На головну

Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

Управління персоналом

Іваново 2008

У методичних вказівках послідовно викладені основні положення про роботі, вимоги до обсягу, структури, змісту і виконання робіт, в схематичному вигляді розглянуті основні етапи підготовки курсової роботи.

Укладачі: доцент кафедри менеджменту І. Б. Яровікова

Науковий редактор д.соц.н. Л. С. Єгорова


зміст

 1. Загальні положення
 2. Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи
 3. Зміст завдання і вимоги до нього
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
 Перелік рекомендованої літератури  
 Додаток А. Зразок оформлення титульного аркуша  
 Додаток Б. Зразок оформлення завдання на курсову роботу  
 Додаток В. Зразок оформлення змісту курсової роботи  
 Додаток Г. Зразок оформлення малюнків  
 Додаток Д. Зразок оформлення таблиць  
 Додаток Е. Приклад оформлення формул  
 Додаток Ж. Зразок оформлення списку використаних джерел  
 Додаток З. Завдання для виконання аналітичної частини курсової роботи  
   
   
   
   
   

загальні положення

Становлення ринкових відносин в економіки Росії змінило і статистичну систему: впроваджується система національних рахунків, створена якісно нова статистика цін, праці, зайнятості, бюджетна і банківська статистика і т.д. Змінилася і методика статистичного обліку: на зміну суцільному статистичному спостереженню прийшло несуцільну, із застосуванням оціночних долічувань.

Соціально-економічна статистика складає основу статистичного освіти і є найважливішим розділом статистичної науки. Саме вона в кінцевому рахунку визначає загальний стан статистики в країні.

Мета даної курсової роботи - розвиток в собі науково-дослідної компоненти статистичного мислення, т. Е. Вміння застосовувати статистичні показники, які є моделями кількісних характеристик досліджуваних об'єктів. Сучасний спеціаліст необхідні знання в різних областях науки. Одним з основоположних предметів у студентів-економістів є статистика. Вона дає уявлення про комплексному застосуванні прийомів і методів, властивих загальної теорії статистики з метою більш поглибленого аналізу досліджуваних економічних процесів.

Курсова робота по соціально-економічній статистиці є самостійним кваліфікаційною працею студента, в ході якого він повинен проявити свої аналітичні здібності, показати вміння практичного використання теоретичних знань.

Номер варіанту курсової роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна виконуватися у відповідності з наступними вимогами:

1. Теоретичний рівень роботи повинен свідчити про глибоке знання студентами нормативних матеріалів з досліджуваної проблеми, а також новітніх досягнень економічної науки і практики.

2. Практичне значення курсової роботи має полягати в умінні автора розраховувати і аналізувати статистичні величини, з метою розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності управління.

3. Всі положення повинні бути викладені чітко, логічно, послідовно.

Побудова пояснювальної записки до курсової роботи передбачає наявність титульного аркуша, завдання, змісту, вступу, теоретичного розділу, аналітичної частини, висновків, додатків та списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи при форматі паперу А4 повинен складати приблизно 30 - 40 сторінок машинописного тексту, набраного через 1,5 інтервалу розміром шрифту 14. На введення, як правило, доводиться 2-3 сторінки, на теоретичну частину - близько 15 сторінок, аналітичну - 10-12 сторінок. Нумерація аркушів ведеться з введення (сторінка 3) зверху листа по правому краю.

Титульна сторінка

Титульний аркуш є першою сторінкою будь студентської роботи. Він має стандартний вид і оформляється згідно з Додатком А.

Завдання на курсову роботу

Оригінал завдання є другою сторінкою курсової роботи, так само, як і титульний лист має стандартний вигляд (див. Додаток Б), в ньому вказуються дата видачі завдання і граничний термін подання роботи до захисту.

Зміст

Зміст включає в себе перерахування складових частин роботи: введення, найменування всіх розділів, розділів і підрозділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків із зазначенням номерів сторінок, з яких починаються ці елементи (див. Додаток В).

у вступі розкриваються теоретичні питання соціально-економічної статистики, підкреслюється її значення для управління діяльністю господарюючого суб'єкта. У вступі повинна бути обґрунтована актуальність розроблюваної теми, сформульована мета і основні завдання, поставлені для вирішення в роботі. У ньому відбивається логіка побудови роботи і коло питань, що розглядаються, прийняті обмеження і особливості викладу проблеми. Якщо курсова робота виконувалася на базі будь-якої організації, то у введенні вказують найменування організації і сферу її діяльності.

Тут же дається короткий огляд розділів курсової роботи, вказується обсяг роботи в сторінках, кількість ілюстративного матеріалу (таблиць, малюнків) і використаної літератури.

В теоретичної частини висвітлюються відомі з літератури підходи до досліджуваної в роботі проблеми. Розкриваються основні поняття, показники, методи (формули) їх розрахунку, тенденції розвитку, невирішені дотепер проблеми. При цьому відображаються дискусійні моменти, аргументується власна позиція з того чи іншого питання. Теоретичні викладки бажано ілюструвати схемами та малюнками.

аналітична частина включає в себе розрахунок відповідних показників, аналіз їх динаміки і можливих напрямків покращення діяльності підприємства за рахунок використання інструментів і методів статистики.

Основна частина курсової роботи завершується формулюванням висновків і пропозицій, які повинні бути конкретними і короткими. Допускається оформлення висновків і пропозицій у формі укладення, де коротко підбиваються підсумки проведеного дослідження, відзначається соціально-економічне значення теми, узагальнюються основні висновки, що випливають з аналітичної частини роботи, оцінюється в цілому ефективність пропонованих напрямів удосконалення управління.

Список використаної літератури повинен оформлятися відповідно до існуючих вимог. При цьому бібліографічні джерела наводяться або в порядку алфавітного послідовності, або в міру посилань на них в тексті роботи. Використовувану літературу не рекомендується приводити в кінці сторінок. Посилання оформляються так: [3, с.38], де перша цифра - номер літературного джерела, зазначеного в списку літератури, друга - номер сторінки.

Додатки. У додатки можуть бути винесені громіздкі таблиці, вихідні дані для розрахунків, документи, форми статистичної та бухгалтерської звітності і т.п. для того, щоб підвищити ступінь сприйняття основного тексту і в той же час, посилити достовірність виконаного проекту.

Курсова робота вважається завершеною, якщо вона містить усі структурні елементи, включаючи розробку всіх розділів основної частини, і оформлена відповідно до вимог стандартів.

Текстова частина повинна оформлятися на аркушах формату А4 (210х297 мм). При написанні тексту необхідно залишати поля наступних розмірів:

зліва - не менше 30 мм

праворуч - не менше 10 мм

зверху і знизу - не менше 20 мм.

текст може бути написаний чорнилом або пастою одного кольору (чорного, синього, фіолетового) почерком з висотою букв і цифр не менше 2,5 мм. Інтервал між рядками не менше 5 мм. Якщо текстова частина виконана комп'ютерним способом, то відстань між рядками - півтора міжрядкових інтервалу, шрифт «Times New Roman Cyr», 14 кегль. Вписувати в видрукуваний текст окремі слова, формули, умовні позначення допускається тільки чорною пастою або чорною тушшю. Помилки (опечатки) графічні неточності повинні бути виправлені. У тексті допускаються тільки загальноприйняті скорочення слів.

абзацний відступ повинен бути однаковим у всій роботі: 15-17 мм, що відповідає п'яти прогалин.

Нумерація сторінок основного тексту і додатків повинна бути наскрізною. Номер листа ставлять у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Першим листом є титульний лист, другим - завдання, третім - зміст, але номери сторінок на них не проставляються, таким чином, перший номер, проставлений на аркуші змісту, буде 3. Всі розділи (глави), підрозділи, пункти і підпункти, крім " введення "," Висновки "," Списку використаної літератури »і« Додатків » нумеруються арабськими цифрами і записуються з абзацного відступу. Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і порядковий номер підпункту, розділені крапкою. Наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.

Кожен розділ (глава) в т. Ч. І "Введення" і "Висновок" починається з нової сторінки. Розділи (глави) повинні мати короткі, які відповідають вмісту заголовки. Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовках не допускається. Заголовки не повинні мати точки на кінці. Якщо ж заголовок складається з 2-х пропозицій, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і попереднім або наступним текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам (15 мм). Виклад текстового матеріалу рекомендується виконувати від першої особи множини ( ".... розуміємо ...", "... на наш погляд ...").

У тексті не допускається:

- Застосовувати для одного і того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів в російській мові;

- Скорочувати позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин в заголовках і боковик таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять у формули;

- Використовувати в тексті математичний знак (-) перед негативними значеннями величин. В цьому випадку слід писати слово "мінус";

- Вживати математичні знаки без цифр, наприклад: ? (менше або дорівнює), ? (не дорівнює), а також знаки № (номер) і% (відсоток);

- Застосовувати індекси стандартів (ГОСТ, ОСТ, СТП) без реєстраційного номера.

У тексті числа з розмірністю слід писати цифрами, а без розмірності - словами, наприклад: "Собівартість одиниці продукції знизилася на 20 руб.", "Національний дохід збільшився в два рази".

кількість ілюстрацій має бути достатнім для пояснення викладеного тексту.

Всі ілюстрації (фотографії, графіки, схеми, діаграми та ін.) Називаються малюнками. Вони повинні бути виконані в чорно-білому варіанті на нелінійованому білої або масштабно-координатної папері. Фотографії наклеюються на білий папір.

Всі ілюстрації (якщо їх в проекті більше однієї) нумерують послідовно в межах розділу (глави) арабськими цифрами. Номер ілюстрації складається з номера розділу (глави) і порядкового номера ілюстрації в розділі (главі), між якими ставиться крапка, наприклад: малюнок 1.1. Якщо кількість малюнків в роботі невелика, то можлива наскрізна нумерація малюнків по всій роботі.

Кожен малюнок повинен супроводжуватися змістовної написом. Підпис поміщають під малюнком в один рядок з його номером. При необхідності під малюнком розміщують пояснювальні дані. Номер і назва малюнка розташовують після пояснювальних даних.

Розташовуватися малюнок повинен відразу після посилання на нього в тексті роботи. Приклад оформлення малюнків наведено в Додатку Г.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблиці можуть нумеруватися наскрізною (єдиної) нумерацією в межах всієї роботи, або в межах одного розділу (глави). У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу (глави) і порядкового номера таблиці в цьому розділі, між якими ставлять крапку. Назва таблиці пишеться на одному рядку після зазначення номера таблиці над самою таблицею. Назва повинна відображати зміст таблиці, бути точним і коротким. Підкреслювати заголовок таблиці не слід. Слова в назві таблиці переносити і скорочувати не можна.

Заголовки колонок та рядків таблиць слід писати з великої літери, а підзаголовки - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Таблиці зліва, справа, зверху і знизу, як правило, обмежуються лініями. Поміщають таблиці після першого згадування їх у тексті. Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж в тексті.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку необхідно пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці. Цю сторінку починають з напису "Продовження таблиці" із зазначенням її номера. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять. Окремі графи «Номер один по одному», «Одиниці виміру», «Примітки» в таблицю не включаються. Приклад оформлення таблиць наведено в додатку Д.

формули, Поміщені в тексті, повинні нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу (глави). Номер формули складається з номера розділу (глави) і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер вказується з правого боку аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Посилання в тексті на номер формули дається в дужках, наприклад, "... у формулі (2.1)". В якості символів в формулах слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами. Значення кожного символу призводять з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок повинна починатися зі слова "де" без двокрапки після нього. Приклад оформлення формул наведено в додатку Е.

Матеріал, що доповнює роботу, допускається поміщати в додатках. Їх поміщають в кінці дипломного проекту. Кожна програма має починатися з нового аркуша (сторінки) із зазначенням у верхній частині сторінки (посередині) слова "Додаток" і його позначення. Додаток повинен мати заголовок, який підписують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, за винятком букв: Е, З, Й, О, Ч, Ь, И,'. Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту за винятком букв I і O.

У разі повного використання літер російського або латинського алфавіту допускається позначення додатків арабськими цифрами. Якщо в пояснювальній записці один додаток, то воно позначається «Додаток А». Всі додатки повинні бути перераховані в змісті пояснювальної записки із зазначенням їх літерного позначення і заголовків.

Посилання на використану літературу в тексті наводять в косих або дужках, вказуючи номер джерела відповідно до наведеного в Пояснювальній записці бібліографічним списком, наприклад: "... Використовуючи рекомендації Ануфрієва І. І. / 4 /, приймаємо .... ". У окремих випадках в посиланнях, крім номера джерела, вказується номер сторінки, таблиці і т.п., наприклад: / 4, с.5 / або / 8, т.2.3 /.

Відомості про книгах в списку літератури повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. Прізвище автора слід вказувати в називному відмінку. Якщо книга написана двома і більше авторами, то їх прізвища з ініціалами вказуються в тій послідовності, в якій вони надруковані в книзі. При наявності 3-х і більше авторів допускається вказувати прізвище та ініціали тільки першого автора і слова "та ін.",

Назва книги слід приводити в тому вигляді, в якому воно дано на титульному аркуші книги. Назва місця видання необхідно приводити повністю в називному відмінку, допускаються скорочення назви тільки двох міст - Москва (М) і Санкт-Петербург (СПб).

Відомості про статті з періодичного видання (журналу і т.п.) повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву статті, найменування видання, рік випуску, номер видання.

Список літератури може бути сформований двома способами: або в порядку згадування джерел у тексті, або в алфавітному порядку.

Приклад оформлення списку використаних джерел міститься в додатку Ж.

Зміст завдання та вимоги до нього

Для виконання завдання по роботі використовуються дані, наведені в Додатку З. Номер варіанта курсової роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

За даними свого варіанта провести аналіз діяльності промислового підприємства. З цією метою необхідно:

1. Підготувати вихідну інформацію;

2. Провести змістовний аналіз досліджуваного об'єкта;

3. Відібрати фактори, що впливають на досліджувані показники;

4. Проаналізувати динаміку показників діяльності промислового підприємства.

5. Оцінити достовірність отриманих результатів, зробити висновки.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Іванівська державна текстильна академія»

(Ігтаїя)

Кафедра менеджменту

 Додаток Г | Зразок оформлення завдання на курсову роботу

додаток В | Зразок оформлення списку використаних джерел | Статистичний аналіз структури і динаміки матеріальних оборотних коштів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати