На головну

АЛГОРИТМИ АСУ ТП

  1. Адаптивні квадратурні алгоритми
  2. АЛГОРИТМИ
  3. Алгоритми вторинної обробки
  4. Алгоритми дій при лікуванні глибокого карієсу
  5. Алгоритми дій при лікуванні періодонтиту
  6. Алгоритми дій при лікуванні середнього карієсу

Відмінні риси алгоритмів управління, використовуваних в АСУ ТП:
 1) тісний тимчасова зв'язок алгоритму з керованим процесом;
 2) зберігання робочих програм, що реалізують алгоритми управління в основний (оперативної) пам'яті КОМ для забезпечення доступу до них в будь-який момент часу;
 3) перевищення питомої ваги логічних операцій в алгоритмах АСУ ТП над питомою вагою арифметичних операцій;
 4) поділ алгоритмів АСУ ТП на функціональні частини;
 5) реалізація на КОМ алгоритмів АСУ ТП в режимі поділу часу.
 Облік тимчасового чинника в алгоритмах управління зводиться до необхідності фіксації часу прийому інформації в систему, часу видачі повідомлень оператором для формування керуючих впливів, прогнозування стану об'єкта управління і т. П. Необхідно забезпечити своєчасну обробку сигналів КОМ, пов'язаної з керованим об'єктом. Це досягається складанням найбільш ефективних (за швидкодією) алгоритмів, що реалізуються на швидкодіючих КОМ.
 З другої особливості алгоритмів АСУ ТП випливають жорсткі вимоги до обсягу пам'яті, необхідної для реалізації алгоритму, т. Е. До зв'язності алгоритму.
 Третя особливість алгоритмів АСУ ТП обумовлена ??тим, що технологічні процеси в більшості випадків керуються на основі рішень, прийнятих за результатами зіставлення різних подій, порівняння значень параметрів об'єкта, перевірки виконання різних умов і обмежень і т. П.
 Використання четвертої особливості алгоритмів АСУ ТП дає можливість розробнику сформулювати кілька завдань АСУ ТП, а потім об'єднати розроблені алгоритми цих завдань в єдину систему. Природно, що ступінь взаємозв'язку завдань АСУ ТП може бути різною і в сильному ступені залежить від конкретного об'єкта управління.
 Для обліку п'ятої особливості алгоритмів управління необхідно розробляти операційні системи реального часу і планувати черговість завантаження модулів, що реалізують алгоритми задач АСУ ТП, і їх виконання в залежності від пріоритетів.
 При створенні АСУ ТП розрізняють наступні алгоритми:
 - Алгоритми виявлення подій;
 - Алгоритми аналізу ситуацій;
 - Алгоритми підготовки порад і рекомендацій;
 - Алгоритм підготовки і прийняття рішень;
 - Алгоритми допоміжні.


2.1. Алгоритми виявлення подій

Знімається з датчиків інформацію про події, що характеризують функціонування об'єкта управління, обробляють за різними алгоритмами, що залежать від типу вхідних сигналів:
 В - "бінарні сигнали";
 GE - "більше або дорівнює еталону";
 LE - "менше або дорівнює еталону";
 Z - "зона";
 V - "кількісна оцінка події".


алгоритм В. Перевіряється, який з двох можливих рівнів мав сигнал ( "1" - подія відбулася, "0" - подія не відбулося). Перевірка здійснюється в певний момент часу, реєстрований таймером.

алгоритм GE. Сигнал I (Т) про подію порівнюється із заданим еталоном Е і виробляється значення логічної змінної в (Т) за правилом

алгоритм LE. Аналогічний алгоритму GE, за винятком того, що значення логічної змінної в (Т) виробляється за законом

алгоритм Z. Перевіряється потрапляння сигналу про подію в певну зону. Значення логічної змінної в (Т) виробляється відповідно до співвідношеннями

причому E2  El, E2 - межі зони

алгоритм V. Проводиться кількісна оцінка значення сигналу I (Т) відповідно до метричної многоеталонной шкалою. Використовується впорядкована таблиця еталонів, в якій проводиться пошук по дихотомическому методу.

Оскільки в АСУ ТП доводиться обслуговувати в реальному часі потік різнорідних в семантичному значенні даних, які обробляються по одному з розглянутих алгоритмів в залежності від типу даних, використовується адаптивний процесор, реалізований при роботі керуючої обчислювальної машини (КОМ) в мультипрограммном режимі, коли в пам'яті одночасно перебувають кілька робочих програм, складених за розглянутими вище алгоритмам. При цьому процесор адаптується до семантиці вихідних даних, вибираючи ту чи іншу програму обробки.
 Тут має місце інформаційне управління процесором, оскільки саме вхідні заявка, що підлягає обробці, ініціює включення тієї чи іншої програми обробки. При цьому заявка спочатку надходить на класифікатор заявок, потім на головний диспетчер заявок, який відправляє її на диспетчери вибору режимів (алгоритмів) обробки згідно розглянутим типам.
 Практична реалізація інформаційного управління адаптивним процесором пов'язана з використанням спеціальних інформаційно-керуючих слів (ІКС).
 Як приклад використовуємо алгоритми виявлення подій для аналізу поздовжньої товщини холоднокатаної смуги стали. Товщина смуги стали на виході прокатного стану змінюється випадковим чином і під час вимірювання може потрапити в один з наступних інтервалів:

 де  - Товщина смуги, вимірювана в останній момент часу t.  - Максимальне і мінімальне допустимі значення товщини смуги відповідно,  - Номінальна товщина смуги;  - Допуск. Потрібно після чергового вимірювання товщини смуги визначити її приналежність до одного із згаданих інтервалів, а також проаналізувати якість інформації відповідно до якісної теорією інформації.
 За цією теорією інформація ділиться на три класи: 1) високоякісна, 2) ординарна і 3) неякісна. Високоякісної вважається інформація, отримана в такий спосіб: i-e і (i-l) -e вимірювання сигналу належать різним інтервалам вимірювальної шкали, коефіцієнт якості  . Ординарна інформація характеризується тим, що сусідні відліки значення сигналу належать одному і тому ж інтервалу,  . Уражена перешкодами інформація називається неякісної. Якщо після аналізу якості інформації виявляється, що  , То опитується датчик довжини і в масиви відповідних інтервалів заноситься виміряна довжина, що є кінцевою координатою ділянки смуги попереднього інтервалу і початкової координатою наступного. Якщо ж  , То проводиться накопичення значень виміряної товщини і числа вимірювань для визначення середньої товщини смуги на даній ділянці. Запишемо алгоритм цієї операції.

 ОСНОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ | ОФОРМЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ АСУ ТП

СХЕМИ СПОЛУК І ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРОВЕДЕНЬ | Схеми з'єднань зовнішніх проводок | Схеми підключення зовнішніх проводок | Таблиці з'єднань зовнішніх проводок | Таблиці підключення зовнішніх проводок | КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРОВЕДЕНЬ | Позначення на кресленнях приладів, щитів і пультів | Умовне позначення | Умовне позначення | Умовне позначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати