На головну

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ з математичного забезпечення

  1. HTML-ДОКУМЕНТІВ
  2. I. Загальні вимоги
  3. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  4. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  6. I. Вимоги до складання реферату
  7. II. Вимоги безпеки перед початком


 1. Опис алгоритму (проектної процедури)

1.1. документ "Опис алгоритму (проектної процедури)" в залежності від специфіки АС допускається розробляти як документ "Опис алгоритму" або як документ "Опис проектної процедури (операції)".
 1.2. документ"Опис алгоритму" містить розділи:
 1) призначення і характеристика;
 2) використовувана інформація;
 3) результати рішення;
 4) математичний опис;
 5) алгоритм рішення.
 1.3. В розділі "Призначення і характеристика" призводять:
 1) призначення алгоритму (його частини);
 2) позначення документа (документів) "Опис постановки задачі", Для вирішення якої він призначений;
 3) позначення документа "Опис алгоритму", З яким пов'язаний даний алгоритм (при необхідності);
 4) короткі відомості про процес (об'єкті), при управлінні яким використовують алгоритм, а також впливу на процес з точки зору користувача, здійснювані при функціонуванні алгоритму;
 5) обмеження на можливість і умови застосування алгоритму і характеристики якості рішення (точність, час рішення і т. Д.);
 6) загальні вимоги до вхідних і вихідних даних (форматам, кодами і т. Д.), Що забезпечують інформаційну сумісність вирішуваних завдань в системі.
 1.4. В розділі "Використовувана інформація" наводять перелік масивів інформації і (або) перелік сигналів, використовуваних при реалізації алгоритму, в тому числі:
 1) масиви інформації, сформовані з вхідних повідомлень (документів планової, облікової та нормативно-довідкової інформації, сигналів і т. Д.);
 2) масиви інформації, отримані в результаті роботи інших алгоритмів і зберігаються для реалізації даного алгоритму.
 По кожному масиву призводять:
 1) найменування, позначення і максимальне число записів в ньому;
 2) перелік найменувань і позначень використовуваних (або невикористовуваних) реквізитів і (або) вхідних змінних завдання або посилання на документи, що містять ці дані.
 1.5. В розділі "Результати рішення" слід наводити перелік масивів інформації і (або) перелік сигналів, що формуються в результаті реалізації алгоритму, в тому числі:
 1) масиви інформації і (або) сигналів, що формуються для видачі вихідних повідомлень (документів, відеокадрів, сигналів управління і т. Д.);
 2) масиви інформації, що зберігається для вирішення даної і інших задач АС.
 По кожному масиву призводять:
 1) найменування, позначення, максимальне число записів;
 2) перелік найменувань і позначень реквізитів і (або) вихідних змінних, використовуваних для формування вихідних повідомлень або посилання на документи, що містять ці дані.
 1.6. В розділі "Математичне опис" призводять:
 1) математичну модель або економіко-математичний опис процесу (об'єкта);
 2) перелік прийнятих припущень і оцінки відповідності прийнятої моделі реальному процесу (об'єкту) в різних режимах і умовах роботи (наприклад, для АСУ ТП - стаціонарні режими, режими пуску та зупинки агрегатів, аварійні ситуації та т. Д.);
 3) відомості про результати науково-дослідних робіт, якщо вони використані для розробки алгоритму.
 1.7. В розділі "Алгоритм рішення" слід приводити:
 1) опис логіки алгоритму і способу формування результатів рішення із зазначенням послідовності етапів рахунки, розрахункових і (або) логічних формул, які використовуються в алгоритмі;
 2) вказівки щодо точності обчислення (при необхідності);
 3) співвідношення, необхідні для контролю достовірності обчислень;
 4) опис зв'язків між частинами і операціями алгоритму;
 5) вказівки про порядок розташування значень або рядків у вихідних документах (наприклад, за зростанням значень кодів об'єктів, по групах об'єктів і т. Д).
 1.7.1. Алгоритмом повинні бути передбачені всі ситуації, які можуть виникнути в процесі виконання завдання.
 1.7.2. При викладі алгоритму слід використовувати умовні позначення реквізитів, сигналів, граф, рядків з посиланням на відповідні масиви і переліки сигналів.
 У розрахункових співвідношеннях (формулах) повинні бути використані позначення реквізитів, наведені при описі їх складу в інших розділах документа.
 1.7.3. Алгоритм представляють одним із таких способів:
 1) графічний (у вигляді схеми);
 2) табличний;
 3) текстової;
 4) змішаний (графічний або табличний з текстовою частиною).
 Спосіб подання алгоритму вибирає розробник, виходячи із сутності описуваного алгоритму і можливості формалізації його опису.
 1.7.4. Алгоритм у вигляді схеми виконують за правилами, встановленими ГОСТ 19.002 або ГОСТ 19.005.
 Алгоритм у вигляді таблиць виконують за правилами, встановленими ГОСТ 2.105-95.
 Алгоритм у вигляді текстового опису виконують за правилами, встановленими ГОСТ 24.301-80.
 1.7.5. Співвідношення для контролю обчислень на окремих етапах виконання алгоритму приводять у вигляді рівностей і нерівностей. При цьому вказують контрольні співвідношення, які дозволяють виявити помилки, допущені в процесі рахунку, і прийняти рішення про необхідність відхилень від нормального процесу обчислень (продовження роботи по одному з варіантів алгоритму).
 1.8. Допускається ілюстративний матеріал, таблиці або текст допоміжного характеру давати у вигляді додатку.
 1.9. При розробці документа "Опис проектної процедури (операції)"допускається об'єднувати в одному документі опис декількох проектних процедур (операцій).
 1.9.1. документ "Опис проектної процедури (операції)" містить вступ і розділи:
 1) опис;
 2) метод виконання;
 3) схема алгоритму;
 4) вимоги до розробки програми.
 1.9.2. У вступі визначають призначення проектної процедури (операції), область і специфіку її застосування.
 1.9.3. В розділі "Опис" вказують зміст і (або) формалізоване опис виконання проектної процедури (операції).
 У змістовному описі викладають суть виконання проектної процедури (операції), призводять, при необхідності, креслення схеми, графіки, що розкривають її зміст. Вказують позначення вихідних даних і результати їх обробки.
 Умовні позначення повинні відображати символіку, прийняту у відповідній проблемної області. Викладають інженерну сутність технічних обмежень, обґрунтовують вибір критеріїв оптимальності. При необхідності вказують посилання на документи, що мають відношення до виконання даної проектної процедури (операції).
 Формалізоване опис містить:
 1) математичне формулювання;
 2) опис вхідних, вихідних, нормативно-довідкових даних;
 3) список позначень елементів предметної області із зазначенням їх найменувань, одиниць виміру, діапазону зміни значень;
 4) обмеження, що визначають допустимі варіанти реалізації процедури (операції);
 5) критерії оптимальності для процедури (операції) оптимізації.
 1.9.4. В розділі "Метод виконання" описують пропонований метод виконання процедури (операції). При необхідності приводять креслення, схеми, що пояснюють і розкривають сутність запропонованого методу.
 Якщо реалізована проектна процедура (операція) має нетривіальну математичну інтерпретацію, то слід дати їй пояснення або вказати джерела, які забезпечують всебічне розуміння методу.
 1.9.5. В розділі "Схема алгоритму" наводять схему алгоритму виконання проектної процедури (операції). Схему алгоритму виконують згідно з ДСТУ 19.002, ГОСТ 19.003.
 1.9.6. В розділі "Вимоги до розробки програми" вказують:
 1) спектр діагностичних повідомлень при роботі з програмою;
 2) вимоги до контролю даних в процесі виконання проектної процедури (операції);
 3) обмеження, пов'язані з машинної реалізацією;
 4) вимоги до контрольного прикладу;
 5) інші дані, необхідні для розробки програми.


8. ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ, які розробляються на передпроектній стадії


 1. Стадія "Формування вимог до АС"

1.1. На стадії розробляють звіт по ГОСТ 7.32 і заявку на розробку АС
 1.2. Основна частина звіту містить розділи:
 1) характерстікі об'єкта і результатів його функціонування;
 2) опис існуючої інформаційної системи;
 3) опис недоліків існуючої інформаційної системи;
 4) обґрунтування необхідності вдосконалення інформаційної системи об'єкта;
 5) цілі, критерії та обмеження створення АС;
 6) функції і завдання створюваної АС;
 7) висновки і пропозиції.
 1.3. В розділі "Характеристика об'єкта і результатів його функціонування" описують тенденції розвитку, вимоги до обсягу, номенклатурі і якості результатів функціонування, а також характер взаємодії об'єкта з зовнішнім середовищем.
 При виявленні фактичних показників функціонування визначають існуючі показники і тенденції їх зміни в часі.
 1.4. розділ "Опис існуючої інформаційної системи" містить опис функціональної та інформаційної структури системи, якісних і кількісних характеристик, які розкривають взаємодію її компонентів в процесі функціонування.
 1.5. В розділі "Опис недоліків існуючої інформаційної системи" наводять результати діагностичного аналізу, при якому оцінюють якість функціонування та організаційно-технологічний рівень системи виявляють недоліки в організації і технології функціонування інформаційних процесів і визначають ступінь їх впливу на якість функціонування системи.
 1.6. В розділі "Обгрунтування необхідності вдосконалення інформаційної системи об'єкта" при аналізі відповідності показників функціонування об'єкта пропонованим вимогам оцінюють ступінь відповідності прогнозованих показників необхідним і виявляють необхідність вдосконалення інформаційної системи шляхом створення АС.
 1.7. розділ "Цілі, критерії та обмеження створення АС" містить:
 1) формулювання виробничо-господарських, науково-технічних і економічних цілей і критеріїв створення АС;
 2) характеристику обмежень по створенню АС.
 1.8. розділ "Функції і завдання створюваної АС" містить.
 1) обгрунтування вибору переліку автоматизованих функцій і комплексів завдань із зазначенням черговості впровадження,
 2) вимоги до характеристик реалізації функцій і завдань відповідно до чинних нормативно-технічних документів, що визначають загальні технічні вимоги до АС конкретного виду;
 3) додаткові вимоги до АС в цілому і її частинам, що враховують специфіку створюваної АС.
 1.9. розділ "Очікувані техніко-економічні результати створення АС" містить:
 1) перелік основних джерел економічної ефективності одержуваних в результаті створення АС (в тому числі - економія виробничих ресурсів, поліпшення якості продукції, підвищень продуктивності праці і т. Д.) І оцінку очікуваних змін основних техніко-економічних і соціальних показників виробничо-господарської діяльності об'єкта (наприклад, показників по номенклатурі і обсягами виробництва, собівартість продукції, рентабельність, відрахувань до фондів економічного стимулювання, рівні соціального розвитку);
 2) оцінку очікуваних витрат на створення і експлуатацію АС з розподілом їх по чергах створення АС і по роках;
 3) очікувані узагальнюючі показники економічної ефективності АС.
 1.10. розділ "Висновки і пропозиції" рекомендується розділяти на підрозділи:
 1) висновки про виробничо-господарської необхідності та техніко-економічної доцільності створення АС;
 2) пропозиції щодо вдосконалення організації та технології процесу діяльності;
 3) рекомендації щодо створення АС.
 1.11. підрозділ "Висновки про виробничо-господарської необхідності та техніко-економічної доцільності створення АС" містить:
 1) зіставлення очікуваних результатів створення АС з заданими цілями і критеріями створення АС (за цільовими показниками і нормативним вимогам);
 2) принципове вирішення питання про створення АС (позитивне чи негативне).
 1.12. підрозділ "Пропозиції щодо вдосконалення організації та технології процесу діяльності" містить пропозиції щодо вдосконалення:
 1) виробничо-господарської діяльності;
 2) організаційної та функціональної структур системи, методів діяльності, видів забезпечення АС.
 1.13. підрозділ "Рекомендації по створенню АС" містить рекомендації:
 1) по виду створюваної АС, її сумісності з іншими АС і неавтоматізіруемой частиною відповідної системи;
 2) з організаційної та функціональної структури створюваної АС;
 3) за складом і характеристикам підсистем і видів забезпечення АС;
 4) по організації використання наявних і придбання додаткових засобів обчислювальної техніки;
 5) по раціональної організації розробки і впровадження АС;
 6) по визначенню основних і додаткових, зовнішніх і внутрішніх джерел і видів обсягів фінансування та матеріального забезпечення розробок АС;
 7) щодо забезпечення виробничих умов створення АС;
 8) інші рекомендації по створенню АС.
 1.14. Заявка на розробку АС складається в довільній формі і містить пропозиції організації-користувача до організації-розробнику на проведення робіт зі створення АС і його вимоги до системи, умови і ресурси на створення АС.

2. Стадія "Розробка концепції АС"

2.1. На стадії розробляють звіт по ГОСТ 7.32.
 2.2. В основній частині звіту наводять:
 1) опис результатів вивчення об'єкта автоматизації;
 2) опис і оцінку переваг і недоліків розроблених альтернативних варіантів концепції створення АС;
 3) порівняльний аналіз вимог користувача до АС і варіантів концепції АС на предмет задоволення вимогам користувача;
 4) обґрунтування вибору оптимального варіанта концепції і опис пропонованої АС;
 5) очікувані результати та ефективність реалізації обраного варіанту концепції АС;
 6) орієнтовний план реалізації обраного варіанту концепції АС;
 7) необхідні витрати ресурсів на розробку, введення в дію та забезпечення функціонування;
 8) вимоги, що гарантують якість АС;
 9) умови приймання системи.


9. ЗМІСТ організаційно-розпорядчих ДОКУМЕНТІВ


 1. Акт завершення робіт

Документ містить:
 1) найменування завершеної роботи (робіт);
 2) список представників організації-розробника та організації-замовника, що склали акт;
 3) дату завершення робіт;
 4) найменування документа (ів), на підставі якого (их) проводилася робота;
 5) основні результати завершеної роботи;
 6) висновок про результати завершеної роботи.ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ ПО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |

| Програма і методика випробувань (компонентів, комплексів засобів автоматизації, підсистем, систем) | Методика (технологія) автоматизованого проектування | технологічна інструкція | Опис комплексу технічних засобів | Схема з'єднання зовнішніх проводок | схема принципова | Інструкція по експлуатації КТС | Опис інформаційного забезпечення системи | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати