На головну

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  6. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  7. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики

I. Вибір теми, підбір та вивчення літератури

Як правило, вибір теми КР або ВКР здійснюється за відповідними Переліків тим, які розробляються і затверджуються на засіданні кафедри. Крім того, студент має право запропонувати власну тему або змінити будь-яку тему з Переліку, погодивши її з науковим керів
 водієм і завідувачем кафедри або його заступником. Теми ВКР повинні відповідати профілю навчання (найменуванню одержуваної спеціальності), а для КР - найменуванню дисципліни, по якій вона виконується.

Вибравши тему ВКР, студент зобов'язаний написати і представити в деканат (на кафедру) заяву встановленої форми. Закріплення (в деканаті) і твердження (на кафедрі) теми, а також призначення керівника ВКР здійснюються не пізніше, ніж за три місяці до початку її розробки за навчальним планом.

Керівник і студент розробляють завдання на ВКР за формою, наведеною в додатку 2. У цьому документі вказуються: тема роботи і її цільова установка, перелік основних питань, що підлягають розкриттю в процесі його виконання, характеристика очікуваних результатів
 і сфер (галузей) їх застосування, основні джерела інформації. Завдання повинно бути підписано керівником і студентом.

Затвердивши тему і отримавши завдання, студент приступає до складання графіку підготовки та оформлення ВКР (додаток 3) із зазначенням черговості та конкретних термінів виконання її розділів (глав). Керівник стверджує і контролює виконання плану, рекомендує необхідні матеріали, обговорює зі студентом найбільш складні проблеми і можливі підходи до їх вирішення.

Студент (автор роботи) несе відповідальність за достовірність інформації, інформації, що міститься в роботі, смислове адекватність термінів, правильність усіх розрахунків, грамотність викладу матеріалу. Обов'язок керівника - своєчасно вказати на наявні недоліки і вимагати їх усунення до захисту роботи.

Підбір літератури слід починати з вивчення книг і періодичних видань, рекомендованих кафедрою зі спеціальних дисциплін
 і дисциплін спеціалізації (в тому числі в списках літератури до ПТК). Доцільно також проаналізувати, з якими раніше вивченими дисциплінами (темами) пов'язана тема КР або ВКР. Це дозволить автору більш грунтовно розібратися в проблемі, відібрати оптимальну кількість джерел, а в подальшому - підготувати роботу високого рівня і успішно захистити її.

У процесі ознайомлення з періодичними виданнями необхідно особливу увагу приділити новітнім публікаціям в офіційних виданнях [1], інформаційних збірниках, довідниках, журналах і газетах за профілем підготовки студента. Щоб в змістовному плані робота була глибокою і насиченою, автору потрібно активно використовувати ресурси всесвітньої інформаційної мережі (Інтернет) [2] і бази даних довідкових систем ( «Консультант», «Гарант», «Кодекс» і ін.). Це в повній мірі відноситься
 до оригіналів праць видатних вітчизняних та зарубіжних вчених, громадських діячів.

У процесі вивчення підібраної літератури основним критерієм оцінки прочитаного є можливість використання даного матеріалу в подальшій роботі. Приступати до аналізу джерел інформації доцільно з енциклопедичних видань і словників. Потім слід ознайомитися з підручниками і монографіями, а після цього - з періодикою. Вивчати літературу слід з ознайомлення з публікаціями поточного року, потім - попередніх років. У деяких випадках використання текстів, виданих, наприклад, на початку або в середині XX століття.

Результатом першого етапу підготовки роботи має стати складання розгорнутого плану (додаток 4). У ньому студент конкретизує
 основні питання роботи, виділяє і чітко формулює параграфи. цей
 план студент погоджує з керівником, який стверджує його в якості
 структурно-логічної схеми роботи. План не є остаточним
 і в процесі написання роботи може вдосконалюватися. це цілком
 допустимо і відбивається в остаточній редакції глав, параграфів, пунктів і підпунктів в змісті (змісті) роботи.

Якщо всі дії на початковому етапі виконані ретельно, то складання повного тексту роботи не потребує багато праці і часу. Розгорнутий план забезпечує виклад матеріалу в строгій послідовності, при якій глави (параграфи) випливають з попередніх частин роботи. У тих випадках, коли розгорнутий план відсутній або складений наспіх, неминучі диспропорції (наприклад, «пуголовки», коли одна глава роботи значно більше інших), прогалини у викладі будь-яких
 суттєвий аспект досліджуваної проблеми, повтори.

II. Вимоги до оформлення роботи

Курсова, випускна кваліфікаційна роботи, як правило, виконуються в двох примірниках, один з яких у встановлені терміни представляється в деканат чи на кафедру. На всіх етапах підготовки ВКР автору доцільно мати електронну копію роботи, що істотно
 спростить редагування тексту і дозволить більш оперативно реагувати на зауваження керівника.

Стандартний обсяг курсової роботи складає 25-30 сторінок,
 випускної кваліфікаційної роботи - 65-75 сторінок, дипломної роботи - 75-90 сторінок. В даний обсяг не включаються список літератури і при-
 положення.

Робота повинна бути надрукована на білому папері формату А4 (розмір аркуша 210х297 мм), шрифт - Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал полуторний, абзаци зі стандартним відступом (1,25 або 1,27 см). Текст оформлюється на одному боці аркуша з автоматичною розстановкою переносів (бажано), вирівнюванням по ширині і полями таких розмірів:

· Ліве - 25 мм;

· Праве - 10-15 мм.

· Верхнє і нижнє - по 20 мм.

Всі сторінки роботи внизу праворуч нумеруються арабськими цифрами по порядку від титульного аркуша без пропусків до останнього листа списку джерел і літератури або додатків. На першій сторінці роботи
 номер не ставиться.

Першою і наступними сторінками ВКР є:

· Титульний аркуш (додаток 1);

· Завдання (додаток 2);

· Графік підготовки і оформлення роботи (додаток 3);

· План роботи (додаток 4);

· Зміст (Додаток 5).

Таким чином, сторінка з заголовком «ЗМІСТ» буде 2-й або 5-й за рахунком (відповідно: для КР і ВКР. За нею йде основний текст, що складається з вступу, розділів і параграфів для ВКР або питань для КР, висновків, списку використаних джерел та літератури
 і додатків. На останній сторінці укладення робота повинна бути підписана автором із зазначенням її ініціалів та прізвища (з розшифровкою підпису) і дати завершення роботи.

Найменування глав в ВКР і питань в КР оформляють у вигляді
 заголовків напівжирними малими літерами (крім першої великої), які мають у своєму розпорядженні по центру сторінки без підкреслення. Найменування параграфів також оформляють у вигляді заголовків напівжирними малими літерами (крім першої великої) і мають у своєму розпорядженні аналогічно. У найменуваннях глав (питань) і параграфів не допускаються переноси слів. Якщо рядок закінчується приводом, його краще перенести в початок наступного рядка. Крапку в кінці найменування глави (питання) або параграфа не ставлять. наприклад:

Глава 1. Формування і розвиток теорії наукового управління
 в XX столітті

1.1. Основні концепції і школи наукового менеджменту

Якщо найменування глави, параграфа або питання складається з двох речень, їх розділяють крапкою. наприклад:

2.1. Податкова реформа в Росії. елементи оподаткування

Кожну главу або питання роботи слід починати з нової сторінки, а завершувати їх виклад короткими висновками (зазвичай по числу параграфів або головних аспектів досліджуваного питання).

При комп'ютерному наборі тексту доцільно використовувати різні типи заголовків (наприклад, введення, найменування розділів, висновок, список літератури і додаток оформити як Заголовок 1,
 найменування параграфів - як Заголовок 2), а інший матеріал глав
 і параграфів набирати в режимі «Звичайний» або «Основний текст». Надалі це дозволить, використовуючи опцію «Зміст і покажчики», автоматично оформити зміст роботи. Для цього потрібно на відповідних сторінках К, ВКР написати слово «ЗМІСТ», встановити курсор на наступному рядку, а потім вибрати в меню «Вставка» опцію «Зміст і покажчики». У підміню «Зміст» вибрати потрібний
 кількість рівнів (використовуваних в роботі заголовків) і натисканням кнопки «ОК» вивести зміст роботи на лист.

Текст, що містить перерахування, оформляють арабськими цифрами
 з дужкою (вручну або з використанням опції Microsoft Word «Список»). наприклад:

«Відомі бізнесмени, консультанти і фахівці, що займаються підготовкою маркетологів, єдині в думці щодо головних функцій сучасного маркетингу. Цю «чудову п'ятірку» утворюють:

1) аналіз навколишнього середовища та споживачів (дослідницька);

2) планування товару або послуги (виробнича);

3) планування збуту та просування (комунікативна);

4) забезпечення соціальної відповідальності фірми (гуманітарна);

5) управління та контроль ».

Для аргументації власної точки зору щодо ключових аспектів даної проблеми, а також для більшої переконливості і наочності роботи в цілому використовуються різноманітні ілюстрації (таблиці, схеми, діаграми, графіки і т. П.). Зазвичай всі ілюстрації (крім таблиць) позначають словом «малюнок». малюнки нумерують по порядку, а також Озаглавлювати і розміщують в тексті таким чином:

«Сучасні організації можуть мати різну структуру: функціональну, дивизиональную, матричну, командну або мережеву. рас
 дивимося їх більш детально, починаючи з функціональної структури (рис. 1).

Мал. 1. Функціональна структура організації

На малюнку 1 показані чотири відділи, призначення та діяльність яких дуже відрізняються. Це зумовлює характер внутрішньогрупових відносин - як вертикальних (начальник - підлеглий), так
 і горизонтальних (підлеглий - підлеглий) ».

В якості ілюстрацій в роботах часто використовують графіки. Їх осі (абсцис і ординат) повинні мати умовні позначення і розмірність величин. Бажано, щоб на одній координатної площині було
 не більше трьох графіків. наприклад:

Мал. 2. Лінійний аналіз беззбитковості нового філіалу компанії «ОТТО-сервіс»

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Їх використовують для кращої наочності і зручності зіставлення даних, отриманих з різних джерел. таблиці повинні мати назву і нумерацію. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути коротким
 і точним. Воно розміщується у центрі над таблицею. заголовки стовпців
 і рядків таблиць починають з великої літери, а підзаголовки - з малої (за умови, що вони складають одне речення з заголовком). Підзаголовки, що мають самостійне значення, оформляють з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць розділові знаки не ставляться. Заголовки стовпців вирівнюють по центру і, якщо необхідно, вказують одиниці виміру величин, представлених в шпальтах.

Візьмемо для прикладу фрагмент випускної кваліфікаційної роботи. Її автор (Павло Назаров) став лауреатом конкурсу студентських робіт, що проводиться Союзом недержавних вузів Москви і Московської області. Підкреслюючи нерівномірний і нелінійний характер соціально-економічного розвитку світового співтовариства, він посилався на «підготовлений дослідницьким підрозділом компанії The Economist Group перший рейтинг якості життя - The World in 2005. Він був складений на основі комбінованого підходу до статистичного опису якості життя (про валовий внутрішній продукт на душу населення і результатами опитування населення) [3] в 111 країнах світу і опублікований впливовим британським журналом The Economist. Як випливає з рейтингу, високі середньодушові показники ВВП не гарантують задоволеності населення життям в країні ». Далі в роботі приведена скорочена таблиця 1 із зазначенням джерела інформації:

Таблиця 1

Рейтинг якості життя «Світ у 2005 році»[4]

Місце держава Коефіцієнт якості життя ВВП на душу населення ($) Місце по ВВП на душу населення
 Ірландія  8,333  36 790
 Швейцарія  8,068  33 580
 Норвегія  8,051  39 590
 Люксембург  8,015  54 690
 Швеція  7,937  30 590
 Австралія  7,925  31 010
 Ісландія  7,911  33 560
 Італія  7,810  27 960
 Данія  7,796  32 490
 Іспанія  7,727  25 370
 ...  ...      
 Україна  5,032  6 500
 Білорусь  4,978  7 200
 Росія  4,796  9 810

Якщо таблиця є досить об'ємною, що займає більше однієї сторінки, її доцільно розмістити в Додатку. У нього можуть поміщатися і інші «неформатні» додаткові матеріали (витримки
 з офіційних документів, документація фірми, розрахунки). Додатки виконують на аркушах формату А4 і інших форматів (А3, А2, А1).

Кожна програма розміщують на новій сторінці із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток». Воно повинно мати заголовок
 (За аналогією з таблицями). Додатки позначають великими літерами українського алфавіту (А, Б, В ...) або арабськими цифрами (1, 2, 3 ...). наприклад:

Додаток 1

Основні концепції і школи менеджменту

Найменування концепції (школи) основоположники і послідовники Основні ідеї, використовувані в кадровому менеджменті
 Научноеуправленіе  Фредерік Тейлор, Френк Гилбрет, Ліліан Гилбрет  Вивчення завдання, раціоналізація і стандартизація трудових операцій; максимальна ефективність використання робочої сили; персональна оцінка і оплата за результатами; менеджер - головна фігура виробництва і управління
 адміністративне управління  Анрі Файоль, Марі Паркер Фоллет, Честер Барнард,  Управління - особливий вид професійної діяльності, що включає планування, організацію, распорядительство, координацію і контроль; 14 універсальних принципів управління, що ведуть до успіху; етика, взаємодопомога, лідерство; механізм прийняття влади (свідомого підпорядкування наказам)
 Бюрократіческаяорганізація  Макс Вебер  Функціональний розподіл праці, ієрархія влади; деталізація і письмове оформлення обов'язків персоналу; стратегія довічного найму; мінімізація суб'єктивізму; кар'єрне зростання на основі кваліфікації та досвіду; менеджер - найманий працівник;
 Концепція «людських відносин»  Елтон Мейо, Фріц Ротлісбергер  Позитивне ставлення керівників до підлеглих, здоровий морально-психологічний клімат і задоволення потреб - головні чинники підвищення продуктивності праці
 Концепція людських ресурсів і школа поведінкових наук  Вальтер Ділл Скотт, Марі Паркет Фоллет, Абрахам Маслоу, Дуглас МакГрегор, Вільям Оучи  Ієрархія потреб людини; законо мірності поведінки суб'єкта; концепції Х і У керівництва; концепція Z (синтез американського і японського методів управління)
 Сітуаціоннийподход  Говард Стівенсон, Фред Фідлер, Пол Херші і Кеннет Бланчард, Роберт Блейк і Джейн Моутон  Здатність аналізувати ринкову кон'юнктуру і приймати рішення; SWOT-аналіз; лідерство і керівництво; «Управлінська решітка»
 Системний підхід  Пітер Дракер, Ренсис Лайкерт, Томас Пітерс, Роберт Уотерман, Ігор Ансофф  Менеджмент - професійна діяльність, менеджер - професіонал; управління за цілями (MBO) [5]; концепція «7S» [6]; «Система - 4»; сучасне підприємство як відкрита і закрита система
 Теорія інститутів та інституційних змін  Дуглас Норт  Ринок - сукупність формальних і неформальних «правил гри», факторів (процедур) примусу людей і організацій ( «гравців»), які переслідують власні цілі

На все малюнки, таблиці і додатки при першій згадці про них в тексті роботи повинні міститися посилання. (Наприклад: див. Малюнок 1, таблицю 1, додаток 1 і т. Д.).

Всі визначення, цитати та ілюстрації, запозичені автором роботи з різних джерел, повинні супроводжуватися бібліографічними посиланнями. Для їх оформлення використовують надрядкові знаки, що розставляються в тексті за допомогою опції «Виноски» (або: Alt + Ctrl + F). Внизу сторінки під межею автоматично ставиться цифра, що повторює порядковий номер виноски в тексті. Після неї слід вказати найменування джерела інформації (зазвичай використовують шрифт 10-го розміру). наприклад:

* Жарковський Є. п., Бродський Б. е. Антикризове управління. - 2-е вид. - М .: Омега-Л, 2005. С. 121.

** Мамрукова О. і. Податки і оподаткування: Курс лекцій. 5-е изд., Доп.
 і испр. - М .: Омега-Л, 2006. С. 37-38.

Посилання на статті в періодичних виданнях оформляються так:

* Вишневський А. р Альтернативи міграційної стратегії // Росія в глобальній політиці. 2004. № 6 (листопад - грудень). С. 28.

Посилання на ресурси, отримані в мережі Інтернет, повинні містити повну адресу, наприклад:

* Як оформити курсову роботу (Див .: http://www.miepvuz.ru/files/nstuden/kurs.htm)

При оформленні посилань на нормативні джерела слід відтворювати тексти цих документів з офіційних видань ( «Збори
 законодавства Російської Федерації »,« Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади »,« Вісник Банку Росії »і ін.).

При повторному згадуванні джерела інформації на тій же сторінці роботи досить вказати: «Там же. С. 32 ». Якщо ж на вказаний раніше джерело інформації потрібно послатися в наступних параграфах або главах роботи, тоді його вихідні дані відтворюють в скороченому вигляді (прізвище та ініціали автора, назву книги або статті, сторінка):

* Мамрукова О. і. Податки і оподаткування: Курс лекцій. С. 38.

Список використаних джерел та літератури є складовою частиною роботи і відображає ступінь наукового аналізу проблеми. При цьому
 в нього включають не тільки ті джерела, на які в тексті є бібліографічні посилання, але і ті, які вивчалися, проглядалися і бралися до уваги автором на різних етапах підготовки роботи. Список поміщається після укладення і може бути виконаний двояко:
 в алфавітному порядку (спочатку література на російській мові, а потім на іноземних мовах) або за рубриками. наприклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Нормативно-правові акти та нормативні документи

1. Загальна декларація прав людини // Міжнародне публічне право: Збірник доповідей / Упоряд. К. а. Бекяшев, Д. к. Бекяшев. - М .: поспект, 2006.

2. Конституція Російської Федерації. - М .: Юрид. лит. 2009.

3. Трудовий кодекс Російської Федерації. - М .: Юрид. лит. 2009.

4. Великий тлумачний словник російської мови / Уклад. і гол. ред. С. а. Кузнєцов. - СПб .: Норинт, 2006.

5. Великий Російський енциклопедичний словник. - М .: Велика Російська енциклопедія, 2008.

2. Монографії, збірники, підручники та навчальні посібники

6. Армстронг М. Практика управління людськими ресурсами. 10-е изд. / Пер. з англ. під ред. С. к. Мордовина. - СПб .: Пітер 2009.

7. Буров В. п., Ломакін А. л., Морошкин В. а. Бізнес-план фірми. Теорія і практика: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М. 2009.

8. Занковский А. н. Організаційна психологія: Учеб. допомога. - М .: Флінта; МПСІ 2009.

9. Кібанов А. я., Захаров Д. к., Коновалов В. р Етика ділових відносин: Підручник. - 2-е изд., Испр. і доп. / Под ред. А я. Кибанова. - М .: ИНФРА-М,
 2008.

10. Коротков Е. м. Концепція російського менеджменту: Учеб. посібник для вузів. - М .: Дека, 2005.

11. Кочеткова А. і. Введення в організаційна поведінка та організаційне моделювання: Учеб. допомога. - М .: Справа, 2007.

12. Кравченко А. і. Історія менеджменту: Учеб. допомога. - 6-е вид. - М .: Академічний Проект, 2006.

13. Красовський Ю. д. Організаційна поведінка: Учеб. посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ, 2007.

14. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М .: Справа, 2004.

15. Мільнер Б. з. Теорія організації: Підручник. - 6-е вид., Перераб., Доп. - М .: ИНФРА-му, 2008.

16. Мясоєдов С. п. Основи кроскультурного менеджменту: Як вести бізнес
 з представниками інших країн і культур: Учеб. допомога. - М .: Справа, 2008.

17. Організаційна поведінка: Підручник для вузів / Під ред. Г. р. Латфуллін, О. н. Громовий. - 2-е вид. - СПб .: Пітер 2009.

18. Організаційна поведінка в таблицях і схемах / За наук. ред. Г. р. Латфуллін і О. н. Громовий. - СПб .: Пітер, 2004.

19. Орлова Е. р. Бізнес-план: основні проблеми і помилки, що виникають при його написанні. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Омега-Л, 2005.

20. Пивоваров С. е., Тарасевич Л. с., Майзель А. і. Міжнародний менеджмент. 3-е изд. - СПб .: Питер, 2006.

21. Яке спонукає Е. а. Основи гендерології: Філософія, стратегія і тактика управління персоналом. - М .: ІМЕС, 2003.

22. Пригожин А. і. Методи розвитку організацій. - М .: МЦФЕР, 2003.

23. Соціальний менеджмент: Учеб. посібник / В. н. Іванов, В. і. Патрушев,
 Н. с. Дінакін і ін .; Під ред. В. н. Іванова, В. і. Патрушева. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 2002..

24. Теорія організації: Учеб. посібник / За ред. Ф. л. Шарова. - М .: МІЕП, 2005.

25. Управління маркетингом: Учеб. посібник / За ред. Ф. л. Шарова. - М .:
 МІЕП, 2005.

26. Управління персоналом. Частина 1: Учеб. посібник / За ред. Ф. л. Шарова. - М .: МІЕП, 2005.

27. Управління персоналом. Частина 2: Учеб. посібник / За ред. Ф. л. Шарова. - М .: МІЕП, 2005.

28. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Організаційна поведінка. 8-е изд. / Пер. з англ. під ред. Е. р Молл. - СПб .: Питер, 2006.

3. Статті в наукових збірниках і періодичній пресі

29. Александрова Л. с., Яке спонукає Е. а. Основні моделі фінансово-трудових відносин в сучасній Росії // Тенденції розвитку ринкових відносин в Росії: Збірник наукових праць. Ч.2. - М .: МІЕП, 2004. С. 7-15.

30. Гавриленко Н. і. Стратегічний маркетинг в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки // Фінанси і кредит. 2005. № 18. С. 18-27.

31. Гавриленко Н. і. Розвиток стратегічного маркетингу як найважливішого елемента конкурентно-ринкової стратегії підприємства // Менеджмент в Росії і за кордоном. 2006. № 1. С. 56-67

32. Головецький Н. я., Прокоф'єв Н. н. Місце і роль державного підприємництва в ринковій економіці // Тенденції розвитку ринкових відносин в Росії: Збірник наукових праць. Ч. 1. - М .: МІЕП, 2004. С. 169-178.

33. Керімов В. е. Управлінський облік: міфи і реальність // Квітневі читання - 2004. Матеріали науково-практичної конференції «Глобалізація Росії» Ч. 2. - М .: Міжнародний університет бізнесу та управління (МУБіУ), 2004. З 24-35.

34. Мішкур Е. н. Глобалізація міграції та її геополітичні та національно-культурні наслідки для сучасного світу // Квітневі читання - 2004. Матеріали науково-практичної конференції «Глобалізація Росії» Ч. 1. - М .: МУБіУ, 2004. С. 35-42.

35. Ульянова Н. с. Соціально-економічні підсумки 2003 року і особливості економічного розвитку Російської Федерації в 2004-2006 рр. // Тенденції розвитку ринкових відносин в Росії: Збірник наукових праць. Ч. 1. - М .: МІЕП, 2004. С. 133-136.

4. Автореферати докторських і кандидатських дисертацій

36. Ситникова А. а. Управління господарськими ризиками в організаціях готельно-туристичного комплексу: Автореф. дис. канд. екон. наук. - М .: ГУУ, 2005.

37. Гавриленко Н. і. Формування конкурентно-ринкових стратегій підприємств нафтогазового комплексу: Автореф. дис. д-ра екон. наук. - М .: МІЕП, 2005.

5. Література на іноземних мовах:

38. Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. Delfin: Lehrbuch, Teil 2. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. - S. 108-207, A1-A49.

39. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market-leader. - Harlow: Pearson Education
 Limited, 2005.

40. Norman S., Hufton T. The countrybar story. - Walton-on-Thames: Thomas Nelson & Sons Ltd, 1984.

Посилання на джерела, включені до списку використаних джерел та літератури, можуть бути оформлені в тексті не підстрочним, а за допомогою квадратних дужок, в яких зазначаються порядковий номер джерела
 в списку і номер сторінки, на якій розташований цитований текст. наприклад:

«Диверсифікація (від середньовічної століття. Лат. diversificatio - Зміна, різноманітність): 1) проникнення фірм в галузі, що не мають прямого виробничого зв'язку або функціональної залежності від основної галузі
 їх діяльності; 2) в широкому сенсі - поширення господарської діяльності на нові сфери (розширення номенклатури продукції,
 видів послуг, що надаються і т. п.) »[2, с. 354]. Запис в квадратних дужках є посиланням на джерело під номером 2 у списку літератури (т. Е. На Великий енциклопедичний словник. С. 354).

III. Написання (складання тексту) роботи

Приступаючи до написання роботи, студенти (особливо першого і другого курсів, а іноді і випускники, не виявляли належної старанності при підготовці КР) стикаються з проблемою «чистого аркуша». Їм незрозуміло, як матеріал з підібраної літератури, обсяг якого обчислюється сотнями сторінок ( «без цього нікуди», «і це начебто підходить», «так
 і це, мабуть, необхідно »), перетворити в готову роботу.

Техніка написання роботи - індивідуальний процес, тут багато унікально, неповторно. При цьому багаторічна науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах, в тому числі наш досвід роботи зі студентами МІЕП, дозволяють дати початківцям і більш досвідченим авторам кілька простих, але корисних порад:

· Чітко усвідомити всі пункти розгорнутого плану (прообразу майбутнього змісту роботи);

· Зробіть перші замальовки своїх думок по кожному пункту, щоб не потрапити під вплив авторів «товстих» книг
 і не стати «реципієнтом», механічно перекачує інформацію від цих «донорів»;

· Зверніться до літератури і в пошуку цінної інформації будьте
 подібні бджолі, яка збирає нектар з різних квіток, а потім пере-
 розробляє його в цілющий мед, поміщає в стільники і запечатує їх;

· Викладайте матеріал в суворій відповідності з назвою параграфів або питань, не просто описуючи економічні явища
 і процеси, але аналізуючи проблеми і пропонуючи альтернативні підходи до їх вирішення;

· Первинний варіант роботи пишіть швидко, в стислі терміни, щоб вона не пригнічувала, не тиснула на вас, а викликала тільки позитивні емоції ( «Я зумію це зробити добре», «У мене це вийде і, можливо, навіть краще, ніж у інших ».).

Методика написання кожної частини роботи має деякі відмінності.

під у веденні розкривають актуальність теми (проблеми) і підкреслюють, що вона має важливе теоретичне і прикладне значення, формулюють мету і основні завдання роботи, конкретизують об'єкт (Що саме підлягає дослідженню?) і предмет наукового аналізу (Який або які аспекти об'єкта будуть досліджені?), вказують напрямку (області) реалізації отриманих в роботі висновків і пропозицій. Обсяг введення в КР зазвичай становить 1-2 сторінки, а в Вк (Д) Р - 3-4 сторінки.

Формулювання, що розкривають мету і завдання, предмет і об'єкт, теоретичну та практичну значущість роботи повинні бути короткими
 і ясними. Аналогічним вимогам повинні відповідати теоретичні висновки і пропозиції (практичні рекомендації), що містяться у висновку.

Слід пам'ятати, що введення і висновок роботи - це візитна картка, на підставі якої у рецензента та членів екзаменаційної комісії складається думка про саму роботу і її автора. З цієї причини потрібно бути готовим до того, що введення і висновок будуть неодноразово перероблятися і піддаватися корекції.

зміст основної частини роботи має в повному обсязі розкривати тему, назви розділів і підрозділів (питань). Правильно розроблена структурно-логічна схема значно зменшить витрати праці і часу. Оптимальною є така структура роботи, з якої не може бути вилучений жоден її елемент.

Основну частину роботи викладають в трьох-п'яти розділах (питаннях). кон-
 конкретний підхід до визначення структури роботи залежить від теми (проблеми) дослідження. В одному випадку прийнятна «хронологічна» схема (ретроспектива (історія) - поточний стан об'єкта - перспектива його розвитку), в іншому - «рівнева» (мега-, макро-, мікро- або міжнародний, національний, галузевий, внутрішньофірмовий рівні проблеми),
 в третьому - «загальнонаукових» (ідеальна теорія - реальна практика - синтез теорії і практики, в результаті якого оновлюється теорія і змінюється практика) і т. д.

Зазначені структурні відмінності не скасовують загальних підходів до змісту роботи. Особливу увагу автору слід приділити:

· Детального опису об'єкта дослідження, визначення його суті, специфіки, місця і ролі в системі економічних, правових, соціальних та інших відносин;

· Виявлення сильних і слабких сторін об'єкта, основних проблем
 і причин їх виникнення;

· Аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду вирішення (оптимізації) аналогічних соціально-економічних проблем;

· Аргументації загальної концепції або конкретної програми дій для перекладу (трансформації) об'єкта в бажане (оптимальне) стан.

В укладанніроботи автор повинен підвести підсумки і сформулювати основні результати дослідження. Здійснити це набагато простіше, якщо після кожної глави дати короткі висновки за кількістю що містяться в ній параграфів. Загальні висновки не повинні автоматично дублювати висновки по главах, але утримувати їх в «знятому» вигляді. Результати дослідження можуть бути поділені на дві групи: теоретичні висновки
 і практичні рекомендації або пропозиції, спрямовані на вдосконалення об'єкта дослідження на різних рівнях соціальної
 ієрархії (федеральному, регіональному, муніципальному, галузевому, внутрішньо-
 організаційному).

Обсяг висновку в КР не повинен перевищувати 2-3 сторінок, а в ВКР - 4-5 сторінок.

IV. Подання роботи в деканат (на кафедру),
 відгук керівника і рецензія

Ефективність і результативність процесу підготовки КР і особливо ВКР (ДР) багато в чому залежать від характеру взаємовідносин студента і керівника. Як правило, побажання студентів випускного курсу
 працювати з конкретним викладачем в якості керівника враховуються. Але, ясна річ, так відбувається не завжди. Якщо цього не відбулося, ситуацію не слід драматизувати. Головною метою для студента є не дістати «свого» викладача, а підготувати роботу
 високої якості і захистити її з оцінкою «відмінно» або «добре».
 З цієї причини треба зосередитися не на особистих симпатіях-анти-
 патіях, а на суть справи.

Зустрічі керівника і студента, а також їх спілкування і взаємодія з допомогою електронних засобів повинні бути регулярними - у міру підготовки окремих структурних елементів роботи. Після ознайомлення керівника з текстом або його частиною він повертає матеріал автору для доопрацювання. Останній повинен вжити необхідних заходів для виконання вказівок керівника або (в разі незгоди з будь-якого питання) більш детально розкрити і аргументувати власну точку зору.

Після внесення доповнень і остаточних коригувань доцільно ще раз прочитати роботу, звертаючи особливу увагу на орфографічні та стилістичні моменти, а потім зброшурувати роботу.

Закінчену і підписану роботу студент надає на перевірку керівникові не пізніше, ніж за 20 днів до захисту. За 15 днів
 до встановленої дати захисту випускна кваліфікаційна (дипломна) робота в 2 примірниках (один - в сброшюрованном вигляді) з підписами
 студента і керівника повинна бути представлена ??в деканат чи на випус-
 розкаювана кафедру. До неї додається відгук керівника (додаток 6).

відгук керівникаскладається в довільній формі, а його обсяг дорівнює 1-2 сторінок. У цьому документі повинні бути відображені такі основні питання:

1. Відповідність змісту роботи дипломного завданням.

2. Повнота, глибина і обгрунтованість поставлених питань.

3. Ступінь самостійності автора при виконанні роботи, вміння працювати з джерелами, аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації, робити висновки з отриманої інформації.

4. Здатність структурувати і систематизувати інформацію, здійснювати комплексний (міждисциплінарний) аналіз складних і актуальних соціально-економічних проблем.

5. Наявність інноваційних підходів (методів, прийомів і засобів)
 до розробки і здійснення управлінських рішень.

6. Основні недоліки в роботі.

7. Можливості практичного використання роботи в цілому або її окремих частин.

8. Інші питання і аспекти (на розсуд керівника).

Відгук керівника повинен завершуватися висновком про відповідність випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи вимогам, що пред'являються до кваліфікації бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямом або спеціальністю і можливості її допуску до захисту.

Дипломна робота, крім того, підлягає зовнішньому рецензування. Відгук і рецензія (додаток 7) не брошуруються, а додаються окремо.

Не пізніше 10 днів до офіційної дати захисту на факультеті організовується попередній захист ВКР перед комісією в складі представників керівництва факультету та керівника.

Робота вважається готової до захисту, якщо вона зброшуровані, підписана студентом і керівником, на неї отримані відгук керівника, зовнішня рецензія(Для ВКР) і вона пройшла попередній захист.

Готова до захисту робота не пізніше 7 днів до захисту здається на кафедру і отримує офіційний допуск до захисту.

Порядок захисту курсових робіт визначається з урахуванням специфіки організації навчального процесу на московському потоці і в філіях
 інституту. Дана інформація повинна бути своєчасно і в повному обсязі доведена до студентів керівниками факультетів (філій) і / або викладачами навчальної дисципліни, по якій передбачена курсова робота, перед початком її вивчення.

V. Розробка тез доповіді для захисту роботи

Доповідь, вимовний студентом перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК), істотно впливає на остаточну оцінку роботи. Особливо підкреслимо той факт, що найкраща робота часом виявляється безнадійно «занапащене» самим автором, якщо той не володіє азами комунікації і ділового спілкування. І навпаки: гарне враження
 від доповіді та відповідей на запитання членів комісії підвищує оцінку.

Головна проблема, яка виникає перед студентом на даному етапі, може бути виражена двома словосполученнями: «час виступу»
 і «обсяг інформації». Доповідь повинна бути коротким (7-10 хвилин), але в той же час змістовним, створювати уявлення про роботу в цілому. З цією метою його необхідно будувати за таким планом:

1. Презентація автора (Ф. і. О., Найменування факультету, курсу) і теми дипломної роботи.

2. Чітке формулювання мети роботи.

3. Актуальність і значимість (необхідність, потребу) проведення досліджень в напрямку поставленої мети. Критичний аналіз ситуації, виявлення недоліків, проблемних сфер (галузей, аспектів), що характеризують предмет і об'єкт дослідження.

4. Визначення завдань дослідження і обгрунтування методів (прийомів) їх рішення.

5. Основні результати вирішення завдань.

6. Короткі висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення предмета (об'єкта) дослідження.

Доповідь може бути ілюстрований різними засобами - слайдами, плакатами, роздатковими матеріалами (графіки, схеми, таблиці, виконані на аркушах формату А4, скріплені і призначені для кожного члена ДЕК). Текст доповіді з ілюстрованими матеріалами узгоджується з керівником роботи, а організована на факультеті комісія в процесі попереднього захисту роботи задає студенту
 питання по суті доповіді і оцінює його відповіді.

VI. Порядок захисту роботи і її оцінка

Курсова роботаприймається в порядку відкритого захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитися з рецензією провідного викладача і підготувати відповіді на всі зроблені ним зауваження і рекомендації.

У процесі захисту студент повинен коротко (протягом 5-7 хвилин) викласти зміст роботи і основні висновки, а також відповісти на що містяться в рецензії зауваження викладача.

Оцінка за курсову роботу повідомляється студенту відразу після її захисту та заноситься разом з темою курсової роботи в залікову книжку.

захиствипускної кваліфікаційної роботиздійснюється на засіданні ДЕК. Порядок захисту:

1. Студент виступає з доповіддю тривалістю 7-10 хвилин,
 в якому він повинен викласти цілі і завдання роботи, показати її наукову (теоретичну) і практичну (прикладну) значимість, перерахувати основні тези роботи, висновки і рекомендації, зроблені на підставі проведених досліджень.

2. Студент відповідає на питання, що задаються членами ДЕК по тексту його роботи і по доповіді.

3. Члени ДЕК оцінюють роботу по 4-бальною системою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

4. Рішення ДЕК оформляються протоколом, в якому фіксуються питання, задані студенту, думки голови ДЕК і її членів, оцінка роботи студента.

5. Оцінка за роботу оголошується головою ДЕК після закінчення всіх захистів, запланованих на даний день.

При виставленні оцінки державні екзаменаційні комісії керуються такими основними вимогами до змісту захищаються робіт:

1) Робота повинна відповідати певному науковому рівню, всебічно відображати предмет (об'єкт) дослідження, його теоретичні
 і практичні аспекти. Вона повинна бути написана грамотною літературною мовою з використанням професійних термінів.

2) В роботі повинні бути проаналізовані джерела, загальна кількість і якість яких дозволяють уявити об'єкт дослідження комплексно, системно, т. Е. В єдності передумов (чинників) його виникнення, а також основних закономірностей, тенденцій і перспектив розвитку.

3) Основна частина роботи повинна демонструвати вміння студента аналізувати і узагальнювати літературні джерела, виявляти протиріччя в розвитку об'єкта, розробляти алгоритми (процедури) їх повного або часткового вирішення, переконливо аргументувати власну
 позицію, використовуючи логічні закони, математичні розрахунки, факти, приклади, гіпотези і інші докази.

Після успішного захисту випускної кваліфікаційної роботи студенту рішенням ДЕК присвоюється ступінь бакалавра за профілем підготовки. У разі виставлення незадовільної оцінки ДЕК пропонує студенту переробити дану роботу і привести її у відповідність з основними вимогами або розробити нову тему для повторного захисту в наступному році.

 Вступ | ДОДАТОК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати