На головну

Алгоритм письмового виконання завдання

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

1. Обгрунтування актуальності ідеї щодо реалізації в умовах сім'ї.

2. Дефінітивний аналіз основних категорій проблеми дослідження.

3. Формулювання методичних порад батькам.

4. Виокремлення ефективних методик, зразків, прикладів, завдань тощо.

5. Список літератури.

V. Питання до екзамену

1. Історичні віхи розвитку теорії сімейного виховання в Україні.

2. Система родинного виховання у спадщині А. С. Макаренка.

3. В. О. Сухомлинський про організацію сімейного виховання.

4. Поняття про родинні виховні традиції, їх педагогічне значення, основні функції. Класифікація родинних виховних традицій.

5. Виховний та розвивальний потенціал сім'ї з позицій народної педагогіки.

6. Народна педагогіка про роль батька і матері у вихованні дитини.

7. Повноцінне виховання у родині: мета, завдання, стратегії.

8. Різні підходи до визначення поняття "сім'я", основні функції родини.

9. Характеристика типів сімей в залежності від різних класифікаційних ознак.

10. Сучасна сім'я: проблеми, особливості реалізації виховної функції. Партнерська та домінаторна родина.

11. Соціально-педагогічні умови виховання дитини у родині. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський про умови успішного сімейного виховання.

12. Основні концепції виховання батьків: зміст та завдання.

13. Стилі батьківської ставлення та їх вплив на розвиток дитини.

14. Типові помилки сімейного виховання та їх наслідки для подальшого розвитку дитини.

15. Характеристика різних видів насилля у сім'ї. Форми психологічного насилля та їх наслідки.

16. Дисципліна і саморегуляція дитини в умовах сім'ї. Методи прилучення дитини до дисципліни.

17. Формування гендерних відмінностей в умовах родини. Гендер і соціалізація.

18. Характеристика андрогінної моделі засвоєння статевої ролі.

19. Моделі побудови сімейних стосунків та їх характеристика.

20. Характеристика пипів батьків та їх вплив на стосунки з дітьми.

21. Психологічні проблеми шлюбу. Кризові періоди у родині.

22. Типові причини подружніх конфліктів. Фактори, що їх обумовлюють. Попередження подружніх конфліктів.

23. Види конфліктних родин та їх характеристика.

24. Конфлікти у взаємодії батьків і дітей: причини, типи, стратегії поведінки, напрямки профілактики.

25. Типові проблеми подружнього спілкування. Вплив стилю взаємин між батьками на поведінку дітей.

26. Культура спілкування у родині. Емпатійне та рефлексивне слухання.

27. Шляхи формування педагогічної культури батьків. Роль учителя у цьому процесі.

28. Вибір стилю спілкування вихователем у здійсненні допомоги родинам.

29. Характеристика індивідуальних та колективних форм співпраці школи і сім'ї у досягненні позитивних результатів виховання.

30. Характеристика нетрадиційних форм роботи педагога з батьками.

31. Врахування батьками особливостей психофізіологічного розвитку дитини на різних вікових етапах.

32. Специфіка виховних впливів у родині на дітей з різним типом темпераменту.

33. Характеристика типів дітей за критерієм їх психічного стану: ознаки, причини, особливості взаємодії.

34. Специфіка виховання дітей, що мають синдром гіперактивності.

35. Особливості виховання обдарованої дитини в умовах сім'ї.

36. Діти Індиго: типи, моделі поведінки, особливості взаємодії.

37. Національна гідність і менталітет: виховання патріотичних почуттів у сім'ї.

38. Зміст та завдання морального виховання у сім'ї. Шляхи виховання моральних якостей у дітей в умовах родини.

39. Розумовий розвиток дітей різного віку в умовах сім'ї.

40. Зміст, завдання, засоби та умови ефективної організації естетичного виховання дитини в сім'ї.

41. Методика виховання дітей засобами природи в умовах сім'ї.

42. Зміст, завдання, засоби та умови ефективної організації трудового виховання дитини в сім'ї.

43. Зміст, завдання, засоби та умови ефективної організації фізичного виховання дитини в сім'ї.

44. Реалізація нових напрямків виховання у родині (екологічне та правове).

45. Зміст, завдання та принципи статевого виховання дітей різного віку у родині.

46. Поняття про методи та прийоми виховання. Класифікація методів виховання у родині в залежності від їх функціональної спрямованості.

47. Характеристика методу переконування та системи прийомів його реалізації (пояснення, бесіда, умовляння, звернення до почуттів совісті й честі, розкриття можливих наслідків діяльності чи бездіяльності тощо).

48. Приклад батьків як взірець для наслідування. Вправи та привчання як методи виховання у родині.

49. Особливості використання методів заохочення і покарання у родині.

50. Вимога як важливий метод педагогічного впливу у сім'ї. Види вимог.

VI. Практичні завдання до екзамену

1. Сформулювати поради батькам щодо розумних вимог дотримання дітьми правил поведінки у суспільстві (поєднання батьківського контролю та задоволення потреби дитини у любові і схваленні).

2. Підібрати оповідання, історії, казки тощо, які допоможуть батькам закріпити у свідомості дітей соціальні та моральні цінності. Сформулювати питання для проведення бесіди з дитиною за змістом одного із цих творів.

3. Підібрати та письмово прокоментувати процедуру використання однієї із методик поглибленого вивчення сім'ї (спостереження і прямого вивчення, ретроспективного аналізу, незакінчених речень, психомалюнку тощо ).

4. Розробити та бути готовим до мікровикладання однієї із традиційних форм педагогізації батьків (лекція, практикум, обговорення педагогічних ситуацій, рольова гра, батьківська конференція, групова консультація, день відкритих дверей, вечір запитань і відповідей, педагогічні читання тощо).

5. Розробити та бути готовим до мікровикладання однієї із нетрадиційної форми роботи з батьками (педагогічний десант, родинний міст, конкурси "Нумо, мами", "Нумо, тато", "Щасливий випадок", "Що? Де? Коли?" тощо).

6. Користуючись науковими джерелами або власним досвідом, змоделювати педагогічну ситуацію взаємодії батька (матері) з дитиною, у розв'язанні якої буде ефективним один із методів виховання у родині (вимога, переконання, привчання, заохочування, покарання, приклад тощо). Обгрунтувати доцільність вибору методу виховання.

7. Підготувати повідомлення про героїчне минуле однієї із визначних постатей українського народу (це може бути повідомлення і про героїчні подвиги своїх пращурів). Сформулювати запитання для закріплення матеріалу.

8. З метою формування у дітей раннього віку толерантного ставлення до людей різних рас, національностей, почуття поваги до Людини як найбільшої цінності на землі дібрати казку (оповідь) та бути готовим до роботи за змістом (сформулювати запитання для бесіди).

9. Підготувати план-конспект екскурсії екологічного спрямування з використанням цікавої інформації про тварину, рослину, місцевість, джерело тощо.

10. В оригінальній формі зобразити права та обов'язки усіх членів родини (вибір вікової категорії дітей для організації правового виховання у сім'ї за вибором студента). Це може бути плакат, стінівка, схема життєдіяльності родини та ін.

11. Скласти кодекс моральних доброчинностей дитини дошкільного (молодшого шкільного) віку, на який можуть опиратися у вихованні дітей батьки.

12. Розробити та бути готовим до представлення однієї із форм роботи з батьками на тему "Особливості статевого розвитку дітей дошкільного (молодшого шкільного віку)". Це може бути лекція, бесіда, диспут, тематичні батьківські збори, конференція тощо.

13. Опираючись на наукову літературу та норми етики, письмово дати відповідь назапитання дітей: 3-4 роки - "Де беруться діти?"; 5-6 років - "Як потрапляють діти в живіт?"; 6-8 років - "Яка роль тата у появі дітей?"

14. Підберіть систему ігор, вправ, цікавих завдань для цілеспрямованого розумового розвитку дітей різного віку (раннього, середнього, старшого дошкільного та молодшого шкільного) в умовах родини. (Вік та завдання за вибором студента).

15. Проаналізуйте книгу Н. Тепп, Л. Керолл, Дж. Тоубер "Дети Индиго" та сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо організації ефективної взаємодії з такими дітьми у родині.

16. Складіть список українських народних казок, які можна рекомендувати батькам для сімейного читання. Продемонструйте один із прийомів роботи над казкою у родині.

17. Складіть репертуарний список музичних творів батькам для прослуховування та обговорення з дітьми. Продемонструйте один із прийомів роботи над конкретним музичним твором у родині.

18. Запропонуйте підбірку рухливих та народних ігор для включення дітей в активну рухову діяльність. Розкрийте методику проведення однієї з ігор.

19. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо раціонального харчування дітей у сім'ї.

20. Складіть перелік трудових обов'язків дітей різного віку у родині.

21. Окресліть програму роботи з гіперактивними дітьми.

22. Сформулюйте методичні поради батькам щодо використання позитивного досвіду виховання дітей у родині. (Досвід за вибором студента).

23. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо використання методів заохочення і покарання у родині (вік дитини за вибором студента).

24. Розробіть тези тематичних батьківсьних зборів на тему "Дитина і комп'ютер".

25. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо підготовки дитини до вступу у школу (Як треба готувати дитину до вступу у школу і як не варто діяти батькам, готуючи дитину до школи).

26. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо ефективної організації процесу спілкування батьків із дітьми в умовах родини.

27. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо ефективної організації дозвілля з дітьми різного віку в умовах сім'ї.

28. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо врахування особливостей анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей переддошкільного віку.

29. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо врахування особливостей анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей дошкільного віку.

30. Сформулюйте методичні рекомендації батькам щодо врахування особливостей анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Література на допомогу студенту в освоєнні курсу.

1. Азаров Ю. П. Педагогика любви и свободы. - М.: Топикал, 1994. - 608 с.

2. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1985. - 238 с.

3. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М.: Политиздат, 1982. - 223 с.

4. Аксенова Л. В. Занимательные развивающие и подвижные игры для всей семьи / Л. В. Аксенова. - Донецк: БАО, 2007. - 368 с.

5. Арутунян М., Земнов М. Легко ли быть родителями? Взрослые дети: союз, конфликт, компромисс. - М., 1991. - 191 с.

6. Афанасьєва Т. А. Дети и деньги / Т. А. Афанасьева. - СПб.: Речь, 2006. - 246 с.

7. Бьюзен Тони. Умные родители - гениальный ребенок / Т. Бьюзен: Пер. с англ. С. Э. Борич. - Мн.: Популяри. - 2005. - 472 с.

8. Валявский А. С. Как понять ребенка /А. С. Валявский. - М.: Диля, 2004. - 752 с. (Этическая педагогика).

9. Владимирская А. О. Ты плохо себя ведешь! Секреты воспитания детей и родителей /А. О. Владимирская, П. А. Владимирский. - Р.-на-Д., 2005. - 256 с.

10. Волкова Е. М. Трудные дети или трудные родители? - М.: Профиздат, 1992. - 96 с.

11. Голець М.І. Етика матері і дитини: Нарис із історії виховання дітей раннього віку: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / М.І. Голець. - К.: Вища шк., 2005. - 159 с.

12. Данилов Г. Не убить Моцарта: пер. с болг. - М.: Педагогика, 1986. - 128 с.

13. Діалоги про виховання.: Книга для батьків. - К.: Рад. шк.., 1985. - 304с.

14. Евмений (игумен). Анатомия родительской любви / Евмений. - Иваново: Свет Православия, 2006. - 335 с.

15. Жаров Л. Да и Нет. Как жить, когда тебе 12? (Взрослые разговоры с подростками) / Л. Жаров, С. Ермакова. - М.: МарТ, 2006. - 192 с.

16. Жаров Л. Как не орать? (Опыт спокойного воспитания) /Л. Жаров, С. Ермакова. - М.: МарТ, 2006. - 224 с.

17. Захарова Л. Н. Дитя в очереди за лаской. - М.: Политиздат, 1991. - 221 с.

18. Злочевський С. Е., Котирло В. К. Сімейна педагогіка. - К.: Знання УРСР, 1986. - 48 с. (Серія 7 "Педагогічна").

19. Игнатьева Т. А. Развитие ребенка. Психические, физические, интеллектуальные способности / Т. А. Игнатьева. - Р.-на-Д.: Феникс, 2005. - 189 с.

20. Кампбелл Р. Как на самом деле любить детей / Р. Кампбелл. Не только любовью. М. Максимов. - М.: Знание, 1992. - 190 с.

21. Каптерев П. Ф. О природе детей: Избранное / П. Ф. Каптерев. - М.: Карапуз, 2005. - 288 с. (Педагогика детства)

22. Кленов А. С. Там, где музыка живет. - 3-е изд. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. - 152 с.

23. Книга для родителей / Сост. В. З. Солоухин. - Мн.: Выш. шк., 1992. - 364 с.

24. Кравцова А. М. Мама, купи! Или Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик. - М.: Эксмо, 2007. - 256 с.

25. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. /А.І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання, 2006. - 324 с.

26. Ларечна Е. В. Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка: Метод. Пособие / Е. В. Ларечна. - Спб.: Речь, 2004. - 160 с.

27. Ледлофф Жан. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности: Пер. с англ. / Ж. Ледлофф. - 3-е изд. - М.: Генезис, 2005. - 207 с.

28. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. - М.: Педагогика, 1991. - 176 с.

29. Мадорский Л. Р. Музыка начинается в семье. - М.: Знание, 1982. - 96 с.

30. Макаренко А. С. Книга для родителей. - М.: Педагогика, 1988. - 300 с.

31. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. - М.: Педагогика, 1987. - 144 с.

32. Настольная книга родителей / Сост. В. З. Солоухин. - Мн.: Высш. шк., 1991. - 302 с.

33. Ольшанский Д. В. Взросление "Я". Письма к дочери Ш. А. Амонашвили. - М.: Знание, 1988. - 191 с.

34. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников: Кн. для воспит. детского сада. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 159 с.

35. Павлова М. П. Азбука воспитания. А. С. Макаренко о воспитании в семье. - Изд. 3-е. - М.: Знание, 1961. - 62 с.

36. Работа с родителями: Пособие для учителей нач. классов / Ред. М. П. Осипова, Г. А. Бутрима. - Мн.: Экоперспектива, 2003. - 480 с.

37. Райнпрехт Х. Воспитание без ограничений / Х. Райнпрехт: Пер. с нем. Н. Брускова. - М.: Семья и школа, 2000. - 256 с.

38. Родари Дж. Грамматика фантазии: Введ. в искусство придумывания историй / Пер. с итал. - М.: Прогресс, 1990. - 191 с.

39. Рувинский Л. И. Самовоспитание чувств, интеллекта, воли. - М.: Знание, 1983. - 160 с.

40. Сарапулова Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера: Монографія / Є. Г. Сарапулова. - К.: МАУП, 2003. - 264 с.

41. Семиченко В. А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - 2-е вид. - К.: Веселка, 1998. - 214 с.

42. Скорук П. Евангелие детства от старого павиана: Заинтерес. взгляд на проблему воспитания ребенка в общем и внука в частности / П. Скорук. - Винница: Нова книга, 2005. - 140 с.

43. Соловейчик С. Л. Педагогика для всех: Кн. для будущих родителей. - М.: Дет. л-ра, 1987. - 365 с.

44. Спок Б. Разговор с матерью: Кн. о воспитании: Пер. с англ. Н. А. Перовой, Д. Ю. Азарова. - М.: Политиздат, 1990. - 588 с.

45. Спок Б. Ребенок и уход за ним: Разговор с матерью: Кн. о воспитании: Пер. с англ. - М.: Топикал, Ресурс. - 1994. - 592 с.

46. Спок Б. У вас родился ребенок. - Свердловск: Милосердие, 1991. - 32с.

47. Сто рецептов выходного / Сост. Л. Курин. - М.: Мол. Гвардия, 1988. - 173 с.

48. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. - М.: Знание, 1978. - 95 с.

49. Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви. - М.: Мол. Гвардия, 1988. - 304 с.

50. Терехова Л. В. Трудове виховання дітей у сім'ї. - К.: Рад. шк., 1990. - 141 с.

51. Тингей-Михаэлис Кэрол. Дети с недостатками развития: Пер. с англ. - М.: Педагог, 1988. - 232 с.

52. Фромм А. Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной ситуации. - Екатеринбург: АРД ЛТД, 1996. - 319 с.

53. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и родителей / В. М. Целуйко. - М.: Владос-Пресс, 2003. - 272 с.

54. Черепахова Э. М. Воспитание без слез. - М.: Знание, 1998. - 192 с.

55. Щербань П. Національне виховання в сім'ї: Для батьків, учителів, вихователів. - К.: Боривітер, 2000. - 260 с.

56. Эда Ле Шан. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 352 с.Тематика лабораторних занять | Тема 4. Поняття про волю (4 год.)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати