Головна

Розвивальна ___

  1. A Busy Day at the Medical Academy
  2. A Different kinds of land transport
  3. A GREAT INVENTION OF A GREAT SCIENTIST
  4. A MACHINE SHOULD WORK, AND A MAN SHOULD THINK
  5. A p a n o v i c h E l e n a V O C A B U L A R Y 1
  6. A production possibilities curve shows the maximum combinations of goods and services that can be produced with a given amount of resources.

(варіанти конструювання розвивальної мети:

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м'язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів всіх видів пам'яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

4. Профорієнтаційна______

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

― ознайомити учнів зі змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)...;

― сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)...;

― розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення... .

― узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар'єру;

― сприяти формуванню знань та вмінь об'єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

― розвивати уявлення про народне господарство і потребу у трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

― виховувати повагу до людини праці).

ОБ'ЄКТИ НАВЧАЛЬНОЇ І ВИРОБНИЧОЇ ПРАЦІ:___

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

- підручник (навчальний посібник): ___

- кіно-, відео- діафільми: ___

- мультимедійні засоби: ___

- робочий зошит;

- додаткова література (словники, довідники):___

- плакати: ___

- таблиці: ___

- навчально-технічна документація (НТД):

· технологічні карти (ТК):___

· інструкційні карти (ІК):___

· інструкційно-технологічні карти (ІТК):___

· інформаційні карти (ІФК):___

- зразки об'єктів праці:___

- зразки повузлової обробки виробів:___

- матеріали для контролю знань учнів:

· картки-завдання:___

· тести:___

· кросворди, шаради, доміно тощо:___

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, кількість, групового чи індивідуального користування):

o кабінет (майстерня) профільного (професійного) навчання:___

o верстати, машини:___

o інструменти, пристосування, прилади:___

o матеріали:___

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ:___

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:___

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:___

СЛОВНИКОВА РОБОТА:___

ЧАС: ___

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційна частина. ___хв.

ІI. Вступний інструктаж. ___хв.

ІIІ. Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. ___хв.

IV. Заключний інструктаж. ___хв.

V. Прибирання робочих місць і приміщення цеху черговими.

VІ. Підготовка матеріальної бази до наступного заняття. ___ хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА ___(затрати часу в хвилинах):

1) введення учнів у цех, кабінет, майстерню (яким чином, до дзвоника чи після, у спецодязі чи ні і т. п.); привітання;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3) перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

4) призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку, верстаті);

6) ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення теми заняття, навчальної мети і завдань заняття (письмово чи усно), запис їх у робочий зошит;

2) повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи (письмово чи усно, мотиваційні питання і т. д.);

3) перевірка теоретичних знань з теми заняття, які були вивчені на теоретичних заняттях з даного профілю (зміст питань, завдань, форми і методи їх подання, прізвища учнів для опитування);

4) виконання окремими учнями (вказати прізвища) прийомів роботи сформованості вмінь, які вивчалися на попередніх заняттях;

5) пояснення значення нової роботи (операцій, прийомів, дій і т. п.) для майбутньої діяльності з даного профілю;

6) показ виробів (деталей, видів робіт і т. п.), ознайомлення з їх технічними даними, на яких будуть відпрацьовуватися нові прийоми (дії, операції) та формуватися (закріплятися, поглиблюватися) вміння і навички;

7) розбір креслень, ескізів, схем, технічних умов даних виробів (деталей, робіт і т. п.) з опорою на знання учнів з креслення, спец технології та інших навчальних предметів (вказати питання до учнів);

8) пояснення послідовності виконання роботи за інструкційною (технологічною) карткою, особливостей використання інструментів, пристроїв, обладнання при виготовленні виробу (деталі) чи виконанні відповідної роботи;

9) пояснення і показ прийомів та способів виконання нових операцій та трудових дій (в робочому темпі; розчленовано в повільному темпі з поясненням всіх дій, рухів; знову в робочому темпі);

10) пояснення і показ прийомів і методів самоконтролю правильності виконання роботи, операцій, трудових дій і т. п.;

11) пояснення і показ передових способів роботи при виконанні завдань та раціональної організації робочого місця;

12) попередження про причини браку і можливі помилки в роботі, шляхи їх запобігання і усунення (вказати які);

13) пояснення правил дотримання безпеки праці (вказати, на що звернути особливу увагу);

14) перевірка засвоєння учнями практичних прийомів і способів виконання роботи, нових операцій, трудових дій, відтворення їх 2-3 учнями перед всією групою; з'ясування окремих питань з технології практичної роботи (вказати питання);

15) повідомлення про норми часу і норми виробітку (при виконанні комплексних робіт);

16) пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу;

17) підведення підсумків вступного інструктажу;

18) видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями.

ІІІ. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ___(затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів, вправи:

1) зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи ― які і скільки, час виконання; розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією, з використанням яких інструментів та пристроїв і т. п.);

2) форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна), коли перерви, коли змінюються у виконанні роботи;

Б. Інструктаж вчителя:

1) форма проведення (індивідуальна, бригадна, ланкова, парами), фронтальна);

2) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи; особливу увагу звернути на учнів (вказати прізвища);

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням (вказати прізвища);

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов; контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання; перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

3) постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії;

4) прийняття і попередня оцінка робіт учнів, видача додаткових робіт (вказати яких) найбільш встигаючим учням (вказати прізвища).

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ___(затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної роботи, аналіз виконаних робіт;

2) відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

3) аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з'ясування причин, які призвели до помилок;

4) повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

5) повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття;.

6) об'єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;.

7) повідомлення теми наступної практичної роботи;

8) завдання учням для підготовки до наступного заняття.

V. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ (ЦЕХУ) ЧЕРГОВИМИ.

VІ. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДО НАСТУПНОГО ЗАНЯТТЯ.


Додаток №18

АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКУ З КРЕСЛЕННЯ (в ЗНЗ)

(для студента-практиканта)

План-конспект уроку креслення

студента ___

(П.І. б. студента)

До проведення уроку допущений з оцінкою плану-конспекту:

вчитель___ методист___

(оцінка) (підпис П.І. б.) (оцінка) (підпис П.І. б.)

Оцінка проведеного уроку:

вчитель___ методист___

(оцінка) (підпис П.І. б.) (оцінка) (підпис П.І. б.)

Дата___ Клас___

ТЕМА УРОКУ:___

МЕТА УРОКУ: 1. Навчальна:___

2. Виховна:___

3. Розвивальна___

4. Профорієнтаційна:___

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

- кіно-, відео- діафільми (КВФ): ___

- мультимедійні засоби (МЗ): ___

- робочий зошит;

- плакати (П): ___

- таблиці (Т): ___

- макети, моделі, муляжі (М): ___

- натуральні об'єкти (НО): ___

- навчально-технічна документація (НТД):

креслення, ескізи (КЕ):___

інструкційні карти (ІК):___

інформаційні карти (ІФК):___

- зображення на дошці: ___

- матеріали для контролю знань і вмінь учнів:

картки-завдання:___

тести:___

кросворди, шаради, доміно тощо:___

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ (назва, видання, параграф, сторінки): ___

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ (назва, видання, параграф, сторінки): ___

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, тип, кількість, групового чи індивідуального користування):

― для вчителя: матеріали, інструмент, приладдя ___

― для учнів: матеріали, інструмент, приладдя ___

ГРАФІЧНІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ:___

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:___

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:___

СЛОВНИКОВА РОБОТА:___

ТИП УРОКУ:___

ПЛАН УРОКУ

І. Організаційний момент. ___ хв.

ІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу. ___ хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. ___ хв.

IV. Закріплення нового матеріалу. ___ хв.

V. Практична робота (назва) ___ хв.

V.1. Вступний інструктаж. ___ хв.

V.2. Самостійна практична або графічна робота учнів і біжучий інструктаж вчителя. ___ хв.

V.3. Заключний інструктаж. ___ хв.

VI. Домашнє завдання. ___ хв.

VII. Підведення вчителем підсумків уроку. ___ хв.

ХІД І ЗМІСТ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ___(затрати часу в хвилинах):

1) перевірка наявності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости; усно чи письмово);

2) перевірка підготовленості учнів до уроку (креслярські інструменти, приладдя, зошит, підручник, аркуші креслярського паперу);

3) організація робочих місць (що повинно бути на столі );

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ ___

(затрати часу в хвилинах):

1) аналіз домашнього завдання чи самостійна робота, виконаної на попередньому уроці;

2) контрольні запитання, завдання, задачі (їх зміст і оформлення - картки і т. п.);

3) форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова, індивідуальна; письмова, усна, програмована чи змішана і т. п.);

4) прізвища учнів, намічених для опитування;

5) критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення нової теми (усно чи письмово), завдань уроку та їх мотивація;

2) зміст питань теми уроку, понять, які дають під запис, розкриття їх суті, виділення головного, графічні побудови на дошці;

3) методи і прийоми вивчення нового матеріалу і засоби їх навчання, які використовуються на даному уроці (обов'язкова вказівка методів і прийомів досягнення всіх цілей уроку).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ___(затрати часу в хвилинах):

1) контрольні запитання, завдання і задачі (їх зміст);

2) методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь;

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва) ___

V.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення назви, мети і завдання практичної чи графічної роботи;

2) ознайомлення з державними стандартами, які будуть використовуватись учнями при виконанні графічних побудов;

3) пояснення і демонстрація прийомів і способів виконання практичної чи графічної роботи;

4) демонстрація зразків графічної роботи з теми, що вивчається;

5) пояснення і показ прийомів самоконтролю правильності виконання роботи;

6) пояснення критеріїв оцінки за роботу;

7) попередження про можливі помилки при виконанні роботи;

8) перевірка правильності засвоєння прийомів виконання роботи учнями;

9) видача завдань для практичної чи графічної роботи.

V.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА АБО ГРАФІЧНА РОБОТА І БІЖУЧИЙ ІНСТРУКТАЖ___(затрати часу в хвилинах):

А). Самостійна робота учнів:

1. зміст графічної або практичної роботи (вправи чи виконання креслення або ескізу, яким чином);

2. форми організації навчальної роботи учнів ( фронтальна, індивідуальна, парна, бригадна, комбінована);

Б). Інструктаж вчителя:

1. зміст цільових обходів робочих місць учнів та форма проведення;

2. прийняття, попередня оцінка і аналіз робіт учнів.

V.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ___(затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної чи графічної роботи;

2) аналіз характерних недоліків в самостійній роботі учнів і шляхи їх усунення;

3) відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ___(затрати часу в хвилинах):

1) завдання за підручником (параграф, сторінки);

2) зміст графічної домашньої роботи;

3) вказівки до виконання графічної домашньої роботи;

VІІ. ПІДВЕДЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ___(затрати часу в хвилинах):

1). повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття; загальна характеристика уроку;

2). об'єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів.


Додаток № 19Розвивальна ___ | З ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПТНЗ

Навчально-методична карта Педагогічної ПРАКТИКИ | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основний період. | ЩОДЕННИКА СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ | Схема ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень | Схема аналізу і самоаналізу ЗАНЯТТЯ | ОПОРНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЗАНЯТТЯ | СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА ЯК КЛАСНОГО КЕРІВНИКА | З розділу: ___ | З розділу: ___ | До лабораторно-практичної роботи з профільного (професійного) навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати