Головна

Глава IX. Природні об'єкти, що знаходяться під особливою охороною

  1. Аналіз управління охороною праці
  2. Бухгалтерський управлінський облік: сутність, предмет, об'єкти, значення і його місце в інформаційній системі організації
  3. У законі передбачаються методи економічного регулювання охороною ОС
  4. І охороною навколишнього середовища
  5. МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПРИРОДНІ радіонукліди
  6. На організації (об'єкти, населені пункти), розташовані в районі виїзду ___

Стаття 58. Заходи охорони природних об'єктів

1. Природні об'єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче й інша цінне значення, перебувають під особливою охороною. Для охорони таких природних об'єктів встановлюється особливий правовий режим, в тому числі створюються особливо охоронювані природні території.

2. Порядок створення і функціонування особливо охоронюваних природних територій регулюється законодавством про особливо охоронюваних природних територіях.

3. Державні природні заповідники, в тому числі державні природні біосферні заповідники, державні природні заказники, пам'ятки природи, національні парки, дендрологічні парки, природні парки, ботанічні сади та інші особливо охоронювані території, природні об'єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне , естетичне, рекреаційне, оздоровче й інша цінне значення, утворюють природно-заповідний фонд.

4. Вилучення земель природно-заповідного фонду забороняється, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

5. Землі в межах територій, на яких розташовані природні об'єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче й інша цінне значення і знаходяться під особливою охороною, не підлягають приватизації.

Стаття 59. Правовий режим охорони природних об'єктів

1. Правовий режим охорони природних об'єктів встановлюється законодавством в області охорони навколишнього середовища, законодавством про природному і культурну спадщину, а також іншим законодавством.

2. Забороняється господарська та інша діяльність, що надає негативний вплив на навколишнє середовище і веде до деградації і (або) знищення природних об'єктів, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче й інша цінне значення і знаходяться під особливою охороною .

Стаття 60. Охорона рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів

1. З метою охорони та обліку рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів засновуються Червона книга Російської Федерації і червоні книги суб'єктів Російської Федерації. Рослини, тварини та інші організми, що відносяться до видів, занесених до червоних книг, повсюдно підлягають вилученню з господарського використання. З метою збереження рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів їх генетичний фонд підлягає збереженню в низькотемпературних генетичних банках, а також у штучно створеному середовищі проживання. Забороняється діяльність, яка веде до скорочення чисельності цих рослин, тварин та інших організмів і погіршує середу їхнього життя.

2. Порядок охорони рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів, порядок ведення Червоної книги Російської Федерації, червоних книг суб'єктів Російської Федерації, а також порядок збереження їх генетичного фонду в низькотемпературних генетичних банках і в штучно створеному середовищі проживання визначається законодавством в галузі охорони навколишнього середовища.

3. Ввезення в Російську Федерацію, вивезення з Російської Федерації та транзитне перевезення через Російську Федерацію, а також оборот рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, тварин та інших організмів, їх особливо цінних видів, в тому числі рослин, тварин та інших організмів, які підпадають під дію міжнародних договорів Російської Федерації, регулюється законодавством Російської Федерації з урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 61. Охорона зеленого фонду міських і сільських поселень

1. Зелений фонд міських поселень, сільських поселень являє собою сукупність територій, на яких розташовані лісові та інші насадження, в тому числі в зелених зонах, лісопаркових зонах, і інших озеленених територій в межах цих поселень.

2. Охорона зеленого фонду міських і сільських поселень передбачає систему заходів, що забезпечують збереження і розвиток зеленого фонду і необхідних для нормалізації екологічної обстановки та створення сприятливого навколишнього середовища.

На територіях, що знаходяться в складі зеленого фонду, забороняється господарська та інша діяльність, що надає негативний вплив на зазначені території та перешкоджає здійсненню ними функцій екологічного, санітарно-гігієнічного та рекреаційного призначення.

3. Державне регулювання в галузі охорони зеленого фонду міських і сільських поселень здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 62. Охорона рідкісних і перебувають під загрозою зникнення грунтів

1. Рідкісні і знаходяться під загрозою зникнення грунту підлягають охороні державою, і в цілях їх обліку та охорони засновуються Червона книга ґрунтів Російської Федерації і червоні книги грунтів суб'єктів Російської Федерації, порядок ведення яких визначається законодавством про охорону ґрунтів.

2. Порядок віднесення ґрунтів до рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, а також порядок встановлення режимів використання земельних ділянок, грунти яких віднесені до рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, визначається законодавством.

Глава X. Державний моніторинг навколишнього середовища (державний екологічний моніторинг)

Стаття 63. Організація державного моніторингу навколишнього середовища (державного екологічного моніторингу)

1. Державний моніторинг навколишнього середовища (державний екологічний моніторинг) здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації з метою спостереження за станом навколишнього середовища, в тому числі за станом навколишнього середовища в районах розташування джерел антропогенного впливу й впливом цих джерел на навколишнє середу, а також з метою забезпечення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у достовірній інформації, необхідної для запобігання і (або) зменшення несприятливих наслідків зміни стану навколишнього середовища.

2. Порядок організації та здійснення державного моніторингу навколишнього середовища (державного екологічного моніторингу) встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

3. Інформація про стан довкілля, її зміні, отримана при здійсненні державного моніторингу навколишнього середовища (державного екологічного моніторингу), використовується органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування для розробки прогнозів соціально-економічного розвитку та прийняття відповідних рішень, розробки федеральних програм в області екологічного розвитку Російської Федерації, цільових програм в галузі охорони навколишнього середовища суб'єктів Російської Федерації і заходів з охорони навколишнього середовища.

Порядок надання інформації про стан навколишнього середовища регулюється законодавством.

Глава ХI. Контроль в галузі охорони навколишнього середовища (екологічний контроль)

Стаття 64. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього середовища (екологічного контролю)

1. Контроль в області охорони навколишнього середовища (екологічний контроль) проводиться з метою забезпечення органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами виконання законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, дотримання вимог, в тому числі нормативів і нормативних документів, в області охорони навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної безпеки.

2. У Російській Федерації здійснюється державний, виробничий і громадський контроль в галузі охорони навколишнього середовища.

Стаття 65. Державний контроль в галузі охорони навколишнього середовища (державний екологічний контроль)

1. Державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища (державний екологічний контроль) здійснюється федеральними органами виконавчої влади і органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Державний контроль в галузі охорони навколишнього середовища (державний екологічний контроль) здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва передбачено здійснення державного будівельного нагляду, державний контроль в галузі охорони навколишнього середовища (державний екологічний контроль) здійснюється в рамках державного будівельного нагляду органами виконавчої влади, уповноваженими на здійснення державного будівельного нагляду, в відповідно до законодавства про містобудівну діяльність.

2. Перелік об'єктів, що підлягають федеральному державному екологічному контролю відповідно до цього Закону, іншими федеральними законами, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації здійснюють державний екологічний контроль на об'єктах господарської та іншої діяльності, що підлягають державному екологічному контролю, за винятком об'єктів, зазначених у пункті 2 цієї статті.

4. Перелік посадових осіб федерального органу виконавчої влади, що здійснюють федеральний державний екологічний контроль (федеральних державних інспекторів в області охорони навколишнього середовища), визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Перелік посадових осіб органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державний екологічний контроль (державних інспекторів в області охорони навколишнього середовища суб'єктів Російської Федерації), визначається відповідно до законодавства суб'єктів Російської Федерації.

6. Забороняється суміщення функцій державного контролю в галузі охорони навколишнього середовища (державного екологічного контролю) та функцій господарського використання природних ресурсів.

Стаття 66. Права, обов'язки і відповідальність державних інспекторів в області охорони навколишнього середовища

1. Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища при виконанні своїх посадових обов'язків в межах своїх повноважень мають право в установленому порядку:

відвідувати з метою перевірки організації, об'єкти господарської та іншої діяльності незалежно від форм власності, в тому числі об'єкти, що підлягають державній охороні, оборонні об'єкти, об'єкти цивільної оборони, знайомитися з документами та іншими необхідними для здійснення державного екологічного контролю матеріалами;

перевіряти дотримання нормативів, державних стандартів та інших нормативних документів в галузі охорони навколишнього середовища, роботу очисних споруд та інших знешкоджуючих пристроїв, засобів контролю, а також виконання планів і заходів з охорони навколишнього середовища;

перевіряти дотримання вимог, норм і правил у сфері охорони навколишнього середовища при розміщенні, експлуатації та виведення з експлуатації виробничих та інших об'єктів;

перевіряти виконання вимог, зазначених у висновку державної екологічної експертизи, і вносити пропозиції про її проведення;

пред'являти вимоги і видавати приписи юридичним і фізичним особам про усунення порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і порушень природоохоронних вимог, виявлених під час здійснення державного екологічного контролю;

притягати до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;

здійснювати інші визначені законодавством повноваження.

2. Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища зобов'язані:

попереджати, виявляти і припиняти порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;

роз'яснювати порушникам законодавства в галузі охорони навколишнього середовища їх права та обов'язки;

дотримуватися вимог законодавства.

3. Рішення державних інспекторів в області охорони навколишнього середовища можуть бути оскаржені відповідно до законодавства Російської Федерації.

4. Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища підлягають державному захисту відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 67. Виробничий контроль у галузі охорони навколишнього середовища (виробничий екологічний контроль)

1. Виробничий контроль у галузі охорони навколишнього середовища (виробничий екологічний контроль) здійснюється з метою забезпечення виконання в процесі господарської та іншої діяльності заходів з охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відновлення природних ресурсів, а також з метою дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, встановлених законодавством в області охорони навколишнього середовища.

2. Суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані подавати відомості про осіб, відповідальних за проведення виробничого екологічного контролю, про організацію екологічних служб на об'єктах господарської та іншої діяльності, а також результати виробничого екологічного контролю до відповідного органу виконавчої влади, який здійснює державний екологічний контроль.

Стаття 68. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль)

1. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль) здійснюється з метою реалізації права кожного на сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

2. Громадський контроль в галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль) здійснюється громадськими об'єднаннями та іншими некомерційними організаціями відповідно до їх статутів, а також громадянами відповідно до законодавства.

3. Результати громадського контролю в галузі охорони навколишнього середовища (громадського екологічного контролю), представлені в органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковому розгляду в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 68.1. Втратила чинність з 1 січня 2006 р

Стаття 69. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище

1. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, здійснюється з метою державного регулювання природоохоронної діяльності, а також поточного і перспективного планування заходів щодо зниження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище.

2. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, а також оцінка цього впливу на навколишнє середовище здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

3. Об'єкти, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, і дані про їх вплив на навколишнє середовище підлягають державному статистичному обліку.

 Глава VII. Вимоги в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності | Глава XII. Наукові дослідження в області охорони навколишнього середовища

Розділ XIV. Заключні положення | Прийнятий Державною Думою 23 лютого 1996 року | Глава II. Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерська документація і реєстрація | Глава III. Бухгалтерська звітність | Глава IV. Заключні положення | Схвалений Радою Федерації 26 грудня 2001 року | Глава II. Основи управління в галузі охорони навколишнього середовища | Глава III. Права і обов'язки громадян, громадських та інших некомерційних об'єднань в галузі охорони навколишнього середовища | Глава IV. Економічне регулювання в галузі охорони навколишнього середовища | Глава V. Нормування в області охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати