Головна

Цілісний педагогічний процес.

  1. Виробничий та технологічний процес.
  2. Відчуття як елементарний психофізичний процес.
  3. Громадсько-педагогічний рух 60-тих рр. ХІХ століття.
  4. Інвестиції як капіталоутворюючий процес. Стратегія прийняття фірмою інвестиційного рішення
  5. Києво - Могилянська академія (XѴІІ - XѴІІІ ст.) Зміст освіти. Навчально - виховний процес.
  6. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Етапи становлення
  7. Педагогічний криз

Педагогічний процес - цілеспрямована, змістовно наповнена і організаційно оформлена взаємодія педагогічної діяльності дорослих і дитини результатом якої є формування особистості. Структура педагогічного процесу складається з таких компонентів: основним і головним компонентом педагогічного процесу, його
об'єктом і суб'єктом, є дитина; цілеспрямована діяльність педагога, в якій він виступає одночасно як його суб'єкт і об'єкт; зміст структури педагогічного процесу становлять колективні й індивідуальні пізнавальні та практичні дії вихованців; цільовий компонент визначається державними стандартами. його організаційно-управлінський комплекс, в рамках якого здійснюються педагогічний процес; педагогічна діагностика - встановлення за допомогою спеціальних методик стану його життєдіяльності як в цілому, так і окремих його частин; - контрольно-регулювальний компонентпотребує опрацювання критеріїв ефективності педагогічного процесу.

Принципами педагогічного процесу називають певну систему вихідних,
основних вимог до навчання і виховання, виконання яких забезпечує необхідну ефективність вирішення завдань всебічного розвитку особистості.
До групи принципів організації навчально-виховного процесувідносять: принцип суспільно-цінної цільової спрямованості навчально-виховного процесу; принцип комплексного підходу, організації взаємодії різних видів дитячої діяльності; принцип зв'язку всієї навчально-виховної роботи з життям; принцип цілісного і гармонійного інтелектуально-емоційного, емоційно-вольового і діяльнісно-практичного формування особистості в процесі навчання і виховання; принцип навчання і виховання в колективі; принцип єдності вимогливості і поваги до дітей; принцип поєднання керівництва життя дітей з розвитком у них самостійності, ініціативи і творчості в навчанні і вихованні; принцип естетизації всієї діяльності і життя дітей в процесі навчання і виховання. До групи принципів безпосереднього керівництва різними видами діяльності дітей в процесі навчання і вихованнявідносяться: принцип провідної ролі навчання і виховання школярів; принцип оптимізації; принцип врахування вікових і індивідуальних особливостей дітей; принцип послідовності і систематичності у навчанні і вихованні; принцип наочності у навчанні і вихованні; принцип доступності у навчанні і вихованні; принцип міцності у навчанні і вихованні.

Закономірності педагогічного процесу є зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносять: обумовленість змісту педагогічного процесу соціально-економічними потребами суспільства; завдання, зміст, методи і форми педагогічного процесу залежать не тільки від потреб, а й можливостей суспільства, від умов, в яких протікає цей процес. Внутрішніми закономірностями педагогічного процесу є: виховання і навчання відіграють вирішальну роль у розвитку особистості; ефективність виховання і навчаннязалежить від того, наскільки педагогам вдалось забезпечити єдність своїх дій з діями учнів; визначальна роль діяльності і спілкування у вихованні і навчанні; врахування у педагогічному процесі вікових і індивідуальних особливостей вихованців; взаємозв'язок особистості і колективу в педагогічному процесі; закономірний зв'язок завдань, змісту, форм і методів у педагогічному
процесі.

Педагогічна технологія являє собою сукупність психолого-педагогічних настанов, які складають спеціальний підбір і порядок форм, методів, способів, прийомів, виховних засобів і визначають зміст педагогічного процесу. Педагогічна технологія є організаційно-методичним інструментарієм педагогічногопроцесу і конкретно реалізується в технологічних процесах. Технологічний процес являє собою певну систему технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат. Технологічними процесами в теорії виховання є, наприклад, методика виховання колективу, організація учнівського самоврядування, система роботи класного керівника та ін.Розвиток та формування особистості. | Теорія виховання

Стадії розвитку педагогіки можна розглядати в такому порядку: народна педагогіка - духовна педагогіка - світська педагогіка. | Методи науково-педагогічних досліджень | Зміст національного виховання. | Загальні методи виховання | Загальна характеристика напрямків виховання. | Позакласна та позашкільна виховна робота | Виховання учнівського колективу. | Взаємодія школи, сім'ї та громадськості. | Робота класного керівника | Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями та навичками. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати