ПЕРЕДМОВА | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 1 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 2 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 3 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 4 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 5 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 6 страница | НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 7 страница | Завдання 6. 1 страница | Завдання 6. 5 страница |

загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання 6. 3 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Завдання 10.Проаналізувати доцільність придбання підприємством акцій ВАТ за різних варіантах виплати дивідендів, якщо:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Ринкова ціна акції, грн.
Сума щорічної виплати дивідендів, грн.: - варіант І - варіант ІІ - варіант ІІІ
Середньоринкова норма прибутку, %

Завдання 11.Визначити термін окупності облігації та зробити висновок про доцільність вкладання коштів у облігації чи в альтернативний об'єкт інвестування, термін окупності якого 3,5 року.

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Номінальна вартість облігації, грн.
Річна купонна ставка облігації, %
Термін погашення облігації, років
Дисконтована ціна облігації, грн.
Періодичність виплати купону, разів у рік один двічі чотири

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

9.1. суть та класифікація фінансових ризиків підприємства.

9.2. принципи та процес управління фінансовими ризиками.

9.3. методи нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків.

Ключові терміни та поняття

· Фінансовий ризик · Політика управління фінансовими ризиками · Методи оцінки ризиків · Принципи управління ризиками · Системи нейтралізації і мінімізації ризиків · Зовнішні ризики · Внутрішні ризики · Методи управління ризиками

1. Суть і класифікація фінансових ризиків підприємства

Фінансова діяльність підприємства у всіх її формах пов'язана з багатьма ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності посилюється з збільшенням обсягів діяльності. Ризики, що пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, виділяють в особливу групу фінансових ризиків, які є одними з визначальних серед ризиків усієї господарської діяльності підприємства.

Фінансовий ризик - це ймовірність виникнення небажаних фінансових наслідків в формі втрати доходу чи капіталу в умовах невизначеності здійснення фінансової діяльності підприємства.КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
За видами Ризик зменшення фінансової стійкості Процентний ризик
Валютний ризик
Ризик неплатоспроможності Депозитний
Інвестиційний ризик Кредитний
Інфляційний ризик Структурний
За об'єктом ризик окремої фінансової операції
ризик різних видів фінансової діяльності
ризик фінансової діяльності підприємства в цілому
За джерелами виникнення зовнішній Внутрішній
За фінансовими наслідками пов'язаний з економічними втратами
пов'язаний з втратою вигоди
пов'язаний як з економічними втратами, так і з додатковими доходами
За характером прояву в часі постійний Тимчасовий
За рівнем фінансових втрат допустимий критичний Катастрофічний
За рівнем передбачуваності прогнозований Не прогнозований
За можливістю страхування підлягають страхуванню не підлягають страхуванню
За видами діяльності операційний інвестиційний Фінансовий
                 
  Фактори, що впливають на рівень сукупного ризику  
Операційний ризик Інвестиційний ризик Фінансовий ризик
Постачання Виробництво Збут Проектні ризики Ризики фінансового інвестування Структура капіталу Ризики ліквідності Премія за ризик
         

2. Принципи та процес управління фінансовими ризиками

Управління фінансовими ризиками - процес передбачення і нейтралі­за­ції їх не­га­тивних фінансових наслідків, пов'язаних з виявленням, оцінкою, профілактикою та страху­ван­ням.

Політика управління фінансовими ризиками - частина загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці системи заходів з нейтралізації можливих негативних фінансових наслідків ризиків, пов'язаних з здійсненням різних аспектів фінансової діяльності.


  Заходи політики управління фінансовими ризиками  
1. Ідентифікаціяокремих видів ризиків
2. Оцінка повноти й достовірності інформації для визначення рівня ризиків
3. Вибір та використання відповідних методів оцінки ймовірності ризиків
4. визначення розміру можливих втрат при настанні ризикової події
5. вивчення та визначення впливу факторів, що впливають на рівень ризиків
6. Встановлення гранично допустимого рівня фінансових ризиків
7. Визначення шляхів нейтралізації фінансових ризиків
8. Вибір та використання внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків
9. вибір форм та видів страхування окремих фінансових ризиків
10. Оцінка результативності нейтралізації фінансових ризиків
     

Зони можливих фінансових втрат підприємства:

Гарантований фінансовий результат Можливі фінансові втрати  
В розмірі розрахункової суми прибутку В розмірі розрахункової суми прибутку В розмірі розрахункової суми доходу В розмірі суми власного капіталу  
Безризикова зона Зона допустимого ризику Зона критичного ризику Зона катастрофічного ризику  
Точка повного розрахункового прибутку     Точка мінімального розрахункового прибутку     Точка беззбитковості   Точка бездохідності     Точка банкрутства  

Ступінь ризику оцінюється за допомогою середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації:

, , ,

де s - середнє квадратичне відхилення;

n - коефіцієнт варіації;

х - очікуване значення для кожного спостереження;

- середнє очікуване значення;

n - частота спостережень.

Методи управління фінансовими ризиками:

1. скасування;

2. запобігання втрат і контроль;

3. страхування;

4. поглинання.

3. Методи нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків

В фінансовому менеджменті розрізняють внутрішні і зовнішні методи (механізми ) Нейтралізації і мінімізації ризиків

Þ


Система зовнішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання зовнішнього страхування. Таке страхування здійснюється за допомогою страхових компаній, яким передаються повністю або частково ризики значних фінансових втрат. При цьому фінансові ризики повинні відповідати певним умовам, а саме: можливість страхування, висока ступінь ймовірності настання ризикової події, не прогнозованість та нерегулярність ризику, прийнята ціна страхового захисту.

При страхуванні фінансового ризику визначають: обсяг страхової відповідальності, страхову суму, розмір страхового тарифу, розмір страхового платежу, порядок його сплати, порядок визначення розміру страхового збитку та порядок виплати страхового відшкодування

План практичного заняття

Заняття 1. Загальні основи управління фінансовими ризиками

1. Економічна суть та характерні ознаки і види фінансових ризиків.

2. Принципи управління фінансовими ризиками.

3. Мета та порядок політики управління фінансовими ризиками

4. Методи оцінки фінансових ризиків.

5. Механізми нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків.

Питання для самостійного вивчення

1. Характеристика сфери застосування ризик-менеджменту.

2. Відмінність між бізнес-ризиком та фінансовим ризиком.

3. Види та механізм застосування внутрішніх методів нейтралізації фінансових ризиків.

4. Види та механізм застосування зовнішніх методів нейтралізації фінансових ризиків.

5. Диверсифікація фінансових вкладень підприємства, як механізм мінімізації ризиків.

6. Характеристика ризиків, притаманних діяльності вітчизняних підприємств.

7. Характеристика страхового ринку в Україні.

8. Особливості страхування підприємницьких ризиків.

9. Предмет і об'єкти майнового страхування.

10. Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

Термінологічний словник

Внутрішнє страхування фінансових ризиків - система заходів, що розроблюється на підприємстві для забезпечення нейтралізації негативних наслідків фінансових ризиків в процесі господарської діяльності.

Зовнішнє страхування фінансових ризиків - страхування окремих фінансових ризиків підприємства страховими компаніями (страховиками) в повному обсязі або частково.

Зони фінансових ризиків - групування фінансових ризиків за рівнем можливих фінансових втрат на безризикову зону, зону допустимого ризику, зону критичних втрат та зону катастрофічного ризику.

Ідентифікація фінансових ризиків - процес визначення переліку основних видів фінансових ризиків, притаманних діяльності підприємства.

Профілактика фінансових ризиків - система превентивних заходів для забезпечення зменшення ймовірності виникнення окремих видів фінансових ризиків на підприємстві.

Рівень фінансового ризику - основний показник, що використовується для оцінки окремих фінансових ризиків шляхом множення ймовірності його виникнення на величину можливих фінансових втрат при настанні ризикової події.

Ризик - ймовірність настання події, пов'язаної з можливими фінансовими втратами або іншими негативними наслідками.

Ризик-менеджмент - система управління ризиками на підприємстві, яка передбачає використання методів та інструментів, направлених на ідентифікацію ризиків, розрахунок ймовірності їх виникнення, визначення можливого розміру фінансових втрат, профілактику, внутрішнє та зовнішнє страхування.

Страхування - фінансова операція, направлена на грошове відшкодування можливих збитків при виникненні окремих фінансових ризиків.

Фінансові ризики - ймовірність виникнення непередбачуваних фінансових втрат (зменшення прогнозованого прибутку, зменшення очікуваного доходу, втрата частини або всього капіталу) за невизначених умов фінансової діяльності підприємства.

Хеджирування - процес використання внутрішніх та зовнішніх механізмів з метою зменшення ризику можливих фінансових втрат.

Тестові завдання

1. Фінансовий ризик - це:

1) ймовірність втрат через коливання ринкових процентних ставок та зміну вартості кредиту;

2) розподіл між суб'єктами господарської діяльності негативних еко­номічних наслідків;

3) ймовірність виникнення фінансових витрат в умовах невизначенос­ті діяльності підприємства;

4) ймовірність валютних втрат через зміну курсу різних валют.

2. Виберіть характерні ознаки фінансового ризику як економічної категорії:

1) ймовірний характер;

2) об'єктивність прояву;

3) невизначеність наслідків;

4) всі відповіді правильні.

3. Фінансові ризики за джерелами виникнення поділяються на:

1) неплатоспроможності і платоспроможності;

2) зовнішні і внутрішні;

3) критичний і катастрофічний ;

4) об'єктивний і суб'єктивний.

4. Виберіть методи оцінки фінансових ризиків підприємства:

1) експертний;

2) нормативний;

3) статистичний;

4) всі відповіді правильні.

5. Величина можливих фінансових втрат визначається за:

1) характером фінансової операції;

2) величиною задіяного капіталу;

3) рівнем відхилень доходів при відповідних ризиках;

4) всі відповіді правильні.

6. Як поділяють фінансовий ризик за рівнем фінансових втрат?

1) допустимий, критичний, катастрофічний;

2) простий і складний;

3) передбачуваний і непередбачуваний;

4) ринковий і неринковий.

7. Критичний фінансовий ризик пов'язаний з втратою:

1) прибутку;

2) доходу;

3) власного капіталу;

4) сукупного капіталу.

8. Ризик-менеджмент в системі фінансового менеджменту передбачає використання методів та механізмів спрямованих на:

1) ідентифікацію ризиків та розрахунок ймовірності їх виникнення;

2) визначення можливого розміру фінансових витрат;

3) профілактику ризиків та здійснення заходів щодо їх нейтралізації;

4) всі відповіді правильні.

9. Рівень ризику фінансової діяльності підприємства оцінюється через концентрацію в зоні ризику:

1) власного капіталу;

2) залученого капіталу;

3) сукупного капіталу;

4) постійного капіталу.

10. До об'єктивних факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства, відносять:

1) рівень економічного розвитку країни;

2) склад і структуру капіталу;

3) стратегію розвитку підприємства;

4) характер фінансових інструментів підприємства.

11. До суб'єктивних факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства, відносять:

1) характер державного регулювання фінансовою діяльністю підприємства;

2) обсяг сукупного капіталу;

3) рівень кваліфікації менеджерів;

4) стан національної економіки.

12. Вищий рівень фінансових ризиків в діяльності суб'єктів господарювання спостерігається в країнах з:

1) перехідною економікою;

2) стабільною економікою;

3) не залежить від стану економіки;

4) розвинутою економікою.

13. Визначений граничнодопустимий рівень фінансових ризиків підприємства впливає на:

1) фінансовий аналіз;

2) фінансову політику;

3) фінансове планування;

4) фінансовий контроль.

14. Портфель фінансових ризиків підприємства - це сукупність:

1) зовнішніх фінансових ризиків підприємства;

2) внутрішніх фінансових ризиків підприємства;

3) фінансових ризиків, притаманних господарській діяльності під­при­ємства;

4) системних ризиків підприємства.

15. На яких принципах базується управління фінансовими ризиками:

1) свідомості прийняття ризику;

2) економічності управління;

3) можливості управління;

4) всі відповіді правильні.

16. Під економічністю управління ризиками розуміють використання заходів з нейтралізації ризиків витрати, стосовно яких:

1) перевищують можливі втрати;

2) не перевищують можливих втрат;

3) не перевищують потенційних доходів;

4) не перевищують потенційного прибутку.

17. На рівень фінансових ризиків в діяльності підприємства впливає:

1) кон'юнктура ринку;

2) стан необоротних активів;

3) рівень кваліфікації фінансових менеджерів;

4) рівень витрат.

18. Які методи (механізми) нейтралізації фінансових ризиків виділяють в фінансовому менеджменті?

1) безризиковий і ризиковий;

2) поелементний і середньозважений;

3) прямий і опосередкований;

4) внутрішній і зовнішній.

19. До системи внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять:

1) концентрація ризику;

2) диверсифікація ризику;

3) створення резервних фондів;

4) зовнішнє страхування

20. До системи зовнішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків включають:

1) хеджування;

2) страхування;

3) уникнення ризику;

4) диверсифікація.

21. Механізм диверсифікації фінансових ризиків базується на:

1) розподілі ризиків для запобігання їх концентрації;

2) встановленні нормативів з основних параметрів фінансової політики;

3) передачі ризику партнерам;

4) створенні внутрішніх страхових резервів.

22. Хеджування як механізм нейтралізації фінансових ризиків базується на використанні:

1) первинних фінансових інструментів;

2) вторинних (похідних) фінансових інструментів;

3) страхових полісів;

4) банківських кредитів.

23. Для використання страхування як механізму нейтралізації фінансових ризиків необхідна наявність таких умов як:

1) можливість страхування;

2) висока ймовірність настання страхової події;

3) доступна ціна страхового захисту;

4) всі відповіді правильні.

24. При використанні страхування як методу нейтралізації ризику сторони обумовлюють:

1) обсяг страхової суми;

2) форму страхування;

3) галузь страхування;

4) вид страхування.

25. Під ціною страхового захисту фінансових ризиків розуміють:

1) страхову суму;

2) розмір страхової відповідальності;

3) величину страхового платежу;

4) розмір страхового відшкодування.

Навчальні завдання

Завдання 1.Визначити менш ризиковий проект вкладання коштів в реальні інвестиції за критерієм максимізації норми прибутку на капітал на основі таких даних:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
І проект І проект І проект ІІ проект ІІ проект ІІ проект
Обсяг інвестицій, тис. грн.
Рентабельність реалізації виробленої продукції, %
Оборотність капіталу, рази

Завдання 2.Визначити більш доцільне вкладання коштів в реальні інвестиції за критерієм максимізації фінансової рентабельності підприємства з найменшим ризиком на основі таких даних:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
І проект І проект І проект ІІ проект ІІ проект ІІ проект
Обсяг інвестицій, тис. грн.
Частка власного капіталу
Рентабельність реалізації виробленої продукції, %
Оборотність капіталу, рази

Завдання 3.Визначити середнє очікуване значення прибутку у майбутньому фінансовому році за такими даними:

Варіант
І ІІ ІІІ
Величина прибутку, тис. грн. Ймовір­ність Величина прибутку, тис. грн. Ймовір­ність Величина прибутку, тис. грн. Ймовір­ність
2,5 0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,2
0,4 0,4 0,4
0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1

Завдання 4.Використовуючи дані завдання 3, розрахувати дисперсію та середньоквадратичне відхилення запланованої величини отримання прибутку.

Завдання 5.Визначити суму інвестиційних доходів та інвестиційних витрат за проектом якщо період вкладання коштів 2 роки з рівними частинами в сумі 300 тис. грн. Очікувані грошові потоки за проектом в цей період складуть:

Варіант
І ІІ ІІІ
Ймовір­ність Грошові потоки, тис. грн. Ймовір­ність Грошові потоки, тис. грн. Ймовір­ність Грошові потоки, тис. грн.
0,15 0,1 0,1
0,30 0,3 0,2
0,40 0,4 0,4
0,15 0,2 0,3

Завдання 6.Інвестиційний проект передбачає капіталовкладення в розмірі 500 тис. грн. Розрахувати чисту теперішню вартість та внутрішню норму прибутковості капіталовкладень та оцінити ризик даного капіталовкладення, якщо фінансовою стратегією передбачено рівень внутрішньої норми прибутковості не менше 12 %. Ставка дисконтування 12 %. Період вкладання коштів - 3 роки. Дані для розрахунку:


Варіант
І ІІ ІІІ
Ймовір­ність Очікувані грошові потоки, тис. грн. Ймовір­ність Очікувані грошові потоки, тис. грн. Ймовір­ність Очікувані грошові потоки, тис. грн.
0,2 0,3 0,2
0,6 0,4 0,4
0,2 0,3 0,4

Завдання 7.Визначити, який проект А чи В є більш ризиковий, за такими даними:

(тис. грн.)

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Проект А Проект В Проект А Проект В Проект А Проект В
Математичне очікування дохідності
Стандартне відхилення

Завдання 8.За рейтинговим методом оцінки ризику визначити рівень загрози банкрутства підприємства, використавши модель Альтмана, згідно таких даних:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Валовий дохід  
Сукупні витрати  
Власний капітал  
Залучений капітал, всього  
в т. ч.: - довгостроковий - короткостроковий  

Завдання 9.Визначити доцільність страхування дебіторської заборгованості підприємства за такими даними:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Розмір страхового тарифу, % від страхової суми 2,5
Обсяг товарного кредиту на плановий період, тис. грн.
Фактичний індекс інкасації дебіторської заборгованості 0,96 0,9 0,8

Завдання 10.Розрахувати економічні втрати та суму відшкодування при страхуванні підприємства на випадок простою обладнання від незалежних причин, використавши такі дані:

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Тривалість простою, днів
Чистий прибуток за місяць, тис. грн.
Оплата праці працівників, тис. грн.
Витрати щодо подолання наслідків простою, тис. грн.
Розмір безумовної франшизи, %

Примітка: відповідальність наступає після 5-го дня.

Завдання 11.Виберіть найменш ризиковий проект капіталовкладень, використавши такі дані:

(тис. грн.)

Показники Варіант
І ІІ ІІІ
Проект А Проект В Проект А Проект В Проект А Проект В
Середня величина прибутку
Мінімальний прибуток
Ймовірність отримання мінімального прибутку, %
Максимальний прибуток
Ймовірність отримання максимального прибутку, %

Завдання 12.За рейтинговим методом оцінки ризику визначити рівень загрози банкрутства підприємства, використавши 5-факторну модель Е. Альтмана згідно таких даних фінансової звітності підприємства:Завдання 6. 2 страница | Завдання 6. 4 страница
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати