На головну

Аналізу ліквідності та платоспроможності

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. III. коефіцієнти ліквідності
  3. V. Основи макроекономічного аналізу.
  4. VII. Запитальник для аналізу вчителем особливостей індивідуального стилю своєї педагогічної діяльності (А. К. Маркова)
  5. Автоматизація аналізу фінансового стану підприємства
  6. алгоритм аналізу
  7. алгоритм аналізу

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку її убування (табл. 4), із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами погашення і розташованими в порядку їх зростання (табл. 5).

Таблиця 4

Угруповання активів за ступенем ліквідності балансу

 Група активу  види активу
 А1 - найбільш ліквідні активи  - Грошові кошти-короткострокові фінансові вкладення
 А2 - швидко реалізованих активи  - Короткострокова дебіторська заборгованість-інші активи
 А3 - повільно реалізованих активів  - Запаси за вирахуванням витрат майбутніх періодов- довгострокова дебіторська заборгованість-ПДВ
 А4 - важкореалізовані активи  - необоротні активи

Таблиця 5

Угруповання пасивів по терміновості погашення

 Група пасиву  види пасиву
 П1 - найбільш термінові зобов'язання  - Кредиторська заборгованість-розрахунки по дівідендам- інші короткострокові зобов'язання-позики, не погашені в строк
 П2 - короткострокові пасиви  - Короткострокові позикові кредити банків-інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.
 П3 - довгострокові пасиви  - Довгострокові позикові кредити- інші довгострокові пасиви
 П4 - постійні пасиви  - капітал та резерви

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення:

 А1 ? П1

А2 ? П2

А3 ? П3

А4 ? П4

Проведіть аналіз ліквідності балансу в табл. 6.

Таблиця 6

Аналіз ліквідності балансу організації за 20 ___ г

 АКТИВ  На початок року  На кінець року  ПАСИВ  На початок року  На кінець року  Платіжний надлишок або недолік
 7 = 2-5  8 = 3-6
 1. Найбільш ліквідні активи А1      1. Найбільш термінові зобов'язання П1        
 2. Швидко реалізовані активи А2      2. Короткострокові пасиви П2        
 3. Повільно реалізовані активи А3      3. Довгострокові пасиви П3        
 4. Важко реалізовані активи А4      4. Постійні пасиви П4        
 БАЛАНС      БАЛАНС        

Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити показники ліквідності (таблиця 7).

Таблиця 7

показники ліквідності

 найменування показника  спосіб розрахунку  пояснення
 Поточна ліквідність  ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2)  Характеризує платоспроможність чи неплатоспроможність організації на найближчий період часу
 перспективна ліквідність  ПЛ = А3-П3  Прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів

Для якісної оцінки платоспроможності та ліквідності організації крім аналізу ліквідності балансу необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності (таблиця 8).

Мета розрахунку - оцінити співвідношення наявних активів, як призначених для безпосередньої реалізації, так і задіяних у виробничому процесі, з метою їх подальшої реалізації і відшкодування вкладених коштів та існуючих зобов'язань, які повинні бути погашені організацією в майбутньому періоді.

Розрахунок грунтується на тому, що види оборотних коштів мають різний ступінь ліквідності. Тому для оцінки платоспроможності і ліквідності організації застосовуються показники, які різняться в залежності від порядку включення їх в розрахунок ліквідних коштів, що розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.

Таблиця 8

Фінансові коефіцієнти, застосовувані для оцінки ліквідності організації

 показник  Економіческоесодержаніе  розрахунок показника  Рекомендовані значення
 Загальний показник ліквідності  показує відношення суми всіх ліквідних коштів до суми всіх платіжних зобов'язань  L1 = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)  Значення коефіцієнта повинно бути більше або дорівнює 1
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  показує, яку частину кредиторської заборгованості організація може погасити негайно  L2 = А1 / (П1 + П2)  Значення коефіцієнта не повинно опускатися нижче 0,2-0,7
 Коефіцієнт швидкої ліквідності  показує, наскільки ліквідні кошти організації покривають його короткострокову заборгованість  L3 = (А1 + А2) / (П1 + П2)  Рекомендоване значення коефіцієнта від 0,8 до 1
 Коефіцієнт поточної ліквідності  показує, яка частина поточних зобов'язань покривається поточними активами  L4 = (A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)  Рекомендоване значення коефіцієнта від 1 до 2

Проведіть аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів. Запишіть показники платоспроможності організації в табл. 9, порівняйте з нормою і виявити відхилення.

Таблиця 9

Оцінка поточної платоспроможності організації за 20 ____ г.

 показники  оптимальне значення  На початок року  На кінець року  Відхилення (+, -)
 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,2 - 0,7      
 2. Коефіцієнт критичної (швидкої) ліквідності  0,8 - 1      
 3. Коефіцієнт поточної ліквідності  1 - 2      

2. Аналіз форми «Звіт про фінансові результати»

Аналіз фінансових результатів діяльності організації починають з вивчення складу, структури і динаміки показників прибутку за даними бухгалтерської (фінансової) звітності - форми «Звіт про фінансові результати».

У табл. 10 представлені вихідні та аналітичні показники звіту про прибутки і збитки організації за 20___ - 20___ рр. для проведення структурно-динамічного (вертикального і горизонтального аналізу). Вони відображають склад, структуру і динаміку доходів і витрат організації.

Таблиця 10

Склад, структура і динаміка доходів і витрат організації за 20 __- 20__гг.

 показники  Склад доходів і витрат, тис. Руб.  відхилення  Структура доходів і витрат,%
 20__р.  20__р.  абсолютне, т.руб.  відносне,%  20__р.  20__р.  зміна (+, -)
А
 1. Доходи - всього тому числі:              
 1.1. Виручка від продажів              
 1.2. Відсоток до отримання              
 1.3. Доходи від участі в інших організаціях              
 1.4. інші доходи              
 2. Витрати - всього тому числі:              
 2.1 Собівартість проданих товарів, робіт, послуг              
 2.2. Відсотки до сплати              
 2.3. Інші витрати              
 3. Прибуток (збиток) до оподаткування (п.1-п.2)              
 4. Податок на прибуток              
 3. Чистий прибуток (п.3-п.4)              

 Аналіз структури активу і пасиву балансу | Типові завдання з організаційно-економічної частини магістерських дисертацій дослідного профілю.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати