На головну

діяльності підприємства

  1. I. Аналіз діяльності школярів
  2. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  3. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу
  7. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

·

Статистика собівартості вивчає сукупні витрати живої і матеріалізованої праці в процесі виробництва продукту і його доведення зі сфери виробництва до споживача.

Основними завданнями є:

- Вивчення обсягу і складу витрат виробництва та обігу по

окремими класифікаційними ознаками;

- Вивчення динаміки собівартості одиниці продукції, робіт і послуг;

- Аналіз впливу окремих факторів на застосування собівартості продукції.

Статистика фінансових результатів вивчає кінцеві результати господарської діяльності підприємств.

Основними завданнями є:

- Вивчення процесів реалізації продукції, робіт, послуг;

- Вивчення обсягу, складу і динаміки балансового прибутку;

- Аналіз розподілу прибутку;

- Аналіз впливу на кінцеві результати діяльності підприємства різних факторів.

завдання 1

Є такі дані про виробництво продукції на підприємстві:

 Вид продукції  Питома вага витрат на виробництво в травні,%  Зміна собівартості виробів в травні попорівнянні з квітнем,%
 +2,2
 -0,5

визначити:

1) середня зміна собівартості по всіх виробах в травні в порівнянні з квітнем;

2) на скільки% в середньому змінився обсяг випуску продукції в натуральному вираженні, якщо грошові витрати на виробництво підвищилися на 1,5%?

завдання 2

Є дані по підприємствах АТ:

 №№ перед-  Випуск продукції  Себестоімостьедініци, руб.  Індівід.індекс
 ємства  1 квартал  2 квартал  1 квартал  2 квар-тал  себес-тоімос-ти
   тис. од. %  тис. од. %
 7,0  8,0  
 6,0  6,5  

Визначити для двох підприємств:

1) індивідуальні індекси собівартості;

2) середню собівартість одиниці продукції

загальний індекс собівартості (змінного складу);

3) загальний індекс собівартості (постійного складу);

4) індекс структурних зрушень.

завдання 3

Виробництво зернових на сільськогосподарському підприємстві характеризується такими даними:

 культури  Витрати на вир-во, тис. Руб.  Зміна собівартості в звітному періоді в порівнянні з базисним,%
 баз. період  звіт. період
 Озимі. пшеніцаЯров. пшеніцаРожьЯчмень  60,015,580,05,5  80,025,079,56,0  -1,60,610,0

визначити:

1) загальний індекс витрат на виробництво;

2) загальний індекс собівартості продукції;

3) суму економії або додаткових витрат за рахунок зміни собівартості культур в звітному періоді в порівнянні з базисним.

завдання 4

Є дані по підприємству:

 Продукція  Виробництво продукції, тис. Од.  Собівартість одиниці в баз. періоді, руб.
 базисний період  Звітний період
 3,51,3  4,01.4

Визначити за допомогою індексного методу відносних і абсолютних зміни загальних грошових витрат на виробництво продукції в цілому і за рахунок факторів: середньої собівартості виробництва одиниці продукції та фізичного обсягу виробництва.

завдання 5

Є дані по підприємству за місяць, млн руб .:

 Виручка від реалізації продукції -
 в т. ч. податок на додану вартість -
 Собівартість реалізованої продукції -
 Комерційні і управлінські витрати -
 Чисті доходи від інших операцій -
 Інші позареалізаційні доходи -
 Інші позареалізаційні витрати -
 Сплачено податок на прибуток -
 Абстрактні кошти від прибутку -

Визначити прибуток від реалізації продукції; балансовий прибуток; нерозподілений прибуток.

завдання 6

За даними завдання 5 попередньої теми визначити:

1) прибуток від реалізації продукції без урахування дотацій і компенсацій витрат з бюджету, прибуток від реалізації продукції з урахуванням дотацій і компенсацій витрат з бюджету;

2) рентабельність реалізованої продукції без урахування дотацій і компенсацій витрат з бюджету; рентабельність реалізованої продукції з урахуванням дотацій і компенсацій витрат з бюджету.

завдання 7

Є такі дані по підприємству, млн руб .:

 Вид продукції  Витрати на виробництво та реалізацію  Прибуток від реалізації продукції
 Базіснийперіод  Звітний період  Базіснийперіод  Звітний період

визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду і в цілому по двох видах продукції за кожен період;

2) загальні індекси рентабельності (змінного, постійного складу, структури);

3) абсолютна зміна середньої рентабельності продукції за рахунок впливу рентабельності окремих видів продукції і структурних зрушень.Рішення | Рішення типових задач по темі 6

Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати