На головну

Оформлення організаційних документів

  1. HTML-ДОКУМЕНТІВ
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  6. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Організаційні документи, складаються в двох примірниках: перший залишається у керівника, а другий - у студента.

Доцільно узгодити з керівником перелік необхідних організаційних документів. Зазвичай при написанні дипломної роботи оформляється завдання на дипломну роботу (див. Додаток 2), план - графік (Див. Додаток 10) написання та оформлення дипломної роботи.

мета складання завдання на роботу - з'ясування задуму роботи і поставлених в ній основних проблем. Оформлення завдання на роботу вже передбачає складання під контролем керівника плану майбутньої роботи.

Дипломна робота складається з глав (Як правило, трьох), глави включають параграфи. Тема дипломної роботи повинна розкриватися в розділах роботи.

При складанні завдання слід звернути увагу на формулювання глав роботи. Ці формулювання повинні бути досить короткими, тобто не містити зайвої інформації. Як правило, формулювання розділу включає одну пропозицію. Але не слід прагнути до надмірної стислості, оскільки, чим коротше заголовок, тим він ширший за своїм змістом. Недоцільно складових частин роботи давати назви, що збігаються з назвами питань, що містяться в підручниках і навчальних посібниках. Такий підхід буде сковувати Ваші творчі можливості і створить передумови для механічного переписування цих джерел, що, безсумнівно, буде відзначено науковим керівником і рецензентом.

Практика написання робіт показує, що при складанні завдання на роботу досить часто робляться три помилки. Перша помилка - включення в якості назви глави (параграфа) формулювання, що виходить за тему, що заздалегідь передбачає порушення логіки. Друга помилка - вибір для вивчення проблем, не розкривають тему. Третя помилка - збіг формулювань назви однієї зі складових частин з назвою самої роботи, що веде до непотрібності всіх інших складових частин.

При оформленні завдання визначається термінподання до навчальний відділ етапів написання роботи.

Завдання є підставою для розробки плану - графіка роботи. Графік написання та оформлення дипломної роботи допомагає раціонально розподілити час на розробку складових частин, своєчасно підготувати, оформити та подати дипломну роботу до захисту.

план дипломної роботи повинен складатися із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків (при наявності).

Залежно від характеру теми і наявності фактичного матеріалу в плані можуть переважати теоретичні або практичні проблеми. Однак в будь-якій роботі повинна бути викладена теорія досліджуваної проблеми, проаналізовано практику економічної діяльності, обгрунтовані конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності економічної діяльності. При складанні плану дипломної роботи необхідно звернути увагу на те, щоб в параграфах не розглядалися однакові проблеми.

У процесі написання роботи за погодженням з керівником в план можуть вноситися деякі зміни і уточнення. Кардинальні зміни в план дипломної роботи вносяться лише у виняткових випадках.

План - графік написання дипломної роботи є робочим документом, що визначає спільну роботу студента і керівника, і в наслідку до дипломної роботи не додаються. План дипломної роботи виступає основою для складання такого розділу дипломної роботи, як «Зміст».

 Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Методи викладу матеріалу дипломної роботи

Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ | вибір теми | КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | Підготовка до захисту | Захист дипломної роботи | Загальні правила | оформлення списків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати