Головна

функціонування фірми

  1. Oslash; Фірми-олігополісти можуть створювати штучні бар'єри для входження нових фірм в галузь: придбавши патент на винахід
  2. Активним імульсном виходом фірми Kamstrap обертається крильчатка 2, швидкість якої пропорційна витраті рідини. корпус крильчатки
  3. Аналіз зовнішньої та внутр середовища при розробки стратегії фірми.
  4. Аналіз нормативно-правової бази, що забезпечують функціонування і розвиток МО р Новосибірська
  5. Аналіз виробничо-збутових можливостей фірми
  6. В галузі діє 3 фірми, частка кожної відповідно становить
  7. Венчурні фірми.

Закон спадної продуктивності фактора виробництва діє за тієї умови, що всі одиниці змінного фактора є однорідними; інші фактори виробництва залишаються постійними

Закон спадної продуктивності фактора виробництва діє за тієї умови, що рівень технології не змінюється; всі одиниці змінного фактора є однорідними; інші фактори виробництва залишаються постійними...

Якщо підприємство збільшує закупівлі сировини, наймає додаткових робочих і на тому ж обладнанні організовує роботу в третю зміну, то ці заходи характеризують короткийперіод діяльності фірми

Відповідно до закону спадної продуктивності в короткостроковому періоді, починаючи з певного обсягу виробництва, приєднання додаткової одиниці змінного ресурсу до незмінного постійному призводить до зниження середнього і граничного доходу

Основними цілями фірми не є максимізація корисностіи максимізація споживання

Згідно з теоремою Р. Коуза трансакційні витрати на ринку досконалої конкуренції рівні нулю

До оборотного капіталу відносять сировину; електроенергію

Амортизація основних фондів - це процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється

Відшкодування вартості зношеного обладнання здійснюється за допомогою створення фонду амортизації

Амортизаційні відрахування використовуються на ремонт машин і устаткування; закупівлю нових машин і устаткування замість зношених

Амортизаційні відрахування витрачаються назакупівлю машин і устаткування замість зношених

амортизацією називається процес перенесення вартості основних фондів на вироблений продукт; оцінка ступеня зношеності або використання основних виробничих фондів

Фізичний знос основного капіталу пов'язаний з тим, що в процесі функціонування він втрачає свої властивості і частина вартості

До короткострокового періоду відносяться такі зміни в складі виробничих ресурсів фірми введення на фабриці нової робочої зміни; залучення 20-ти додаткових робочих

Власник однієї акції АТ є його співвласником

Власником облігацій конкретного підприємства є його кредитором

Граничний продукт праці - це прибавка до випуску, отримана за рахунок збільшення витрат праці на 1 од.

Виробнича функція - це максимальна к-ть продукту, яке можна отримати, використовуючи дане поєднання ресурсів

Граничний дохід - це зміна доходу в результаті зміни на од. продажів

Більшого обсягу виробництва відповідає положення ізокванти, розташоване щодо початкового? вище і правіше

Точка беззбитковості графічно відповідає точці перетину кривих валових витрат і валового доходу

Ефективність використання основних виробничих фондів характеризується всіма нижче перерахованими показниками, крім фондоозброєності

Показник фондовіддачі характеризується середні витрати основних фондів, що припадають на 1 ден. од. випущеної продукції

Оборотні виробничі фонди включають незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, виробничі запаси

Визначте, яке з нижче наведених тверджень вірно - збільшення продуктивності призводить, за інших рівних умов, до зростання обсягу виробництва

До основного капіталу відносять Машини та обладнання

Граничним продуктом називається приріст загального продукту при збільшенні на одиницю кількості використовуваного продукту

У процесі функціонування фізичного і морального зносу піддається Основний капітал

Частина виробничого капіталу, яка в своїй натурально-речовій формі повністю бере участь у процесі виробництва, а свою вартість переносить на готовий продукт частинами, називаєтьсяосновним капіталом

До оборотного капіталу відносяться сировину, матеріали

Відповідно до закону спадної продуктивності, якщо величина граничного продукту стає негативною, то повний продукт зменшується

До складу основного капіталу не включається акції

До основного капіталу відносять Машини та обладнання

Ступінь фізичного зносу основного капіталу залежить від інтенсивності його використання

У країнах з розвиненою ринковою економікою з усього різноманіття організаційно-правових форм власності переважне значення мають акціонерні товариства

Якщо капітал і праця є ресурсами-замінниками, то зниження ціни капіталу при інших рівних умовах однозначно зменшити попит на працю

изокванта- Крива, яка відображає різні комбінації чинників виробництва, які в якості результату мають один і той же обсяг випуску продукції

изокоста- Крива, яка відображає різні комбінації чинників виробництва, які мають одну і ту ж сумарну вартість

акція- Безстроковий цінний папір, що засвідчує участь її власника в акціонерному капіталі та закріплює за ним право на отримання дивіденду

фізичний знос- Поступова втрата споживчої вартості основного капіталу в процесі виробничого споживання і під впливом природних сил природи

До основного капіталу не відносять робочі інструменти

До оборотного капіталу відносять малоцінні інструменти

Відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном повні товариші

Виходячи з виробничої функції зменшення кількості капіталу, використовуваного на фірмі, викличе зокращеніе обсягу продукції, що випускається; зниження ефективності функціонування капіталу

У товаристві з обмеженою відповідальністю його учасники несуть ризик збитків в межах вартості внесених ними вкладів

Якщо вартість одиниці праці підвищиться при незмінності вартості одиниці капіталу, то кількість праці скоротиться; гранична норма заміщення праці капіталом знизиться

Граничний продукт праці пнадає приріст сукупного продукту на одну одиниці додаткового праці; зменшується при збільшенні кількості праці

Перевагою приватнопідприємницькій фірми є простота організації

Якщо величина функціонуючого капіталу збільшиться, то виходячи з властивості виробничої функції продуктивність праці підвищиться; обсяг виробництва збільшиться

Недоліком приватнопідприємницькій фірми є існування необмеженої відповідальностіповедінка споживачів | Витрати і прибуток фірми

Предмет і метод економічної теорії | Етапи розвитку економічної теорії | Спосіб виробництва блага | Суспільне виробництво і економічні відносини | економічні системи | Ой модуль. Мікроекономіка | ринковий механізм | еластичність | Фірма, отримуючи бух. прибуток, може мати при цьому негативну економічну прибуток | конкуренція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати