загрузка...
загрузка...
На головну

Роль, значення, завдання і джерела аналізу платоспроможності підприємства

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  4. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета та завдання зліт

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові.

Головна мета аналізу платоспроможності - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності і кредитоспроможності.

При цьому необхідно вирішувати наступні завдання:

1. на основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення платоспроможності підприємства.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявність власних і позикових ресурсів.

3. Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів.

Аналізом платоспроможності підприємства займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори c метою вивчення ефективності використання ресурсів. Банки для оцінки умов кредитування, визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів до бюджету і т. Д. Відповідно до ці аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, прогнозування і контролю. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.

Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства служать бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2). Звіт про рух капіталу (форма №3) І інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

1.3 Ліквідність балансу - основа платоспроможності

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, т. Е. Можливість своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання наявними грошовими ресурсами.

Оцінка платоспроможності по балансу здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.

Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині короткострокових боргових зобов'язань.

Ліквідність підприємства - це більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.

Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу і підприємства залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але при цьому мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки.

Ліквідність балансу - основа (фундамент) платоспроможності та ліквідності підприємства. Іншими словами, ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. Але в, то, же час, якщо підприємство має високий імідж і постійно є платоспроможним, то йому легше підтримувати свою ліквідність.

Аналіз платоспроможності підприємства здійснюють шляхом порівняння, наявності та надходження коштів з платежами першої необхідності. Розрізняють поточну і очікувану (перспективну) платоспроможність.

Поточна платоспроможність визначається на дату складання балансу. Підприємство вважається платоспроможним, якщо у нього немає простроченої заборгованості постачальникам, за банківськими позичками та інших розрахунках.

Очікувана (перспективна) платоспроможність визначається на конкретну майбутню дату шляхом порівняння суми його платіжних засобів з терміновими (першочерговими) зобов'язаннями підприємства на цю дату.

При аналізі платоспроможності, крім кількісних показників, слід вивчити якісні характеристики, які не мають кількісного зміни, які можуть, охарактеризовані, як залежні від фінансової гнучкості підприємства.

Фінансова гнучкість характеризується здатністю підприємства протистояти несподіваним перерв в надходженні грошових коштів у зв'язку з непередбаченими обставинами. Це означає здатність брати в борги з різних джерел, збільшувати акціонерний капітал, продавати і переміщати активи, змінювати рівень і характер діяльності підприємства, щоб вистояти в умовах, що змінюються.

У теорії і практиці ринкової економіки відомі і деякі інші показники, які використовуються для деталізації та поглиблення аналізу перспектив платоспроможності.

2. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Ритм»Характеристика і основні чинники фінансового стану | Аналіз фінансового стану за даними балансу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати