Для студентів денної та заочної форми навчання | Вихідні дані до курсової роботи | Структура та зміст курсової роботи | Зміст курсової роботи | Другого розділу курсової роботи | Аналіз собівартості продукції | Аналіз фінансового стану підприємства |

загрузка...
загрузка...
На головну

Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства

  1. B. Аналіз документів
  2. I. ЕТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  3. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  4. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  5. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  6. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  7. SWOT - аналіз

Платоспроможність підприємства - це здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями.

Ліквідність підприємства - це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Ліквідність балансу - це спроможність покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам повернення зобов'язань.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюють в два етапи:

1) аналіз ліквідності балансу;

2) розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів з активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, об'єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків.

За рівнем ліквідності активи підприємства поділяють на групи:

1. Найбільш ліквідні активи ( ) - це гроші та їх еквіваленти, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать гроші та їх еквіваленти, а також поточні фінансові інвестиції (рядки 1160, 1165 другого розділу активу балансу).

2. Активи, що швидко реалізуються ( ) - це активи, для перетворення яких на гроші потрібен певний час. В цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки з 1125 до 1155 включно).

3. Активи, що реалізуються повільно ( ) - це всі інші статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи.

4. Активи, що важко реалізуються ( ) - це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. В цю групу включають всі статті 1-го розділу активу балансу ("Необоротні активи") та підсумок третього розділу активу ("Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття").

Перші три групи активів ( , , ) протягом поточного господарського періоду постійно змінюються і тому належать до поточних активівпідприємства.

Пасиви підприємства відповідно до зростання строків погашення зобов'язань групуються так:

1. Негайні пасиви ( ) - це кредиторська заборгованість (рядки з 1615 до 1660 включно, рядок 1690).

2. Короткострокові пасиви ( ) - це короткострокові кредити банків (рядок 1600), поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 1610).

3. Довгострокові пасиви ( ) - це довгострокові зобов'язання - 2-й розділ пасиву балансу, крім рядка 1525.

4. Постійні пасиви ( ) - це статті 1-го розділу пасиву ("Власний капітал") - (рядок 1495), а також рядки 1525, 1665, 1700.

Аналіз ліквідності балансу найзручніше здійснювати на основі розрахункової таблиці 22.

Таблиця 22

Розрахунок ліквідності балансу підприємства

Актив Код рядка На поч. періоду На кін. періоду Пасив Код рядка На поч. періоду На кін. періоду Платіжний надлишок або недостача
На поч. періоду На кін. періоду
           
               
               
               
Валюта балансу       Валюта балансу       - -


На основі проведеного розрахунку баланс вважається абсолютно ліквідним за умов:

1) найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм;

2) активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них;

3) активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них;

4) активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності:

1) Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і визначається за формулою:

( 21 )

Значення коефіцієнта не повинно бути меншим 1,0, інакше вважається, що фінансовий ризик підприємства значний, так як підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. Оптимальним вважається співвідношення 2:1 і вище.

2) Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності - за смисловим значенням близький до коефіцієнта покриття, але зі складу активів виключається найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Виробничі запаси виключаються не тільки з причини меншої ліквідності, але й тому, що у випадку їх швидкої реалізації під час ліквідації підприємства існує висока можливість втрати значної частини їх реальної облікової вартості. Коефіцієнт проміжної ліквідності визначається за формулою:

( 22 )

Теоретично обґрунтоване значення цього коефіцієнта складає 1,0 (співвідношення 1:1). У випадку, якщо у складі активів підприємства значну частку складає дебіторська заборгованість, то співвідношення повинне становити 1,5:1.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

( 23 )

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім вважається значення 0,25 - 0,3.

Результати розрахунків зводяться у таблицю:

Таблиця 23

Показники ліквідності підприємства

  № п/п   Показники Роки (квартали) Відхилення
      3 від 1 р. 3 від 2 р.
Коефіцієнт загальної ліквідності          
Коефіцієнт швидкої ліквідності          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності          

Коефіцієнти ліквідності (1, 2, 3) є відносними показниками, а тому можуть залишатись незмінними протягом тривалого періоду часу за умови, що пропорційно змінюються чисельник та знаменник у розрахунковій формулі.Аналіз фінансової стійкості | ВВЕДЕНИЕ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати