На головну

Contest 6

A Heart Game.

Connect the answers to the questions correctly.

1. Who is the goddess of love? Aphrodite
2. Who did Cleopatra love? Mark Anthony
3. Who fell in love with Juliet? Romeo

1. Хто найшвидший і найсміливіший? Хто швидше з'їсть яблуко, підвішене на нитці?

2. Хто лопне більше повітряних кульок, прив'язаних позаду учня?

3. Відгадай, де серце. Ховаємо серце під одно з 3 відер, а потім міняємо їх місцями. Якщо учень не відгадав, робить наступне завдання:

- Будь-кого привітати з днем св. Валентина;

- Сказати дівчинці комплімент;

- Зробити гарний реверанс.

4. Хто бшвидше знайде якомога більшу кількість сердечок, які розвішені по залу..

5. «Знайди пару». Дівчатка і хлопчики отримують половинки розрізаних сердець і повинні знайти собі пару.

Girl 1.Our celebration comes to the end.

Boy 1. We wish you more love, happiness and good luck.

Teacher. I hope you spend your time with a pleasure. Thank you for your attention. Good-bye!

20. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабенко Т. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. -К: Арістей, 2005.-220с.

2. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык. Киев: Фирма "ИНКОС". 2001.-267с.

3. Ветохов А. М. Условия успешного обучения иностранному языку.// "Іноземні мови" №4, 2000.

4. Денисенко М. В. Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції в читанні на матеріалі англомовних культурно-країнознавчих текстів // "Іноземні мови" №3, 2007.

5. Єрмоленко Л. П. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в середній школі // "Іноземні мови" №3,2002.

6. Кучма М. О. Шляхи розв'язання основної суперечності навчального процесу з англійської мови на старшому ступені шкільної освіти // "Іноземні мови" №4, 2000.

7. Мальковський Г. Е. Английские нестандартные глаголы в аспекте лингводидактики// "Іноземні мови" №2, 2001.

8. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівництвом СЮ. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002.- 328с.

9. Методика викладання іноземних мов: Наук.-метод, зб./ М-во освіти України. Київський держ. пед. інститут іноземних мов.- К.: Освіта, 1994- 152с/випуск 23.

10. Методика обучения иностранным языкам в начальной школе и основной общеобразовательной школе : Учебное пособие для студентов педагогических колледжей (Под ред. В. М. Филатова) / Серия "Среднее профессиональное образование ". - Ростов н/Д.: "Феникс", 2004-416с.

11. Мирончикова А. С., Квасова О. Г. Интенсивный вводио-коррективный курс английского языка для старшекласника // "Іноземні мови" №2, 2001.

12. Петренко О. П. У пошуках творчих ідей для навчання штглійської мови в початковій школі // "Іноземні мови" №4,2000.

13. Підтиченко Г. Виховний потенціал комунікативної методики навчання іноземної мови // "Іноземні мови" №3,2007.

14. Роман С. В. Розвиваючий аспект раннього шкільного навчання англійської мови // "Іноземні мови" №3, 2002.

15. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / Под ред. А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбова; Науч.-исслед. ин-т содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР.- М: Педагогика, 1981.- 456 с.

16. Черныш В. В. Методика работы с аудиокнигой на уроках английского языка в средних специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка. // "Іноземні мови" №4, 2000.


Навчально-методичне видання

Методичні рекомендації до організації і проведення педагогічної практики з іноземної мови (англійської) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.020303«Філологія (англійська)» ОКР «Бакалавр»,

7.010103 «Філологія (англійська)» ОКР «Спеціаліст».

Видрукувано у редакційно-видавничому центрі МДУ

89600 м. Мукачево

Вул. Ужгородська,26

Тел. 2-11-09

 Scene 1 | Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Студента-практиканта | Студентам-практикантам | Колективу класу | Виховна робота з предмету | ДОДАТКИ | Додаток Е | Ставлення до себе | Goal setting | Додаток К | Pupil 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати