На головну

Захист дипломної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Захист має на меті виявлення ступеня розкриття автором теми роботи, самостійності та глибини вивчення проблем, обгрунтованості висновків і пропозицій.

Захист роботи проводиться кожним студентом індивідуально перед комісією.

До захисту допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програм за час навчання.

Захист дипломних робіт проходить в період вказаний в графіку навчального процесу і наказі по Коледжу. Студент може змінити призначену йому дату захисту в межах своєї ІАК. Для цього йому необхідно знайти іншого студента, який погодиться помінятися з ним часом захисту. Даний обмін необхідно узгодити з навчальною частиною до початку роботи ІАК.

Підписана дипломна робота, разом з відкликанням, рецензією (незалежно від того, яка оцінка роботи дана в ній) направляється в Підсумкову атестаційну комісію (ІАК) для захисту. Таким чином, на захист представляється рецензія, відгук керівника і повністю оформлене направлення з рекомендацією до захисту.

До захисту студент формує папку, яка містить:

- Завдання на дипломну роботу (додаток 2);

- Відгук керівника (додаток 7);

- Відгук рецензента (додаток 8);

- Направлення на захист (додаток 13);

- Ілюстративний матеріал.

Захист дипломного проекту є завершальним етапом навчання студента. Захист проходить перед комісією, до якої входять викладачі спец.дісціплін. Голова комісії не є співробітником Коледжу. Склад ІАК затверджується директором за поданням заступник директора з НВР. На захист дипломного проекту допускаються сторонні особи.

Захист дипломного проекту відбувається на відкритому засіданні ІАК. Потім слово для доповіді надається студенту.

процедура захисту:

- Секретар ІАК представляє членам ІАК дипломанта;

- Дипломант представляє роботу у вигляді доповіді на 7-10 хвилин;

- Студенту задають питання голова і члени комісії;

- Секретар зачитує відгук керівника дипломного проекту, оголошується рецензія;

- Дипломанту надається слово для відповіді на зауваження рецензента.

Може бути надано слово керівнику або рецензента.

Рішення ІАК про оцінку дипломної роботи, присвоєння кваліфікації та видачу диплома проводиться на закритому засіданні ІАК відкритим голосуванням і приймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів ДЕК по оцінці тієї чи іншої роботи голос голови є вирішальним.

Дипломна робота оцінюється по чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Оцінка записується секретарем ІАК в протокол і в кінці примірника дипломної роботи.

Дипломна робота оцінюється на «відмінно» в разі повної відповідності загальним вимогам до дипломних робіт, завданням, вимогам до оформлення, повної відповідності теоретичного і методичного рівня дипломної роботи сучасних досягнень в цій галузі, докладним і правильних відповідей студента на всі запитання членів ІАК.

Дипломна робота оцінюється на «добре» в разі повної відповідності загальним вимогам, завданням, вимогам до оформлення, відповідності теоретичного і методичного рівня дипломної роботи сучасних досягнень в цій галузі, докладним і в основному правильним відповідей студента на всі запитання членам ІАК.

Дипломна робота оцінюється на «задовільно» в разі відповідності загальним вимогам, відповідності здебільшого завданням на дипломну роботу і вимогам до оформлення, неповну відповідність теоретичного і методичного рівня деяких розділів дипломної роботи сучасних досягнень в цій галузі, недостатньо докладним, але в основному правильним відповідей студента на всі запитання членам ІАК.

В разі невідповідності дипломної роботи загальним вимогам за відповідною спеціальністю, невідповідності завданням і вимогам до оформлення, невідповідності теоретичного і методичного рівня більшості розділів дипломної роботи сучасних досягнень в цій галузі, в основному не правильних відповідей студента на запитання членів ІАК, дипломна робота вважається не захищеної (оцінка «незадовільно»).

результати захисту дипломних робіт оголошуються студентам в день захисту після затвердження протоколів головою державної атестаційної комісії.

Відмітки про здачу і допущенні до захисту дипломної роботи, оцінка роботи, дана ІАК, постанову ІАК про присвоєння кваліфікації випускникові оформляються в заліковій книжці секретарем і підтверджуються підписами голови і членів ІАК.

Захищені роботи з відкликанням, рецензією та ілюстративним матеріалом здаються в навчальну частину і зберігаються в установленому порядку.

Допускається видача дипломної роботи заступник директора з НВР під розписку для читання.

У разі, коли дипломна робота визнається незадовільною, ІАК встановлює можливість повторного захисту з доопрацюванням або з новою тематикою.

Повторна захист дозволяється не раніше ніж через рік.

8. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота складається з документів, які є офіційними, які підлягають реєстрації та зберігання.

Підготовлені студентом-дипломником матеріали оформляються у вигляді текстових і графічних документів.

Робота включає наступні елементи:

1) титульний лист;

2) зміст (зміст);

3) текст роботи;

4) перелік прийнятих скорочень (при необхідності);

5) перелік прийнятих термінів (при необхідності);

6) список використаних джерел (бібліографія);

7) додатки, що ілюструють текстову частину.

Тітульний лист(Перший лист дипломної роботи) оформляється згідно з Додатком 3.

зміст роботи поміщають після титульного аркуша. У змісті роботи вказується перелік всіх розділів і підрозділів дипломної роботи, а також номери сторінок; з яких починається кожен з них (див. Додаток 9).

У зміст включаються введення (не нумеруються), глави основної частини (нумеровані глави, розділи), висновок (не нумеруються), список використаної літератури (не нумеруються), додатки.

Першою сторінкою вважається титульна сторінка. Титульний лист зазвичай оформляється на типовому бланку, що містить всі передбачені реквізити (див. Додаток 4).

Пояснювальна запискапочинається титульного аркуша пояснювальної записки (Див. Додаток 4)

Текстова частина пояснювальної записки складається з наступних розділів:

- Вступ;

- основна частина: Постановка питання (проблеми, завдання), аналіз стану питання (існуючого положення), дослідницька (практична) частина;

- висновок.

Пояснювальна записка повинна бути виконана на комп'ютері і містити не менше 40-50 сторінок тексту (без списку використаних джерел, без додатків і малюнків, обсяг яких не обмежений).

Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ІАК представляється дискета з файлом, Що містить повний текст роботи.

під у веденні обґрунтовується актуальність обраної теми, чітко визначається мета, і формуються конкретні завдання дослідження. Тут відбивається ступінь вивченості в літературі досліджуваних питань, вказується об'єкт дослідження. Особливу увагу слід звернути на сферу дослідження. Студент повинен визначити і конкретизувати те коло питань, яке він має намір дослідити, вказавши, які проблеми він виносить за межі дослідження. У вступі перераховуються використані основні матеріали, прийоми і методи дослідження, в тому числі економіко-математичні моделі і методи.

введення доцільно доопрацювати після виконання основної частини роботи, так як в даному випадку з'являється можливість більш точно і ясно визначити актуальність теми, мети і завдання дослідження, відобразити власні підходи до їх вирішення. За обсягом введення не повинне перевищувати 2-3 сторінки.

Основна частинадипломної работиотражает теоретичне обгрунтування і стан досліджуваної проблеми, зміст і основні результати виконання роботи.

Основна частина роботи включає розділи, що підрозділяються на параграфи, пункти, послідовно і логічно розкривають зміст дослідження. Кількість глав, параграфів і пунктів суворо не регламентується, воно залежить від досліджуваної проблеми і кола питань, що розглядаються.

Одна з глав, як правило, перша, носить теоретичний характер. Приблизний обсяг першого розділу - 12-15 сторінок. У ній на основі вивчення літератури, публікацій у періодичній пресі, систематизації сучасних економічних досліджень розглядаються причини виникнення, етапи дослідження проблем, систематизуються позиції російських і зарубіжних вчених і аргументується власна точка зору студента щодо понять, проблем, визначень, висновків.

При розгляді теоретичних питань можливе використання статистичного матеріалу, що дозволяє більш аргументовано і наочно проілюструвати те чи інше висловлювання або свою точку зору.

Питання теорії викладаються для обґрунтування подальшого розгляду проблем, що вивчаються в даній роботі.

Наступні глави носять аналітичний, прикладний характер. У них викладається фактичний стан досліджуваної проблеми на прикладі конкретного об'єкта. Досить глибоко, цілеспрямовано аналізується і оцінюється діюча практика, виявляються закономірності і тенденції розвитку на основі використання зібраних первинних документів, статистичної інформації за представницький для даного дослідження період.

Матеріали цих глав є логічним продовженням першої (теоретичної) і відображають взаємозв'язок практики і теорії.

Зміст глав забезпечує розробку обґрунтованих висновків і конкретних пропозицій щодо досліджуваних питань. Обсяг цих глав - до 30 сторінок.

У цих розділах студенти повинні показати вміння самостійно аналізувати практичний матеріал, зібраний в період виробничої практики, узагальнювати його, формулювати висновки та пропозиції.

висновокмістить висновки по темі роботи, конкретні пропозиції і рекомендації з досліджуваних питань. Висновок рекомендується писати у вигляді тез, приблизний обсяг 3-4 сторінки.

Висновки є концентрацією основних положень роботи. Тут не слід поміщати нові положення або розвивати не випливають ізсодержанія роботи ідеї. Висновки являють собою результат теоретичного осмислення і критичної оцінки досліджуваної проблеми. У них містяться як негативні, так і позитивні моменти практики. Вони є обґрунтуванням необхідності та доцільності проведення рекомендованих заходів.

Пропозиції та рекомендації повинні бути органічно пов'язані з висновками і спрямовані на поліпшення функціонування досліджуваного об'єкта. При розробці пропозицій і рекомендацій звертається увага на їх обґрунтованість, реальність і практичну прийнятність.

Список використаних джерелпоміщається в кінці роботи. У нього включаються тільки ті видання, які дійсно були використані в процесі підготовки роботи. Список використаної літератури повинен включати не менше 15 найменувань, які використовував студент.

додаткив роботі є необов'язковими, але бажаними. Вони можуть бути допоміжним матеріалом до основного матеріалу роботи, підтверджувати окремі положення, висновки, пропозиції. До них відносяться проміжні розрахунки, таблиці додаткових цифрових даних, формули, результати проведених розрахунків, ілюстрації допоміжного характеру.

Відповідно до зауважень керівника в роботу вносяться корективи, проводився її остаточне доопрацювання, після чого робота оформляється для подання до захисту. Остаточний варіант роботи з відкликанням наукового керівника і рецензією надається в навчальну частину не пізніше, ніж за 1 тиждень до захисту.

 Підготовка до захисту | Загальні правила

Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ | вибір теми | Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Оформлення організаційних документів | Методи викладу матеріалу дипломної роботи | КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | оформлення списків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати