Головна

Розвивальна ___

  1. A Busy Day at the Medical Academy
  2. A Different kinds of land transport
  3. A GREAT INVENTION OF A GREAT SCIENTIST
  4. A MACHINE SHOULD WORK, AND A MAN SHOULD THINK
  5. A p a n o v i c h E l e n a V O C A B U L A R Y 1
  6. A production possibilities curve shows the maximum combinations of goods and services that can be produced with a given amount of resources.

(варіанти конструювання розвивальної мети:

― сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м'язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів всіх видів пам'яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

4. Профорієнтаційна______

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

― ознайомити учнів зі змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)...;

― сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)...;

― розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення... ;

― узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар'єру;

― сприяти формуванню знань та вмінь об'єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

― розвивати уявлення про народне господарство і потребу у трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

― виховувати повагу до людини праці).

ОБ'ЄКТИ ПРАЦІ:___

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

- підручник (навчальний посібник): ___

- кіно-, відео- діафільми: ___

- мультимедійні засоби: ___

- робочий зошит;

- додаткова література (словники, довідники):___

- плакати: ___

- таблиці: ___

- навчально-технічна документація (НТД):

· технологічні карти (ТК):___

· інструкційні карти (ІК):___

· інструкційно-технологічні карти (ІТК):___

· інформаційні карти (ІФК):___

- зразки об'єктів праці:___

- зразки повузлової обробки виробів:___

- матеріали для контролю знань учнів:

· картки-завдання:___

· тести:___

· кросворди, шаради, доміно тощо:___

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, кількість, групового чи індивідуального користування):

o кабінет (майстерня) трудового навчання:___

o верстати, машини:___

o інструменти, пристосування:___

o матеріали:___

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ:___

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:___

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:___

СЛОВНИКОВА РОБОТА:___

Тип ЗАНЯТТЯ:___

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент. ___хв.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу. ___хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів. ___хв.

IV. Вивчення нового матеріалу. ___хв.

V. Закріплення нового матеріалу. ___хв.

VI. Практична робота.

VI.1. Вступний інструктаж. ___хв.

VI.2. Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. ___хв.

VI.3. Заключний інструктаж. ___хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговим.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття. ___хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ___(затрати часу в хвилинах):

1) введення учнів в майстерню (яким чином, до дзвоника чи після, у спецодязі чи ні і т.п.); привітання;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3) перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

4) призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

6) ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ__(затрати часу в хвилинах):

1) аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті (зміст і методика проведення);

2) контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

3) форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка: письмова, усна, програмована чи змішана і т.п.);

4) прізвища учнів, призначених для опитування;

5) критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів ___(затрати часу в хвилинах):

1) коротке мотиваційне обґрунтування теми і завдань заняття (зміст, методи, засоби).

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення (усно чи письмово) нової теми та її запис, конкретизація завдань заняття;

2) техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис і обов'язковою вказівкою методів і прийомів навчання, виховання, розвитку і профорієнтації учнів (повинно бути вказано на досягнення всіх цілей заняття з використанням різноманітних методів і прийомів).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ___(затрати часу в хвилинах):

1) питання, завдання і задачі (їх зміст);

2) методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь.

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва).___

VІ.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

2) ознайомлення з технічними вимогами об'єктів праці (зразків);

3) повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпеки праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

4) пояснення і показ прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано у повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів, знову в робочому темпі);

5) пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

6) попередження про причини браку і можливі помилки в роботі;

7) перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями;

8) показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

9) ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на дані вироби;

10) повідомлення про норми часу і норми виробітку;

11) пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу;

12) видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, парами).

VІ.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ___(затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів.

1) зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

2) форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

Б. Інструктаж вчителя:

1) форма проведення (індивідуальна, групова);

2) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов; контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання; перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії;

3) прийняття і попередня оцінка робіт учнів.

VІ.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ___(затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної роботи;

2) відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

3) аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з'ясування причин, які призвели до помилок;

4) повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

VІІІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ: ___(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття;

2) об'єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

3) повідомлення теми наступного заняття;

4) завдання учням для підготовки до наступного заняття.


Додаток № 16

Алгоритм складання плану-конспекту ТЕОРЕТИЧНОГО заняття з професійного (профільного) навчання

для 10-11 класів

(для студента-практиканта)

План-конспект заняття з ___ ___

студента ___

(П.І. Б. студента)

До проведення заняття допущений з оцінкою плану-конспекту:

вчитель___ методист___

(оцінка) (підпис П.І. Б.) (оцінка) (підпис П.І. Б.)

Оцінка проведеного заняття:

вчитель___ методист___

(оцінка) (підпис П.І. Б.) (оцінка) (підпис П.І. Б.)

Дата___ Клас (група)___ Профіль (професія)___

ТЕМА ЗАНЯТТЯ:___

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ (зміст записується відповідно до діючої програми професійного (профільного) навчання для 10-11 класів:

Теоретичні відомості___

МЕТА ЗАНЯТТЯ:З розділу: ___ | Розвивальна ___

Основна література | Додаткова література | Навчально-методична карта Педагогічної ПРАКТИКИ | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основний період. | ЩОДЕННИКА СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ | Схема ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень | Схема аналізу і самоаналізу ЗАНЯТТЯ | ОПОРНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЗАНЯТТЯ | СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА ЯК КЛАСНОГО КЕРІВНИКА | З розділу: ___ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати