Головна

Вимогам програми, захисту результатів практики

  1. I I этап практики проводится в лаборатории банковского дела.
  2. I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
  3. I. Организация практики и порядок ее прохождения.
  4. I. Рабочая программа педагогической практики
  5. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  6. II. Цели и задачи практики
  7. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
Вид роботи Кількість балів Критерії оцінювання
Робочий "Щоденник практиканта" (фіксується увесь обсяг виконаної студентом-практикантом роботи з образотворчого мистецтва за час практики)   0-30     24-30 - Повнота обсягу практичних та індивідуальних завдань їх змістовність; - грамотність та дотримання вимог до оформлення письмових робіт; - дотримання терміну подання матеріалів до звіту;
18-23 - наявність усіх передбачених завданнями практики матеріалів дещо узагальненого характеру; - несуттєві порушення вимог до оформлення письмових робіт наявність поодиноких помилок; - вчасне подання матеріалів до звіту;
12-17 - формальний характер виконання практичних та індивідуальних завдань; - недбале оформлення матеріалів, наявність граматичних помилок; - вчасне подання матеріалів до звіту;
6-11 - фрагментарний характер звітної документації; - порушення вимог до оформлення письмових робіт; - порушення терміну подання матеріалів до звіту;
1-5 - суттєве порушення вимог до оформлення письмових робіт; - порушення терміну подання матеріалів до звіту;
- відсутність матеріалів.

Рівень професійної сформованості особистості полягає у відповідності до вимог професійної етики і культури поведінки у процесі діяльності за фахом; дотримання виробничої та навчальної дисципліни. Нараховуються бали зі знаком «-».

Література:

1. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры ХХ века. М.: Сов. Художник, 1987. - 232 с.

2. Большая иллюстрированая энциклопедия древностей. - Прага: Артия, 1980. - 496 с.

3. Бутник-Іверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво. - К.: Мистецтво, 1966. - 220 с.

4. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстернях. - 7 вип. - К.: РНМК, 1999.

5. Искусство ансамбля. Художественный предмет - интерьер - архитектура - среда / Сост. М. Л. Некрасова. - М.: Изобр. иск., 1988. - 494 с.

6. Лосюк П. В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі. - К.: Радянська школа, 1979. - 57 с.

7. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. - М.: Искусство, 1982. - 577 с.

8. Народные мастера, традиции, школы / Ред. М. А. Некрасова. - Вып. 1. - М.: Изобр. иск-во, 1985. - 296 с.

9. Одноралов Н. В. Материалы, инструменты, оборудования в изобразительном искусстве. - М.: Просвещение, 1988. - 172 с.

10. Основи художнього ремесла. - М.: Просвещение, 1979. - 320 с.

11. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. - К.: Молодь, 1993. - 461 с.

12. Пронина И. А. Декоративное искусство в Академии художеств. - М.: Изобр. искусство, 1983. - 312 с.

13. Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки. - К.: Просвіта, 1996. - 207 с.

14. Русское декоративное искусство от древнейшего периода до ХVІІІ в.- Т.1. - М.: АХ СССР, 1962. - 502 с.

15. Сакович І. В. Народна керамічна скульптура Радянської України /Ред. Б. С. Бутник-Сіверський. - К.: Мистецтво, 1963. - 83 с.

16. Советское декоративное искусство.1945 - 1975: Очерки. - М.: Искусство, 1989. - 256 с.

17. Свид С. П., Проців В.І. Художні техніки. - К.: Радянська школа, 1977. - 78 с.

18. Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник /Ред. О. Пошивайло. - Опішне: Українське народознавство, 1999. - Кн. 4. - 656 с.

19. Хворостов А. С. Декоративное искусство в школе. - М.: Просвещение, 1988. - 176 с.

20. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Ред. А. В. Иконникова. - М.: Стройиздат, 1990. - 329 с.

21. Нариси з історії українського мистецтва. - К.: Мистецтво, 1966. - 770 с.

 Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ

Розподіл загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання образотворчого мистецтва | Критерії оцінювання відкритого уроку | Критерії оцінювання самоаналізу проведеного уроку | Критерії оцінювання звітної документації | МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання художнього конструювання | Критерії оцінювання наочних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати