На головну

Статистичний аналіз структури і динаміки матеріальних оборотних коштів.

  1. C. Холдингові структури.
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I початок термодинаміки
  4. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  5. I. Аналіз діяльності школярів
  6. II. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації

Є такі дані про постачання підприємства матеріалами за квітень (в т):

Таблиця 2. Дані про постачання підприємства матеріалами

 матеріал  Потреба за добу  Залишок на початок місяця  Надійшло за місяць
 Дата  Об `єм
 целюлоза
 Купоросное масло    
 каустик    

визначити:

1. Середній добовий обсяг і середню частоту надходження по кожному матеріалу; ступінь забезпеченості матеріалами підприємства в днях і відсотках за місяць, а також показники оборотності матеріалів.

2. За даними промислового підприємства (Додаток З) знайти показники оборотності МОС (число обертів і тривалість одного обороту) і провести аналіз забезпеченості запасами реалізації продукції підприємства.

Варіант 3. Статистичний аналіз продуктивності праці.

За даними промислового підприємства (Додаток З) визначити:

1. Рівень продуктивності праці робітників за показниками вартовий і денного виробітку продукції (робіт, послуг), а також середнього виробітку продукції на одного спискового робітника і одного працівника;

2. Вплив факторів годинниковий вироблення, тривалості робочого дня і року, частки робітників у загальній чисельності працівників на загальну вироблення продукції (робіт, послуг) на одного працівника за звітний рік;

3. Вплив зміни середнього виробітку на одного робітника і частки робітників у загальній чисельності працівників на загальну зміну середнього виробітку продукції (робіт, послуг) в середньому на одного працівника;

4. Вплив зміни чисельності працівників і їх середньої річного виробітку на загальну зміну обсягу продукції (робіт, послуг).

Варіант 4. Статистичний аналіз основних показників результатів економічної діяльності промислового підприємства.

Є такі дані по макроекономічним показникам за базисний і звітний періоди в поточних цінах, млн. Руб.

Таблиця 3. Дані по макроекономічним показникам

 Найменування показників  базисний період  Звітний період
 Валовий випуск продуктів і послуг в основних цінах:    
 сфера матеріального виробництва  486 066
 сфера нематеріальних послуг  11 402  88 600
 Проміжне споживання продуктів і послуг:    
 сфера матеріального виробництва  232 222
 сфера нематеріальних послуг
 Чисті податки на продукти та імпорт  -112  -248
 Інші податки на виробництво:    
 сфера матеріального виробництва
 сфера нематеріальних послуг
 Споживання основних фондів:    
 сфера матеріального виробництва
 сфера нематеріальних послуг
 Оплата праці працівників:    
 сфера матеріального виробництва  13 374  103 844
 сфера нематеріальних послуг
 Витрати на кінцеве споживання:    
 домашніх господарств  13 789  128 166
 державних установ
 некомерційних організацій  1 261
 Валове нагромадження основних фондів  13 908
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
 Експорт товарів і послуг
 Імпорт товарів і послуг
 Дефлятор ВВП за рік (у%) X

Визначте за базисний і звітний періоди:

1. ВВ продуктів і послуг в ринкових цінах;

2. ВДС і ЧДС продуктів і послуг в основних цінах;

3. ВВП і ЧВП в ринкових цінах на стадії виробництва і їх структуру;

4. Валовий і чистий прибуток внутрішньої економіки;

5. ВВП в ринкових цінах на стадії утворення доходів і його
 структуру;

6. ВВП в ринкових цінах на стадії кінцевого використання і його структуру;

7. Статистичне розбіжність між виробленим і використаним ВВП в ринкових цінах.

Варіант 5. Статистичний аналіз показників оплати праці.

За даними промислового підприємства (Додаток З) визначити:

1. Середню річну заробітну плату одного працівника всього персоналу, промислово-виробничого персоналу і одного робочого за базисний і звітний роки;

2. Вплив зміни чисельності робітників і їх середньої річної заробітної плати на загальну зміну фонду заробітної плати робітників в звітному році в порівнянні з базисним;

3. Фонди годинний, денний і повної заробітної плати робітників за звітний рік;

4.Середню годинну, середню денну та середню повну заробітну плату робітників за звітний рік;

5. Взаємозв'язок показників середньої годинної заробітної плати робітників, тривалості робочого дня і року, коефіцієнтів доплат до фондів денний і повної заробітної плати робітників з показником середньої повної заробітної плати робітників за рік;

6. Взаємозв'язок динаміки оплати праці та продуктивності праці робітників і працівників промислово-виробничого персоналу, а також їх фондів заробітної плати та обсягу продукції (робіт, послуг) за звітний рік.

Варіант 6. Статистичний аналіз собівартості продукції (робіт або послуг).

За даними промислового підприємства (Додаток З) визначити:

1. Витрати на 1 руб. виробленої продукції за базисний та звітний роки;

2. Вплив СС продукції (робіт, послуг), її обсягу і відпускних цін на загальну зміну витрат на 1 руб. продукції (робіт, послуг);

3. Витрати на 1 руб. реалізованої продукції (робіт, послуг) за базисний і звітний роки;

4. Структуру СС продукції (робіт, послуг) і вплив зміни окремих статей витрат на загальну зміну СС в звітному році в порівнянні з базисним в абсолютному і відносному виразах.

Варіант 7. Статистичний аналіз прибутку і рентабельності.

За даними промислового підприємства (Додаток З) визначити:

1. Прибуток (+), збиток (-) від реалізації продукції (робіт, послуг) і від іншої реалізації за звітний і базисний роки;

2. Валовий прибуток (+), збиток (-) підприємства за звітний і базисний роки;

зміна Rв матеріальних ресурсів (Rфм), Rz і Rq в звітному
 році в порівнянні з базисним в абсолютному і відносному вираженні;

3. Вплив на зміну R в матеріальних ресурсів чинників z, q, p, qacc, рпроч., Сальдо, Ф і М;

4. Вплив на зміну Rz факторів валовий Rфм, ресурсообеспеченности матеріальних витрат, частки матеріальних витрат в СС продукції (робіт; послуг) і частки Pq в Рм;

5. Вплив на зміну Pq факторів Rz і Зр.

Варіант 8. Статистичний аналіз структури і динаміки товарообігу на прикладі торгового підприємства.

За даними промислового підприємства (Додаток З) визначити:

1. Валовий і чистий додану вартість продукції (робіт, послуг) промислової фірми за звітний і базисний роки.

2. За наведеними нижче даними про випуск і реалізації продукції (робіт, послуг) підприємством за рік (тис.руб.) Визначте валовий оборот, валовий випуск, обсяг товарної і реалізованої продукції, валову і чисту додану вартість продукції (робіт, послуг).

Таблиця 4. Даним про випуск і реалізації продукції (робіт, послуг) підприємством за рік (тис.руб.)

 Вироблено готових виробів в основних цехах
 У тому числі з матеріалу замовника
 Вартість матеріалу замовника
 вироблено напівфабрикатів
 З них:  
 спожито на виробничі потреби
 відпущено на сторону
 вироблено електроенергії
 У тому числі відпущено:  
 своєму підсобному сільському господарству
 невиробничим цехах підприємства
 на сторону
 на виробничі потреби
 Виготовлено інструментів і пристосувань
 З них спожито на виробничі потреби
 виконано:  
 робіт з модернізації свого обладнання
 робіт промислового характеру стороннім організаціям
 Вироблено готових виробів в неосновних цехах
 Залишки незавершеного виробництва:  
 на початок року
 на кінець року
 Залишки нереалізованої готової продукції:  
 на початок року
 на кінець року

Відомо також, що всі роботи промислового характеру, включаючи модернізацію свого обладнання, оплачені. За продукцію, відвантажену в попередньому періоді, надійшло платежів на 400 тис.руб. Питома вага матеріальних витрат у вартості валового випуску - 62%, в тому числі амортизація - 6%.

Варіант 9. Статистичне вивчення рівня життя населення в РФ (за даними вибіркових обстежень).

Розподіл грошового доходу по 20% -м групам населення Росії характеризувалося такими даними, млн. Руб.

Таблиця 5. Розподіл грошового доходу по 20% -м групам населення Росії, млн. Руб.

   2008 р  2009 р
 Грошові доходи населення - всього  1 641 596,8  2811 059,5
 У тому числі по 20% -м груп населення:    
 перша (з найменшими доходами)  98 495,8  174 285,7
 друга  167442,9  297 972,3
 третя  242 956,3  418847,9
 четверта  354 584,9  590 322,5
 п'ята (з найвищими доходами)  778 116,9  1 329631,1

Визначте:

1. Структуру розподілу грошових доходів по групах населення і її зміна;

грошові доходи в середньому на одну групу населення і їх зміна;

2. Середнє квадратичне відхилення грошових доходів по групах населення від середньо-групових доходу і коефіцієнт варіації за цим показником;

3. Коефіцієнти диференціації розподілу грошового доходу за групами населення (коефіцієнти концентрації Лоренца і Джині) і їх зміна;

4. Співвідношення доходів 20% найбільш і найменш забезпеченого населення і його зміна.

5. Побудуйте графік розподілу грошових доходів по 20% -м групам населення за 2008 - 2009 рр. (Графік Лоренца).

Варіант 10. Статистичний аналіз стану і розвитку ринку праці на прикладі промислового підприємства.

Використовуючи дані промислового підприємства (Додаток З), визначити:

1. Показники обороту і плинності робочої сили;

2. Частку робітників, які вчинили прогул і число прогулів в середньому на одного прогульника;

3. Питома вага явок і неявок в календарному і максимально можливий фондах робочого часу;

4. Показники використання робочого часу (по числу днів роботи в середньому на одного робітника, тривалості робочого дня і кількості відпрацьованих годин в середньому на одного робітника);

5. Коефіцієнти змінності робітників і використання змінного
 режиму - всього і в тому числі в основних цехах

 



Зразок оформлення списку використаних джерел | Йост ЗАКОН - див. ЗАКОН Йост.

Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи | Зразок оформлення завдання на курсову роботу | додаток В |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати