На головну

Электростатикалық өріс. Нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі және потенциалы. Электр өрістерінің суперпозиция принципі.

  1. E). Жоғарғы алдыңғы ұяшықтық және мұрын таңдай нервтерін.
  2. E). Мұрын таңдай және жоғарғы алдыңғы ұяшықтық нервтерді.
  3. I. 4. Что называется потенциалом, разностью потенциалов электростатического поля? Связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля.
  4. I. 6. Что называется явлением электромагнитной индукции? Какие токи называются индукционными? Закон Фарадея, правило Ленца.
  5. I. 8. Опишите устройство электронно-лучевой трубки.
  6. II. 11. Приведите принципиальную схему установки и объясните, как в лабораторной работе определяли чувствительность электронного осциллографа.
  7. II. 12. Каково действие магнитного поля (силы Лоренца) и электромагнитного с магнитным на движущийся заряд?

Электростатикалық өріс электр зарядтардан пайда болып уақыт бойынша өзгермейтін өріс. Қозғалмайтын электр зарядтарының тудыратын өрісі уақыт бойынша өзгермейді және электрстатикалық өріс деп аталады.

Электр өрісінің кернеулігівекторлық шама берілген нүктедегі бірлік сыншы q сын зарядқа әсер ететін күш

Нүтелі заряд үшін өріс кернеулігі

Суперпозиция принципы:Зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі жүйенің әрбір зарядтары жеке жеке туғызатын өріс кернеуліктерінің векторлық қосындысына тең. . Супепозиция принципі зарядтардың кез келген жүйесінің өріс кернеулігін есептеуге мүмкіндік береді.

40 Электр дипольі шамасы бойынша тең, таңбасы бойынша қарама қарсы өрісте анықталып отырған нүктеге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда ара қашықтығы өте аз екі заряд жүйесі. Электр дипольінің моменті Диполь өрісінің кез келген нүктесінің өріс кернеулігі Зарядтың шамасын немесе ара қашықтығын өзгерткенде диполь электромагниттік толқын шығарады.

0 41. Электр өрісінде зарядтың орын ауыстыру жұмысы. Потенциал және потенциалдар айырымы. Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. Электростатикалық өрістің кернеулік векторының циркуляциясы жайында теорема

Электр өрісіндегі орын ауыстыру жұмысызарядтың шамасы мен потенциал айырмасының көбейтіндісімен анықталады.

Тұйық контур бойынша потенциал күштінің істейтін жұмысы нолге тең: .

Кез келген тұйық контур бойынша кернеулік векторының циркуляциясы нолге тең. Электрстатикалық өрістің потенциалы -скаляр шама,өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң нүктелік зарядтың потенциалдық энергиясына тең және өрістің энергетикалық сипаттамасы болып табылады: . (11.19)

Өріс күшініңпотенциалы (1-нүктеден) потенциалы (2-нүктеге) q0 зарядтың орнын ауыстыруға жасайтын жұмысы . (11.20)

өрнегімен анықталады. - кернеулік векторының циркуляциясыдеп аталады. Сонымен, кез келген тұйық контур бойындағы электрстатикалық өрістің кернеулігі векторының циркуляциясы нөлге тең. Бұл электрстатикалық өріс кернеулік сызықтары тұйықталған болуы мүмкін емес екендігін көрсетеді.

 Электр заряды және оның қасиеттері. Электр зарядының сақталу заңы. Электр зарядтарының өзара әсерлесуі. Электр өрісі. | Е кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы және оны электростатикалық өрістің кернеулігін есептеуге қолдану.

Материялық нүктенің кинематикасы. Қозғалыстың кинематикалық теңдеулері. Жылдамдық. Үдеу. Жол. | Атты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы. Күш моменті мен күш импульсі. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі. | Күштің жұмысы. Қуат. | Статистикалық физика және термодинамика | Барометрлік формула. Сыртқы потенциалды өрістегі бөлшек үшін Больцман бөлінуі. | Жылу мен жұмыс- процесстің функциясы. Ішкі энергия - күй функциясы. Терм-ң бірінші бастамасы ж/е оны идеал газдың изопроцестеріне қолдану. | Р түрлі процестердегі идеал газдың атқарған жұмысын есептеу. | Айтымды ж/е қайтымсыз терм-қ процестер. Клаузиус ж/е Томсон түжырымдамаларындағы терм-ң екінші заңы. | Жылу машиналары. Жылу машинасының термиялығ ПӘК-і. Карно циклі. Карно теоремасы. | Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати