Головна

Критерії оцінювання звітної документації

  1. IV. Оцінювання мовних знань і вмінь
  2. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  3. V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів
  4. V. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАЛІКУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА ПРЕДМЕТ.
  5. БАЛЬНА ШКАЛА ЗА КРИТЕРІЯМИ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. Види памяті та основні критерії
  7. Види та критерії вибору заходів медичного характеру
Вид роботи Кількість балів Критерії оцінювання
Робочий "Щоденник практиканта" (фіксується увесь обсяг виконаної студентом-практикантом роботи з образотворчого мистецтва за час практики)   0-30 «24-36» - Повнота обсягу практичних та індивідуальних завдань їх змістовність; - грамотність та дотримання вимог до оформлення письмових робіт; - дотримання терміну подання матеріалів до звіту;
«18-23» - наявність усіх передбачених завданнями практики матеріалів дещо узагальненого характеру; - несуттєві порушення вимог до оформлення письмових робіт наявність поодиноких помилок; - вчасне подання матеріалів до звіту;
«12-17» - формальний характер виконання практичних та індивідуальних завдань; - недбале оформлення матеріалів, наявність граматичних помилок; - вчасне подання матеріалів до звіту;
«6-11» - фрагментарний характер звітної документації; - порушення вимог до оформлення письмових робіт; - порушення терміну подання матеріалів до звіту;
«1-5» - суттєве порушення вимог до оформлення письмових робіт; - порушення терміну подання матеріалів до звіту;
«0» - відсутність матеріалів.

Рівень професійної сформованості особистості полягає у відповідності до вимог професійної етики і культури поведінки у процесі діяльності за фахом; дотримання виробничої та навчальної дисципліни. Нараховуються бали зі знаком «-».

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аналіз уроку/ упоряд. Н. мурашко. - К.: Шк. Світ, 2008. - 128 с.

2. Кардашов В. м. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник. - К., 2007. - 296 с.

3. Кириченко М. а. Основи образотворчої грамоти.- К.: Вища школа, 2003. - 168 с.

4. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання /Упоряд. М. с. демчишин; О. в. гайдамака. - Харків, 2006. - 768 с.

5. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 клас: Навчальний посібник. - Суми, ВТД «Університетська книга», 2006. - 144 с.

6. Коновець С. в. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. ‑ Рівне, 2002.

7. Коновець С. в. Образотворче мистецтво в початковій школі. Метод. пос. - К., 2000. - 79 с.

8. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах //Педагогічна газета. - 2001. ‑ №12.

9. Котляр В. п. Основи образотворчого мистецтва. Методика художнього виховання дітей. - К.: Кондор, 2006. - 198 с.

10. Лозова В.І., Троцко Г. в. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. - Харків, 2002.

11. Любарська Л. м., Резниченко М.І. Образотворче мистецтво: Підручник для 1 (2, 3, 4) кл. - К., 2002. - 112 с.

12. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л. м. Масол, О. в. гайдамака, Е. в. бєлкіна. - Х.,2006. - 256 с.

13. Образотворче мистецтво // Програми початкової школи. К., 2006.

14. Освітні технології /Ред. О. м. пєхота. - К., 2003.

15. Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О. п. - К., 1998.

16. Програми факультативів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю / Упоряд. О. в Корнілова, О. в. гайдамака. - Х.: Видавництво «Ранок», 2009. - 240 с.

17. Рудницька О. п. Педагогіка: загальна і мистецька: Навчальний посібник. ‑ Тернопіль, 2005.

18. Савченко О. я. Дидактика початкової школи. Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Абрис, 1997. - 416 с.

19. Сокольникова Н. м. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М.: "Академия", 2003.- 368 с.

 Критерії оцінювання самоаналізу проведеного уроку | МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

РОБОЧА ПРОГРАМА | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Розподіл загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання образотворчого мистецтва | Критерії оцінювання відкритого уроку | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | Вимогам програми, захисту результатів практики | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати