На головну

Всі програми включають до загальної нумерації сторінок.

  1. III. додатки
  2. X. ДОДАТКИ
  3. Алгоритми заміщення сторінок.
  4. Аменорея. У цю групу розладів включають стану, при яких або не виникає менархе (первинна аменорея), або менструації припиняються після менархе (вторинна аменорея).
  5. Введення в загальну економічну теорію
  6. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.

2.7.2 У тексті пояснювальної записки повинні бути посилання на всі додатки. Додатки розташовуються в порядку посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з літери «А», за винятком букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, виданню, И. літери записують після слова «Додаток». Якщо в пояснювальній записці один додаток, воно повинно бути позначено «Додаток А».

2.7.3 Кожна програма починають з нової сторінки. Нагорі посередині сторінки пишуть слово «Додаток» прописними буквами і його буквене позначення. Нижче в круглих дужках пишуть малими літерами слово «обов'язкове», «рекомендований» або «довідкове».

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично тексту з великої літери. Бажано після заголовка зробити зворотне посилання до основного тексту пояснювальної записки. Приклад оформлення додатка наведено на малюнку 2.7.


Малюнок 2.7 - Приклад оформлення програми (до пункту 2.7.3)


2.8 Оформлення бібліографічного покажчика
 «Список використаних джерел»

2.8.1 Посилання на літературу, нормативно-технічну та іншу документацію, інші джерела, використані при складанні тексту пояснювальної записки, поміщають в кінці пояснювальної записки перед аркуша додатка у вигляді переліку «Список використаних джерел». Слова «Список використаної літератури» записують прописними буквами з нової сторінки симетрично до тексту.

2.8.2 У тексті пояснювальної записки всі посилання на аналізовані опубліковані відомості, на запозичені положення, формули, таблиці, ілюстрації, методики і т.п. нумерують арабськими цифрами в прямих дужках в порядку зростання.

2.8.3 У розділі «Список використаної літератури» бібліографічні посилання у своєму розпорядженні і нумерують в тій послідовності, в якій розташовані і пронумеровані посилання в тексті пояснювальної записки.

2.8.4 Без посилань в тексті пояснювальної записки дозволяється використовувати відомості, отримані на лекціях, семінарських, практичних і лабораторних заняттях. Однак використані навчальні, навчально-методичні матеріали та посібники повинні бути приведені і розташовані в кінці покажчика.

2.8.5 Бібліографічні описи в розділі «Список використаної літератури» повинні бути виконані відповідно до правил, встановлених стандартом ГОСТ 7.1-2003.

2.8.6 Зразки опису джерел у бібліографічному покажчику:

Приклад вказівки книги з одним автором:

[1] Гук, М. Процесори Pentium II, Pentium Pro і просто Pentium / М. Гук. - СПб. : Пітер Ком, 1999. - 288 с.

Приклад вказівки книги з кількістю авторів до трьох включно:

[2] Кузелін, М. О. Сучасні сімейства ПЛІС фірми Xilinx: довід. посібник / М. О. Кузелін, Д. А. Книшов, В. Ю. Зотов. - М.: Гаряча лінія-Телеком, 2004. - 440 с.

[3] Логов, А. Б. Математичні моделі діагностики унікальних об'єктів / А. Б. Логов, Р. Ю. Замараєв. - Кемерово: Сибірське відділення РАН. - 1999. - 227 с.

Приклад вказівки книги з кількістю авторів великим трьох:

[4] Технічні засоби діагностування: довідник / В. В. Клюєв [и др.]. - М.: Машинобудування, 1989. - 672 с.

Приклад вказівки книги на іноземній мові:

[5] Embedded Microcontrollers: Databook / Intel Corporation. - Santa Clara, Ca, 1994..

[6] Newland, D.E. Mechanical Vibration Analysis and Computation / D.E. Newland - New York: Dover Publications, - 2006 - 608 p.

Приклад вказівки багатотомного видання:

[7] Проектування самотестіруемих НВІС: монографія. У 2 т. / В. Н. Ярмолік
 [та ін.]. - Мінськ: БДУІР, 2001..

Приклад вказівки одного з томів багатотомного видання:

[8] Мікропроцесори і мікропроцесорні комплекти інтегральних мікросхем: довідник. У 2 т. / Під ред. В. А. Шахнова. - М.: Радио и связь, 1988. - Т. 1. - 368 с.

Приклад вказівки статті в періодичному виданні:

[9] Берскі, Д. Набір ЕСЛ-мікросхем для швидкодіючого RISC-процесора / Д. Берскі // Електроніка. - 1989. - №12. - С. 21 - 25.

[10] Куцевич, Н. А. Програмне забезпечення систем контролю і управління та Windows-технології / Н. А. Куцевич // Світ комп'ютерної автоматизації. - 1999. - №3. - С. 34-39.

Приклад вказівки статті в збірці:

[11] Аксьонов, О. Ю. Методика формування навчальних вибірок для розпізнає / О. Ю. Аксьонов // VI Всеросійська наук.-техн. конференція «Нейроінформатика-2004»: зб. науч. тр. У 2 ч. / Відп. ред. О. А. Мішуліна. - М.: МІФІ, 2004. - С. 215 - 222. - (Наукова сесія МІФІ-2004).

[12] Barringer, P. How To Justify Equipment Improvements Using Life Cycle Cost and Reliability Principles / P. Barringer // North American Association of Food Equipment Manufactures Conference in Miami, Florida, Jan. 14, - 2005. - P. 233-239.

[13] Барков, А. В. Інтелектуальні системи моніторингу і діагностики машин по вібрації / А. В. Барков, Н. А. Баркова // Сучасні проблеми вібраційної діагностики та віброзахисту енергетичних установок: Зб. праць семінару 1999 г. / ПЕІПК, Інститут вібрації США (Vibration Institute, USA); редкол .: Серенсена С. В. [та ін.]. - СПб., 1999.. - С. 57 - 69.

Приклад вказівки адреси WWW в мережі Internet:

[14] Xilinx [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.plis.ru/.

[15] LabVIEW Real-Time LabVIEW реального часу // Засоби і системи промислової автоматизації [Електронний ресурс]. - 2008. - Режим доступу: http://www.asutp.ru/?p=600045&PHPSESSID=7ca23f6181d2e70b9b64 b3263bd28d46 Дата доступу: 15.04.08

Приклад вказівки файлу:

[16] Mobile Intel® Pentium® Processor-M [Електронний ресурс]: Datasheet / Intel Corpocation. - Електронні дані. - Режим доступу: 25068604.pdf.

Приклад вказівки компакт-диска:

[17] Nokia + Комп'ютер [Електронний ресурс]: інструкції, програми, драйвери, ігри, мелодії, картинки для Nokia. - М., 2004. - 1 компакт-диск (CD-R).

 побудова таблиць | Загальні вимоги та відомості

ВСТУП | Підготовка, оформлення і подання до захисту дипломних | Внесення виправлень в дипломний проект за зауваженнями рецензента не допускається. 1.2 Захист дипломного проекту | Структура пояснювальної записки до дипломного проекту | Визначення та скорочення | Керівництво користувача системи. | Текст записки слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. | Основні правила викладу тексту | Основні правила написання математичних формул | Основні вимоги до ілюстрацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати