На головну

Атомның магнит моменті Магнит өрісіндегі атом. Диа және пара магнетизм

  1. E). Жоғарғы алдыңғы ұяшықтық және мұрын таңдай нервтерін.
  2. E). Мұрын таңдай және жоғарғы алдыңғы ұяшықтық нервтерді.
  3. I. 2. Почему рамка с током ориентируется в пространстве? Чем определяется вращающий момент сил? Что называется магнитной индукцией? Как изображают силовые линии магнитного поля?
  4. I. 3. Какие магнитные поля характеризует вектор магнитной индукции ? Как связана эта величина с напряженностью магнитного поля?
  5. I. 4. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитных полей.
  6. I. 6. Что называется явлением электромагнитной индукции? Какие токи называются индукционными? Закон Фарадея, правило Ленца.
  7. I. 8. Опишите в общих чертах строение магнитного поля Земли.

Диамагнетиктер.Сыртқы магнит өрісі жоқ кезде диамагнетиктер атомдарының өздік магнит моменттері нөлге тең. Егер диамагнетикті сыртқы өріске еңгізгенде электронға айналдырушы момент әсер етеді. , және өрнегінен .

Лармор жиілігі ,

.

Бұдан Лармор жиілігі тек сыртқы магнит өрісіне байланысты, сондықтан барлық электрондар үшін бірдей .

, , .

, электрондар саны. Бір моль атомын алсақ магниттелу шамасын аламыз , магнит қабылдағыштығы

екені ескерілген. Егер десек ге тең.Зат ішіндегі магнит өрісі. Магнетиктер типтері | Парамагнетиктер.

Электростатикалық өріс. Нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі және потенциалы. Электр өрістерінің суперпозиция принципі. | Е кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы және оны электростатикалық өрістің кернеулігін есептеуге қолдану. | Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы | Электр тогы және жалпы сипаттамалары және оның болу шарттары. Үзіліссіздік теңдеуі, стационар электр өрісі. | Еркін жүріп өтетеін орташа ұзындығы, молекуланың жылулық қозғалысының орташа жылдамдығы. . | Токтардың магниттік өзара әсерлесуі. Магнит өрісі. Магнит индукция векторы | Био Савар Лаплас заңы. Суперпозиция принципі. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісі. | Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Магнит өрісінде тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысы | Магнит индукция векторының циркуляциясы туралы теорема және оны қарапайым жүйелердің магнит өрістерін есептеу үшін қолдану | Магнит өрісінің токтарға және қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге әсері. Ампер ж\е Лоренц күштері Холл эффектісі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати