На головну

Загальні правила

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Оформлення дипломного проекту має відповідати вимогам ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів., ГОСТ Р 1.5-2002 Оформлення графічних документів.

При оформленні роботи виконуйте наведені нижче вимогам, а також вищевикладеним вказівкам.

Матеріал дипломної роботи розташовується в наступному порядку:

- Титульний аркуш (додаток 3);

- Завдання на дипломний проект (додаток 2);

- Зміст (додаток 9);

- Вступ;

- Основна частина (3 глави);

- Висновок;

- Список використаних джерел (додаток 12);

- Позначення і скорочення (якщо є);

- Додаток (див. Додатки);

- Пояснювальна записка закінчується типовим останнім листом, зміст якого представлено в додатку 5.

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи. На титульному аркуші, цифра з номером сторінки не ставиться.

зміст розташовується після титульного аркуша, оформляється після закінчення роботи. Воно включає в себе найменування глав і параграфів із зазначенням сторінок усіх частин роботи, в тій послідовності, в якій вони розташовані. Перед назвою глав, параграфів, пунктів ставляться їх номери (арабськими цифрами). Номери і найменування параграфів (пунктів) зсуваються по відношенню до назви глави (параграфа) вправо на 2 см. Номери і найменування розділів, параграфів, пунктів повністю повинні відповідати їх номерами і назвами в тексті. Слово «ЗМІСТ» записують у вигляді заголовка симетрично до тексту прописними (великими) буквами. лист змістНе потрібно нумерувати.

На останньому аркуші (Див. Додаток 5) після тексту ставиться підпис автора і дата виконання роботи. Якщо обкладинка папки не прозора, то дипломна робота вкладається в папку, на обкладинці якої вказуються основні дані титульного аркуша.

При оформленні роботи враховуються такі загальні вимоги:

- Робота виконується на комп'ютері в програмі MS Word, без помилок і друкарських помилок, помарок, олівцевих виправлень, плям, тріщин і загинів;

- текст пишеться на одній стороні стандартного аркуша розміром 210x297 мм (формат А4). При його написанні дотримуються наступні розміри полів: Зліва - не менше 3 см, праворуч - 1 см, зверху та знизу (від останнього рядка тексту, примітки, виноски) - 2 см від кромки листа (допускається представляти ілюстрації, таблиці і комп'ютерні роздруківки на аркушах формату А3);

- текст диплома набирається 12-14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервалу з автоматичною розстановкою переносів, з вирівнюванням по лівому і правому краях (в заголовках переноси слів не допускаються);

- відступ абзацу в будь-якому абзаці становить 1,25 сантиметра. Ніяких інтервалів ні після, ні перед абзацами не встановлюється. Відступ абзацу встановлюється перед набором тексту для всього документа за допомогою верхнього бігунка на лінійці (в режимі Параметри сторінки) або в меню формат командою абзац.

- Домальовування пропущених або непропечатанних букв чорнилом забороняється. Допускається вписування в текст формул, умовних знаків від руки. При необхідності внесення змін після палітурки (але до рецензування), допускається застосування забелка, заклеюванняпомилкового тексту, вклейки правильного фрагмента, але не більше трьох виправлень на одному аркуші. У разі невеликих виправлень текст може бути акуратно вилучений і вклеєна новий. У разі пропуску сторінок допускається вставляти додаткові аркуші або вилучати непотрібні, при цьому, щоб не порушувати загальної нумерації вставляються листи необхідно позначити буквами. Наприклад: 12а, 12б.

- Недбало оформлені дипломи та роботи, що містять помилки, до захисту не приймаються;

- у тексті не допускаються пропуски, довільні скорочення слів, виключення складають загальноприйняті скорочення і скорочення, для яких в тексті була приведена повна розшифровка;

- у тексті не допускаютьсяобороти розмовної мови, довільні словотворення, професіоналізми (наприклад, раздатка, платіжка і т.д.)

- у тексті не допускаються скорочення позначень фізичних одиниць, якщо вони вживаються без цифр. Застосовуються тільки загальноприйняті скорочення (Млн.чол., Тис.руб.). У роботі можуть застосовуватися скорочення, що вживаються в економічній друку. У такому випадку термін один раз розшифровується, а в подальшому пишеться скорочено. наприклад: агропромисловий комплекс - АПК;

- Введення, кожна глава, висновок, додатки, список використаних джерел починаються з нової сторінки;

- Всі сторінки диплома, включаючи ілюстрації і додатки, нумеруються по порядку від першої до останньої сторінки (від титульного аркуша до останньої сторінки додатків) без пропусків, повторень, літерних додатків. Порядковий номер сторінки ставиться по середині верхнього поля аркуша, починаючи зі сторінки 3- ВСТУП. Останнім листом роботи нумерується останній лист додатка. Рекомендується проводити автоматичну розстановку сторінок (меню вставка, команда номери сторінок)

- Використовуйте сервісні можливості MS Word для ретельної граматичної перевірки тексту. Роздільники і розділові знаки: - Не ставиться пробіл після відкривають дужок і лапок, - не ставиться пробіл перед закривають дужками і лапками; - Не ставиться пробіл перед комою;

- зображення лапок: Усюди в російській тексті (включаючи список літератури) необхідно дотримуватися тільки такий їх форми «....», а не "...". В англійському тексті використовуються лапки виду "...".

- при посиланнях на літературні джерела в тексті вказуються в квадратних дужках шифр джерела і сторінка, на якій приведена відповідна текстова або цифрова інформація, наприклад, [4.2., с. 21] - другий істочнікізчетвертого розділу (статті) списку літератури стор. 21.

- При приведенні цифрового матеріалу повинні використовуватися тільки арабські цифри, за винятком загальноприйнятої нумерації кварталів, півріч, які позначаються римськими цифрами. Римські цифри і дати, що позначаються арабськими цифрами, не повинні супроводжуватися відмінковими закінченнями. Кількісні числівники в тексті пишуться також без відмінкових закінчень. Якщо в тексті необхідно привести ряд величин однієї і тієї ж розмірності, То одиниця вимірювання вказується тільки після останнього числа;

- В тексті роботи не слід приводити значення, в яких кількість значущих цифр більше трьох. Не слід вказувати 56,7893. Для використання в тексті роботи краще округлити величину до 56,8. А ще краще, якщо величини будуть виражені цілими числами. Використання числових значень з кількістю значущих цифр більше трьох можливо, коли четвертий і більш значущий знак має важливе значення. Наприклад, якщо виникає необхідність порівняти два отриманих результату 56,7893 і 56,7899.

- Якщо в тексті для характеристики показника наводиться діапазон числових значень, виражених в одній і тій же фізичній величині, то позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону, наприклад: «Кількість переплат на суму від 1 до 5 руб.».

- умовні буквені позначення, Зображення або знаки повинні відповідати прийнятим у чинному законодавстві або державних стандартах. У тексті роботи перед позначенням параметра дають його пояснення, наприклад: «Коефіцієнт парної кореляції ryx».

- Для величин, що мають дві межі, одиниця виміру пишеться тільки один раз при другій цифрі. Математичні знаки, такі як «+», «-», «=», «>», «<» і так далі використовуються тільки в формулах. У тексті їх слід писати словами: «плюс», «мінус», «дорівнює», «більше», «менше». Наприклад: «Коефіцієнт стабільності на підприємствах індивідуального виробництва дорівнює 0,6»Або« Періодичність оновлення масиву менше періодичності рішення задачі »;

- При неможливості надрукувати формули на комп'ютері їх слід вписати чорним чорнилом. Кожна формула вписується в текст на окремому рядку. Значення кожного символу записується з нового рядка в тій послідовності, в якій вони внесені в формулі;

- Перед палітуркою і подальшим пред'явленням роботи потрібно перевірити:

1) ідентичність заголовків у змісті і в роботі, а також їх загальну редакційну узгодженість;

2) правильність підкладки листів (їх послідовність, розміщення відносно корінця);

3) наявність посилань на малюнки, таблиці, додатки, літературу; правильність цих посилань; правильність нумерації малюнків, таблиць, додатків; загальну редакційну узгодженість заголовків таблиць і написів;

4) наявність підписів на заповненому титульному аркуші і бланку завдання;

5) наявність олівцевих позначок або елементів оформлення в олівці;

6) наявність наскрізної нумерації сторінок і відповідність їй змісту.

 Захист дипломної роботи | оформлення списків

Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ | вибір теми | Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Оформлення організаційних документів | Методи викладу матеріалу дипломної роботи | КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | Підготовка до захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати