На головну

Список літератури до розділу

  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. I. Формування полемічної літератури.
  3. IV. Список дополнительной литературы
  4. VI. Список використаних джерел
  5. VI. СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
  6. VII. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РЕЦЕПТОВ.
  7. VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адамова А. М. Впровадження особистісно орієнтованої моделі навчально-виховного процесу // Управління школою. - 2008. - №11. - С.2-12.

2. Андрущенко В. П. Освіта нового століття: пріоритети розвитку / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. - 2011. - № 1. - С.5-7.

3. Антонечко О. Моніторинг якості знань у школі // Завучу. Усе для роботи. - 2009. - № 11-12. - С. 7-16.

4. Антонець М. Національне виховання за П. Лосюком [Текст] / М. Антонець // Директор школи. Україна. - 2009. - № 7/8. - С. 26-31.

5. Бакала І. М. Проектне навчання як засіб розвитку пізнавальних потреб учнів / І. М. Бакала // Обдарована дитина. - 2010. - № 3. - С.61-65.

6. Балл Г. О. Засади запровадження здорового способу життя української молоді [Текст] : психогігієнічний аспект / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Завгородня та ін. // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 12. - С. 70-74.

7. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа. - 2000. - №7. - С.48-50.

8. Бех І. Д. Гідність як духовний геном особистості [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 77.

9. Бех І. Духовна безпечність у вихованні та розвитку особистості [Текст] / І. Бех // Рідна школа. - 2007. - № 5. - С. 29-32.

10. Білоус О. О. Упровадження елементів національного виховання на уроках англійської мови [Текст] / О. О. Білоус // Англійська мова та література. - 2006. - № 2, січень. - С. 3-18.

11. Богуславский М. В. Формирование учения гуманно-личностной педагогики Ш. А. Амонашвили / М. В. Богуславский // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2011. - № 2. - С. 110-123.

12. Божко І. Розвиток пізнавальної активності засобами особистоіно орієнтованого навчання // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 16/18. -С. 31-38.

13. Бур'ян Л. І. Виховна робота [Текст] : формування творчої особистості засобами етнопедагогіки : методична розробка / Л. І. Бур'ян // Все для вчителя. - 2010. - № 15, травень. - С. 18-23.

14. Ващук С. Виховання стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності учнів // Директор школи. - 2008. - № 4, жовтень. - С. 27-29.

15. Виховання особистості: сходження до духовності [Текст] / ред. кол.: І. Д. Бех, Т. А. Горлач, Т. Д. Дем'янюк // Позакласний час. - 2009. - № 19/20. - С. 51-89.

16. Волкова Н. П. Педагогіка. - К.: Видавничий центр «Академія» - 2001. - 576 с.

17. Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип // Шлях освіти. - 2008. ‑ № 1. - С. 2-6.

18. Грищенко І. В. Формування екологічної культури особистості на основі узгодження емоційного і дієвопрактичного засобів впливу на особистість учня [Текст] / І. В. Грищенко // Біологія. - 2008. - № 9. - С. 2-7.

19. Дайнеко С. В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища // Управління школою. - 2007. - №4. - С.2-7.

20. Демянюк Т. Д. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі. - К.: ІСДО, 1996. - 108 с.

21. Дубинська А. Сутність та актуальність інноваційних педагогічних технологій // Завучу. Усе для роботи. - 2010. - №4. - С. 2-8.

22. Дяченко Н., Корнійчук І. На допомогу класному керівнику у роботі з учнівським колективом / Н. Дяченко, І. Корнійчук // Соціальний педагог. - 2010. - № 3, березень. - С. 56-58.

23. Ерошенко Р. Эстетическое воспитание старшеклассников при изучении зарубежной литературы [Текст] / Р. Ерошенко // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 5. - С. 16-18.

24. Житник Б. О. Дидактичні форми навчання в особистісно орієнтованій освіті // Управління школою. - 2005. - №12, квітень. - С. 16-29.

25. Зінченко Р. Ф. Організація роботи з обдарованими дітьми за допомогою гурткової роботи біолого-екологічного спрямування / Р. Ф. Зінченко // Обдар. дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - № 9. - С. 22-27.

26. Зайцева Л. І. Цілісна пояснювально-перетворювальна стратегія в навчальному процесі / Л. І. Зайцева // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України : наук.-теорет. та інформ. журн. Нац. акад. пед. наук України. - 2011. - № 2. - С. 45-54.

27. Залуцький О. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі // Рідна школа. - 2008. - № 1. - С. 69-70.

28. Івченко К. С. Вплив профорієнтаційного консультування на вибір професії підлітками [Текст] : дипломна робота / К. С. Івченко. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 74 с.

29. Кирпичев В. И. Зачем два пола? Что нужно знать учителю об учениках и ученицах [Текст] / В. И. Кирпичев // Классный руководитель. - 2005. - № 4. - С. 48-53.

30. Кисільова-Біла Валентина. До проблеми розвитку творчих можливостей у процесі загальнопедагогічної підготовки / В. Кисільова-Біла // Рідна школа . - 2011. - № 6 - С.55-58.

31. Кияновский А. А. Межпредметные связи в формировании научной картины мира / Артем Александрович Кияновский // Наука і освіта. - 2010. - № 8. - С.75-78.

32. Клепиков В. Н. Интеграция гуманитарных и естественно-математических знаний / В. Н. Клепиков // Педагогика. - 2010. - № 4. - С. 48-54.

33. Климович О. Ю. Позакласний захід «Виховання патріотизму на прикладі життя та творчості Т. Г. Шевченка» [Текст] / О. Ю. Климович // Історія та правознавство. - 2008. - № 5. - С. 29-31.

34. Комсник А. Розумовий розвиток // Директор школи. - 2008. - № 16, квітень. - С. 3-12.

35. Коновалова М. Делікатна розмова про статеві стосунки. Статеве виховання підлітків. Чи потрібне воно в школі? [Текст] / М. Коновалова // Біологія. - 2010. - № 10, квітень. - С. 44-45.

36. Коссе О. Навчання - творчість / О. Коссе // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - № 2. - С.43-46.

37. Кострюков С. Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності [Текст] / С. Кострюков // Вища освіта України. - 2008. - № 3. - С. 75-83.

38. Куклина И. Д. Компьютер как средство активизации интеллектуального развития личности / И. Д. Куклина // Нач. шк. : науч.-метод. журн. - 2010. - № 12. - С. 32-37.

39. Латыпов И. К. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в воспитани школьников [Текст] / И. К. Латыпов // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. - 2009. - № 2. - С. 5-12.

40. Лебеденко Т. А. Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості [Текст] : засідання методичного об'єднання класних керівників / Т. А. Лебеденко // Виховна робота в школі. - 2010. - № 10, жовтень. - С. 44-47.

41. Литвин О. Формування національної свідомості - пріоритетне виховне завдання // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 92-98.

42. Литвинова Н. Психотехнологія розвитку мотивації до творчості у майбутніх педагогів [Текст] / Н. Литвинова // Післядипломна освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 92-95.

43. Лукашова Н. Урок як основна організаційна форма навчання хімії: погляд у минуле і завдання на сучасному етапі/Н. Лукашова // Рідна школа. - 2009, № 8/9. - С.39-44

44. Луценко Н. Гуманізація - необхідна умова особистісно зорієнтованої освіти / Н. Луценко // Школа : інформ.-метод. журн. - 2010. - № 11. - С. 16-23

45. Ляшенко О. І. Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання // Педагогіка і психологія. - 2009. - №. 1. - С. 40-45.

46. Макаров Ю. А. Как учителю обойтись без объяснения нового / Ю. А. Макаров // Директор школы : науч.-метод. журн. - 2010. - № 8. - С. 64-67 .

47. Малихін О. Аспектний аналіз категорій «пізнавальна активність» у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів / О. Малихін // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С.25-29.

48. Мейснер Е. В. Факультативное занятие по теме «Исследуем воду» / Е. В. Мейснер // Химия в школе. - 2010. - № 9. - С.69-71.

49. Науменко, Ю. В. Одаренный ребенок, семья и массовая школа: как сберечь и приумножить юные таланты? / Ю. В. Науменко // Директор школы : науч.-метод. журн. - 2010. - № 7. - С. 85-94 .

50. Освітні технології/ За ред. О. М. Пєхоти. - К.:А. С. К., 2001. - 256 с.

51. Основні елементи педагогічних технологій // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 27-31.

52. Остапенко А. Засвоєння знань та освоєння умінь: подібність і розходження процесів // Завуч. - 2009. - №7. - березень. - С. 3-6.

53. Охременко Н. Посилення єдності навчання й виховання / Н. Охременко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - № 9. - С.50-55.

54. Павленкович О. Б. Развитие художественного мышления студентов [Текст] / О. Б. Павленкович // Педагогическое образование и наука. - 2009. - № 12. - С. 96-99.

55. Павлик О. Компетентісно орієнтований підіхд до навчання в контексті неперервної мовної освіти/О. Павлик // Рідна школа. - 2010. - № 7/8. - С. 66-69.

56. Пайсон Б. Д. Образовательная область ««математика» с позиций системно-деятельностного подхода / Б. Д. Пайсон // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2011. - № 2. - С. 47-53.

57. Паращенко Л. Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 13, № 2/3. - С. 22-28.

58. Палієнко С. Як формувати дослідницькі навички / С. Палієнко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - № 6. - С.40-43.

59. Перминова Л. М. О дидактическом принципе научности / Л. М. Перминова // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2010. - № 9. - С. 20-28.

60. Підласий І. П. Закони, принципи, методи навчання // Управління школою. - 2009. - № 22-24. - С. 2-22.

61. Прядко Є. Ю. Педагогічні умови колективного творчого виховання учнів [Текст] : дипломна робота / Є. Ю. Прядко. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. - 52 с.

62. Романов А. Правовая работа учителя с учеником в школе [Текст] / А. Романов, Т. Слюсаренко // Народное образование. - 2009. - № 10. - С. 193-198.

63. Рудинский И. Д. Создание интегрированной систематизированной системы контроля знаний // Информатика и образование. - 2005. - № 2. - С. 117-121.

64. Сачава К. Д. Виховання навчальної працелюбності школярів як актуальна педагогічна проблема / Сачава К. Д. - [Електронний ресурс]. - http://www.№buv.gov.ua / portal/soc_gum/pedalm / texts / 2011_9 / 003.pdf.

65. Статеве виховання [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 10. - С. 36-37.

66. Шиндилюк Н. П. Інтегрований та діяльнісний підхід на уроках математики : (за науково-педагогічним проектом «Росток») / Н. П. Шиндилюк // Обдар. дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - № 10. - С. 28-31.

67. Мегем Т. Є. Термінологічний аналіз понять «принцип», «метод», «підхід до навчання» у лінгводидактиці: сутність, ієрархічне співвідношення / Тетяна Мегем // Імідж сучасного педагога. - 2010. - № 1. - С.59-61.

68. Митка О. М. Компетентнісний підхід у навчанні, його форми, методи і засоби / Оксана Митка // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2009. - № 4. - С.89-97.

69. Хуторськой А. Закономірності евристичного навчання // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - №9. - С.22-25.

70. Ярох Світлана. Діяльнісний підхід у проведенні уроку на тему : «Взаємодія тіл. Сила» / С. Ярох // Фізика та астрономія в школі : наук.-метод. журн. - 2010. - № 2. - С. 3-6.
Методика вивчення ставлення батьків до родинних стосунків | Схема аналізу виховного заходу

Та організаторських схильностей | Практикум спілкування | Орієнтовна тематика лекцій і бесід | Анкета для батьків старшокласників | Нетрадиційні форми роботи з батьківською громадськістю | А. Я. Варга та В. В. Століна | Самодіагностика типового сімейного стану | Само діагностика батьківського ставлення до дітей | VI. Чи виявляється у дитини критичність по відношенню до інших людей? | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати