Головна

Проблема підготовки вчителя у сучасній світовій практиці

  1. II.IV. Проблема денационализации.
  2. II.V. О богослужебных проблемах в Русской Церкви до начала реформ.
  3. А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?..
  4. А в чём проблема?
  5. А. М. Горький. Очерк жизни и творчества. Тематика и проблематика романтического творчества Горького.
  6. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів
  7. Алгоритм самопідготовки

Простежуючи особливості розвитку окремих процесів в освіті, можна стверджувати, що система педагогічної освіти ще не зовсім адаптована до рівня розвиненої освіти у Європі, вона не орієнтується на особистісно-професійний розвиток майбутніх учителів, що характеризує освіту найбільш розвинених країн світу.

На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що в структурі професійної підготовки вчителя виділяються такі складові: психологічні і педагогічні знання; професійно-педагогічні вміння; професійно-психологічні позиції, установки вчителя; індивідуальні особливості, як чинники оволодіння вчителем професійними знаннями і вміннями.

Педагогічна діяльність, будучи спрямованою на особистісний, інтелектуальний і діяльнісний розвиток учня, одночасно виступає як основа його саморозвитку і самовдосконалення. Вона визначається предметним змістом, до якого входять мотивація, цілі, предмет, засоби, способи, продукт і результати. Структурну організацію педагогічної діяльності характеризує сукупність дій (умінь).

На сучасному етапі специфічним видом професійної діяльності виступає педагогічний аналіз. Предметом особливої уваги виступає інноваційна діяльність, яка трактується як особистісна категорія, як творчий процес і результат творчої діяльності.

Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки вчителя нової генерації. Реалізація цього стратегічного завдання зумовлена також глибинними змінами в системі й структурі загальної середньої освіти та необхідністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір. Це вимагає визначення концептуальних довгострокових стратегій щодо подальшого вдосконалення та розвитку педагогічної освіти.Особливості сучасної освіти в розвинених країнах світу | Представники українського просвітництва в діаспорі

Педагогічна наука України в кінці 40-60-тих pp. | Особистісно орієнтована педагогічна концепція В. Сухомлинського | Новаторство В. Сухомлинського у контексті XX ст. | Гуманізм в теорії і практичній діяльності В. Сухомлинського. Послідовники О. Захаренко, Ш. Амонашвілі та ін. | Особистісно орієнтована модель, виховання за Ж-Ж Руссо. Л. Толстим, M.Moнтeccорi, Я. Корчаком,В. Сухомлинським. Ш. Амонашвілі | В. Сухомлинський і педагогічне новаторство 90-х років | Педагогічні концепції теорії гуманістичної орієнтації як закономірність української педагогічної традиції | Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Етапи становлення | Сучасна педагогічна освіта в Україні. Педагогічні університети України як генератори субкультури і освіти наступного тисячоліття | Зміст Державної національної програми "Освіта ("Україна XXI ст."). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати