Головна

I. Загальні вимоги до курсової роботи

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. D) У роботі
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  5. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне освітній заклад

Вищої професійної освіти

Новосибірський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічного аналізу і статистики

СТАТИСТИКА

Методичні вказівки з написання курсової роботи

Новосибірськ 2011


УДК 311 (075.8) (571.14)

ББК 65.051

Кафедра економічного аналізу і статистики

Укладач: канд. екон. наук, проф. Г. н. Коливанов;

Рецензенти: канд. екон. наук, доц. С. а. Шелковников;

канд. екон. наук, доц. С. м. Перепечин.

Статистика: метод. вказівки з написання курсової роботи / Новосиб. держ. аграр. ун-т; упоряд .: Г. н. Коливанов. - Новосибірськ, 2008. - 14 с.

Методична розробка призначена для студентів спеціальності 080105 - Фінанси і кредит Економічного інституту МДАУ.

Затверджено і рекомендовано до видання методичною комісією Економічного інституту (протокол № від 2008 року)

© Новосибірський державний аграрний університет 2009


I. Загальні вимоги до курсової роботи

При виконанні курсової роботи студент повинен отримати практичні навички творчого застосування основних статистичних методів при аналізі соціально-економічних явищ з масових даними (методу статичного спостереження, простих і комбінаційних угруповань, відносних і середніх величин, індексного, кореляційно-регресійного, табличного і графічного методів), освоїти і закріпити прийоми розрахунку і аналізу системи показників соціально-економічної статистики.

Курсова робота може бути умовно розділена на введення, головну частину і висновок (або висновки і пропозиції).

У вступі необхідно в стислій формі визначити значення, мета і завдання досліджуваної теми, об'єкт дослідження, застосовані методи. У головній частині роботи викладаються результати економіко-статистичного аналізу конкретної сукупності (20-30 підприємств певної зони, області, краю або як мінімум 15 - 20 регіонів певних федеральних округів РФ) і відібраних з неї 1-2 об'єкти для більш глибокого і всебічного аналізу ( вибір обгрунтувати).

Можливі напрямки аналізу:

а) порівняння отриманих цифрових показників з плановими (нормативними) або в динаміці (т. е. з показниками інших років);

б) порівняння з різними об'єктами (сусіднім, передовим, в середньому по району, області, краю, Федеральному округу);

в) визначення впливу інших факторів на даний показник;

г) визначення питомої ваги. частки, частини в якомусь результаті і т. п.

При аналізі результату угруповань, парної кореляції необхідно послідовно розглянути наявність (відсутність) взаємозв'язку группировочного (факторного або результативного) ознаки з усіма ознаками, включеними в аналіз; простежити міжгрупові відмінності за абсолютними і відносними величинами. Поглибити аналіз використанням комбінаційних угруповань і множинної кореляції - регресії, вибіркового методу, показників ряду динаміки і їх аналізу.

Дані по підприємствах виписуються з річних звітів, первинних і бухгалтерських документів за місцем проходження виробничої практики або за вказівкою викладача на кафедрі економічного аналізу і статистики, а по регіонах, федеральним округам, Росії, інших країн - з публікованих Роскомстата статистичних збірників в друкованому або електронному вигляді .

Найважливішим економіко-статистичним поняттям, використовуваним в роботі, повинні бути дані короткі і чіткі визначення їх сутності.

Пройдений аналіз завершується проектної частиною, в якій на основі виявлених резервів показуються можливі досягнення на досліджуваній ділянці виробництва. Далі треба зробити висновок (висновки і пропозиції) по всьому викладеного матеріалу, наводиться список використаної літератури, дата і підпис автора.

Приблизний обсяг курсової роботи 25-30 машинописних сторінок, формат аркуша А-4, розмір шрифту - 14 типу Times New Roman, інтервал між рядками - одинарний. Розрахунки ілюструються графіками (при угрупованню, кореляційно-регресійному аналізі, аналізі рядів динаміки, індексному методі, аналізі структури явища).


II Теми курсових робіт1

1. Економіко-статистичний аналіз наявності та використання земельного фонду.

2. Економіко-статистичний аналіз посівних площ, врожаю і врожайності сільськогосподарських культур (зернових і зернобобових, картоплі, овочів, кормових).

3. Економіко-статистичний аналіз чисельності, продуктивності корів і виходу продукції в молочному скотарстві.

4 Економіко-статистичний аналіз чисельності, продуктивності молодняку, відгодівельного поголів'я великої рогатої худоби і виходу продукції (продукції вирощування його).

5. Економіко-статистичний аналіз наявності та використання основних фондів і інвестицій в основний капітал.

6. Економіко-статистичний аналіз наявності та використання трудових ресурсів.

7. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в рослинництві.

8. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві.

9. Економіко-статистичний аналіз розмірів і рівня оплати праці.

10. Економіко-статистичний аналіз витрат, собівартості, цін і рентабельності продукції рослинництва.

11. Економіко-статистичний аналіз витрат, собівартості, цін і рентабельності продукції тваринництва.

12. Статистичне вивчення чисельності, складу і виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств і об'єднань (району, області, регіону).

13. Статистичне вивчення розвитку переробки сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах і об'єднаннях (району, зони, області).

14. Статистичне вивчення населення: чисельності, складу, рівня життя - в області, Сибірському Федеральному окрузі, Росії.

15. Статистичне вивчення валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового регіонального продукту суб'єктів федерації Росії (ВРП).

16. Статистичне вивчення впливу природно-кліматичних умов життя населення на соціально-економічні показники в регіонах Росії.

17. Статистичне вивчення впливу розвитку охорони здоров'я на соціально-економічні показники в регіонах Росії.

18. Статистичне вивчення впливу забезпеченості і озброєності основними фондами, їх стану, відтворення на соціально-економічні показники в регіонах Росії.

19. Статистичне вивчення зернового виробництва і ринку його в регіонах Росії.

20. Статистичне вивчення виробництва молока і його ринку в регіонах Росії.

21. Статистичне вивчення виробництва худоби і птиці на забій в регіонах Росії.

22. Статистичне вивчення розвитку такого виду економічної діяльності як «Видобуток корисних копалин» в регіонах Росії.

23. Статистичне вивчення розвитку «Оброблювальні виробництва» в регіонах Росії.

24. Статистичне вивчення розвитку «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води» в регіонах Росії.

25. Статистичне вивчення розвитку в цілому 3 видів економічної діяльності: «Видобуток корисних копалин», «Оброблювальні виробництва», «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води» в регіонах Росії і рівня життя населення.

___

1 Примітка: Об'єктом статистичного дослідження є переважно сукупність сільськогосподарських підприємств району (Баганского, Кічковський, Краснозёрского, Ординського або інших районів) Новосибірської області по 1-13 тем і сукупність 12 регіонів Сибірського федерального округу (СФО), інших Федеральних округів, в цілому Росія - по 14 - 25 тем.


Приблизний зміст курсової роботи

Вступ:

1. Поняття, джерела даних та показники ___ (відповідно до теми курсової роботи)

2. Угруповання підприємств району, зони Новосибірської області (1-13 теми) і регіонів Росії (14-25 теми) по  ___ (Вказується ознака відповідно до теми)

3. Кореляційно-регресійний аналіз зв'язку між ___ (вказується ознака відповідно до теми) і одним, двома показниками, з якими за результатами угруповання виразно проглядається взаємозв'язок.

4. В одному, двох господарствах (методика відбору господарств вказується викладачем):

а) аналіз динаміки ___

(Вказуються показники відповідно до теми) за кілька років (5-7). Використовувати аналітичне вирівнювання і метод зіставлення паралельних рядів.

б) індексний аналіз ___ за 200 і 200 рр. (За цими ж показниками, що і при аналізі динаміки)

в) аналіз структури ___ (вказується показник відповідно до теми) в базисному і звітному роках.

г) розрахунок проектованого рівня ___ (вказується показник відповідно до теми). Визначається на основі аналітичного вирівнювання ряду динаміки.

Висновок (висновки і пропозиції).

Список літератури.


рекомендована література

Основна література:

1. Статистика: Підручник / І. і. Єлісєєва, І. і. егорова і ін .; Під ред. проф. і. і. Єлісєєвої. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005, 2009. - 448 с.

2. Курс соціально-економічної статистики. Підручник. Під ред. Назарова М. р - М .: Финстатинформ. ЮНИТИ, 2000.- 771 с.

3. Економічна статистика. 2-е изд .: Підручник. / Под ред. Ю. н Іванова. - М .: ИНФРА, 2000. - 480 с. - (Серія «Вища освіта»).

4. Теорія статистики: Підручник / За ред. проф. Р. а. Шмойловой.- 4-е изд., Перераб.-М: Фінанси і статистика, 2001.-560 с.

5. Статистика: навч. / Л. п. Харченко, В. м Йонин, В. в. Глинський і ін .; під ред. канд. екон. наук, проф. В. р Ионина. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 445с.

6.

Додаткова література:

1. Афанасьєв В. н., Маркова А. і. Статистика сільського господарства: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2003 - 272 с.

2. Зінченко А. п. Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики. Підручник. - М .: Изд-во МСХА, 1998.-427 с.

3. Альбом наочних посібників з загальної теорії статистики. - М .: Фінанси і статистика, 1991.

4. Методичні положення зі статистики. Держкомстат Росії. М: Вип. Рік випуску 2008 - 2011рр.

5. Регіони Росії / Офіційний стат. збірник Держкомстату РФ, том 1 і 2. - М., 2005 - 2010 року.

6. Російський статистичний щорічник Держкомстат. Росії. - М., 2005 - 2010 року.

7. Сільське господарство Росії. - М .: Держкомстат Росії, Рік випуску 2008 - 2011 року.

8. Ж. Питання статистики. / Щомісячний журн. - М .: Держкомстат Росії, Рік випуску 2008 - 2011рр.

9. Райони і міста Новосибірської області: Природно-економічний довідник. - Новосибірськ. Новосиб. кн. вид-во, 1996..

10. Журн. Економіка с.-г. і переробних підприємств. -2008-2011гг.

11. Агропромисловий комплекс Сибіру: Стат. зб. / Територіальний орган Росстату по Новосибірській області, Територіальний орган Росстату по Алтайському краю.-Новосибірськ: "Мангазея», 2005.-216 с.

12. Курцев І. в. Економіко-статистичний аналіз агропромислового комплексу Сибіру і її регіонів: підсумки аграрних реформ і проблеми постреформенного розвитку / І. в. Курцев, А. а. Кисельников, В. м. Мочалов, А. і. Сучков.- Новосибірськ, 2005 - 217 с.

13. Журн. Вісник Новосибірського державного аграрного університету. - 2005-2011гг.

14. Інтернет-сайт. Міністерства сільського господарства РФ. - Режим доступу:http://www.mcx.ru/

15. Інтернет сайт. Держкомстату Росії. - Режим доступу: http://www.gks.ru.

16. російський статистичний щорічник. 2008 - 2010: Стат. зб. / Росстат. - Р76 М., 2008. - 847 с.

20.регіониРосії. Соціально-економічні показателі.2008- 2010: Додати Р32 Стат. зб. / Росстат. - М., 2008. - 999 с.

21. База даних кафедри економічного аналізу і статистики Економічного інституту МДАУ:

--- Є річні звіти (в електронному вигляді) всіх сільськогосподарських підприємств - організацій Новосибірської області за 2006 - 2008 рр. (384 підприємства), а по підприємствах 6 районів області - за 2002 - 2008рр., Що дозволяє проводити економіко - статистичний аналіз їх діяльності в динаміці за 6 років. І з кожним роком вони накопичуються.

--- Є також зведені районні дані (за всіма 30 районам) по ряду показників, що розробляються періодично облстат і галузевими управліннями обласної адміністрації, а по регіонах Росії - Росстатом і галузевими міністерствами, реалізовані потім у вигляді збірників, періодичних видань в електронному вигляді через Інтернет (доступ до нього показаний в 14 і 15 джерелах). Найостанніші з них представлені нижче (цифрові дані охоплюють тут 2010р. І більш ранні періоди).Москва 20__ |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати