На головну

Правила оформлення випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.

ВКР оформлюється відповідно до вимог ГОСТ 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і оформлення ».

Текст випускної кваліфікаційної роботи слід друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм), міжрядковий інтервал - 1,5; абзац - 1,5 см. Поля сторінки: ліве - 3 см, верхнє і нижнє - по 2 см, праве - 1,5 см. Шрифт: Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт. Обов'язково вирівнювання рядків по ширині.

Сторінки випускної кваліфікаційної роботи нумеруються арабськими цифрами в центрі нижньої частини листа без точки. Нумерація сторінок ВКР і додатків, що входять в неї, повинна бути наскрізною. Титульний лист включається в загальну нумерацію, але номер сторінки на ньому не проставляється. Титульний лист оформляється за встановленим зразком (додаток № 3).

Після титульного листа вміщується завдання на ВКР, зміст роботи із зазначенням номерів сторінок. Зміст ВКР оформляється за встановленим зразком (додаток № 4).

Ілюстрації, малюнки, таблиці, графіки, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Кожна глава починається з нової сторінки. Параграфи і пункти всередині глави розташовуються послідовно один за одним з інтервалом в два міжрядкових інтервалу.

Розділи, параграфи, пункти слід нумерувати арабськими цифрами з абзацного відступу. Номер параграфа або пункту включає в себе номер глави і порядковий номер параграфа або пункту, розділені крапкою. Після номера глави, параграфа, пункту в тексті крапку не ставлять.

Заголовки розділів, параграфів, пунктів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери жирним шрифтом без крапки в кінці, не підкреслюючи.

приклад:Підбір фактичного матеріалу | Стиль мови, застосування літерних абревіатур, скорочень

УДК 342.9 | ББК 67.401.02 | Вступ | Загальне поняття про випускний кваліфікаційної роботі | Порядок закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи | Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою | Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи | Підбір теоретичного матеріалу, ознайомлення з літературою з обраної теми | Правила оформлення таблиць, малюнків | Оформлення цитат і посилань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати