Головна

Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

  1. A. Порядок выполнения работы
  2. I. Актуалізація знань учнів
  3. I. Организация практики и порядок ее прохождения.
  4. II. Актуалізація опорних знань
  5. II. Обязанности дежурного диспетчера ЕДДС и порядок его действий
  6. II. Порядок ведения журнала поездных телефонограмм
  7. II. Порядок выполнения

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи по семестрах здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. Таблиця 4.1

3 семестр
Модуль № 1 Модуль № 2 Мах кількість балів
Вид навчальної роботи Мах кількість балів Вид навчальної роботи Мах кількість балів
Виконання та захист завдань на практичних заняттях 1.1, 1.2, 1.3 12 (4×3) Виконання та захист завдань на практичних заняттях 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 16 (4×4)
Виконання та захист домашнього завдання № 1 Виконання та захист домашнього завдання № 2
Виконання контрольних завдань, активність на лекціях, наявність і повнота конспекту, тощо 12 (сумарно) Виконання контрольних завдань, активність на лекціях, наявність і повнота конспекту, тощо 8 (сумарно)
Увага! Студент допускається до МКР-1 за умов наявності 18 балів Увага! Студент допускається до МКР-2 за умов наявності 18 балів
Виконання модульної контрольної роботи № 1 Виконання модульної контрольної роботи № 2
Усього за модулем № 1 Усього за модулем № 2
Семестровий екзамен
Усього за 3 семестр
4 семестр
Модуль № 3 Модуль № 4 Курсова робота Максимальна кількість балів
Вид навчальної роботи Макс кількість балів Максимальна кількість балів
Виконання та захист завдань на практичних заняттях 3.1 - 3.8 40 (5×8)  
Виконання контрольних завдань, активність на лекціях, наявність і повнота конспекту, тощо 10 (сумарно)  
Увага! Студент допускається до МКР-1 за умов наявності 30 балів
Виконання модульної контрольної роботи № 3  
Усього за модулем № 3  
Виконання та захист курсової роботи
Семестровий диференційований залік
Усього за 4 семестр

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Виконання та захист завдань на практичних заняттях Виконання та захист домашних завдань Виконання модульних контрольних робіт Виконання та захист курсової роботи
№ 1.1-1.3, 2.1-2.4 № 3.1-3.8 № 1 і № 2 № 3
13 - 14 18 - 20 17 - 18 Відмінно
10 - 12 15 - 17 14 - 16 Добре
2,5 8 - 9 12 - 14 11 - 13 Задовільно
менше 2,5 менше 3 менше 4 менше 8 менше 12 менше 11 Незадовільно

4.2.3. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 16 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два бали в порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.5. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи і отримав за це 18 балів (модулі № 1 і № 2) та 30 балів (модуль № 3), то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.6. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.7. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою (табл. 4.3). Якщо студент за модульну контрольну роботу отримав оцінку «Задовільно» (за національною шкалою), то підсумкова модульна рейтингова оцінка не може бути більше, ніж «Добре», навіть за наявності у нього максимально можливої кількості балів за потоковий контроль.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Модуль №4  
40 - 44 40 - 44 63 - 70 17 - 18 Відмінно
33 - 39 33 - 39 53 - 62 14 - 16 Добре
26, 5 - 32 26,5 - 32 42 - 52 11 - 13 Задовільно
менше 26,5 менше 26,5 менше 42 менше 11 Незадовільно

4.2.8. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.9. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища в колонці «Контрольна модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з'явився», а в колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» - «Не атестований».

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з'явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. В інших випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю в цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.10. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.11. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 12 і 17, відповідно (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два і три бали, відповідно, в порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи (модуль № 4) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5.

Таблиця 4.4

Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи

№ пор. Критерій Мах кількість балів
1. Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та повнота його розкриття
2. Правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень
3. Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам ДСТУ та інших нормативних документів
4. Захист курсової роботи: повнота та глибина доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту
Максимальна підсумкова оцінка

Мінімальна позитивна оцінка за критеріями 1-3 становить 2 бали.

Таблиця 4.5

Відповідність рейтингових оцінок за результати виконання та захисту

курсової роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Захист курсової роботи Виконання та захист курсової роботи
17-18 Відмінно
6-7 14-16 Добре
11-13 Задовільно
Менше 5 Менше 11 Незадовільно

Увага! Якщо студент має нульову оцінку хоча б за одним з критеріїв 1-3 або оцінку менше 5 балів за критерієм 4 (захист курсової роботи), наведених у табл. 4.4, то курсова робота йому не зараховується.

4.2.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами захисту, дорівнює 16 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою.

4.2.14. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.15. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок в балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.6).

4.2.16. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.17. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.18. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.7), то навчальний курс з дисципліни в даному семестрі йому зараховується. В протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

Таблиця 4.6 Таблиця 4.7

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової/екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою   Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Залікова Екзамен.
79-88 Відмінно   11-12 Відмінно
66-78 Добре   9-10 Добре
53-65 Задовільно   7-8 Задовільно
менше 53 Незадовільно   - менше 7 Незадовільно

4.2.19. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два бали в порівнянні з наведеною в табл. 4.7 максимальною оцінкою.

4.2.20. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної або залікової рейтингових оцінок в балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.8).

4.2.21. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. В протилежних випадках він повинен обов'язково складати семестровий екзамен.

4.2.22. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім'я директора інституту.

4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для «Відмінно» - 11 балів, для «Добре» - 9 балів, для «Задовільно» - 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 74 бала, що відповідає оцінці «Добре» за національною шкалою, то до 74 балів викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 83 балам, що відповідає оцінці «Добре» за національною шкалою та оцінці "В" за шкалою ECTS (табл. 4.8).

4.2.24. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов'язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища в колонці «Екзаменаційна рейтингова оцінка» заліково-екзаменаційної відомості робиться запис «Не з'явився», а в колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» - «Не атестований».

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з'явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. В протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю в цих випадках вирішується в установленому порядку.


Таблиця 4.8

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

в балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82 - 89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75 - 81 C Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 - 74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60 - 66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35 - 59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1 - 34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

4.2.25. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (в нашому випадку в 4-му семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для «Відмінно» - 12 балів, для «Добре» - 10 балів, для «Задовільно» - 8 балів).

4.2.26. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (в даному випадку - модуль № 4), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 17/Відм., 15/Добре, 12/Задов.
Основні терміни, поняття, означення | Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати