Головна

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

  1. I загальноекономічні дисципліни
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  4. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  5. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальні вимоги
  7. I. Загальні вимоги до курсової роботи

ЗМІСТ

 РОЗДІЛ I.  Опорні конспекти: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМИ  
 Тема 1.  ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 Тема 2.  ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
 Тема 3.  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 Тема 4.  ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
 Тема 5.  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА
 Тема 6.  ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 Тема 7.  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 Тема 8.  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
 РОЗДІЛ II.  ОНЛАЙН
   Орієнтовна тематика рефератів
   Приблизний перелік вопросовк заліку (іспиту) з дисципліни «Правознавство»

Шановні студенти!

Даний навчальний посібник призначений для самостійної підготовки до семінарських занять, іспиту (заліку) з правознавства та розраховане на використання в ході вивчення даної дисципліни.

мета курсу «Правознавство» полягає в оволодінні студентами знаннями в галузі права, виробленню позитивного ставлення до нього, в розгляді права як соціальної реальності, виробленої людської цивілізацією і наповненій ідеями гуманізму і справедливості.

завдання курсу складаються у виробленні вміння розуміти закони та інші нормативні правові акти; забезпечувати дотримання законодавства, приймати рішення і здійснювати інші юридичні дії, в тому числі по відновленню прав в точній відповідності з законом; аналізувати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, вміти використовувати правові документи, які стосуються майбутньої професійної діяльності.

Місце курсу в професійній підготовці випускника.«Правознавство» входить до циклу загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, які є складовою частиною професійної програми будь-якого фаху, що відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

У процесі вивчення дисципліни «Правознавство», відповідно до вимог державного освітнього стандарту, студент повинен: 1) володіти громадською зрілістю і високої громадської активністю, правової і політичної культурою, повагою до закону і дбайливим ставленням до соціальних цінностей правової держави, честі і гідності громадянина , високим моральним свідомістю, гуманністю, твердістю моральних переконань, почуттям обов'язку, відповідальністю за долі людей і доручену справу, принциповістю і незалежністю у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особистості, її охорони та соціального захисту, почуттям нетерпимості до будь-якого порушення закону у своїй професійній діяльності; 2) Розуміти сутність, характер і взаємодію правових явищ, бачити їх взаємозв'язок в цілісну систему знань і значення для реалізації права; 3) освоїти і розуміти наступне коло питань: держава і право, їх роль в житті суспільства; норма права і нормативно-правові акти; основні правові системи, сучасності; міжнародне право як особлива система права; джерела російського права; галузі права; правопорушення і юридична відповідальність; значення законності і правопорядку в сучасному суспільстві; правова держава; Конституція Російської Федерації - основний закон держави; особливості федеративного устрою Росії; система органів державної влади в Російській Федерації; поняття цивільних правовідносин; фізичні та юридичні особи; право власності; зобов'язання в цивільному праві і відповідальність за їх порушення; спадкове право; шлюбно-сімейні відносини; взаємні права і обов'язки подружжя, батьків і дітей; відповідальність з питань сімейного права: трудовий договір (контракт); трудова дисципліна і відповідальність за її порушення; адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність; поняття злочину; кримінальна відповідальність за вчинення злочинів; екологічне право; особливості правового регулювання майбутньої професійної діяльності; правові основи захисту державної таємниці; законодавчі та нормативно-правові акти вобласти захисту інформації та державної таємниці.

Посібник складається з двох розділів: опорні конспекти і тести.

Структурно-логічні схеми опорних конспектів допоможуть легко розібратися в різних юридичних поняттях. Ви зможете побачити і зрозуміти те, що складно часом наочно виділити з тексту підручника. Логічна схема конспекту активізує і направляє Вашу думку. Це дозволяє за обмежений час засвоїти великий обсяг знань за допомогою зорової пам'яті, яка має переваги перед іншими її видами. Адже за допомогою зору людина отримує 80-90% всієї інформації, що проходить через мозок. Конспекти слід використовувати при підготовці до занять, заліків, іспитів.

Виконуючи тестові завдання, використовуйте Конституцію РФ, Цивільний, Трудовий, Кримінальний, Сімейний кодекси, Кодекс про адміністративні правопорушення, а також підручники з правознавства. Правильні, на ваш погляд, відповіді виділяйте умовним символом в лівому стовпчику. Виконані завдання пред'явіть вашому ведучому викладачу кафедри «Право».

Бажаємо успіхів!


ТЕМА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 Основниепрізнакігосударства  - Наявність публічної влади-територіальна організація населення-державний суверенітет- податки і займи- законотворчество- символи, пам'ятні дати
 Мал. 1.1. Основні ознаки держави
 держава
 Форма правління
 
 


? монархія необмежена обмежена

? республіка президентська парламентська змішана

 форма державного устрою
 
 


· унітарна держава

· федерація

 Політичний режим
 
 


O демократичний

O антидемократичний

 Мал. 1.2. Основні форми держави

Принципи правової держави

панування права, верховенство закону в суспільстві

рівність всіх перед законом і незалежним судом

пріоритет прав і свобод людини в суспільстві

взаємна відповідальність громадянина і держави

легітимність влади в суспільстві

поділ влади

Мал. 1.3. Основні принципи правової державиМал. 1.4. Основні функції права

 Правова культура громадянина
 Знаніедействующегозаконодательствапредпісаніямі  Уважітельноеотношеніек праву  Дії соответствиис предпісаніемправових норм

Мал. 1.5. Основні прояви правової культури громадянина

   НОРМА ПРАВА  
 O містить загальнообов'язкове правило поведеніяO безлічнаO розрахована на тривалий період действіяO встановлюється государствомO забезпечується примусової силою держави

Мал. 1.6. Ознаки норми права


 Частини правової норми
 гіпотеза  диспозиція  санкція
 відповідають на питання
 хто і когдаісполняет норму?  в чому суть норми?  які последствіянеісполненія норми?
 Мал. 1.7. Структура правової норми
 норми права За характером приписів:
 · управомочівающіе  (Що можна робити?)
 · зобов'язують  (що потрібно робити?)
 · забороняють  (Що не можна робити?)
За характером впливу:  
 · Імперативні (наказові)
 · Діапозитивні (восполнітельние)

Мал. 1.8. Види правових норм

   Джерела (форми) права
   нормативні акти  звичаї і договори  судові прецеденти
       
       
 
 закони
 
 підзаконні акти
 


Мал. 1.9. Види джерел (форм) права


 Нормативні акти По часу:
 з невизначеним терміном дії
 з певним терміном дії
 без зворотної сили (як правило)
 до зворотної сили (дуже рідко)
По території:
 загальнофедеральних
 суб'єктів Федерації
 місцеві
 для певних територій
По колу осіб:
 для всіх громадян
 для обмеженого кола осіб

1.10. Види нормативних актів

 
 

 правовідносини  зміст  Суб'єктивні права Юридичні обов'язки
 суб'єкти  Фізичні особи Юридичні особи Держава
 об'єкт  Матеріальні блага Нематеріальні блага
 Мал. 1.13. структура правовідносини

Мал. 1.11 Основні галузі права

 Реалізація норм права  Дотримання права Виконання права Використання права Застосування права
 Мал. 1.12. Форми реалізації права


Мал. 1.14. Види юридичних фактів

 Правопорушення характеризують:
- Діяння (дія або бездіяльність) - Протиправність діяння - Винність діяння (умисел або необережність) - Дієздатність суб'єкта протиправного діяння

Мал. 1.15. ознаки правопорушення

 ПРАВОПОРУШЕННЯ
 злочину  проступки

Мал. 1.16. види правопорушень

 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 кримінальна
 · Позбавлення волі · примусові роботи і ін.
 адміністративна
 · Попередження · штраф · конфіскація знаряддя правопорушення та ін.
 дисциплінарна
 · Зауваження · догану · звільнення

Тема 2. конституційне право

 
 


Мал. 2.1. Конституція - Основний Закон держави

Громадянство РФ може бути придбано: · В результаті визнання громадянства РФ · за народженням · в порядку його реєстрації · шляхом приєднання до громадянство · в результаті відновлення в громадянство · шляхом вибору громадянства при зміні, державної приналежності (оптиці)

Мал. 2.2. Підстави набуття громадянства РФ


Структура Конституції РФ

Конституція України складається з преамбули (вступної частини) і двох розділів.

преамбула

Проголошується, що народ Росії приймає дану Конституцію; закріплюються демократичні і гуманістичні цінності; визначається місце Росії в сучасному світі.

перший розділ

 № глави  Назва глави  конституційні статті  предмет регулювання
 Основи конституційного ладу  1-16  Сутність держави; правове становище людини і громадянина; принципи соціальних і економічних відносин; основи політичної системи суспільства; взаємини держави і релігії
 Права і свободи людини і громадянина  17-64  Принципи правового становища людини і громадянина; принципи громадянства Росії; система прав і свобод людини і громадянина; гарантії прав і свобод; основні обов'язки людини і громадянина
 федеративний устрій  65-79  Конституційний статус Російської Федерації і її суб'єктів; взаємини між центральною владою і областями України
 Президент Російської Федерації  80-93  Статус Президента як глави держави; порядок вступу на посаду і повноваження; порядок відмови Президента від посади
 Федеральне зібрання  94-109  Основи організації і діяльності Федеральних Зборів, його статус; порядок формування і компетенція; норми законодавчого процесу

Закінчення табл.

 № глави  Назва глави  Констітуціонниестатьі  предмет регулювання
 Уряд Російської Федерації  110-117  Порядок формування Уряду, його структура, рівень компетенції; порядок відставки і висловлення недовіри Уряду
 Судова влада  118-129  Судова система Росії. Статус суддів, засади судочинства. Порядок формування і компетенція Конституційного, Верховного, Вищого Арбітражного судів РФ; прокуратура РФ
 Місцеве самоврядування  130-133  Система і функції місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування
 Конституційні поправки та перегляд Конституції  134-137  Порядок зміни і доповнення до чинної Конституції; її перегляд

другий розділ

Прикінцеві та перехідні положення: про запровадження Конституції РФ в дію і, відповідно, припинення дії колишньої Конституції; про співвідношення Конституції і Федеративного договору; про порядок застосування законів та інших нормативних правових актів, які діяли до набрання чинності цією Конституцією; про підстави, на яких продовжують діяти раніше утворені органи.


 Права і свободи особистості
 цивільні
 · Право на життя, свободу та особисту недоторканність · право на захист честі і гідності · право на справедливий, незалежний і публічний суд · право на свободу пересування і вибору місця проживання
 політичні
 · Право обирати і бути обраним в органи влади · свобода думки, переконань, слова, совісті · свобода спілок та асоціацій, демонстрацій і зборів
 економічні
 · Право на приватну власність · право на підприємницьку діяльність · право на вільне розпорядження своєю робочою силою
 соціальні
 · Право на працю і соціальне забезпечення · право на житло і сприятливе навколишнє середовище · право на охорону здоров'я
 культурні
 · Право на освіту і доступ до культурних цінностей · свобода художньої та технічної творчості

Мал. 2.3. Основні права і свободи особистості


Мал. 2.4. Правові гарантії прав і свобод людини і громадянина.

 Російську Федераціюсоставляют:89 суб'єктів Федерації, З них: 21 республіка6 краев2 міста федерального значенія1 автономна область10 автономних округов49 областей

Мал. 2.5. Число суб'єктів РФ

 Федеративний устрій РФосновано на:
 O державної целостностіO єдності системи державної властіO розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади РФ і її суб'ектовO рівноправність і самовизначення народів

Мал. 2.6. Основи федеративного устрою РФ


 У веденні Російської Федерації перебувають:
 · Прийняття та зміна Конституції РФ і федеральних · законів, контроль за їх дотриманням · федеративний устрій і територія РФ · регулювання і захист прав і свобод людини і громадянина · федеральна державна власність і управління нею · встановлення правових основ єдиного ринку · федеральний бюджет, податки і збори · федеральний транспорт, шляхи сполучення, інформація і зв'язок · зовнішня політика і міжнародні відносини РФ, оборона · і безпеку · визначення статусу і захист державного кордону · судоустрій, прокуратура, кримінальна, кримінально-процесуальне · і кримінально-виконавче законодавство, амністія і · помилування, цивільне, цивільно-процесуальне і · арбітражно-процесуальне законодавство та ін.
 У спільному веденні РФ і її суб'єктів знаходяться:
 · Забезпечення відповідності конституцій і законів суб'єктів федерації Конституції РФ і федеральним законам · питання володіння, користування і розпорядження землею, надрами, природними ресурсами · Розмежування державної власності · природокористування, охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки · загальні питання виховання, освіти, науки, культури , фізичної культури і спорту · охорона здоров'я, соціальний захист (соціальне забезпечення) · заходи по боротьбі з катастрофами, стихійними лихами · встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади і місцевого самоврядування · адміністративне, житлове, земельне, водне, лісове законодавство, законодавство про надра , про охорону навколишнього середовища, трудове, сімейне законодавство

Мал. 2.7. Розмежування предметів відання між органами влади РФ

 Президент - глава держави
Законодавча влада Виконавча влада Судова влада
Федеральне зібрання (Парламент): - Рада Федераціі178 депутатів- Державна Дума 450 депутатів уряд- Голова уряду-Заместітелі- Федеральні міністри  - Конституційний суд- Верховний суд- Вищий Арбітражний суд- Прокуратура

Мал. 2.8. Органи державної влади РФ

 Президент РФ
 1. глава государства2. гарант Конституції РФ, прав і свобод людини і гражданіна3. забезпечує охорону суверенітету РФ, незалежності і державної целостності4. забезпечує узгоджене функціонірованіе5. і взаємодія органів державної власті6. визначає внутрішню і зовнішню політику государства7. представляє РФ всередині країни і в міжнародних відносинах

Мал. 2.9. Функції Президента РФ


 Федеральне Собраніепредставітельний ізаконодательний орган РФ
 До відання Державної Думиотносятся:
 1. надання згоди на призначення Голови Уряду РФ, вирішення питання про довіру Правітельству2. призначення на посаду та звільняється з посади Голови Центрального банку РФ3. оголошення амністіі4. висування обвинувачення проти Президента РФ для відмови його від должності5. обговорення законопроекту і прийняття закону
 До відання Ради Федерацііотносятся:
 1. затвердження зміни кордонів між суб'єктами РФ 2.. твердження указів Президента РФ про введення воєнного і надзвичайного положенія3. призначення виборів Президента РФ і відмова його від должності4. призначення на посаду суддів і Генерального прокурора і звільнення останнього від нее5. вирішення питання про можливість використання ЗС РФ за межами її терріторіі6. розгляд та схвалення закону

Мал. 2.10. Компетенція палат Федеральних Зборів РФ

 Уряд РФ, здійснюючи виконавчу владу:
 · Розробляє програми економічного і соціального розвитку · розробляє федеральний бюджет і забезпечує його виконання · забезпечує проведення в РФ єдиної фінансової, кредитної та грошової політики · забезпечує проведення єдиної державної політики в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології · здійснює управління федеральною власністю · здійснює заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю · здійснює заходи щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики РФ

Мал. 2.11 Функції Уряду РФ


 Принципи судопроізводстваВ Російської Федерації
 · Здійснення правосуддя тільки судом · Законність · Незалежність суддів · Колегіальність · Змагальність і рівноправність сторін · Гласність судового розгляду · Презумпція невинності · Неприпустимість повторного засудження за один і той же злочин · Право на користування кваліфікованою юридичною допомогою

Мал. 2.12. Основи діяльності судової влади в РФ

 Судові та правоохоронні органиРоссійской Федерації
 · Конституційний суд · Верховний суд · Вищий Арбітражний суд · Прокуратура · Адвокатура  · Міліція (МВС) · Міністерство юстиції · Нотаріат · Податкова поліція

Мал. 2.13. Система судових і правоохоронних органів РФ

 прокуратура:
 · Здійснює нагляд за дотриманням законів · представляє державу в кримінальному процесі · проводить розслідування злочинів

Мал. 2.14. Основні функції прокуратури


 
 


Мал. 2.15. Сутність і цілі нотаріату
Орієнтовна тематика рефератів | ТЕМА 6. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати