На головну

4 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

B+ сол жақ жарты шар, самай бөлімі, Вернике сөйлеу орталығы

Cсол жақ жарты шар, қозғалыс орталығы

Dоң жақ жарты шар, жады орталығы

Eсол жақ жарты шар, Брок сөйлеу орталығы

288 ТГипоталамустың артқы ядроларын тітіркендіру көрінеді:

A+ асқазанның және ішектің секреторлық пен моторлық функциясының төмендеуімен

Bасқазанның және ішектің секреторлық пен моторлық функциясының жоғарлауымен

Cартериялық қысымның төмендеуімен

Dұйқышылдықпен

Eқызбамен

289 ТНауқас сол жақ қолының белсенді қозғалыстарының болмауына және сезімталдықтың жоқ болуына шағымданады. Обьективті: сол жақ қолының бұлшық еттері атрофияланған, қозғалыс жоқ. Бұл патология қалай аталады және оның белгілері қандай?

Aсолжақтық парез, гипоестезия

Bорталықтық салдану, бұлшық еттердің гипертонусы

C+ перифериялық салдану, атрофия, арефлексия

Dгемиплегия, атония, гипоестезия

Eперифериялық гемипарез, бұлшық еттердің атрофиясы

290 ТПациентте бас мидың оң жақ жарты шарының зақымдалуы. Есі сақталған, сөйлеу бұзылмаған. Айтыңыз, қандай функциялардың бұзылыстары болады?

Aжадының бұзылысы, ретроградтық амнезия

Bантероградтық амнезия

Cөз өзін ұстауын және мотивациясының бұзылысы

Dсенсорлық және моторлы афазия

E+ сөйлемейтін функциялардың бұзылыстары (қабылдау)

291 ТНауқастың есі бар, өткен шақтағы жайлардың бәрі ұсақ түйектеріне дейін есінде. Бірақ ол жаңа ақпараттарды қабылдамайды және қайталай алмайды. Бұндай жағдай қалай аталады және жүйенің қандай бөлімі зақымдалған?

Aретроградтық амнезия, маңдай бөлігі

Bаграфия, агнозия, самай бөлігі

C+ антероградтық амнезия, гипокамп

Dсенсорлық афазия, аммониев мүйізі

Eанестезия, самай бөлігі, гипокамп

292 ТНауқас өзінің кім екенін, қайда дүниеге келгенін, ата анасының кім екенін, қайда тұратынын және т.б. есіне түсіре алмайды. Оқу, жазу қабілеттері жоқ, иістерді айыра алмайды, көру арқылы қабылдауы жоқ. Сөйлеу сақталған. Сіздің қорытындыңыз.

Aмоторлық афазия, агнозия

Bантероградтық амнезия, аграфия

Cретроградтық амнезия, афазия, алексия

D+ агнозия, алексия, агрофия, үшіншілік жадының бұзылысы

Eекіншілік жадының бұзылысы, агнозия, алексия

293 ТЖүйке жүйесінің қандай бөлімін тітіркендіру ұйқының қашуына әкеледі?

Aсопақша миды, гипоталамусты

B+ гипоталамусты, ретикулярлық формацияны

Cқара затты

Dсеротониннің өндірілуінің көбеюі

Eадреналин бөлінунің азаюы

294 ТПациент ұйқысының бұзылуына, әсіресе ұйықтап кетудің қиындауыеа шағымданады. Ұйқының бұндай бұзылысы қалай аталады және қандай фазасы бұзылған?

Aинтрасомникалық, бірінші фаза бұзылған

Bпресомникалық, беткей ұйқының бұзылысы

C+ пресомникалық, бірінші фазасының бұзылысы

Dпостсомникалық, терең ұйқының бұзылысы

Eсомнамбулизм

295 ТНауқас тітіркендіргіштікке, ұйқының қашуына, жылағыштыққа, жұмыс қабілетінің төмендеуіне, мінезінің өзгерісіне (тез ашуланғыш) шағымданады. Бұндай жағдай қалай аталады. Қандай қыртыстық процестердің бұзылысы осы жағдайдың негізінде жатыр?

Aдепрессивті жағдай

Bвегетативті жүйкенің зақымдалуы

Cұйқының бұзылысы, гипоталамустың зақымдануы

D+ қыртыстық процестердің бұзылысы, невроз

Eтежелу процесінің жүктемеленуі

296 ТНауқас әйел, 68 жаста, инсульттан кейін аяқ қолдарының қозғалысы жоқ. Аяқ қолдарының бұлшықет тонусы және рефлекстері жоғарылаған. Науқаста салданудың қай түрі?

Aэкстрапирамидті

Bпараплегиялық

Cшеткі

D+ орталық

Eмиастениялық

297 ТНауқас, 43 жаста, 4 ай бұрын сол аяғына жарақаттан кейін ампутация жасалған. Қазір ол жоқ аяғын сезетініне, сол жердің тұрақты, күшті ауырсынуына шағымданады. Науқаста ауырсынудың қай түрі?

A+ фантомдық

Bкаузалгия

Cневралгия

Dталамиялық

Eрефлекторлы

298 ТНауқас, 18 жаста, тұрмыстық жарақаттан кейін тұрақты бас айналу, нистагм, атаксия, астения байқалды. Бұл бас миының қай құрылымының қызметінің бұзылысын дәлелдейді?

Aвестибулярлы ядроның

Bқозғалыс қыртысының

Cбазальді ганглийдің

Dқара субстанцияның

E+ мишықтың

299 ТПарабиоздың тежелу сатысы немен көрінеді?

Aбарлық тітіркендіргіштерге бірдей реакция

B+ барлық тітіркендіргіштерге реакцияның болмауы

Cәлсіз тітіркендіргішке күшті реакция

Dкүшті тітіркендіргішке әлсіз реакция

Eбарлық тітіркендіргішке күшті реакция

300 ТНегізгі жүйке процестерінің қимылдауына жүктемелілігін қалай тудыруға болады?

Aшартты тітіркендіргішпен ұзақ әсер ету

Bшамадан тыс шартты тітіркендіргішпен

C+ динамикалық стереотипті қайта құрумен

Dкүрделі дифференцировкамен

Eнығайтылудың кешіктірілуімен

301 ТМишықтың зақымдануы көрінеді:

Aбұлшық ет атаксиясымен, афазиямен

Bастезиямен, ахолиямен

C+ атаксиямен, астениямен

Dафазиямен, ахолиямен

Eарефлексиямен, афазиямен

302 ТҚандай әдістер тежелу процесінің жүктемеленуін тудырады:

Aбиологиялық теріс тітіркендіргіштің әсері

Bкүшті шартты тітіркендіргіштің ұзақ әсері

C+ күрделі дифференцировка

Dдинамикалық стереотиптің қайта құрылуы

Eәлсіз тітіркендіргіштің ұзақ әсер етуі

303 ТОрталық жүйке жүйесіне әсер етуінен эффекторлы белгіні көрсетіңіз:

Aантигеннің әсеріне сенсибилизациялаушы

Bантигеннің әсеріне десенсибилизациялаушы

C+ эйфориялық, наркотикалық

Dажыратушы

Eқосарланушы

304 ТҚандай аурулардың дамуы неврозбен тікелей байланысты?

AИценко Кушинго ауруы

Bдиффузионды гломерулонефрит

Cгипотониялық ауру

Dгепатит

E+ гипертониялық ауру

305 ТЕкіншілік жадының негізі болып саналады:

Aес, сөйлеу

Bесте сақтау

Cайту

D+ қайталау

Eназар

306 ТОрталық салдануға қандай көріністер тән:

Aерікті қозғалыстардың сақталуы

B+ сіңір рефлексінің күшеюі, бұлшық ет гипертонусы

Cсіңір рефлексінің болмауы

Dбұлшық ет атрофиясы

Eгипоестезия, атония

307 ТПарабиоз фазаларының бірізділігін көрсетіңіз:

1. ультрапарадоксальды

2. парадоксальды

3. теңгерілген

4. тежелген

A4,3,2,1

B2,3,4,1

C+ 3,2,1,4

D1,2,3,4

E2,4,1,3

308 ТМидың қандай бөліктерін тітіркендіргенде ұйқысыздық байқалады:

Aтөбе мен самай бөліктерін

BАммониев мүйізін, сұр затты

C+ торлы, формацияны, гипоталамусты

Dқара затты, торлы формацияны

Eбас ми қыртысын алып тастағанда

309 ТЖаңа ақпаратты қабылдамау, оны қолдану үшін оңай жерде сақтау қабілетінің болмауы қалай аталады?

Aагнозия

B+ антероградты амнезия

Cретроградты амнезия

Dаграфия

Eалексия

310 ТҚозу процесінің жүктемеленуін қалай тудыруға болады?

Aтеріс тітіркендіргіштің әсерімен

Bинфекциямен, интоксикациямен

Cкүрделі дифференцировкамен

Dдинамикалық стереотиптің қайта құрылуымен

E+ шамадан тыс күшті тітіркендіргішпен

311 ТОрталық салдану қандай көріністермен байқалады:

Aсіңірлік рефлекстердің күшеюі

Bерікті қимылдардың жойылуы, сіңірлік рефлекстердің әлсіреуі, бұлшық ет ширығуының

төмендеуі

Cбұлшық ет тонусының жоғарылауы

Dбұлшық ет атрофиясы

E+ ерікті қимылдардың жойылуы, сіңірлік рефлекстердің күшеюі, бұлшық ет ширығуының күшеюі

312 ТНевроз саналады:

AВЖҚызметінің органикалық бұзылысы

B+ ВЖҚ ң функционалдық бұзылысы

Cбас ми қыртысасты құрылымының органикалық бұзылысы

Dсопақша ми құрылымдарының функционалдық бұзылысы

Eгипоталамустық аймақтағы функционалдық бұзылыс

313 ТНевроздарды сипаттайтын көріністерді атаңдар:

Aперифериялық салдану, бұлшық ет атрофиясы

Bтрофикалық бұзылыстар, орталық салдану

Cфазалық күй, арықтап қажу, жүрек соғу

Dбас ми қыртысындағы патологиялық өзгерістер

E+ қыртыстық үрдістердің әлсіреуі

314 ТҚандай аурудың дамуындағы патогенезі неврозға тікелей байланысты:

A+ гипертониялық ауру

BИценко Кушинга ауруы

Cдиффузды гломерулонефрит

Dгипотониялық ауру

Eқант диабеті

315 ТЖойылушы тежелудің қорғаушы қызметі қандай:

Aіс әрекеттің жаңа түріне қосылу

Bсырытқы тітіркендірудің әлсіздігі

C+ мағынасын жоғалтқан қажетсіз тітіркендіргіштерден жүйке жүйесінің босауы

Dкүшті тітіркендіргіштерге назар аудару

Eшыдамды тудыру үшін

316 ТҚандай әдіспен қозу үрдісінің шамадан тыс зорлануын туғызуға болады:

Aбиологиялық теріс тітіркендіргіштің әсері

B+ шартты күшті тітіркендіргіштің ұзақ әсері

Cқалыс қалуы және күрделі дефференцировка

Dшартты тітіркендіргіштер санының көп болуы

Eдинамикалық стереотиптің қайта құрылуы

317 ТОрганизмнің бейімделуінде адаптация негізінде ішкі тежелудің қандай түрі жатыр:

Aжоюшы

B+ ажыратылған

Cшектен тыс тежелу

Dкешіккен тежелу

Eшартты тежелу

318 ТСілейме кезінде ОЖЖ тарапынан байқалады:

Aкенеттен қозу, ұйқысыздық

Bсіңірлік рефлекстердің күшеюі

Cесту жойылуы және рефлекстің болмауы

D+ ОЖЖ және өмірлік маңызды орталықтардың лезде тежелуі

Eфазалық күй, ұйқышылдық

319 ТШыдамдылық және тәртіптіліктің негізінде ішкі тежелудің қандай түрі жатады:

Aшектен шыққан тежелу

Bсөніп баражатқан тежелу

C+ кешеуілдеген тежелу

Dшартты тежелу

Eдифференцирленген тежелу

320 ТНевротикалық жағдайдың негізінде жатады:

Aнегізгі қыртыстық үрдістердің күшеюі

Bфазалық күй

C+ негізгі қыртыстық үдерістердің күрт кетуі (срыв)

Dтітіркендіргіштік, ұйқысыздық

Eестің бұзылысы

 



3 страница | Общие требования.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати