Головна

Проектування описового навчального тексту лекції

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. II. Проектування технологічного процесу
  3. III Організація навчального процесу
  4. III Організація навчального процесу
  5. III. Закінчите пропозиції щодо змісту прочитаного тексту.
  6. III. Методика написання тексту контрольної роботи
  7. IV Права та обов'язки сторін - учасників навчального процесу

Приступаючи до педагогічного проектування дисципліни і її теоретичної лекційної частини, тобто курсу лекцій, викладач насамперед відбирає з відповідною науки (фізики, математики, гуманітарних, галузевих наук) ту необхідну і достатню інформацію, без якої читання курсу неможливо, - так званий базис дисципліни. Потім пише тематичний план лекцій у логічній послідовності. Далі складається робоча програма відповідно до необхідних професійними вміннями та навичками, які необхідно сформувати у студентів в процесі вивчення дисципліни, в ній плануються і практична частина курсу (форми, зміст) і форми контролю. Курс розбивається на модулі. Кожен модуль може містити 1-2 лекції та 2-3 практичних заняття. Число лекцій і практичних занять може бути довільним і залежить від специфіки предмета, але кожен модуль закінчується однією з форм контролю. Всередині модуля як такого розрізняють пізнавальний модуль, тобто лекційну частину, і професійний модуль, тобто практичну частину. Ми вже згадували про це в розділі про рейтингову формі контролю. Нас в даному контексті цікавить пізнавальний модуль як частина лекційного курсу, конкретний розділ, що містить логічно закінчену частину навчальної інформації. Готувати лекційний матеріал доцільно для повного модуля. Підготувавши текст для лекцій одного модуля, можна переходити до наступного.

Говорячи про лекційному тексті, ми будемо мати на увазі типову інформаційну лекцію, незалежно від того, планується модульне навчання з даної дисципліни чи ні. В основу методології проектування лекційного курсу у вигляді тексту лекцій покладено принципи системності, інформативності, наочності і зрозумілості.

Навчальний текст будується на основі реферативно перероблених наукових текстів, системно викладених. Лекція є ланкою єдиної замкнутої системи, що складається з модулів. Ціле і його частини пов'язані між собою так, що не можуть існувати одне без одного - система розпадеться, перестане бути такою. Системні зв'язки суть структурно-логічні зв'язки елементів системи в їх взаємодії і взаємозумовленості. У тексті кожної лекції існують внутрішні системні зв'язки між її розділами, що представляють дидактичні блоки. У кожному блоці укладено кілька дидактичних одиниць (явище, закон, факт і т.д.), які в свою чергу можуть бути розчленовані на графи, ступінь складності яких залежить від рівня розуміння і труднощі матеріалу. Через графи (найменші одиниці інформації) реалізується принцип зрозумілості.

Як реалізується в роботі над текстом лекції принцип інформативності? Існує певна методика проектування навчально-описового тексту. Перш за все вказується мова опису. Викладач розробляє вербальний текст лекції, проектує графічний текст, число і види формул. Він чітко повинен спланувати, де, коли, скільки, які формули, схеми та графіки слід пред'явити аудиторії на підтвердження і доказ вербальної інформації.

У розділі 4 глави 6 "Інтенсифікація навчання і проблемне навчання" викладено педагогічні прийоми, що сприяють підвищенню інформативності лекції за рахунок змісту (відбір, структурування інформації та ін.). При проектуванні тексту лекції можна використовувати дедуктивний або індуктивний методи викладу. Практика показує, що найчастіше викладачі використовують дедуктивний метод (від загального до конкретного). Індуктивний метод може застосовуватися в проблемній лекції. Дедуктивно викладається описовий текст будується за типовою схемою:

- Опис параметрів і функцій об'єкта;

- Розчленування об'єкта на істотні частини-блоки;

- Опис їх функціонування;

- Опис деталей блоку і їх призначення.

Особливу увагу слід приділяти висновків в кінці розділу і підсумковим висновком в кінці лекції. У текст слід включити контрольні питання обговорення ключових моментів лекції, дидактичним блокам і одиницям, пропонованим студентам для активного засвоєння. Питання можуть мати проблемний характер, можуть мати вигляд тесту, який передбачає вибір правильної відповіді, або відповіді типу "так-ні".

Принцип наочності реалізується в процесі читання лекції, проте лектор при проектуванні тексту повинен запланувати всі засоби візуалізації інформації, будь то ТСО (слайди, "Лектор"), схеми, плакати, планшети, роздатковий ілюстративний матеріал або вербальні засоби (приклади, аналогії, порівняння та т.п.), їх форму, кількість, черговість демонстрації. Слід також вирішити заздалегідь, коли застосовувати ТСО, що вимагають зашторювання аудиторії, так як недолік освітлення ускладнює конспектування.

Використання апарату "Лектор" дозволяє без зашторювання проектувати на екран виконані на фоліях блок-схеми, що демонструють системні зв'язки між окремими блоками інформації, що сприяє її цілісного сприйняття і формування системних знань.

Лінгвістичні параметри лекції можна звести до наступних основних вимог: текст лекції повинен бути гранично насичений змістом, не допускати різночитань. Всі незнайомі слова і терміни потрібно пояснювати аудиторії. Не слід перенасичувати його термінологією і іноземними словами, "наукообразность" мови ускладнює сенс сказаного, змушує слухачів спочатку розшифровувати інформацію, щоб зрозуміти її. Текст лекції повинен бути логічний, ясний і простий і вербальними засобами реалізовувати дидактичні принципи системності, інформативності, ілюстративності, зрозумілості. Слід пам'ятати про те, що навчальна лекція - це канва, опорний матеріал, з яким навчають, може творчо працювати. Лекційний курс представляє той мінімум спресованої і систематизованої інформації, яка доповнюється практичними заняттями і самостійною роботою студентів.

Написаний і відредагований текст лекції бажано віддрукувати в комп'ютерному варіанті і зберігати в спеціальних папках типу альбомів для фотознімків, де кожен лист укладено в подвійну плівку, що запобігає його передчасному зносу і втрату. Такий конспект може служити прикладом для наслідування і виховувати у студентів дизайнерську культуру.Письмовий текст як засіб організації та передачі інформації | Методичні аспекти викладу лекційного тексту

Деякі поради і рекомендації розробникам та користувачам ДІ | Введення в евристику | Сучасний етап розвитку евристики | | Елементи евристичної діяльності, їх основні характеристики | Евристичні методи та методики їх застосування | Технологія знаково-контекстного навчання | Технології розвиваючого навчання | Інформаційні технології навчання | Технології дистанційної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати