Головна

Занина Л. в., Меншикова Н. п. Основы педагогического мастерства. Ростов-на-Дону, 2003.

  1. CД. 08 Рабочие процессы, конструкция и основы расчета автомобильных двигателей
  2. I Физические основы механики
  3. I. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСРЕДЫ
  4. I. Теоретические основы финансового менеджмента
  5. II . МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ
  6. II . Основы молекулярной физики и термодинамики
  7. II. Основы молекулярной физики и термодинамики

3. КовальчукЛ. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. - Львов: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 - 608с.

4. Кузьмина Н. в. Очерки психологии труда учителя / Н. в. Кузьмина. - Л.: ГІГУ, 1967. -183 с.

5. Кучерявець В. г. Основи педагогічної майстерності. Практикум. Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету заочної форми навчання. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. гоголя, 2002.

6. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / Е.І. федорчук, Т.І. конькова, В. в. федорчук, В. о. заремба; За заг. ред.. Е.І. федорчук. - Кам'янець-Подільський: АБЕТКА, 2006.

  1. Палтишев М. м. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення. - К., 2000.

8. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І. а. зязюна. - К.: Вища школа, 2004- С. 43-53.

  1. Педагогічна майстерність: хрестоматія: Навч. посіб./За ред..І. а. зязюна,- К.: Вища школа., 2006.-С.
  2. Рудик О. Розвиток педагогічної майстерності як необхідна передумова становлення дитячої обдарованості / О. Рудик // Обдарована дитина. - 2005. - N 9. - С. 24-30.

Інформаційні ресурси:

11. http://pidruchniki.com.ua/

12. http://ukrkniga.org.ua/

13. http://readbookz.com/

14. http://vsetesti.ru/cat/tests/

15. http://ukrlibrary.com.ua/

Модуль 2. Технологічні елементи

педагогічної майстернсті вчителя

Тема 3: Педагогічна техніка вчителя

Учитель повинен бути артистом, художником, гаряче закоханим у свою справу...

Антон Чехов

У роботі вчителя і актора дуже багато спільного. Дуже багато. Вчитель працює, щоб вкласти в душу малечі й юнацтва все прекрасне, все добре, все гуманне; намагається розширити їхній світогляд, зміцнити в них патріотизм, любов до своєї землі, до свого народу, до своєї культури. Так само, по-моєму, і артист. Ми теж прагнемо до того. Бо інакше наша робота ні до чого, коли ми не викликаємо таких почуттів.

Наталія Ужвій (1898-1986р. р. українська кіно- та театральна актриса).

Питання для обговорення: 1. Педагогічна техніка вчителя як форма організації поведінки вчителя. 2. Внутрішня техніка вчителя

3. Механізми саморегуляції у роботі вчителя: рівні, прийоми.

4. Зовнішня техніка вчителя.

5. Імідж вчителя

6. Мова міміки та пантоміміки.

7. Техніка невербальної поведінки вчителя-майстра. Критерії гідної самопрезентації вчителя (невербальний аспект)

Запис до педагогічного словника: педагогічна техніка, внутрішня техніка вчителя, зовнішня техніка вчителя, емоція (базові та варіативні емоції), невербальна поведінка, міміка, пантоміміка, релаксація, саморегуляція, аутогенне тренування (аутотренінг), прийоми

психотерапії, музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, гуморотерапія, спортотерапія, танцювальна терапія, педагогічний імідж, конгруентність, самопрезентація

Письмова робота: 1. Дайте визначення поняттю «педагогічна техніка»: А. комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі;

Б. результат професійної освіти, що включає в себе як зміст професійної підготовки, так і систему непрофесійних знань, необхідних спеціалісту;

В. це вміння використовувати власний психофізіологічний апарат як інструмент виховного впливу, володіння комплексом прийомів, що дає змогу вчителеві глибше, яскравіше, талановитіше виявляти себе і досягати успіхів у педагогічній діяльності;

Г. здібність до переконання і навіювання, внутрішня енергія гнучкості і ініціатива у різноманітності дій;

Д. це широкий спектр умінь вчителя (слухати, встановлювати контакт, ставити запитання, розуміти реакцію аудиторії, аналізувати відповіді учнів, зацікавити й захопити увагу школярів поясненням чи розповіддю, уміння спостерігати, орієнтуватися у різних ситуаціях тощо.

2. Що входить до структури педагогічної техніки:

А. педагогічний оптимізм; впевненість у собі, вміння володіти собою, своїм емоційним станом; наявність вольових якостей;

Б. створення внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштування вчителя на майбутню діяльністю через вплив на розум, волю й почуття; втілення внутрішнього переживання вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці;

В. комплексність знань (предмета, педагогіки, психології, методик); особистісна забарвленість знань; прагнення до професійного розвитку; гуманістична спрямованість;

Г. культура зовнішнього вигляду; культура педагогічного спілкування; лексичне багатство вчителя; здатність до саморегуляції;

Д. техніка володіння своїм організмом; керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудження творчого самопочуття; опанування уміннями соціальної перцепції; техніка мовлення (керування диханням, дикцією, гучністю, темпом мовлення).

3. Дайте визначення терміну саморегуляція:

А. це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини з допомогою спеціальних заходів психологічного впливу;

Б. здатність долати власну нерішучість, мобілізувати себе;

В. сукупність прийомів та методів корекції психофізіологічного стану, завдяки яким досягається оптимізація психічних та соматичних функцій. Одночасно з цим знижується рівень емоційної напруги, підвищується працездатність та ступінь психологічного комфорту;

Г. можливість володіти собою, стримувати свої емоції;

Д. здатність до зняття зайвої напруги, хвилювання, створення необхідного настрою, здатність до гри та перевтілення, розвиток навичок володіння власним тілом (мімікою та пантомімікою);

4. Необхідність саморегуляції виникає у наступних випадках(дане питання містить більш однієї вірної відповіді):

А. вчитель стикається з важкою для вирішення, новою чи нестандартною для нього проблемою;

Б. відчуває симптоми будь-якого захворювання, підвищення температури;

В. вчитель знаходиться у стані підвищеного емоційного та фізичного напруження, яке призводить до імпульсивних дій;

Г. серед особистісних якостей вчителя відсутня гуманістична спрямованість схильність до педагогічної професії;

Д. рішення про те, яким чином діяти вчитель приймає у ситуації дефіциту часу та швидко змінюючихся умов ситуації;

Е. елементи саморегуляції необхідні вчителю на зразок ранкової гімнастики, для відробки емоційної гнучкості та пластичності;

5. Назвіть прийоми саморегуляції вчителя:

А. музикотерапія, танцювальна терапія, гуморотерапія, працетерапія, бібліотерапія, спортотерапія, природотерапія;

Б. консультування, тренінг, навіювання, корекція особистісного розвитку;

В. установки, аутотренінг, прийоми психотерапії;

Г. самовиховання, саморозвиток, самоосвіта;

Д. знання психолого-педагогічних основ розвитку особистості, самодіагностика, самовиховання;

6. Назвіть елементи невербальної комунікації:

А. мова тіла (статична та динамічна експресія), міжособистісний простір, часові характеристики спілкування;

Б. фізіогноміка, артефакти, система запахів, текесика, просодика, екстралінгвістика, кінесика;

В. контакт очей, виражальні рухи, авербальні дії;

Г. голос, інтонаційні характеристики;

Д. комунікативно значущі рухи, система дотиків і потиску руки, поплескування, дистанція під час спілкування, зоровий контакт;

7. Пантоміміка - це:

А. виражальні рухи рук;

Б. виражальні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика тіла;

В. виражальні рухи м'язів обличчя;

Г. вміння тримати дистанцію під час спілкування;

Д. вміння впливати на співрозмовника за допомогою виразності рухів;

8. Існує декілька видів дистанцій між партнерами спілкування:

А. суспільна, професійна, інтимна;

Б. інтимна, особистісна, соціальна, суспільна;

В. особистісна, публічна;

Г. особистісна, сімейна, професійна, публічна;

Д. повний контакт, частковий, дистанція відмови;

9. Самопрезентація - це:

А. цілеспрямоване формування враження про себе;

Б. процес, коли в обмежених умовах часу і простору необхідно пред'явити спеціально організовану інформацію про себе таким чином, щоб досягти поставлених цілей;

В. короткочасний, специфічно мотивований і організований процес пред'явлення інформації про себе у вербальній і невербальній поведінці;

Г. ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони;

Д. публічний виступ ідейно-естетичної спрямованості

10. Імідж - це:

А. візуальна привабливість особистості;

Б. розповідь про себе;

В. спрямоване формування враження про себе;

Г. експресія обличчя і фігури, зумовлена будовою тіла;

Д. технологія особистісної чарівності

Практичне завдання:   Обов'язковий рівень: 1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінність  
Педагогічна техніка - це комплекс знань, умінь, навичок, необхідних педагогу для того, щоб ефективно застосовувати на практиці вибрані ним методи педагогічного впливу як на окремих вихованців, так і на колектив загалом (Педагогічна енциклопедія)      
Педагогічна техніка - це вміння використовувати власний психофізіологічний апарат як інструмент виховного впливу, володіння комплексом прийомів, що дає змогу вчителеві глибше, яскравіше, талановитіше виявляти себе і досягти успіхів у педагогічній діяльності (І. а. зязюн)    
Педагогічна техніка - це сукупність раціональних засобів і прийомі та особливостей поведінки учителя-вихователя, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів навчально-виховної роботи відповідно до потреб і особливостей конкретних об'єктивних та суб'єктивних обставин (А.І. кузмінський, В. л. омеляненко)    
Педагогічна техніка - це комплекс умінь, що дають змогу досягнути оптимальних результатів у навчанні та вихованні учнів (міміка, жести, техніка мовлення, техніка педагогічного спілкування, вміння контролювати власні емоції, настрій та ін.) (П. м. щербань)    
         

2. Проаналізуйте різні прийоми психотерапії та можливість їх використання у діяльності вчителя як механізмів саморегуляції. Заповніть таблицю:

Прийоми Їхня характеристика Приклади  
Музикотерапія      
Бібліотерапія      
Гуморотерапія      
Працетерапія      
Спортотерапія      
Танцювальна терапія      
Спілкування з природою      
  Високий рівень: 3. З наведених нижче картин оберіть 2 та ретельно опишіть за наступним планом:
         

· короткий опис сюжету, основні діючі особи, основна ідея (сутність сюжету), елементи, які свідчать на користь ваших висновків;

· на основі аналізу зовнішнього виду зображених персонажів на картині, опишіть їх емоційний стан (у термінах сигналів тіла);

· детально опишіть усі мімічні та пантомімічні елементи, які свідчать на користь вашого опису;Методика 6. | М. П. Богданов-Бельський,

Методика 5. | Методика 6. | Вправа 3. Сходинки (М. спаркс) | Завдання 2. | Виявлення факту | Методика 1. | Методика 2. | Методика 3. | Методика 4. | Методика 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати