На головну

Акордна система оплати праці

  1. Cтатистика ринку праці
  2. Google_protectAndRun ( "render_ads.js :: google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Житлові будинки з каркасними безрігельной системами
  3. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  4. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  5. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  6. II. Система органів виконавчої влади
  7. III БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РФ

при акордної системі оплати працізаробітна плата працівників визначається не за окрему операцію, а за весь обсяг робіт (акордне завдання).


Здебільшого така система оплати праці застосовується при оплаті праці працівників будівельних та інших бригад, коли загальна сума винагороди визначається виходячи з оцінки акордних завдань, а конкретні суми заробітку кожного працівника - виходячи з кількості і якості витраченої праці.

Заробіток в такому випадку може бути розподілений також і за допомогою коефіцієнта розподілу (приробітку).

Для нарахування заробітної плати використовуються акордне завдання, табель обліку робочого часу, бригадний облік результатів роботи кожного конкретного працівника.

Акордне завдання (наряд) видається не на розрахунковий період (місяць), а на весь термін виконання робіт. При цьому заробітна плата бригаді по розрахунковим періодам нараховується у вигляді авансу, а остаточний розрахунок проводиться після виконання всього завдання. При акордно системі оплати праці посилюється взаємозв'язок між заробітком бригади і обсягом готової будівельної продукції. Сума заробітної плати за акордних завданням залишається незмінною (за винятком випадків її індексації, проведеної в період виконання завдання) і повністю знаходиться в розпорядженні бригади незалежно від фактичних витрат праці на його виконання.

ПРИКЛАД 2.7.Бригада працівників в складі трьох чоловік виконала ремонтні роботи, винагороду за які згідно акордних завданням і кошторисі склало 22 500 руб.

Відповідно до даних про фактично відпрацьований робочий час кожен з працівників відпрацював:

Ільїна П. С. - 166 год;

- Піменова А. Н. - 170 год;

- Балакін Е. С. -160 ч. Всього -496 год.

За умови, що тарифні розряди працівників рівні, заробіток кожного з них складе:. Ільїна П. С. - 7530 руб. (22 500 руб. / 496 ч х 166 ч);

- Піменова А. Н. - 7712 руб. (22 500 руб. / 496 ч х 170 ч);
 - Балакін Е. С. - 7258 руб. (22 500 руб. / 496 ч х 160 ч).

Всього заробітна плата працівників бригади - 22 500 руб.

У тому випадку, якщо розряди працівників відрізняються, необхідно використовувати коефіцієнт розподілу.

Наприклад, заробітна плата виходячи з годинних тарифних ставок працівників становить:

- Ільїна П. С. - 6640 руб. (40 руб. Х 166 ч);

- Піменова А. Н. - 6120 руб. (36 руб. Х 170 ч);

- Балакін Е. С. - 5440 руб. (34 руб. Х 160 ч).

Разом заробітна плата з розрахунку тарифних ставок -18 200 руб. (6640 руб. + 6120 руб. + + 5440 руб.).

Коефіцієнт розподілу - +1,23626373626 (22 500 руб. / 18 200 руб.). Відповідно, заробіток кожного з працівників складе:. Ільїна П. С. - 8209 руб. (6640 руб. Х 1,236 ...);

- Піменова А. Н. - 7566 руб. (6120 руб. Х 1,236 ...);

- Балакін Е. С. - 6725 руб. (5440 руб. Х 1,236 ...).

Всього заробітна плата працівників бригади - 22 500 руб.

У разі використання акордно-преміальної системи оплати працізаробітна плата розподіляється між членами трудового колективу (бригади\ с використанням коефіцієнта трудового участі(Далі - КТУ), який являє собою узагальнену кількісну оцінку особистого внеску кожного члена бригади в кінцеві результати роботи.

Порядок і умови застосування КТУ для колективів працівників обговорюються і приймаються радою трудового колективу і затверджуються керівником організації або уповноваженим ним особою. Члени трудового колективу мають з ними ознайомитися, дати згоду на їх застосування або опротестувати їх в установленому порядку.

В якості базового значення КТУ для всіх працівників рекомендується приймати одиницю. Перелік показників і значень КТУ, що підвищують або знижують базовий коефіцієнт, міститься в шкалі КТУ.

Для об'єктивної оцінки особистого вкладу в результати колективної праці необхідно організувати облік кількості та якості роботи, виконаної кожним робітником. Для цієї мети можна, наприклад, вести журнал обліку роботи бригади.

Рішення щодо встановлення членам трудового колективу (бригади) КТУ приймається щомісяця на зборах шляхом відкритого голосування. Рішення оформляється протоколом зборів, який разом з нарядом-завданням і табелем-розрахунком передається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

ПРИКЛАД 2.8.Загальна сума заробітної плати працівників бригади становить 27 000 руб. (Приклад 2.7), в тому числі:

- Заробітна плата за тарифом за відпрацьований час -18 200 руб .;

- Відрядний приробіток бригади - 8800 руб.

Послідовність розрахунку заробітної плати кожного працівника(На основі показників, наведених в табл. 2.3):

1. Розраховується тарифна заробітна плата кожного члена бригади шляхом множення годинної тарифної ставки робітника на фактично відпрацьований ним час (гр. 4 х гр. 5). Всього заробітна плата працівників бригади з розрахунку тарифних ставок складе 18 200 руб.

2. Визначається розрахункова величина, яка використовується для розподілу відрядного приробітку, шляхом множення тарифної заробітної плати кожного робітника (гр. 6) на величину його КТУ (гр. 7). Отримані в гр. 8 результати сумуються. Всього розрахункова величина складе 18 984 руб.

3. Обчислюється величина відрядного приробітку, яка припадає на одиницю суми розрахункових величин (підсумок по гр. 9 / підсумок по гр. 8), - +0,46354825115 (8800 руб. / 18 984 руб.).

4. Розраховується відрядний приробіток, що нараховується кожному робітникові. Для цього величина відрядного приробітку, яка припадає на одиницю суми розрахункових величин, множиться на розрахункову величину, використовувану для розподілу відрядного приробітку:

- Ільїна П. С. - 3694 руб. (7968 руб. Х 0,463 ...);

- Піменова А. Н. - 2837 руб. (6120 руб. Х 0,463 ...);

- Балакін Е. С. - 2269 руб. (4896 руб. Х 0,463 ...). Всього відрядний приробіток - 8800 руб.

5. Визначається заробітна плата кожного працівника (гр. 6 + гр. 9 = гр. 10):

- Ільїна П. С. - 10 334 руб. (6640 руб. + 3694 руб.);

- Піменова А. Н. - 8957 руб. (6120 руб. + 2837 руб.);

- Балакін Е. С. - 7709 руб. (5440 руб. + 2269 руб.). Всього заробітна плата працівників - 27 000 руб.

Таблиця 2.3. Послідовність розрахунку заробітної плати кожного працівника

 № п / п  П. І. Б.  розряд  Часоваятаріфнаяставка, руб.  Відпрацьовано часу, ч  Тарифна зарплата, I руб-  встановлений КТУ  Розрахункова величина для розподілу приробітку, руб.  Сдельнийпріработок, руб.  Всього заробітна плата, руб.
 Ільїна П. С.  1,2  10 334
 Піменова А. Н.  1,0

 Балакін Е. С.  0,9
   Разом        18 200    18 984  27 000

В окремих випадках, особливо при виконанні будівельних робіт, загальну суму заробітної плати, яка належить за акордних завданням, слід визначати виходячи з середнього кваліфікаційного розряду виконаних робіт.

ПРИКЛАД 2.9.Ланці штукатурів з трьох осіб (Ільїна П. С. - 4-й розряд; Піменова А. Н. - 3-й розряд; Балакін Е. С. - 3-й розряд) доручені роботи, на виконання яких відповідно до Єдиним нормам і розцінками (ЕНіР) необхідно затратити 540 чіл.-ч.

Згідно ЕНіР роботи виконуються ланкою з трьох працівників: 4-го розряду (двоє) і 3-го розряду (один).

Тарифні ставки працівників за місяць відповідно становлять:

- Для 3-го розряду - 6200 руб .;

- 4-го розряду - 6800 руб.

Роботи виконані за місяць повністю, при цьому відпрацьовано (норма робочого часу за місяць -176 год):

- Ільїна П. С. - 156 год;

- Піменова А. Н. - 176 год;

- Балакін Е. С. -158 ч. Всього відпрацьовано 490 год.

Для того щоб розрахувати заробітну плату кожного з працівників, можна розрахувати загальну суму заробітної плати за весь обсяг виконаних робіт виходячи з середнього розряду виконаних робіт:

- Середній розряд робіт - 3,33 ((2 чол. Х 3 розряд + 1 чол. Х 4 розряд) / 3 чол.), Або на працівників 3-го розряду припадає 67%, а на працівників 4-го розряду - 33 %;

- Сума оплати праці за весь обсяг робіт згідно з прийнятими в організації тарифних ставок - 6602 руб. (6200 руб. Х 0,33 + 6800 руб. Х 0,67);

- Годинна тарифна ставка виконаних робіт - 37 руб. 51 коп. (6602 руб. / 176 ч), де 176 ч - норма робочого часу за місяць;

- Відрядна одинична розцінка за обсяг виконаних робіт - 20 255 руб. (37 руб. 51 коп. Х х 540 ч).

Сума заробітної плати кожного члена ланки складе:

1. Заробітна плата з розрахунку тарифної ставки, встановленої працівникові:

- Ільїна П. С. - 6027 руб. ((6800 руб. / 176 ч) х 156 ч);

- Піменова А. Н. - 6200 руб. ((6200 руб. / 176 ч) х 176 ч);

- Балакін Е. С. - 5566 руб. ((6200 руб. / 176 ч) х 158 ч).

Всього заробітна плата з розрахунку тарифних ставок - 17 793 руб.

2. Відрядний приробіток - 2462 руб. (20 255 руб. -17 793 руб.).

3. Коефіцієнт розподілу приробітку -1,13836902152 (20 255 руб. / 17 793 руб.).

4. Сума заробітної плати працівників:

- Ільїна П. С. - 6861 руб. (6027 руб. Х 1,138 ...);

- Піменова А. Н. - 7058 руб. (6200 руб. Х 1,138 ...);

- Балакін Е. С. - 6336 руб. (5566 руб. Х 1,138 ...).
 Всього заробітна плата за місяць - 20 255 руб.

Розглядаючи питання застосування акордної системи оплати праці, слід зазначити, що поряд з КТУ, використовуваним в основному відносно окремих працівників у складі виробничого колективу, ланки або бригади, може використовуватися коефіцієнт трудового вкладу (далі - КТВ). Чисельні значення КТВ і КТУ встановлюються по набору критеріїв, підвищувальних і понижувальних їх середню величину, прийняту за одиницю.

При виконанні колективами виробничих показників на 100% і відсутності грубих порушень охорони праці та техніки безпеки, трудової та виробничої дисципліни встановлюється КТВ, що дорівнює одиниці. У разі невиконання колективами всіх встановлених виробничих показників - КТВ, що дорівнює нулю.

В якості додаткових критеріїв оцінки трудового вкладу ділянок і бригад можуть застосовуватися показники, що збільшують або зменшують базове значення КТВ, що дорівнює одиниці (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Додаткові критерії оцінки трудового вкладу ділянок і бригад. Показники, що збільшують або зменшують базове значення КТВ

 критерій  Числове значення критерію
   для ділянки  для бригади
 підвищує КТВ
 Скорочення термінів виконання робіт в порівнянні із завданням  0,05-0,15  0,05-0,15
 Скорочення витрат праці, встановлених завданням  0,05-0,15  0,05-0,25
 Здача виконаних робіт, їх комплексів, об'єктів в цілому з першого пред'явлення  0,1  0,05
 Зниження планової собівартості робіт  0,02-0,1  0,02-0,05
 понижуючий КТВ
 Зрив термінів виконання робіт, передбачених завданням (графіком)  0,3-0,7  0,3-0,7
 Перевищення витрат праці, встановлених завданням  0,1-0,2  0,1-0,2
 Невиконання завдання щодо зниження собівартості робіт  0,1-0,2  0,1-0,2
 Здача об'єктів (робіт) не з першого пред'явлення  0,1-0,3  0,1-0,3
 Порушення правил охорони праці і техніки безпеки, наявність випадків травматизму  0,05-0,1  0,1-0,15
 Грубі порушення трудової дисципліни (прогули, запізнення і ін.)  0,05-0,2  0,1-0,2

ПРИКЛАД 2.10.Будівельній ділянці для заохочення трьох будівельних бригад за результатами роботи за звітний місяць з перевиконанням виробничого завдання на 15% і дотриманням всіх інших показників виділено з централізованого заохочувального фонду 50 000 руб.

За чинним в організації положенням, затвердженим в установленому порядку, встановлено КТВ в розмірах: бригаді № 1 - 1,2 (за її основну роль в перевиконання завдання); бригаді № 2 - 1,0; бригаді № 3 за допущені дефекти, які нею були усунені, -0,8.


Розподіл заохочувального фонду між бригадами приведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5. Розподіл заохочувального фонду між бригадами

 бригада  Фонд основної зарплати, руб.  КТВ  Розрахунковий фонд основної зарплати, руб.  Виплатаіз поощрітельногофонда, руб.  Суммазаработка, руб.
 №1  35 000  1,2  42 000  22 542  57 542
 №2  29 800  1,0  29 800  15 994  45 794
 №3  26 700  0,8  21 360  11 464
 Разом  91 500 -  93 160  50 000  141 500

Розрахунковий фонд основної заробітної плати визначається множенням фонду основної заробітної плати на КТВ (гр. 4 = гр. 2 х гр. 3).

Виплати з заохочувального фонду визначені в такий спосіб:

- Бригада № 1 - 22 542 руб. ((42 000 руб. / 93 160 руб.) Х 50 000 руб.);

- Бригада № 2 - 15 994 руб. ((29 800 руб. / 93 160 руб.) Х 50 000 руб.);

- Бригада № 3 - 11 464 руб. ((21 360 руб. / 93 160 руб.) Х 50 000 руб.).

При виконанні виробничих завдань у встановлені терміни з належною якістю і дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, трудової та виробничої дисципліни присвоюється КТУ, що дорівнює одиниці.

В якості додаткових критеріїв оцінки індивідуального трудового вкладу робітника в загальні результати праці можуть враховуватися показники, наведені в табл. 2.6.

Таблиця 2.6. Додаткові критерії оцінки індивідуального трудового вкладу робітника

 критерій  Числове значення критерію
 підвищує КТУ
 Проявлені ініціативи з освоєння і застосування передових методів і прийомів праці, раціональної організації трудових операцій і робочого місця, що сприяють зниженню витрат праці  0,3-0,5
 Висока інтенсивність праці, що впливає на скорочення термінів виконання завдання  0,2-0,4
 Виконання складних операцій або суміщення професій, допомога в роботі іншим членам бригади  0,1-0,3
 Виконання складних і відповідальних робіт, розряд яких вищий розряду робочого  0,1-0,2
 понижуючий КТУ
 Невиконання в установлений термін виробничих завдань, низька інтенсивність праці (систематичне відставання від загального темпу колективної праці) "  0,5
 Шлюб в роботі з вини робітника, який викликав переробки і додаткові витрати праці  0,2-0,5
 Невиконання в термін розпоряджень бригадира (майстра, виконроба)  0,1-0,3

 критерій  Числове значення критерію
 Порушення правил експлуатації машин і механізмів, механізованого інструменту  0,1-0,3
 Безгосподарне ставлення до інструменту, інвентарю, пристосувань, матеріалів  0,2-0,5
 Порушення правил техніки безпеки і протипожежної безпеки  0,1-0,2
 Запізнення на роботу, передчасне закінчення роботи, самовільний вихід на пенсію, допущення наднормативних перерв в роботі  0,1-0,4
 Прогул, поява на роботі в нетверезому вигляді, відсторонення від роботи  ДОО

До заробітної плати працівників, яка визначається з урахуванням КТУ, як правило, не включаються доплати за роботу в нічний і надурочний час, у вихідні та святкові дні, до середнього заробітку, за керівництво бригадою (ланкою); допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах; середній заробіток, що виплачується відповідно до трудового законодавства; надбавки до тарифних ставок за рухомий і роз'їзний характер роботи, за професійну майстерність і т. п.

КТУ робітників може встановлюватися при розподілі колективного приробітку, премій і виплат з заохочувального фонду або колективного заробітку в цілому з урахуванням зазначених вище обмежень.

КТУ членам бригади затверджуються колективом бригади (або її радою) на засіданні більшістю голосів при відкритому голосуванні за поданням бригадира.

ПРИКЛАД 2.11.Бригада з трьох робочих в звітному місяці виконала штукатурні роботи в обсязі 1800 м2 при завданні 1400 м2 (Перевиконання склало 28,6%).

Всі члени бригади відпрацювали по 160 ч в нормальних умовах праці без доплат і надбавок до тарифних ставок.

Фонд основної заробітної плати робітників, обчислений за тарифними ставками і встановлений в завданні, склав 34 400 руб .; приробіток за перевиконання обсягу робіт - 9632 руб. (34 400 х 0,28).

Премія по фонду оплати праці передбачена в розмірі 40%, або 13 760 крб. (34 400 руб. Х х 40%).

Сума для розподілу по КТУ - 23 392 руб. (9632 руб. + 13 760 крб.).

Відповідно до проведеного засідання бригади встановлені наступні КТУ: 1,0 - 0,8 -1,2.

Розподіл заробітної плати між працівниками бригади приведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7. Розподіл заробітної плати між працівниками бригади

 № п / п  Члени бригади (ланки)  тарифний розряд  Годинна тарифна ставка, руб.  Основна заробітна плата за тарифом, руб.  КТУ  Розрахункова основна зарплата, руб. ,  Приробіток, премія, руб.  Загальний заробіток робітників, руб. (Гр. 5 + + гр. 8)
 Ільїна П. С.  13 600  1,0  13 600  22 935
 Піменова А. Н.  11 200  0,8  17 350
 Балакін Е. С.  1,2  11 520  17 507
   Разом      34 400    34 080  23 392  57 792

1. Розрахункова основна заробітна плата = основна заробітна плата (гр. 5) х КТУ (гр. 6).

2. Приробіток в розмірі 23 392 руб. розподіляється наступним чином:

- Ільїна П. С. - 9335 руб. ((23 392 руб. / 34 080 руб.) Х 13 600 руб.);

- Піменова А. Н. - 6150 руб. ((23 392 руб. / 34 080 руб.) Х 8960 руб.);

- Балакін Е. С. - 7907 руб. ((23 392 руб. / 34 080 руб.) Х 11 520 руб.). Всього - 23 392 руб.

3. Загальний заробіток працівника = основна заробітна плата (гр. 5) + приробіток (гр. 8),
 в тому числі:

- Ільїна П. С. - 22 935 руб. (13 600 руб. + 9335 руб.);

- Піменова А. Н. - 17 350 руб. (11 200 руб. + 6150 руб.);

- Балакін Е. С. - 17 507 руб. (9600 руб. + 7907 руб.). Всього заробітна плата за місяць - 57 792 руб.Почасово-преміальна система оплати праці | Поняття та ознака юридичної науки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати