Головна

IV. ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ, ПРОМІЖНОЇ атестації ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  3. I загальноекономічні дисципліни
  4. I загальноекономічні дисципліни
  5. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  6. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Оцінка знань студентів здійснюється в балах з урахуванням:

- Оцінки за роботу в семестрі;

- Оцінки знань в ході проміжної атестації;

- Оцінки підсумкових знань в ході іспиту.

Бакалаврська підготовка передбачає практико-орієнтоване навчання. Тому основною формою вивчення курсу є практичне заняття, семінар. На практичних та семінарських заняттях розглядаються найважливіші проблеми і питання, аналізуються навчальні ситуації. По темі кожного семінару розроблений список питань і надані методичні рекомендації з кожного питання. При підготовці до семінару потрібно:

1. ознайомитися з відповідними главами підручника;

2. проаналізувати конспект лекції з даної теми;

3. при необхідності - звернутися за консультацією до викладача;

4. підготувати розгорнуті письмові плани відповідей (конспекти) з кожного питання.

Семінарські заняття покликані допомогти студентам оволодіти методичними навичками самостійної роботи з психолого-педагогічними ситуаціями, аналізувати їх різними методами, робити узагальнення і висновки. Крім того, на семінарах для більш глибокого вивчення студентами дисципліни передбачається вирішення психолого-педагогічних задач.

Психолого-педагогічні задачі складені таким чином, щоб дати уявлення про педагогічну діяльність, на прикладі тієї або іншої життєвої ситуації показати особливості регулювання виникаючих ситуацій. Для успішного вирішення психолого-педагогічного завдання необхідно:

1. уважно вивчити текст відповідної психолого-педагогічного завдання;

2. ознайомитися з навчальною літературою;

3. розглянути точки зору вчених педагогів, психологів на рішення даної проблеми, проаналізувати всі можливі варіанти вирішення психолого-педагогічного завдання;

4. дати аргументовану відповідь на питання соціально-педагогічного завдання з посиланнями на статті вчених соціологів, психологів і педагогів.

В рамках курсу передбачено проведення лекцій, під час яких студенти отримують уявлення про загальні закономірності розвитку соціальної педагогіки. До лекції необхідно готуватися - заздалегідь прочитати відповідні розділи підручника. Під час лекції потрібно фіксувати її ключові положення - вести конспектування. Робота з конспектами - важливий елемент в освоєнні курсу, в підготовці до іспиту.

Проміжна атестація проводиться у вигляді письмових завдань або тестування по розділах «Основні напрямки, зміст і особливості корекційно-розвиваючої роботи.»,« Методи практичної корекції і відновлення втрачених функцій дітей і підлітків з обмеженими можливостями ».Тема 5.1. Основні психолого-педагогічні корекційні підходи і технології. | Творча проблемно-орієнтована самостійна робота

I. Пояснювальна записка | Мета освоєння дисципліни | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | Для студентів заочної форми навчання та заочної форми навчання (скорочений термін) | Тема 3.4. Методи і засоби психолого-педагогічного впливу. | Теми індивідуальних завдань | Підсумкові тести для проведення самостійного контролю знань | відповідність | V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати