На головну

V. Організація виконання та захисту курсової роботи

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  5. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ
  6. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  7. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.

Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи.

Після закріплення за студентами наукових керівників вони доводять до студентів графік консультацій для підготовки курсових робіт.

На консультаціях викладач знайомить студентів з методичними рекомендаціями та вимогами до оформлення роботи.

Науковий керівник затверджує план курсової роботи. Порушення графіку консультацій може бути приводом для зниження оцінки за роботу.

Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і т.д.

При підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт дослідницького характеру (монографії), журнальних статей, інструктивних матеріалів, тощо.

Рецензіянаукового керівника є однією з форм контролю і оцінки виконаної студентом роботи.

В рецензії відображаються:

- актуальність і значущість обраної теми;

- відповідність змісту і структури роботи темі дослідження;

- глибина розкриття проблеми, теоретичний рівень роботи ;

- досягнення мети, виконання завдань;

- самостійність викладення матеріалу;

- вміння студента стисло, логічно й аргументовано викладати зміст та результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію;

- використання достатньої кількості нормативних актів, наукових публікацій;

- відповідність оформлення роботи вимогам та правилам орфографії;

- рекомендації і поради стосовно доопрацювання певних питань.

Керівник рецензує повністю оформлену і переплетену роботу. Курсова робота подається на рецензію не пізніше ніж за 10 днів до захисту. Без рецензії наукового керівника робота не допускається до захисту. Без захисту курсової роботи студент не допускається до складання іспиту з дисципліни.

Попередня оцінка курсової роти здійснюється науковим керівником у формі висновку: "Робота допускається до захисту ", "Робота не допускається до захисту". Кінцеве оцінювання здійснюється після захисту курсової роботи.

Робота не допускається до захисту у випадках:

- коли вона не самостійно виконана;

- написана на основі застарілого матеріалу з використанням застарілих джерел;

- співпадає за змістом з іншою роботою студента;

- курсова робота не відповідає вимогам до оформлення;

- робота виконана на низькому теоретичному рівні;

- робота не вчасно подана для рецензії.

Робота, яка не допущена до захисту, повинна бути перероблена студентом відповідно з рецензією і знову подана керівнику для повторного рецензування.

Важливим кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захистстудентом.

Після перевірки науковий керівник відмічає в рецензії позитивні сторони і недоліки (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення, підготовки та захисту роботи. Робота разом з рецензією повертається студенту для доповнення її відповідями на зауваження, які є в рецензії та на полях роботи.

У процесі підготовки до захисту своєї роботи студент уважно знайомиться із змістом рецензії, відзначеними в ній критичними зауваженнями та побажаннями рецензента і відповідно до них будує свою роботу. На основі всієї додаткової роботи студент готує матеріал (доповідь), необхідний безпосередньо для захисту.

Доповідь повинна бути змістовною і триває 5 хвилин.

У доповідь необхідно:

· Назвати тему курсової роботи , показати її актуальність та значущість;

· Сформулювати основну мету і завдання дослідження;

· Стисло розкрити зміст структури роботи;

· Доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Під час захисту студент говорить про актуальність вибраної теми, розкриває зміст її основних питань, аргументовано викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції. Він також відповідає на питання членів комісії.

На захисті курсової роботи студент отримує оцінку на основі рецензії керівника і рівня самого захисту. Відповідно до модульно-рейтингової системи оцінювання - максимальна кількість балів 100. Критерії оцінювання наведені в додатку 6. Оцінка виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку. Студент, який отримав незадовільну оцінку до повторного захисту допускається через навчальний відділ із дозволу керівника.


VI. Тематика курсових робіт з дисципліни «Менеджменту»

1. Менеджмент в економічно розвинених країнах.

2. Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні.

3. Японська модель менеджменту.

4. Організаційна культура як інструмент менеджменту.

5. Порівняльна характеристика американської та японської моделі менеджменту.

6. Аналіз внутрішнього середовища організації.

7. Зовнішнє середовище організації та оцінка факторів зовнішнього середовища.

8. Наукові школи в менеджменті.

9. Роль мотивації як функції менеджменту.

10. Мотивація персоналу на підприємстві.

11. Інформаційне забезпечення менеджменту.

12. Методи і моделі прийняття управлінських рішень.

13. Технологія прийняття управлінських рішень.

14. Планування як загальна функція менеджменту.

15. Особливості управління господарськими товариствами.

16. Корпоративне управління як специфічна форма менеджменту.

17. Формування корпоративної культури в організації.

18. Сутність і основні риси організацій.

19. Стратегічне планування в організації.

20. Управління конфліктами в організації.

21. Групи та команди в організаціях.

22. Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання.

23. Аналіз комунікаційних процесів в організації.

24. Оплата праці як основний чинник мотивування продуктивності праці.

25. Сучасні системи та форми стимулювання праці.

26. Управління виробничим процесом на підприємстві.

27. Контроль та його місце в системі управління.

28. Природа лідерства та його складові.

29. Традиційні концепції лідерства.

30. Особливості менеджерської діяльності в сучасних умовах України.

31. Концептуальні засади керівництва та лідерства.

32. Особливості становлення менеджменту в Україні.

33. Формування ефективного лідерства.

34. Системи стратегічного планування в фірмах зарубіжних країн.

35. Організаційні і особисті засади влади.

36. Етика і сучасне управління.

37. Організаційні структури управління підприємством.

38. Методи підбору персоналу на підприємствах.

39. Наукова організація праці на сучасному підприємстві.

40. Управління персоналом в умовах кризової ситуації.
ІV. Вимоги до виконання курсової роботи | VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. Загальні положення | ІІІ. Структура курсової роботи | Список використаних джерел | Додатки | КУРСОВА РОБОТА | Критерії оцінки курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати