Головна

Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності студента із загальної педагогіки

  1. II. Максимально возможные баллы за виды контролируемой деятельности студента, учитываемые в рейтинге
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  4. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  5. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  6. IV. Методические указания студентам по подготовке к итоговой государственной аттестации по практическим навыкам.
  7. Q-схема задачи № 1
№п/п Складові оцінювання Розподіл балів (за 100-бальною шкалою) Критерії оцінювання
Оцінка за шкалою ЕСТ та її зміст Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
1. Рівень теоретичної готовності (визначається якістю виконання психолого-педагогічної характеристики учнів класу) А- високий рівень знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення Відмінно
  В - високий рівень знань з деякими недоліками Добре
  С - добрий рівень знань Добре
  Д - посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання поставлених завдань Задовільно
  Е - достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань Задовільно
  Х - низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання поставленого завдання Незадовільно
      - Відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для виконання поставленого завдання Незадовільно
Якість виконання практичного завдання за програмою практики (виховний або профорієнтаційний захід) Використовується накопичувальна підхід з урахуванням кількості та обсягу практичних завдань, за умов якого студент отримує: Рівень А відмінно (36-40 балів) виставляється, якщо студент-практикант виконує практичне завдання на якісно високому рівні, виявляє при цьому ґрунтовність і творче володіння професійними вміннями, зацікавленість щодо вдосконалення існуючої в навчальному закладі чи в роботі класного керівника системи виховної роботи, з інтересом спостерігає за досягненнями педагогічної науки, демонструє прагнення до реалізації в навчально-виховному процесі сучасних рекомендацій педагогічної теорії та практики, що знайшло належне відображення у психолого-педагогічних спостереженнях; Рівень В-С добре (30-35 балів) виставляється, якщо студент-практикант сумлінно поставився до виконання практичного завдання, виявляє самостійність, усвідомлено підходить до аналізу педагогічних явищ і процесів, використовує традиційні форми, методи і види професійно-педагогічної діяльності, досить ретельно аналізує психолого-педагогічні спостереження; Рівень Д-Е задовільно (24-29 балів) виставляється, якщо студент-практикант несумлінно поставився до виконання практичного завдання, на репродуктивному рівні використовує елементи сучасних освітніх технологій, лише частково виявляє самостійність та ініціативність, демонструє фрагментарні вміння щодо реалізації професійно-педагогічної діяльності, у психолого-педагогічних спостереженнях відсутні висновки, логічні зв'язки; Рівень F-X незадовільно (0-23 бали) виставляється, якщо студент-практикант безвідповідально поставився до виконання практичного завдання, лише частково вміє вирішувати педагогічні проблеми, не виявляє зацікавленості до здійснення виховної роботи, результати психолого-педагогічних спостережень мають фрагментарний характер, оформлені несвоєчасно.
Рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики  

Рекомендована література

1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2001.

2. Довідник педагога-організатора : навчально-методичний посібник. - Рівне, 2001.

3. Досвід роботи класних керівників з проведення класних виховних годин і годин-спілкування // Позакласний час. - 2000. - № 7. - 62 с.

4. Кацинська Л. Л. Виховний процес у сучасній школі / Л. Л. Кацинська. - Рівне, 1997.

5. Класний керівник у сучасній школі : методичний посібник / В. Я. Оржеховська, О. І. Пилипенко. - К. : ІЗМН, 1996. - С. 21-23, 44-53.

6. Планування і впровадження нових виховних систем, форм, методів і моделей позакласної роботи з учнями // Позакласний час. - 2000. - № 1-2. - С. 1-45.

7. Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. пособие [для студентов вузов] / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. - М. : ВЛАДОС, 2001.МОДУЛЬ 4. ПЕДАГОГІКА | МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГІЯ

Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | Вимогам програми, захисту результатів практики | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання художнього конструювання | Критерії оцінювання наочних матеріалів | Критерії оцінювання діяльності практиканта з розділу «Психологія» та розподіл балів за видами роботи | Критерії оцінювання виконання завдань студентом | ЗВІТНА РОБОТА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати