Головна

Критерії оцінювання відкритого уроку

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. II. Повідомлення теми й мети уроку.
  3. II. Подготовленность учителя к уроку
  4. II. Робота над темою уроку
  5. III 1. Понятие урока как целостной системы, требования к уроку
  6. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  7. III. Повідомлення теми і завдань уроку
Критерії Кількість балів
1. Планування триєдиної мети уроку Мета уроку сформульована неправильно, не враховано єдність освітніх, розвивальних та виховних завдань. Мета уроку сформульована нечітко, не враховує розвивальні або виховні цілі; навчальна мета не повна, не враховує особливості учнів класу. Триєдина мета уроку визначена точно і чітко, враховує особливості учнів класу, передбачає повноту, комплексність, різноманітність завдань уроку.
2. Раціональність структури уроку Структура уроку не раціональна і не відповідає типу уроку. Структура уроку відповідає типу уроку, але має місце несуттєве порушення послідовності ходу уроку та співвідношення розподілу часу між етапами уроку. Структура уроку раціональна відповідає типу уроку, коригується відповідно до умов, які виникли у процесі навчання.
3. Оптимальність змісту уроку Матеріал перевантажений зайвими фактами, основні і теоретичні положення не виділено. Студент допускається неточностей і помилок.   Зміст уроку відповідає вимогам програми. Матеріал викладено на переконливих прикладах, конкретних фактах, необхідних аргументах, але логіка викладення матеріалу не раціональна. Зміст уроку відповідає вимогам програми, логіка викладення матеріалу раціональна. Студент дотримується основних загальнодидактичних та спеціальних принципів викладу матеріалу.
4. Ефективність вибору та поєднання форм, методів та прийомів навчальної художньо-творчої діяльності учнів на уроці Організаційні форми, методи, та прийоми не відповідають меті уроку, не враховують специфіку змісту навчального матеріалу та рівень готовності учнів до його засвоєння. Організаційні форми, методи, та прийоми відповідають меті уроку і змісту навчального матеріалу, але не відповідають готовності учнів до його засвоєння. На уроці відсутня варіативність у виборі форм, методів та прийомів роботи. Недосконалість виконання педагогічного малюнку Організаційні форми, методи та прийоми відповідають меті та завданням уроку, враховують специфіку змісту навчального матеріалу та готовності учнів до його засвоєння, сприяють активізації художньо-творчої діяльності школярів. Ефективне використання можливостей педагогічного малювання
5. Ефективність вибору дидактичних та технічних засобів навчання Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали не використовуються або майже не використовуються. Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали використовуються не ефективно. Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали обираються і використовуються раціонально й ефективно.
6. Формування художньо-творчих умінь та навичок   Робота вчителя не сприяла формуванню художньо-творчих умінь та навичок. Робота вчителя з фо­рмування художньо-творчих умінь та навичок мала епізодичний характер і не охоплювала всіх учнів класу . Формування художньо-творчих умінь та навичок на уроці мало системний характер і охоплювало всіх учнів класу.
7. Активізація художньо-творчої діяльності Прийоми активізації художньо-творчої діяльності на уроці не були використані Учитель ефективно використовує прийоми активізації художньо-творчої діяльності (проблемне навчання, творча робота, практична робота, міжпредметні зв'язки тощо), але не системно, при цьому не завжди враховує індивідуальні особли­вості учнів. На кожному етапі уроку учитель ефективно використовує прийоми активізації художньо-творчої діяльності (проблемне навчання, творча робота, практична робота, між предметні зв'язки тощо) при цьому враховує індивідуальні особливості учнів, здійснює диференційований підхід.
8. Контроль, перевірка, оцінювання та облік навчальних досягнень учнів Контроль навчальних досягнень учнів на уроці не відповідає основним вимогам Контроль навчальних досягнень учнів здійснюються стихійно не завжди обґрунтовано Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у відповідності до вимог і критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
9. Ефективність педагогічної взаємодії     Контакт з класом відсутній, не витримуються норми педагогічної етики. Темп роботи млявий. Відсутня стимуляція успіхів учнів, байдуже ставлення до їх діяльності. Мовлення не емоційне, не виразне, допускаються стилістичні помилки, русизми тощо. Не завжди вдається підтримувати контакт з класом, добиватися необхідної уваги і дисципліни учнів. Норми педагогічної етики витримуються, проте темп роботи повільний, що перешкоджає активізації художньо-творчої діяльності учнів. Стимуляція успіхів учнів відбувається стихійно, не обґрунтовано. Мовлення не емоційне. Контакт з класом встановлений, протягом усього уроку студент добивається необхідної уваги і дисципліни учнів. Норми педагогічної етики витримуються, стиль роботи енергійний, що впливає на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Атмосфера на уроці емоційна та інтелектуальна. Учитель систематично і обґрунтовано використовує різноманітні прийоми стимуляції успіхів учнів. Мовлення емоційне, вираз­не, грамотне.
10. Результативність уроку   Мету і завдання уроку не реалізовано. Для проведення уроку не створено необхідних умов: морально-психологічних, гігієнічних, естетичних. Мету і завдання уроку реалізовано не повністю. Для проведення уроку частково створено необхідні умови: морально-психологічні, гігієнічні, естетичні. Мету і завдання уроку реалізовано повністю. Для проведення уроку створено необхідні умови: морально-психологічні, гігієнічні, естетичні.


Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання образотворчого мистецтва | Критерії оцінювання самоаналізу проведеного уроку

РОБОЧА ПРОГРАМА | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Розподіл загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Критерії оцінювання звітної документації | МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | Вимогам програми, захисту результатів практики | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати