Головна

Порядок надання і використання щорічних відпусток.

  1. A. Порядок выполнения работы
  2. I. Организация практики и порядок ее прохождения.
  3. II. Обязанности дежурного диспетчера ЕДДС и порядок его действий
  4. II. Порядок ведения журнала поездных телефонограмм
  5. II. Порядок выполнения
  6. II. Порядок выполнения курсовой работы
  7. II. Порядок образования и использования денежных средств на выплату социальной поддержки.

Право працівника на щорічні основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання 6-місячного термінубезперер­вної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються: 1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 2) інвалідам; 3) особам до 18 років; 4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами; 5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнен­ня зі служби вони були прийняті на роботу протягом 3 місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання; 6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; 7) працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипло­мних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; 8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або част­ково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації; 9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курорт­ного) лікування; 10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; 11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та наступний роки роботи можуть бути надані пра­цівникові в будь-який час відповідного року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються влас­ником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток в межах,уста­новлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівнику про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їхнім бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, вико­нання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту диплом­ного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) шко­лах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх шко­лах, щорічні відпустки за їхнім бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній період у кінці театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу.

На вимогу працівника щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період у разі: 1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлен­ня працівника про час надання відпустки; 2) несвоєчасної виплати власником або уповнова­женим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Також щорічна відпустка повинна бути перенесена роботодавцем на інший пері­од або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо, згідно з законодавством, він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збережен­ням заробітної плати;

3) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. За письмовою згодою праців­ника та за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період у випадку, коли надання щорі­чної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства,та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 кален­дарних днів буде використана в поточному робочому році (ст 11 Закону "Про відпустки").

Забороняється неподання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 ро­ків підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частиниза умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для від­вернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, знищення або псування майна підприємства за умови, що основна безперервна частина відпустки становитиме не менше 14 кален­дарних днів, та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахо­вана на оплату невикористаної частини відпустки.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 5 дні до її початку (ст. 21 Закону"Про відпустки"). У разі звільнення працівникові виплачу­ється грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Уразі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компен­сація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компен­сацією,при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також за додаткові відпустки працівникам,які мають дітей, виплачується спадкоємцям (ст. 24 Закону"Про відпустки").

 Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Творчі відпустки. | Відпустки без збереження заробітної плати.

Види робочого часу. | Поняття режиму робочого часу та його види. | Режим з вахтовим методом організації робіт. | Чергування на підприємствах, в установах, організаціях. | Поняття часу відпочинку і його види. Перерви протягом робочого дня і між робочими днями. | Щотижневий відпочинок. Порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні. Компенсація за роботу у вихідні дні. | Святкові і неробочі дні. Компенсація за роботу у святкові і неробочі дні. | Право на основну щорічну відпустку. Тривалість основної щорічної відпустки. | Право на додаткові щорічні відпустки та їх тривалість. | Соціальні відпустки та порядок їх надання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати