Головна

Методичні посібники

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. VIIІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  6. Базові підручники та навчальні посібники
  7. Базові підручники та навчальні посібники

6. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике : Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Практикум з педагогіки. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418 с.

8. Єремєєва В. М. Технологія вивчення основ дидактики: Методичні рекомендації для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - Житомир: Житомирський педагогічний університет, 2000. - 54 с.

9. Пагута Т.І. Теорія навчання (дидактик1.: Методичні рекомендації. - Рівне: Тетіс, 2000. - 45 с.

10. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг ред. О. А. Дубасенюк. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004. - 464 с.

11. Шевців З. М. Теорія навчання (дидактика).: Методичні рекомендації. - Рівне, 1995. - 73 с.

Основна література

12. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1984.

13. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння. - К.: Знання, 1980. - 48 с.

14. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. - М.,1977.

15. Бондар В.І. Дидактика або теорія освіти і навчання. - К., 1999.

16. Бондар В.І. Дидактика. - К., 2005. - 264 с.

17. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.

18. Глущенко А. Г. Організація уроку як чинник морального виховання молодших школярів // Початкова школа. - 1990. - № 11. - С.8-11.

19. Голуб Б. А. Основы общей дидактики. Учеб. пособие для студ. педвузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 96 с.

20. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). - К., 1994.

21. Державні стандарти загальної середньої освіти Україні.- К., 1997.

22. Дидактика современной школы / Под ред. Онищук В. А.- К., 1987.

23. Дидактика средней школы /Под ред. Скаткина М. Н. - М., 1982.

24. Древс И., Фурман 3. Организация урока. Оценки и отметки. - М., 1984.

25. Заброцький М. Основи вікової психології: Навч. посібник. - К., 2008. - 120 с.

26. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. - 7 лютого, 2001 р.

27. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 192 с.

28. Закон України "Про загальну середню освіту" // Інформаційний збірник МО України. - 1999 - С. 15.

29. Закон України "Про освіту" // Голос України. - 1996. - 177 c.

30. Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання // Початкова школа. - 2006. - № 3. - С.9-11.

31. Іванчук М. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання // Початкова школа. - 2004. - № 5. - С.10-13.

32. Інноваційні та інтерактивні технології навчання: Довідник / Упоряд. Б. Бричок. - Рівне, 2004. - 42 с.

33. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность. - Рига: Эксперимент, 1999. - 180 с.

34. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті. - К.: Інформаційно-аналітична агенція "Наш час", 2006. - 368 с.

35. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації / Авторський колектив: Н. М. Бібік, О. Я. Савченко, Т. М. Байбара, М. С. Вашуленко та ін.. - К.: "Початкова школа", 2003. - 128 с.

36. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2004. - 418 с.

37. Куписевич Ч. Основи общей дидактики.- М., 1986.

38. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981. - 184 с.

39. Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс лекций.- М., 1998.

40. Лозова В.І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г. С. Сковороди. - Харків: "ОВС", 2002. - 400 с.

41. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти.- К., 1996.

42. Лухтай Л. К. Нестандартний урок // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С.31-32.

43. Луцик Д. В. Педагогіка. - Дрогобич, 2001. - 100 с.

44. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 667 с.

45. Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 398 с.

46. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.

47. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - К., 2001. - 608 с.

48. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі.- К., 1984.

49. Общая и профессиональная педагогика / Под ред. В. Д. Симоненко.- М., 2005. - 368 с.

50. Оконь В. Введение в общую дидактику.- М., 1990.

51. Онищук В. А. Типы, структура и методика урока в школе.- К., 1976.

52. Онищук В. А. Урок в современной школе. - М., 1986.

53. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

54. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева и др.; Под ред. С. А. Смирнова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр Академия, 1999. - 544 с.

55. Педагогіка початкової школи: Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Я. П. Кодлюк, З. М. Онишків. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. -70 с.

56. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка.- К., 1986.

57. Педагогіка: Навч. посібник / В. М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. - Вінниця: РВВ ВАТ "Вінницька обласна друкарня", 2001. - 200 с.

58. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.- 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006.- 700 с.

59. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. - К.: Знання, 2006. - 252 с.

60. Педагогічні технології: Навч. посібник. / О. С. Падалка, А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. - 253 с.

61. Пермяков О. А., Морозов В. В. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 171 с.

62. Подласый И. П. Педагогіка. - М., 1999.

63. Подласый И. П. Педагогіка: 100 вопросов - 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 368 с.

64. Полонский В. М. Оценка знаний школьников.- М., 1981.

65. Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять // Шлях освіти. - 2004. - № 3. - С.10-15.

66. Савченко О. Я. Вимоги до якості початкової освіти // Початкова школа. - 19995. - № 1. - С.4-6.

67. Савченко О. Я. Сучасний урок в початкових класах. - К., 1996.

68. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи.- К., 1997.

69. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. факультетів. - К.: Абрис, 1997. - 416 с.

70. Савченко О. Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. - 1992. - № 1. - С. 2-8.

71. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

72. Сердюк А. К. Мета і завдання уроку // Початкова школа. - 1991. - № 1. - С. 39-41.

73. Сидорчук Н. Г. Інструктивно-методичні матеріали до курсу педагогіка: Методичний посібник. - Житомир, 2005. - 168 с.

74. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

75. Столяренко А. М. Общая педагогика. - М., 2006. - 479 с.

76. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник /Автор-укладач Федорчук Е.І. -Кам'янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. - 125 с.

77. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. - М., 1989.

78. Теоретические основы содержания общего среднего образования/ Под ред. В. Краевского, Я. Лернера. - М. 1983.

79. Фіцула М. М. Педагогіка.- К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 544 с.

80. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - 3-тє вид., перероб. і доп.- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. - 232 с.

81. Харламов И. Ф. Педагогика. - М.: Университетское, 2001. - 272 с.

82. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч.х закладів. - Тернопіль: Астон, 2002. - 244 с.

83. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч.х закладів. - Київ, 2011. - 250 с.

84. Шевців З. М. Формування професійних умінь у майбутніх педагогів: Навч. посіб. для студ. педінститутів. - Рівне: РДПІ, 1997. - 100 с.

85. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.,1979.

86. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

87. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 358 с. - (Вища школа ХХІ століття).

Розділ ІV. Теорія управління (Школознавство)

Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади// Рідна шк. - 2005.- № 2.- С. 26-29.

2. Волчецька Л. Специфіка управління методичною роботою // Директор школи. - 2007. - № 31 - 32.- С. 34-40.

3. Даценко О. Моделювання в теорії та практиці управління освітніми організаціями// Директор школи. - 2008. - № 22 - С. 3 - 13.

4. Деревянкіна Н. Модернізація управління навчальним закладом//Директор школи. - 2008. - № 19. - С. 3 -5.

5. Закон України «Про освіту» / Освіта.1996. №8.

6. Закон України " Про загальну середню освіту"// Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№28 від 16 липня 1999р.- С.547-562.

7. Ільїн О. Стратегія розвитку сучасної школи// Директор школи. - 2008. - № 23. - С. 3 -11.

8. Клещукова Л. Імідж навчального закладу як ресурс його розвитку//

Директор школи. - 2008. - № 27. - С. 3 - 32. Управлінська культура керівника школи// Директор школи. - 2008. - № 37 -38. - 55 с.

9. Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Директор школи. - 2008. - № 7. - С. 16 - 20.

10. Лемтюгова Т. Управлінський моніторинг// Директор школи. - 2008. - № 6 - С. 9 - 16.

11. Лукасевич В. Педагогічна рада - рольова гра// Директор школи. - 2008. - № 36. - С. 9 - 14.

12. Мицька М. Доганяти тих хто попереду, не чекати тих, хто позаду//Все для вчителя. - 2009. - № 9 -10. - С. 2 - 7.

13. Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти/ Укл. І. С. Демків, А. Й. Романюк, О. В. Козловська. - Тернопіль, 2002.- 176 с.

14. Онишків З. М. Основи школознавства. Тернопіль, 2003.- 176 с.

15. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії. - Тернопіль, 2003.- 136 с.

16. О Хорощак Н. Освітній менеджмент очима директора// Директор школи. - 2008. - № 48. - С. 3 - 48.

17. Шелковнікова Н. Уміння управляти // Директор школи. - 2008. - № 33. - С. 17 - 25.

18. Чорнобривкін Н. Психологічні чинники прийняття педагогічних рішень // Рідна школа. - 2009. - №2 - 3. - С. 28 - 30.Основна література | Додаткова література

Виховання учнівського колективу. | Взаємодія школи, сім'ї та громадськості. | Робота класного керівника | Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями та навичками. | В історії розвитку шкільництва сформувалися такі типи на­вчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульно-розвивальне. | Наукові основи управління загальноосвітнім закладом. | Історія української школи і педагогіки. | Загальні основи педагогіки | Теорія виховання | Адміністрація закладу освіти -керівний персонал установи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати