Головна

Психологічна характеристика спілкування.

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  4. II. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
  5. II. Якісна характеристика викладача ОБЖ (БЖ)
  6. II. Характеристика принципів в системі ФВ.
  7. III 1. Загальна характеристика процесу навчання

Спілкування - зв'язок між людьми, в ході якої виникає психічний контакт, виявляється в обміні інформацією, взаємовпливі, взаімопережіваніі, взаєморозуміння. Спілкування - необхідна умова розвитку і існування особистості.

Міжособистісне спілкування виконує три основні функції:

1) інформаційно-комунікативну, тобто обмін інформацією між людьми. Ця функція спілкування в тій чи іншій формі і мірі пов'язана з усіма видами діяльності людей.

2) регулятивно-комунікативну. У спілкуванні виробляються правила поведінки, цілі, засоби, мотиви поведінки, засвоюються його норми, оцінюються вчинки, складається ієрархія цінностей. Саме в спілкуванні людина пізнає і переживає свою значимість, саме через спілкування здійснюється регуляція поведінки людини серед інших людей.

3) афективно-комунікативну. Спілкування регулює рівень емоційної напруженості, створює психологічну розрядку.

Види спілкування.

Залежно від контингенту учасників можна виділити:

- Міжособистісне;

- Особисто-групове - одна сторона, один учасник - особистість, інша - група, колектив (керівник - колектив);

- Міжгруповое - контакт двох спільнот (команди на змаганнях).

Безпосереднє спілкування - спілкування «віч-на-віч».

Опосередковане спілкування - це комунікація, в яку вклинюються проміжні ланки у вигляді третьої особи, механізму, речі (розмова по телефону, листи і т.д.).

Короткочасне і тривале спілкування.

Закінчена і незавершене (перерване) спілкування. Показником завершеності спілкування служить вичерпаність змісту теми, спільної дії.

Структура спілкування:

- Комунікація (комунікативна сторона) - складається в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються.

- Інтеракція (інтерактивна сторона) - полягає в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, а й діями.

- Соціальна перцепція (перцептивна сторона) - означає процес сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння.

Засоби комунікації:

* Вербальна комунікація - використовує в якості знакової системи людську мову. Мова є самим універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мови менш за все втрачається сенс повідомлення.

* Невербальна комунікація включає наступні основні знакові системи:

- Оптико-кінетична - жести, знаки, міміка, пантоміма.

- Паралингвистическая система - це вокализация голосу, тобто якість голосу, його діапазон, тональність.

- Екстралінгвістична - включення в мову пауз, покашлювання, сміху, плачу і сам темп мови.

- Організація простору і часу комунікативного процесу (дистанція, час).Розвиток творчих здібностей уч-ся на уроках музики. | Методи викладання музики, засновані на взаємозв'язку музики з іншими видами мистецтва.

Контролюючі методи на уроках музики. Педагогічна оцінка. | Поняття про темперамент. Облік особливостей темпераменту в навчально-виховній роботі. | Типи темпераменту. | Общедидактические і специфічні принципи в муз. вихованні. | Поняття про характер. Облік закономірностей формування характеру в процесі навчання. | Загальні і спеціальні здібності, їх характеристика. | Методика розучування пісні. | Поняття про особистість. Структура особистості. | Етапи роботи над муз твором. | Основні підходи до вивчення особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати