На головну

Розрахунок економічної доцільності розробки і впровадження інформаційних технологій

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  3. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  4. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.
  5. I.1 Розрахунок w (X) при заданій масі (або обсязі) компонентів розчину
  6. I.1. Розрахунок вартості сировини
  7. I.4. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань, що підлягають включенню до кошторису.

Очікувана економія від впровадження системи розраховується за формулою:

,

де Эож - Очікувана економія від впровадження системи, руб .;

С1 - Річні поточні витрати до впровадження автоматизованої системи, руб .;

С2 - Річні поточні витрати після впровадження системи, руб .;

i - Очікуваний додатковий ефект від різних чинників, руб.

Так як основним чинником, за яким здійснюється розрахунок економічної ефективності від впровадження програмного продукту, є зменшення часу обробки результатів тестування та додатковий ефект не враховується, то i = 0.

Підставивши обчислені вище значення в формулу, отримаємо:

 руб.

де Эож - Очікувана умовно-річна економія, руб.

Чиста поточна вартість (ЧДД) Визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Якщо протягом розрахункового періоду не інфляційного зміни або розрахунок проводиться в базових цінах, то величина ЧДД для постійної норми дисконту обчислюється за формулою:

де Рt - Результати, що досягаються на кроці розрахунку t;

3t - Витрати, здійснювані на тому ж кроці без капвкладень;

Т - Горизонт розрахунку (рівний номеру кроку розрахунку, на якому виробляється ліквідація об'єкта);

Эt = (Рt - 3t) - Ефект, який досягається на t-м кроці розрахунку;

К - капітальні вклади.

якщо ЧДД інвестиційного проекту позитивний, то проект є ефективним (при даній нормі дисконту).

Для розроблювального проекту розрахунок ЧДД проводиться виходячи з таких умов:

- Горизонт розрахунку приймається рівним 3 років виходячи з терміну використання розробки;

- Крок розрахунку дорівнює одному року, T = 1 році;

- Ефект досягається на кожному кроці розрахунку дорівнює 25229,8 руб .;

- Капітальні вкладення дорівнюють витратам на створення системи і складають К = 29796,25 руб .;

- Норма дисконту дорівнює нормі доходу на капітал, Е = 12%.

Тоді сумарний чистий дисконтований дохід за весь горизонт розрахунку дорівнює:

Так як ЧДД > 0, отже, інвестування доцільно.

Індекс прибутковості (ІД) являє собою відношення суми наведених ефектів до величини капітальних вкладень і визначається за формулою:

де К - Величина капіталовкладень або вартість інвестицій,  руб.

якщо ВД > 1, то інвестиції ефективні.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД):

при Е1 >ЧДД1 > 0 Е2 >ЧДД2 <0

при Е1 >ЧДД1 > 0 Е2 >ЧДД2 > 0

Е1= 0,12

Е2=0,13

Е1 >ЧДД1 > 0 Е2 >ЧДД2 > 0

Таким чином, норма дисконту повинна бути в межах 12% .... 12,5%.

Величина терміну окупності інвестицій визначається за формулою:

,

де Т1 - Кількість повних років, необхідних для компенсації капітальних вкладень в інвестиційний проект за рахунок надходжень за цей відрізок часу;

t - Величина капітальних вкладень, що залишилася скомпенсованих за час Тt, Руб .;

t - Величина поточного ефекту в році, що відповідає повній компенсації капітальних витрат, руб.

при Е1 рівному 0,12 термін окупності складе:

 років

Показники економічної доцільності розробки і впровадження програмного продукту зведені в результуючу табл. 89.

Таблиця 89

Показники економічної доцільності

розробки та впровадження програмного продукту

 найменування показника  значення
 Витрати на розробку і впровадження ПП, руб.
 Очікувана економія від впровадження ПП, руб.
 Чиста поточна вартість, руб.
 індекс прибутковості  1,034
 Внутрішня норма прибутковості  0,125
 Дисконтований термін окупності, рік  1,36
 Термін морального старіння, року

Проведені розрахунки свідчать, що впровадження, розробленого в ВКР програмного продукту, дозволить скоротити часові витрати на обробку результатів тестування, що призведе до скорочення річних поточних витрат на 25230 руб.

Спираючись на оцінку економічної ефективності можна зробити висновок про те, що розробка і впровадження пропонованого програмного продукту є економічно обгрунтованою і доцільною.

 Розрахунок економічної доцільності вимірювача | Конкретні цілі.

Визначення вихідної ціни і критичного обсягу виробництва при розробці пристрою | Визначення ціни програмного продукту, який розроблений однією організацій на замовлення іншої і не призначений для тиражування | Визначення ціни і критичного обсягу продажів програмного продукту, призначеного для тиражування | За проектованого пристрою, приладу, установки і т.п. | Щодо програмного продукту | Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні пристрою | Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні лабораторного стенду | Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні вимірювача | Розрахунок економічної доцільності розробки пристрою | Розрахунок економічної доцільності лабораторного стенду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати