На головну

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. V. Осмислення та усвідомлення нового навчального матеріалу
  3. Адаптація першокурсників до навчального закладу.
  4. Алгоритм відбору претендентів на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу.
  5. Аналіз розподілу і використання прибутку
  6. Аналіз розподілу функцій управління всередині підприємства станом на 01. 01. 2014 р.

Міністерство транспорту та зв'язку України

Міністерство освіти та науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Затверджую
Директор Інституту гуманітарних технологій
_______________________В. В. Жебка
"_______" _______________________ 2012р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ»

напряму підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціальності \

Програму рекомендовано  
кафедрою українознавства  
протокол № 1  
від  
Завідувач кафедри  
____________  
   
"____" _____________2012р.  
Узгоджено  
Начальник навчально-методичного відділу____________М. П. Гніденко  
  "___"_______________2010р.  
   
   
   

Київ-2012

ЗМІСТ

І. Предмет, мета та завдання дисципліни
ІІ. Розподіл навчального часу
ІІІ. Зміст
ІV. Тематичний план
V. Індивідуальні завдання і контрольні заходи
V. 1. Індивідуальні завдання
V. 2. Контрольні заходи
VІ. Організаційно-методичні вказівки
VІІ. Інформаційно-методичне забезпечення
VІІІ. Структурно-логічна схема

I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом навчальної дисципліни є: Правове регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу встановлення режимів та параметрів суспільного обігу інформації, правового статусу, поведінки та зв'язків суб'єктів інформаційних процесів.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

- усвідомлення студентами теоретичних основ та практичних засад реалізації права громадян на доступ до інформації в українському суспільстві, забезпечення їх національно-правових та міжнародно-правових гарантій;

- з'ясування ними особливостей правової регламентації різноманітних засобів та процедур отримання громадянами інформації, зокрема доступу до інформації про діяльність органів державної влади, приватної інформації про фізичну особу, інформації про суб'єктів господарювання та їх діяльності тощо;

- формування активної громадянської позиції студентів на основі отриманих знань, активістської політичної культури, національної свідомості та ідеологічного плюралізму.

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

- уміти аналізувати та розкривати особливості правового статусу видів інформації обмеженим доступом; формувати організаційно-правові системи захисту конкретних видів інформації в Україні;

- уміти застосовувати на практиці здобуті знання, розуміти і застосовувати у повсякденній діяльності організаційно-правові основи доступу до інформації; використовувати основні правові джерела щодо отримання та використання інформації в Україні.


II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ІІ.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр Усього годин Розподіл навчального часу за видами занять Семестр. атест.
лекц. лабор. практ. семін. МК СРС
- - діф. залік
Усього - -

ІІ.2. Розподіл навчального часу за темами та видами занять

Номер та найменування тем Всього годин Розподіл навчального часу за темами та видами занять
лекц. лабор. практ. семін. МК СРС
МОДУЛЬ 1
Тема 1.Інформаційне право та інформаційні відносини. - - - -
Тема 2.Інформація у правовідносинах. - - - -
Тема 3. Доступ до інформації: поняття, правове регулювання. - - - -
Тема 4. Принципи доступу до інформації. - -   -
Тема 5. Основні правові засади отримання громадянами інформації. - - - -
Тема 6. Забезпечення доступу громадян до інформації. - - -
МОДУЛЬ 2
Тема 7. Отримання інформації про діяльність органів державної влади. - - - -
Тема 8. Доступ до інформації з особливим правовим статусом. - - - -
Тема 9. Юридична відповідальність за порушення права на доступ до інформації. - - -
Усього - -ПРОТОКОЛ №2 | Тема 1. Інформаційне право та інформаційні відносини.

Тема 2. Інформація у правовідносинах. | Тема 3. Доступ до інформації: поняття, правове регулювання. | Тема 4. Принципи доступу до інформації. | Тема 5. Основні правові засади отримання громадянами інформації. | Тема 6. Забезпечення доступу громадян до інформації. | Тема 7. Отримання інформації про діяльність органів державної влади. | Тема 9. Юридична відповідальність за порушення права на доступ до інформації. | V.1. Індивідуальні завдання | VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати