Головна

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ

  1. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. II.1. Аналіз сучасного стану природних монополій та їх роль в економіці Росії.
  5. III 1. Поняття уроку як цілісної системи, вимоги до уроку
  6. III 3. Структура уроку
  7. III 5. Аналіз і самоаналіз уроку

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

У процесі педагогічної практики студентам необхідно ознайомитися:

· З системою роботи освітнього закладу, вчителя (викладача), класного керівника;

· З основними закономірностями розвитку учнів даного віку, специфікою їх потреб, інтересів, мотивів, ступенем їхньої задоволеності шкільним життям;

· З досвідом викладання вчителів-предметників шляхом відвідування уроків і позакласних заходів.

навчитися:

· Складати плани уроків і позакласних заходів і реалізовувати їх відповідно до сучасних вимог методики викладання та виховання;

· Провести не менше встановленої кількості уроків (кількість визначається методистом з педагогічної практики факультету) і один відкритий (заліковий) урок із запрошенням вчителя, групового керівника, студентів-практикантів;

· Проводити позакласну роботу з предмета з використанням різних форм (предметний гурток, факультатив, олімпіада, предметні тижні, декади і т. Д.);

· Проводити виховну роботу в якості класного керівника з учнями класу;

· Робити самоаналіз проведених уроків, виховних заходів і аналізувати педагогічну діяльність студентів-практикантів, відвідуючи їх уроки і позакласні заходи;

· Застосовувати психодіагностичні методики і методи психолого-педагогічного дослідження для вивчення особливостей розвитку внутрішньогрупових процесів;

· Складати психолого-педагогічну характеристику класу (студентської групи) на основі результатів дослідження, робити обґрунтовані висновки і давати рекомендації щодо основних напрямів роботи з учнями.

Завданням першого тижня практики є знайомство з класом, учителями та учнями, де має бути студенту проводити уроки, позакласну роботу з предмета, виховну та дослідницьку роботу з учнями. Протягом першого тижня студенти відвідують всі уроки в своєму класі, що дозволяє їм освоїтися в школі, а школярам звикнути до нових людей.

Протягом практики студент проводить певну кількість уроків (визначається методистом факультету) та різні форми виховної роботи (класна година, екскурсія, колективна творча справа і ін.). У період практики студент зобов'язаний провести 1 відкритий (заліковий) урок з навчальної роботи і 1 відкрите (залікове) захід з виховної роботи із запрошенням на урок вчителя, групового керівника, студентів, класного керівника, викладача психології, педагогіки.

З метою реалізації завдань дослідницької діяльності студенти для вивчення рівня розвитку учнівської групи (класу) проводять діагностику, використовуючи різні методи дослідження (педагогічне спостереження, дослідницькі бесіди, вивчення навчальної документації та продуктів діяльності учнів та ін.) І психодіагностичні методики. Отримані результати аналізуються і використовуються для написання характеристики класу, розробки рекомендацій щодо подальшого розвитку колективу.

З початку другого тижня практики студенти начитають самостійно проводити уроки, погоджуючи свої плани з учителем-предметником. Кількість обов'язкових проведених і відвіданих студентом уроків визначається методистом факультету. В період останніх одного-двох тижнів студент проводить відкритий заліковий урок, куди запрошуються вчитель-предметник, груповий керівник, студенти.

Плани-конспекти відкритих уроків розробляються студентами самостійно. Після проведення уроку в процесі самоаналізу студент методично обгрунтовує всі елементи уроку. Потім урок аналізується студентами, учителем, груповим керівником і оцінюється.

Студент щодня знаходиться в школі (не менше 6 годин) і виконує обов'язки вчителя-предметника, класного керівника, відвідує уроки та позакласні заходи своїх колег, активно бере участь в аналізі проведеної роботи.

Після закінчення практики в тижневий термін студент здає звітну документацію:

1. Заповнений типовий бланк-звіт з оцінками за навчальну і виховну роботу.

2. План (конспект) залікового уроку.

3. Психолого-педагогічну характеристику класу (5 курс).

4. Самоаналіз педагогічної практики [1].

Оцінка діяльності студентів як класних керівників і вчителів-предметників проводиться на конференції в школі за 1-2 дня до закінчення педагогічної практики. Педагоги школи висловлюють свою думку про ставлення студентів в цілому і персонально до своїх обов'язків, про результати його навчально-виховної роботи з класом і окремими учнями. Студенти-практиканти висловлюють свою думку про підсумки своєї педагогічної діяльності, відзначаючи при цьому недоліки і висловлюючи побажання як школі, так і університету.

Результати педагогічної практики підводяться на заключній студентської конференції, яку організує факультетом, в присутності методиста і викладачів факультету, кафедр педагогіки, психології, вчителів шкіл. До підсумкової конференції кожна студентська група оформляє виставку, на якій представляються наочні посібники, виготовлені студентами, або під їх керівництвом, під час практики, стінгазети, альбоми, відеофільми та інші матеріали, що відображають хід практики. Тематика студентських виступів повинна відображати всі види педагогічної діяльності в період практики.

Остаточна оцінка студента за педагогічну практику складається з оцінок навчальної та виховної роботи, психолого-педагогічної характеристики і самоаналізу педагогічної діяльності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ

I. Організаційний етап:

Мета: підготувати учнів до роботи, психологічно налаштувати учня на заняття.

Умови досягнення: вимогливість, зібраність вчителя, систематичність, короткочасність.розуміння навченості | III. засвоєння нового матеріалу

Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку | Завдання класного керівника | Функції класного керівника | ОСНОВНІ НАПРЯМКИ діяльності класного керівника | діагностичний інструментарій | Орієнтовна схема вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики учня | Методичні рекомендації щодо організації виховної діяльності | текст опитувальника | Обробка і інтерпретація результатів | Методика 2. Вивчення інтро - екстраверсії, як властивостей темпераменту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати