги законів, найбільш значущих, що представляють найбільший інтерес для слухача, курсанта.

Таким чином, управління навчальним процесом в вищих навчальних закладах з екологічного права являє собою складний і багатогранний вид діяльності. Її ефективність визначається високим теоретичним і науковим рівнем викладання у всіх видах навчального процесу, вмілим використанням викладачами різних форм і методів навчання, навичками і прийомами самостійної роботи над навчальним матеріалом.

У зв'язку з цим, з метою більш глибокого засвоєння курсу «екологічне право» рекомендується студентам самостійно вивчити теми, за якими не планується проведення семінарських занять, використовуючи для цього конспект лекцій, рекомендований нормативний матеріал і навчальну літературу.

У зв'язку з цим, методичні рекомендації щодо самостійного вивчення даної навчальної дисципліни дозволяють студентам, перш за все, правильно зорієнтуватися в освоєнні найбільш актуальних адміністративно-правових інститутів, вивчити їх на достатньому високому, теоретичному і практичному рівні.

Крім цього, в процесі самостійного вивчення тем курсу, студентам особливу увагу слід звернути на основні питання, що розкривають зміст тієї чи іншої теми. При цьому виконання самостійно завдань сприятиме не тільки придбання і закріплення навичок практичного використання отриманих знань, а й певною мірою забезпечить самоконтроль їх якості.

Однак, значимість отриманих знань з даної дисципліни в практичній діяльності випускника, а також актуальність адміністративно-правових способів ефективного впливу на суспільні процеси, зумовлюють необхідність додаткового вивчення ряду еколого-правових інститутів. У процесі самостійної роботи, використовуючи справжні методичні рекомендації, студенти повинні враховувати наступні методичні вимоги:

1. Відповідно до усними рекомендаціями викладача уважно засвоїти перелік пропонованих для вивчення питань.

2. Ознайомитися зі змістом рубрик до тем «Методичні рекомендації», де міститися основні напрямки, які орієнтують студента на вивчення тих чи інших аспектів еколого-правових інститутів.

3. У розділі «Завдання» студенти повинні перевірити себе за допомогою контрольних питань. У разі виникнення труднощів при відповіді на питання, студентам слід ще раз звернутися до вказаних джерел і опису актуальних фрагментів тем навчального курсу.

4. Усі пропоновані ситуації, повинні виконуватися письмово.

Особливу увагу студентів повинна бути звернена на конспектування основних положень нормативно-правових актів стосовно конкретної теми, що вивчається. За запропонованим в збірнику методичних матеріалів, джерел до вивчення тієї чи іншої теми, студенти можуть виписувати окремі положення на свій розсуд.

При цьому слід врахувати, що вивчення питань в рамках самостійної роботи є обов'язковим видом навчальної діяльності студентів. Наявність конспекту основних положень нормативно-правових актів, зазначених у розділі «Завдання», є обов'язковою умовою допуску до іспиту.

 Нормативно-правові акти | Тема № 1. Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права

Обсяг дисципліни і види навчальних занять | Тема № 1. Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права | Тема № 4. Екологічне управління в Російській Федерації. Функції екологічного управління | Тема № 1. Екологічне право Російської Федерації. Джерела екологічного права | Нормативно-правові акти | Регулювання в галузі охорони навколишнього середовища | Тема № 3. Економіко-правовий механізм регулювання в галузі охорони навколишнього середовища | Тема № 4. Екологічне управління в Російській Федерації. Функції екологічного управління | Екологічно неблагополучних територій | Регулювання в галузі охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати