Головна

Виховання в цілісному педагогічним процесі. Особливості реалізації принципів виховання в фізкультурно-спортивної діяльності.

  1. I. Виховання.
  2. I. Штучність сімейного виховання і її види.
  3. II. Методи виховання фізичних якостей.
  4. II. Особливості рухової сфери.
  5. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  6. II. Характеристика принципів в системі ФВ.
  7. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи

Виховання в широкому сенсі - Процес передачі соціального досвіду від старшого покоління молодшому (При цьому вихователь передає історичний і культурний досвід; стимулює процес самовиховання; надає допомогу в скрутних ситуаціях, а вихованець оволодіває досвідом, здійснює процес самовиховання, навчається способам спілкування і правилам поведінки).

Виховання у вузькому сенсі - специфічна, цілеспрямована діяльність вихователя, метою якої є формування у вихованців сукупності соціально-значущих якостей особистості, розвинених поглядів і переконань.

Виховання реалізується в системі «людина-людина», тобто воно полягає не в прямому впливі, а в активній взаємодії педагога і вихованця. Оскільки вихователь здійснює систему заходів педагогічного впливу, а вихованець активно реагує на ці дії, змінюючи своє ставлення до чого-небудь, здійснюючи вчинок і проявляючи певні якості. Тільки за умови, якщо виховний вплив викликає у особистості внутрішню позитивну реакцію (ставлення) і стимулює її власну активність у роботі над собою, воно (вплив) надає розвиваюче і формуючий вплив.

Особливості процесу виховання: цілеспрямований процес; взаємодія (співробітництво вихователів і вихованців); многофакторность (прояв в процесі виховання об'єктивних факторів (умови, в яких особистість живе і формується) і суб'єктивних (внутрішні потреби особистості, індивідуальні особливості особистості)); динамічність, рухливість, мінливість; тривалість; безперервність; комплексність; варіативність (неоднозначність) і невизначеність результатів (в одних і тих же умовах результати виховання можуть істотно відрізнятися. Це обумовлено індивідуальними відмінностями вихованців, їх соціальним досвідом, ставленням до виховання, а також рівнем професійної підготовленості вихователя, його майстерністю, вмінням керувати процесів; двосторонній характер (процес виховання йде в двох напрямках: від вихователя до вихованця і від вихованця до вихователя (прямий і зворотній зв'язок)).

Цілі виховання: виховання гармонійно розвиненої особистості -особистості, яка поєднує в собі фізичну досконалість, духовне багатство і моральну чистоту, раціонально проявляє свої психологічні якості, здатна досягати поставленої мети; формування системи відносин особистості до світу і самому собі; виховання громадянської особистості,. виховання культурної особистості; виховання соціально-компетентної особистості (Розуміє і адекватно оцінює свої зв'язки з іншими людьми, що будує з ними безконфліктні відносини, що має навички ефективного комунікативного взаємодії); виховання самостійно розвиненої особистості - формування здібностей до самовдосконалення і позитивному самоизменению.

Виховний процес носить багатофакторний характер, на становлення особистості впливають: сім'я, школа, громадські організації, СМК, мистецтво, соціально-економічна ситуація в країні та ін. Ці фактори впливають як позитивно, так і негативно, стихійно. Виховання є довготривалим і безперервним процесом, що переходить в самовиховання.

Принципи виховання -найважливіші положення, які визначають основні вимоги до змісту, методів, організації педагогічного процесу; стійкі, повторювані і суттєві зв'язки у виховному процесі, реалізація яких дозволяє домагатися ефективних результатів в розвитку і формуванні особистості.

· характер виховання на всіх історичних етапах визначається об'єктивними потребами суспільства, Інтересами правлячих класів;

· єдність цілей, змісту і методів виховання;

· нерозривну єдність навчання і виховання (Як цілісного педагогічного процесу);

· виховання особистості відбувається в процесі включення її в діяльність (Пізнавальну, трудову. Громадську і т.д.);

· виховання є стимулювання активності формованої особистості в діяльності - Діяльність без бажання не формує особистість, необхідна власна активність людини, а першопричиною активності є внутрішні протиріччя між досягнутим і необхідним рівнем розвитку, які людина переживає і які спонукають його до роботи над собою і діяльності;

· В процесі виховання необхідно проявляти гуманність і повагу до особистості в поєднанні з високою вимогливістю;

· необхідно відкривати перед учнями перспективи їх зростання, Допомагати їм домагатися радості успіху (якщо позитивні цілі реалізуються, особистість переживає внутрішнє задоволення, а невдачі (їх повторення) паралізує діяльність, людина перестає працювати над собою);

· необхідно виявляти позитивні якості учнів і спиратися на них, тобто допомагати розвиватися кращих рис і якостей і, спираючись на них, створювати умови для подолання недоліків, намагатися не акцентувати увагу на негативних якостях;

· У вихованні необхідно враховувати вікові та індивідуальні здібності учнів;

· виховання повинно здійснюватися в колективі і через колектив;

· В процесі виховання повинно існувати єдність і узгодженість педагогічних зусиль вчителів, сім'ї та громадських організацій;

· В процесі виховання необхідно спонукати дитину до здійснення самостійності.

 Фізичне виховання в системі цілісного педагогічного процесу. Взаємозв'язок фізичного виховання з розумовим, моральним, естетичним і трудовим вихованням. | Класифікація методів навчання (Бабанському Ю. К.)

Фактори розвитку особистості. Вплив навчання і виховання на розвиток особистості. | Фактори розвитку особистості | Вплив навчання і виховання на розвиток особистості | Конвенція про права дитини (20.11.89) | Сімейне виховання. Проблеми і правила сімейного виховання | Відносини батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема | Загальні закономірності психологічного контакту. | Група. Уміння управляти собою. | Стилі педагогічного спілкування та керівництва. | Етапи педагогічного спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати