Головна

понижуючі

· Для об'єктів відносяться за влучним висловом аварійних викидів (скидів) до 2-3 категорій;

· Для об'єктів відносяться за рівнем експлуатації до 1 категорії;
підвищують

· Для об'єктів відносяться за влучним висловом аварійних викидів (скидів) до 5-8 категорій;

· Для об'єктів відносяться за рівнем експлуатації до 3-5 категорій.

3.4. Оцінка екологічного ризику повинна включати розрахунок збитків, які можуть бути завдані в результаті забруднення (руйнування) навколишнього природного середовища, виконаний на підставі діючих методик і такс.

3.5. Розрахунок шкоди (збитків), яка може бути заподіяна внаслідок забруднення (руйнування) навколишнього природного середовища, проводиться за наступними напрямками:

· Збиток атмосферному повітрю;

· Шкоди водним об'єктам;

· Шкоди ґрунту;

· Шкоди рослинному і тваринному світу;

· Витрати на локалізацію забруднення (руйнування), запобігання більшого розміру шкоди та ліквідацію забруднення (руйнування) - в розмірі 20% від сумарного розміру шкоди, яку може бути заподіяно забрудненням об'єктів навколишнього природного середовища.

3.6. При розрахунку можливого екологічного збитку за участю речовин одного класу небезпеки за умову повинні вживати всіх можливих чинники ризику (наприклад, розлив, загоряння, вибух для мазуту; викид для аміаку і т. П.)

3.7. Витрати на локалізацію забруднення (руйнування), запобігання більшого розміру шкоди та ліквідацію забруднення (руйнування) встановлюються в розмірі 20% від сумарного розміру шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища.

Замовник має право самостійно оцінити власні витрати на локалізацію забруднення (руйнування), запобігання більшого розміру шкоди та ліквідацію забруднення (руйнування).

3.8. Кількості небезпечних речовин враховуються сумарно на окремому підприємстві, ділянці, майданчику, в цеху (на об'єктах розташованих ближче 500 метрів один до одного), незалежно від кількості та обсягів небезпечних речовин, що знаходяться в окремому обладнанні, одиничних ємностях, резервуарах, технологічних процесах і т. п. Розрахунки розмірів шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, виробляються окремо по кожному класу небезпеки речовин, що знаходяться на об'єкті.

При розрахунку розміру шкоди рекомендується приймати за умову:

· Кількість небезпечної речовини одного класу небезпеки, одноразово знаходиться в максимальній за обсягом одиничної ємності, якщо при цьому можливість взаємодії з іншими, розташованими ближче 500 метрів, ємностями, устаткуванням, резервуарами, технологічними процесами (можливість взаємовпливу при пожежі, вибуху, розливі і т. п.) повністю виключена .;

· Кількість небезпечної речовини одного класу небезпеки знаходиться в декількох одиничних ємностях, окремому обладнанні, резервуарах, технологічних процесах, розташованих ближче 500 метрів один до одного, якщо ймовірність взаємодії даних об'єктів (взаємовпливу при пожежі, вибуху, розливі і т. П.) Не виключається .

3.9. Екологічно небезпечним об'єктом при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом визнається ділянку залізниці (згідно з прийнятим поділу залізниці на дільниці), на протязі якого здійснюється перевезення небезпечних вантажів (речовин).

Встановлення кількостей небезпечних вантажів (речовин) і розрахунок розміру шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, проводиться окремо по кожному класу небезпечної речовини, що перевозиться на даній ділянці, виходячи з середньорічних обсягів завантаження небезпечної речовини на одне перевезення і середньої кількості ємностей з небезпечною речовиною на один поїзд.

3.10. Екологічно небезпечним об'єктом при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним або річковим і морським транспортом визнається окремий транспортний засіб, споряджених ємністю спеціально призначеної для перевезення небезпечного вантажу (речовини).

Встановлення кількостей небезпечних вантажів (речовин) і розрахунок розміру шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, проводиться окремо по кожному класу небезпеки речовин, що перевозяться на транспортному засобі, виходячи з максимально можливого обсягу завантаження небезпечної речовини на одне перевезення і на один транспортний засіб, при обліку всіх транспортних засобів, призначених для перевезення даного небезпечної речовини та експлуатованих власником.

3.11. Екологічно небезпечним об'єктом при експлуатації річкових і морських судів, визнається судно, споряджених паливним баком (резервуаром).

Встановлення кількості використовуваного судном палива і розрахунок розміру шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, проводиться виходячи з обсягів використовуваного паливного бака (резервуара)

3.12. Екологічно небезпечним об'єктом при експлуатації гідротехнічних споруд визнається гідротехнічний вузол - сукупність гідротехнічних споруд функціонально взаємопов'язаних між собою.

Розрахунок розміру шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, здійснюється виходячи з обсягу водоймища (сховища рідких відходів), підтримуваного функціонуванням гідротехнічного вузла.

4. Порядок взаємодії учасників

при проведенні оцінок екологічних ризиків.

Оформлення результатів оцінок екологічних ризиків

4.1. Підставою для здійснення оцінки екологічного ризику є, договір про проведення експертних робіт між замовником і виконавцем.

4.2. Вартість експертних робіт і терміни їх приведення визначаються складністю об'єкта експертизи і встановлюються сторонами в договорі.

Термін проведення оцінки екологічного ризику не повинен перевищувати трьох місяців

4.3. Результати оцінки екологічного ризику оформляються у вигляді висновку, складеного за формою, наведеною в додатку 1 до цих Вказівок.

4.4. Висновок з оцінки екологічного ризику повинно містити аналіз можливих аварійних ситуацій, вироблені розрахунки збитків з вихідними, проміжними і кінцевими даними, застосованими таксами, коефіцієнтами, методиками, необхідними поясненнями.

Аналіз аварійних ситуацій і розрахунок збитку можуть бути представлені у вигляді додатку до висновку. Додаток до висновку повинно бути оформлено відповідно до п. 4.8. справжніх Вказівок.

4.5. Як додаток до висновку складається листи обліку лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, по кожному екологічно небезпечного об'єкту і зведений лист обліку лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, по підприємству замовника в цілому .

4.6. Лист обліку лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища, на екологічно небезпечному об'єкті, оформляється за формою, наведеною в Додатку 1 до прикладу висновки щодо оцінки екологічного ризику.

Зведений лист обліку лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті забруднення (руйнування) навколишнього природного середовища, оформляється за формою, наведеною в додатку 2 до прикладу висновки щодо оцінки екологічного ризику

4.7. Організація, що виконала оцінку екологічного ризику, передає висновок з оцінки екологічного ризику на експертизу до органів Госкомекологіі Нижегородської області.

Експертиза висновки щодо оцінки екологічного ризику проводиться за рахунок коштів виконавця (експертної організації) за правилами експертизи матеріалів, що встановлюють екологічні вимоги щодо використання техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають на навколишнє природне середовище.

Висновки, які не пройшли в установленому порядку експертизи, не мають юридичної сили.

4.8. Висновок з оцінки екологічного ризику оформляється в п'яти примірниках. Один примірник висновку здається на зберігання до Комітету з охорони навколишнього середовища Нижегородської області, два примірника укладення передаються замовнику, четвертий екземпляр залишається у організації, що проводила оцінку екологічного ризику, п'ятий примірник передається в Нижегородський обласний фонд екологічного страхування (НОФЕС).

4.9. Кожен примірник висновку, включаючи всі додатки, повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений на звороті печаткою організації, що підготувала висновок.

Чи не прошнуровані, що не пронумеровані або не скріплені друк укладення, передані на експертизу, підлягають поверненню. Такі висновки визнаються недійсними.

4.10. Один з двох примірників висновки щодо оцінки екологічного ризику, переданих замовнику, направляється замовником страховику і є невід'ємним додатком до договору страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища.

Для небезпечних виробничих об'єктів, що вимагають поряд з проведенням оцінки екологічного ризику ідентифікації небезпечних виробничих об'єктів, висновок з оцінки екологічного ризику є невід'ємним додатком до договору страхування поряд з укладенням з ідентифікації.

4.11. Висновок з оцінки екологічного ризику може бути оскаржене замовником в установленому порядку.

4.12. Висновки з оцінки екологічного ризику, оформлені з порушенням діючих методичних і нормативних документів, а також укладення невірно визначають рівень екологічної небезпеки об'єктів замовника або розмір збитків, які можуть бути завдані в результаті забруднення (руйнування) навколишнього природного середовища, відправляються на доопрацювання у встановлений термін. Такі висновки не можуть бути основою для укладення договору екологічного страхування.

4.13. Висновок з оцінки екологічного ризику дійсно протягом трьох років з моменту проходження експертизи в органах Госкомекологіі Нижегородської області.

Страхувальник по витікання терміну дії висновку з оцінки екологічного ризику проводить чергову оцінку екологічного ризику.

У разі зміни умов експлуатації екологічно небезпечного об'єкта або зміни можливих факторів екологічного ризику страхувальник зобов'язаний достроково провести оцінку екологічного ризику.

4.14. Висновок з оцінки екологічного ризику, що втратила в установленому порядку силу, не може бути підставою для укладення (продовження терміну дії) договору екологічного страхування.

5. Нормативні посилання

5.1. Конституція Російської Федерації.

5.2. Закон Російської Федерації «Про охорону навколишнього природного середовища» від 19.12.91 р № 2060-1.

5.3. Цивільний кодекс Російської Федерації.

5.4. Закон Російської Федерації «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» від 27.11.92 № 4016-1.

5.5. Федеральний закон «Про особливо охоронюваних природних територіях» від 14.03.95 р № 33-ФЗ.

5.6. Федеральний закон «Про тваринний світ» від 24.04.95 р № 52-ФЗ.

5.7. Федеральний закон «Про відходи виробництва та споживання» від 24.06.98 № 89-ФЗ.11

5.8. Федеральний закон «Про охорону атмосферного повітря" від 04.05.99 р № 96-ФЗ.

5.9. Федеральний закон «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» від 21.07.97 р № 116-ФЗ.

5.10. Угода між Урядом Російської Федерації і адміністрацією Нижегородської області про розмежування повноважень у сфері володіння, користування і розпорядження природними ресурсами і охорони навколишнього природного середовища від 08.06.96 р № 3.

5.11. Закон Нижегородської області «Про екологічне страхування в Нижегородської області» від 20.08.97 р № 83-3.

5.12. Постанова Уряду РФ «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 24.12.94 р №1418.

5.13 .. Положення про ліцензування окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, затверджене Постановою Уряду РФ від 26.02.98 № 168.

5.14. Методичні вказівки з оцінки та відшкодування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу в результаті екологічних правопорушень, затверджені Наказом Державного комітету Російської Федерації з охорони, навколишнього середовища від 14.05.98 р № 295.

5.15. Тимчасова методика визначення ФБР запобігло екологічного збитку, затверджена Державним комітетом Російської Федерації з охорони, навколишнього середовища 09.03.1999 р

5.16. Методика прогнозування та оцінки медичних наслідків аварій на вибухо- і пожежонебезпечних об'єктах, затверджена Державним комітетом у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації стихійних лих, 1993 р

5.17. Методика прогнозування масштабів зараження СДОР при аваріях (руйнуваннях) на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті, № РД 52.04.253-90, затверджена Комітетом гідрометеорології при Кабінеті міністрів СРСР 01.07.90 р

5.18. Методика оперативної оцінки потенційної небезпеки об'єктів народного господарства, затверджена Штабом цивільної оборони СРСР, 1990 г.

5.19. Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічного збитку, що завдається народному господарству забрудненням навколишнього середовища, схвалена Держпланом СРСР, Держбудом РСР і Президією Академії наук СРСР 21.10.83 р № 254/284/134.

5.20. Тимчасова методика оцінки збитку, що наноситься рибним запасам внаслідок будівництва, реконструкції, і розширення підприємств, споруд та інших об'єктів і проведення різних видів робіт на рибогосподарських водоймах, затверджена Держкомприроди СРСР, Міністерством рибного господарства СРСР, Міністерством фінансів СРСР, 1990 г.

5.21. Порядок визначення розмірів збитку від забруднення земель хімічними речовинами, затверджений Комітетом РФ по земельних ресурсів та землеустрою, Міністерством охорони навколишнього середовища і природних ресурсів РФ, 1993 р

5.22. Методика розрахунку викидів від джерел горіння при розливі нафти і нафтопродуктів, затверджена наказом Госкомекологіі Росії № 90 від 05.03.97 р

5.23. Методика визначення збитку навколишньому природному середовищу при аваріях на магістральних нафтопроводах, затверджена Мінпаливенерго РФ 01.11.95 р

5.24. Роз'яснення про порядок застосування окремих положень методичних і нормативних документів в галузі оцінки небезпечної виробничої діяльності та її аварійних вражаючих факторів, затверджені головою Госкомекологіі Нижегородської області, начальником Нижегородського управління Федерального гірничого та промислового нагляду РФ, начальником Головного управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Нижегородської області 12.10.1999 р

5.25. Тимчасове методичне керівництво з оцінки екологічного ризику діяльності нафтобаз і автозаправних станцій, затверджене Госкомекологіей РФ 21.12.99г.

5 26. Положення про аварійні комісарів по екологічних ризиків, затверджене Постановою губернатора Нижегородської області від 22.12.97 № 353.

5.27. Вказівки по визначенню і стягування плати за забруднення навколишнього природного середовища на території Нижегородської області, затверджені розпорядженням губернатора Нижегородської області № 414-р від 17.03.2000 р

Додаток 1 до Методичних вказівок з оцінки екологічних ризиків

Приклад Висновки з оцінки екологічного ризику


"Затверджую"

Директор ТОВ «Екооценка»


«Погоджено»

Генеральний директор ВАТ «Єнісей»


___ С. В. Зубанов ___ А. І. Карпов

М. П. М. П.

«___» ___ Р. «___» ___ Р

Реєстраційний № ___

ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Єнісей»

Г. Енськ 2000 р

Висновок з оцінки екологічного ризику Відкритого акціонерного товариства «Єнісей» є документом, що встановлює екологічні вимоги по страхуванню цивільної відповідальності за заподіяння шкоди у зв'язку з використанням техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають на навколишнє природне середовище (джерел підвищеної екологічної небезпеки), і визначальним:

· Екологічно небезпечні об'єкти, що підлягають страхуванню;

· Рівень екологічної небезпеки об'єктів, що підлягають страхуванню;

· Розмір шкоди, яку може бути заподіяно в результаті забруднення (руйнування) екологічно небезпечних об'єктів навколишнього природного середовища.

Справжнє висновок є основою для визначення страхової суми при укладанні договору екологічного страхування між страхувальником і страховиком.

1. Вступна частина

1.1. Підстава для проведення оцінки

Підставою для проведення оцінки екологічного ризику є договір № 32 від 01.10.99 р між експертною організацією-виконавцем ТОВ «Екооценка» і організацією-замовником ВАТ «Єнісей».

1.2. Відомості про експертну організації.

ТОВ «Екооценка» має ліцензію на проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє природне середовище проектованих і діючих підприємств, видану Державним комітетом з охорони навколишнього середовища Нижегородської області 30 грудня 1998 за № М98 / 0087/967 / Л.

2. Перелік об'єктів оцінки, на які поширюється висновок щодо, оцінці екологічного ризику.

Об'єктами оцінки екологічного ризику є:

· Дозвільна і регламентує документація в галузі природокористування;

· Техніка, технології, матеріали і речовини, будівлі, споруди, цеху, майданчики, резервуари, інші об'єкти замовника, що впливають на навколишнє природне середовище.

3. Дані про замовника

3.1. Повна та скорочена назва, організації-замовника Відкрите акціонерне товариство «Єнісей», ВАТ «Єнісей».

3.2. Повна поштова адреса організації-замовника, телефон, факс, телетайп

123 456 м Енськ, вул. Горького, 5

тел. 333 - 33, факс. 333 - 22

3.3. Найменування посади та прізвище керівника організації-замовника.

Генеральний директор ВАТ «Єнісей», Карпов Андрій Іванович

3 4. Перелік дозволів (в тому числі тимчасових) і ліцензій, виданих ВАТ «Єнісей» Комітетом охорони навколишнього середовища Енськ облАсті

 № п / п  Дозволений вид діяльності  Реєстраційний номер і дата видачі ліцензії (дозволу)  Термін дії ліцензії (дозволу), до
       

4. Мета оцінки екологічного ризику

Метою оцінки екологічного ризику є встановлення екологічних вимог по страхуванню цивільної відповідальності за заподіяння шкоди у зв'язку з використанням техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають на навколишнє природне середовище (джерел підвищеної екологічної небезпеки) для виконання вимог Закону Нижегородської області «Про екологічне страхування в Нижегородської області »від 20.08.97 р № 83-3. Оцінка екологічного ризику включає:

· Визначення рівня екологічної небезпеки об'єктів замовника;

· Визначення можливого розміру шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок забруднення (руйнування) навколишнього природного середовища.

5. Відомості про розглянутих в процесі оцінки екологічного ризику документах.

Вказуються реквізити (дата складання, номер, виконавець) наступних документів:

- Екологічний паспорт підприємства;

- Декларація безпеки підприємства;

- План локалізації аварійних ситуацій об'єкта;

- Плани природоохоронних заходів;

- Звіти про виконання планів;

- Паспорта на природоохоронне обладнання;

- Річні звіти форм держстатзвітності №2-ТП;

- Ліцензії, дозволи та свідоцтва на природокористування;

- Акти, протоколи природоохоронних органів;

- Документи по фактам забруднення підприємством навколишнього середовища.

6. Коротка характеристика і призначення досліджуваних об'єктів оцінки

- Оцінюється дотримання ліцензійних умов та дозволів;

- Виконання планів природоохоронних заходів;

- Наявність системи виробничого екологічного контролю;

- Дотримання проектних показників природоохоронного обладнання;

- Кількість небезпечних речовин, здатних брати участь в потенційної аварії;

- Наявність і ефективність системи заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки;

- Перелік обладнання, де зберігаються або використовуються речовини, небезпечні для навколишнього середовища;

- Сценарії можливих аварій і аварійних ситуацій на об'єкті.

7. Результати проведеної оцінки екологічного ризику

7.1. Результати комплексного експертного обстеження природопользователя на предмет встановлення відповідності його природоохоронної діяльності природоохоронного законодавства і встановленим нормативам

7.2. Екологічно небезпечні об'єкти і рівень їх екологічної небезпеки.

В результаті обстеження виявлено:

Наявність мазутохраніліще, дві ємності, середньорічне завантаження - 120 і 20 т Є ухил в бік водного об'єкта.

Розрахунок збитків повинен проводиться по одиничної максимальної місткості в 120 т. Можливість взаємодії з іншого ємністю (взаємовпливу при пожежі, вибуху, розливі) виключена в силу віддаленості ємностей один від одного на 450 метрів

На підприємстві розроблена система заходів, що дозволяє вловити при аварійному розливі 100 т мазуту і направити вловлений мазут для повторного використання. При аварійному розливі 20 т мазуту може розтектися по території площею 0,41 га, і по ухилу місцевості потрапити в басейн р. Клязьму.

- На підприємстві виявлено запаси масла трансформаторного, середньорічне завантаження - 1,027 т. При можливому аварійному розливі масло може надійти в р. Клязьму

На підприємстві не розроблена система заходів по локалізації цього роду забруднення. В результаті 1,027 т нафтопродуктів можуть надійти в р. Клязьму.

· Наявність аміачно-холодильної станції, середньорічне завантаження по аміаку - 0,75 т. Можливі збитки навколишньому середовищу може бути завдано в результаті руйнування ємності з аміаком і викидом 0,75 т аміаку в атмосферу.

Екологічно небезпечним об'єктом визнається проммайданчик ВАТ Єнісей. Виробнича діяльність на об'єкті пов'язана з використанням незначних кількостей небезпечних речовин. Можливі аварійні короткочасні виділення.

Робота природоохоронного устаткування і заходи спеціального технічного характеру на 80% знижують рівень можливого забруднення природного середовища.

Об'єкт за рівнем можливих аварійних виділень відноситься до 5-ої категорії.

За рівнем експлуатації екологічно небезпечний об'єкт відноситься до 2-ої категорії.

7.3. Розрахунок шкоди навколишньому природному середовищу, заподіяної її забрудненням (руйнуванням).

Розрахунок виконаний на підставі «Тимчасової методики визначення предотвращенного екологічного збитку», затвердженої Головою Державного комітету РФ з охорони навколишнього середовища 09.03.99.

Збитки, завдані забрудненням, атмосферного повітря при руйнуванні ємності з аміаком, розраховані за формулою: Уатм. = Ууд. * М * Ке,

де Ууд. - Величина економічної оцінки питомої шкоди від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, руб. / Усл.т;

М - наведена маса викидів, що визначається як добуток маси викиду на коефіцієнт еколого-економічної небезпеки;

Ке - коефіцієнт екологічної ситуації.

Збитки, завдані забрудненням водних ресурсів при розливі мазуту і масла трансформаторного, розраховані за формулою: Відведення. = Ууд. * М * Ке,

де Ууд. - Величина економічної оцінки питомої шкоди від скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт, руб. / Усл.т;

М - наведена маса скидів, що визначається як добуток маси скидання на коефіцієнт еколого-економічної небезпеки;

Ке - коефіцієнт екологічної ситуації.

Збиток від забруднення земель хімічними речовинами розрахований за формулою:

Узем = Нс * S * Ке,

де Нс - норматив вартості земель, руб. / га;

S - площа земель, забруднених хімічною речовиною, га;

Ке - коефіцієнт екологічної ситуації.

Отримані розрахунки зведені в таблицю 1

Таблиця 1

 № п / п  фактор ризику  Найменування небезпечної речовини  Середньорічне завантаження об'єкта, т  Величина питомої шкоди, руб / у сл.т (для атмосфери)  Коефіцієнт еколого-економічної небезпеки (для атмосфери)  Коефіцієнт екологічної ситуації Ке (для земель)  Норматив вартості земель руб / га  Площа забруднених земель, га  Величина питомої шкоди, руб / у сл.т (для водних об'єктів)  Коефіцієнт еколого-економічної небезпеки (для водних об'єктів)  Величина можливого збитку, руб
 Викид в атмосферу  аміак  0,75  49,5  28,5          
 Розлив у водойму  мазут            6818,2
 Розлив у водойму  масло трансформаторне  1,027            6818,2
 Розлив на грунт  мазут      1,5  0,41    
                     РАЗОМ

Розмір витрат, які необхідно буде провести для локалізації виникла аварії, запобігання більшого розміру збитку і ліквідації наслідків забруднення визначається умовною величиною в 20% від сумарного розміру шкоди, яку може бути заподіяно об'єктів навколишнього природного середовища, що становить 592 864,8 руб.

8. Підстави для визначення розмірів страхових сум по екологічно небезпечних об'єктів замовника

Страхова сума за договором екологічного страхування встановлюється сторонами в договорі страхування з урахуванням розмірів шкоди, яка може бути заподіяна забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовищ і витрат на локалізацію аварії, запобігання більшого розміру шкоди, ліквідацію наслідків аварії (екологічний збиток). Сума екологічного збитку становить.

3 557 188,8 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім) грн. 80 коп.

Ліміти страхової відповідальності за заподіяння шкоди різним об'єктам навколишнього природного середовища відповідно складуть:

шкоди атмосфері 1 058 руб.

шкоди водним об'єктам 2 867 326 руб.

шкоди ґрунту 95 940 руб.

витрати на локалізацію аварії,

запобігання більшої шкоди і

ліквідацію наслідків аварії 592 864,8 руб.

9. Висновок

9.1. Проведено оцінку екологічного ризику екологічно небезпечних об'єктів ВАТ «Єнісей» для виконання вимог Закону Нижегородської області «Про екологічне страхування в Нижегородської області» від 20.08.97 N ° 83-3.

9.2. В результаті проведеної оцінки екологічного ризику встановлені наступні екологічно небезпечні об'єкти замовника:

9.2.1. Проммайданчик ВАТ «Єнісей» з використанням:

· Мазуту в кількості 120 тонн

- Трансформаторного масла в кількості 1,027 тонни

- Аміаку в кількості 0,75 тонн

9.2.1.1. Рівень екологічної небезпеки проммайданчика ВАТ «Єнісей»:

· За влучним висловом аварійних виділень - 5 категорія;

· За рівнем експлуатації - 2 категорія.

9.2.1 2. Сума екологічного збитку - 3 557 188,8 руб.

9.3. Заповнені листи обліку, додатки 1 і 2 до ув'язнення.

9.4. Загальна сума екологічного збитку становить: 3 SS7 188,8 (три мільйони п'ятсот
 п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім) грн. 80 коп.

9.5. Термін дії цього висновку 3 (три) роки.

Директор ТОВ «Екоаудит» З В. Зубанов

М. П.

Додаток 1 до Висновку

з оцінки екологічного ризику

ЛИСТ ОБЛІКУ

лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну

забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища,

промплошадка № 1

 № п / п  Найменування і кількість небезпечної речовини  вид збитку  Об'єкт навколишнього природного середовища  
 атмосферне повітря  Поверхневі і підземних. води  Грунт  Рослинний і тваринний світ  всього
 1.  фактор ризику  викид  розлив  розлив  викид  Всі фактори ризику
   аміак  1.) Збиток об'єкту навколишнього середовища, руб.  ___  ___  Чи не визна-лялся
     2.) Витрати на локалізацію та ліквідацію запобігання більшої шкоди, руб.  211,6  ___  ___  ___  211,6
 22.  фактор ризику  Запалає-ня  розлив  розлив  вибух  Всі фактори ризику
   мазут  1.) Збиток об'єкту навколишнього середовища, руб.  ___  2 727280  95 940  Чи не визначався  2 823 220
     2.) Витрати на локалізацію та ліквідацію, запобігання більшої шкоди, руб.  ___  545 456  ___
 3.  фактор ризику  займання  розлив  розлив  вибух  Всі фактори ризику
   масло трансформаторне  1.) Збиток об'єкту навколишнього середовища, руб.  ___  140 046  ___-  Чи не визначався
     2.) Витрати на запобігання більшої шкоди, руб.  ___  28 009,2  ___  ___  28 009,2
 сумарно  Збиток об'єкту навколишнього середовища, руб.  2 867 326  95 940  Чи не визна-лялся  2 964 324
 Витрати на ло-кализации і ліквідацію, запобігання більшої шкоди, руб.  211,6  573 465,2  ___  592 864,8
   Всього, руб.  1 269,6  3 440791,2  115 128  ___  3 557188,8
                 

Додаток 2 до Висновку

з оцінки екологічного ризику

ЗВЕДЕНИЙ ЛИСТ ОБЛІКУ

лімітів відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням (руйнуванням) навколишнього природного середовища

 № п / п  Екологічно небезпечний об'єкт  Збиток, заподіяний забрудненням (руйнуванням), руб.  Витрати на локалізацію та ліквіда- цію аварії, запобігання більшої шкоди, руб.  Сумарно руб.
 атмосферного повітря  водних об'єктів  ґрунти  Рослинного і тваринного світу
 11.  ПромплошадкаОАО «Єнісей»  1 058  2 867 326  95 940  Чи не визначався  592 864,8  3 557 188,8
 сумарно  3 557 188,8
                 

АДМІНІСТРАЦІЯ Нижегородської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.03.2000 №414-р (витримка)Нижній Новгород | ЗАВДАННЯ № 15
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати