Головна

III. Програма вивчення особистості учня.

  1. Delphi программалау ж?йесі
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. F60 / Специфічні розлади особистості
  4. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  5. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  6. I. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Робоча програма педагогічної практики

Загальні відомості про учня

Прізвище ім'я. Де живе дитина. Де і ким працюють його батьки. Склад сім'ї, її культурний рівень. Взаємовідносини в сім'ї. Режим і дозвілля дитини. Участь дитини в домашньому праці. Друзі та знайомі дитини поза школою. Стан здоров'я учня (за даними шкільного лікаря).

Загальний рівень розвитку дитини

1. Загальний розвиток. Культура мови, начитаність, регулярність читання, стійкість читацьких інтересів, відвідування кіно, театрів і т.д.

2. Ставлення дитини до навчальної праці. Як учень ставиться до своїх занять в школі. Регулярність відвідування навчальних занять. Так само уважний чи на уроці. Систематично чи готує домашнє Завдання. Чи вміє самостійно організувати свій навчальний працю. Піклується про засвоєння пропущеного матеріалу. Як ставиться до своїх успіхів і невдач в навчальній праці.

3. Успішність учня. Як встигає з різних предметів. Які предмети учень любить. Які предмети даються йому легко, а по яким він зустрічає труднощі.

4. Ставлення до фізичної праці. Як учень відноситься до роботи з самообслуговування. Чи любить учень працювати в шкільних майстернях і на пришкільній ділянці. Чи охоче бере участь у продуктивній праці в умовах орендного підряду, шкільного кооперативу. Ділові і моральні якості дитини.

5. Рівень дисципліни учня. Щеплені чи учневі навички і звички культурного поведінки. Організованість на уроці. Ввічливість в зверненні з дорослими, товаришами. Охайність.

6. Інтереси і схильності учня. Навчальні інтереси. Інтереси в галузі літератури, мистецтва, науки, техніки, спорту. Широта і стійкість інтересів. В яких гуртках учень працює. Який професією цікавиться. Чи пов'язані його інтереси з вибором майбутньої професії.

Основні риси особистості учня.

1. Суспільна свідомість. Світогляд. Громадянська позиція. Основна спрямованість ідеалів і прагнень учня, вміння втілити в конкретні справи -в вченні, громадській роботі, у праці. Мотиви навчальної та громадської діяльності.

2. Моральні якості учня. Почуття любові до Батьківщини. Інтерес до подій в країні. Готовність надати допомогу споїмо працею школі і суспільству.

Почуття колективізму, почуття обов'язку, відповідальності, правдивість і чесність, принциповість, скромність. Ставлення до батьків і членам сім'ї, ставлення до вчителів і старшим товаришам. Чи виявляє учень чуйність, увагу до своїх товаришів, надає їм допомогу.

3. Вольові риси характеру. Цілеспрямованість. Активність: рішучість, сміливість, самостійність, ініціативність. Організованість: витримка, самоконтроль, впевненість і собі, дисциплінованість. Стійкість, наполегливість, завзятість, мужність, самокритичність, скромність.

4. Особливості темпераменту школяра і його психічних процесів. Сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів. Швидко чи повільно дитина реагує на питання, каже, робить. Переважають процеси збудження або гальмівні процеси. Чи легко учень перемикається з однієї справи на іншу. Які особливості інтелектуальних і емоційних процесів: мови, уваги, пам'яті, емоцій. Як учень висловлює свої почуття.

Характер соціалізації дитини

1. Участь у громадському житті класу: Інтерес до життя класу і ступінь активності к громадській роботі. Робота в дитячих! (Юнацьких) організаціях.

2. Характер виконання громадської роботи. Сумлінність у вміння доводити розпочату справу до кінця. Уміння залучити до роботи інших учнів. Чи має учень організаційні навички.

3. Місце учня в класному колективі. Чи пов'язаний учень з колективом або відірваний від нього. Ставлення до нього учнів класу. Чи користується повагою і авторитетом у класі.

IV. Методичні рекомендації щодо виконання конспекту уроку по психології.

Конспект необхідний на початковому етапі викладацької діяльності. Для студента-практиканта складання конспектів уроків психології є обов'язковим етапом освоєння викладацької діяльності. Робота над конспектом дозволяє організувати навчальний матеріал, його логічну послідовність; визначити співвідношення ланок уроку; уточнити формулювання і поняття.

Конспект відбиває педагогічний задум уроку, є його моделлю, сценарієм; розкриває хід уроку, діяльність педагога і учнів на всіх його етапах, починаючи з постановки завдань і закінчуючи підведенням підсумків уроку. У конспекті прописується тема уроку, тип, вид уроку, мети і завдання уроку, перелік засобів навчання та обладнання, план уроку. Дослівна запис дає можливість практиканту підготуватися до вільного (без конспекту) ведення уроку.

Дидактичні вимоги до сучасного уроку

- Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і їх складових елементів, їх зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями; визначення місця в загальній системі уроків;

- Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми та цілями уроку, урахуванням рівня підготовки учнів;

- Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці в цілому, так і на окремих його етапах;

- Вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю, оптимального їх впливу на кожному етапі уроку, які забезпечують пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної та індивідуальної роботи на уроці і самостійність учнів;

- Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

- Створення умов успішного навчання.

V. Структура психологічного аналізу уроку.

1. Логічність і змістовність уроку (витриманість всіх компонентів структури уроку).

2. Відповідність навчального матеріалу віковим і іншим особливостям: а) веде сенсорному каналу, б) коливань працездатності, в) темпу психічної діяльності, г) рівнем загальної та предметної підготовки учнів.

3 Темп уроку: адекватний, неадекватний.

4. Емоційний фон (позитивний, псіхосберегающій, негативний, що виснажують).

5. Переважна більшість поля (візуального, аудиального, кінестетичного, всі види).

6. Мовна середовище (переважання мови а) педагога (багатослівність, постійне багаторазове повторення питань, інструкцій); б) переважання мовлення учнів.

7. Формування загальноінтелектуального умінь: а) вміння виділяти і усвідомлювати навчальну задачу, б) вміння утримувати навчальне завдання, в) вміння будувати план діяльності і способи се здійснення, г) вміння будувати гіпотезу і прогнозувати результат, д) здійснення контролю і самооцінки, е ) вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, ж) вміння використовувати допоміжними матеріалами (таблицями, схемами і т.д.), з) вміння слухати і чути мову іншого.

В. Особистісно-мотиваційний компонент: а) спонукання учнів до самоаналізу, б) застосування завдань, заснованих на необхідності робити самостійний вибір, в) використання помилок як навчальних моментів, г) використання проблемних і творчих завдань.

9. Позиція педагога, психолога по відношенню до учнів: а) дорослий-дитина, б) батько-дитина, в) дорослий-дорослий, г) дитина-дитина.

10. Поведінка педагога-психолога на уроці а) авторитарне, б) розважально-загравати, в) зацікавлена-демократична.

11. Реакція педагога, психолога на неуспіх в діяльності учнів, на неправильні відповіді і невдалі питання а) адекватна, б) неадекватна.

12. Поведінка учнів а) підпорядкування, б) вільне спілкування в рамках теми, в) пасивну участь, г) відсутність інтересу, д) вільне спілкування не по темі уроку.

VI. Схема аналізу навчальної ситуації, бесіди

 Зміст навчальної ситуації, бесіди  Спостереження студента-практиканта
 Педагог-психолог: ... Клієнт (учень, вчитель, батько): ... Педагог-психолог: ... Клієнт: ...
  1. Особливості мови, міміки, жестикуляції і т.п.
  2. Дії педагога-психолога

Загальні висновки про ефективність, зроблених дій педагогом-психологом або класним керівником в аналізованої ситуації, припущення про можливі шляхи подальшої роботи.


 Форми проміжної атестації (за підсумками практики)

Після закінчення практики студент надає всі напрацьовані матеріали керівнику на перевірку, і відповідно до його рекомендацій вносить необхідні корективи в звітну документацію.

1. Перелік звітної документації

1.1. Щоденник студента - практиканта (з печаткою і підписом керівника практики в школі).

1.2. Характеристика студента керівником практики (з печаткою школи і підписом керівника, оцінкою роботи студента в період практики)

1.3. Самоаналіз діяльності студента - практиканта (звіт).

1.4. Психолого-педагогічна характеристика на шкільний клас *.

1.5. Психолого-педагогічна характеристика окремого учня *.

1.6. Аналіз 1 навчальної ситуації і її результатів. *.

1.7. Психологічний аналіз уроку / заходи - 2 *.

1.8. Методична розробка виховного заходу - 1 *.

1.9. Список використаної літератури та Інтернет-ресурсів.

2. Виступ на підсумковій конференції з практики, що супроводжується слайдовий презентацією.Роботи студентів на практиці | Всі матеріали повинні бути перевірені та завірені підписом керівника практики в базовому навчальному закладі.

Вступ | проходження практики | Студентів на практиці | За її проведенням | Критерії оцінки | Матеріально-технічне забезпечення практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати