На головну

Товарний портфель - це асортимент продукції, що випускається в рамках окремого провадження - технологічно відособленим стратегічної одиниці бізнесу.

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  3. II. рахунок виробництва
  4. II.2. Локальні геосистеми - морфологічні одиниці ландшафту
  5. VII розділ: Витрати на підготовку і освоєння виробництва.
  6. Серпня дали старт перші масові зарядки по муніципальних утворень в рамках проекту «Здоровий заряд».
  7. Автоматизоване проектування технологічних процесів методом адресації

Товарні групи, що входять в окремий товарний портфель, мають набагато меншим ступенем відособленості, ніж стратегічні одиниці бізнесу, при цьому вирішальним ознакою для віднесення певних товарів або товарних груп до одного з товарних портфелів буде здійснення їх випуску на устаткуванні одного і того ж парку.

У практиці діяльності підприємств товарний портфель являє собою сукупність товарів, що володіють різним рівнем рентабельності, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу і, як наслідок, мають різні перспективи на ринку. Через обмежену тривалості життєвого циклу товарів складу портфеля є величиною змінною в часі, що обумовлено зняттям з виробництва старих товарів і освоєнням нових (оновленням асортименту).

При цьому склад і структура товарного портфеля повинні відповідати сукупності цілей різного горизонту планування, які ставить перед собою організація.

Таким чином, управління структурою товарного портфеля є складним процесом і полягає у виборі оптимального рішення з урахуванням всіх можливих критеріїв оптимізації і обмежень, що мають місце в існуючих і можливих умовах при реалізації різних альтернатив розвитку.

Пошук найкращих характеристик товарного портфеля виробництва можна називати не оптимізацією, а пошуком збалансованої структури.

Збалансованістю слід називати такий стан товарного портфеля підприємства, при якому, з урахуванням наявних зовнішніх і внутрішніх умов, забезпечується досягнення всіх або більшості найбільш важливих цілей організації як в короткостроковому, так і в довгостроковому горизонтах планування.

Основними цілями в галузі управління структурою товарного портфеля будуть: забезпечення максимальної завантаженості виробничих потужностей, досягнення максимальної або мінімально необхідної прибутковості, забезпечення максимального зростання частки ринку і обсягів продажів, зниження ризику товарного портфеля.

У процесі формування збалансованої структури портфеля важливим фактором є правильний розподіл цілей по різних горизонтів планування і забезпечення тим самим синергізму в їх досягненні, тобто створення такої ситуації, коли досягнення цілей більш раннього періоду сприяє досягненню цілей більш віддаленого часового горизонту.

Залежно від виду завдань, на досягнення яких орієнтована структура товарного портфеля підприємства, і часового горизонту, в якому планується досягнення цільових показників, можуть бути виявлені наступні типи товарного портфеля:

1) портфель доходу, портфель максимуму обсягу, портфель максимуму частки ринку - з точки зору виду використовуваного критерію оптимальності;

2) страховий портфель - з точки зору ставлення до можливості зниження ризику;

3) спеціалізований і диверсифікований портфелі - з точки зору типу охоплення сегментів цільового ринку, галузевої і технологічної однорідності;

4) однорідно цільової і багатоцільовий портфелі - з точки зору складу цільового показника;

5) портфель максимуму поточного результату, портфель зростання - з точки зору тривалості охоплюваного періоду досягнення цільового показника, очікуваної динаміки.

 Еталонні (базисні) стратегії розвитку організації. | Ділове середовище ОРГАНІЗАЦІЇ. СТРАТЕГІЧНІ ГРУПИ КОНКУРЕНТІВ І ПАРТНЕРІВ ПО БІЗНЕСУ

ПИТАННЯ 19. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ І ОРГАНІЗАЦІЇ. | Цілі і завдання системи управління профорієнтацією та адаптацією персоналу в організації. | ПИТАННЯ 20. ПРИРОДА І ТИПИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ. ФАЗИ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТУ. | | Етапи розвитку конфлікту - процес конфліктної взаємодії, що характеризується різним ступенем вираженості протиріч в цілях, цінностях і методах досягнення цілей. | Причини конфліктів в організації та методи їх вирішення. | Сyщнocть cтілeй pyкoвoдcтвa. | Управлінська решітка Р. Блейка і Дж. Моутона (ГРІД). Характеристика основних і додаткових (типів) стилів управління. | В. Критерій орієнтації на співробітників або на виконання завдань. | Структура стратегічного менеджменту в системі управління організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати